electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γενισέα, 25/8/2015

                 Αρ. Πρωτ.: 16899

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 - 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

6. Το ΠΔ 28/80

7. Την με Α.Π. οικ 123497/27-9-2012 απόφαση ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της πράξης: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων» με κωδικό MIS 355346 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη».

8. Την αριθ. 109/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης

9. Τη μελέτη με αριθ. 13/2015 για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες ενεργειακού τεχνικού συμβούλου», στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων».

10. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή «Έργο δημοσιότητας - Eυαισθητοποίησης» στο πλαίσιο υλοποίησης του 4ου Υποέργου της ως άνω ενταγμένης πράξης.  

Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη Αναδόχου για το «Έργο δημοσιότητας - Eυαισθητοποίησης» στο πλαίσιο υλοποίησης του 1ου Υποέργου της πράξης: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων»συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000 ευρώ με ΦΠΑ

Οι δράσεις «Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση», σκοπό έχουν να αναδείξουν τα έργα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης του Γυμνασίου Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων, κυρίως όμως να τύχουν ευρείας επιδεικτικής διάστασης όλες οι ενέργειες της τεχνικής αναβάθμισής του, όπως και η προσφορά του Δήμου Αβδήρων στους κατοίκους του αλλά και η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία του απαιτούμενου υλικού δημοσιότητας, που θα παραχθεί (Παραδοτέα), με στόχο να πληροφορήσει τους ωφελούμενους και να ευαισθητοποιήσει σε νέες συμπεριφορές, ενεργειακά πιο φιλικές στο περιβάλλον.

Αναλυτικά το «Έργο», διαχωρίζεται σε τρεις Φάσεις:

Α Φάση: Καταγραφή - αποτύπωση, της υπάρχουσας κατάστασης στο Γυμνάσιο Πολυσίτου

Β Φάση: Καταγραφή – αποτύπωση των Δράσεων (Τεχνικά Έργα), στο χώρο του Γυμνασίου Πολυσίτου.

Γ Φάση: Δράσεις Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης

Οι Α και Β φάσεις, αφορούν σε φωτογραφική αποτύπωση και βιντεοσκόπηση των χώρων του Γυμνασίου πριν και μετά τις Ενεργειακές παρεμβάσεις, με στόχο τη δημιουργία αρχειακού υλικού, αλλά και υλικού που θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο, για τις απαιτήσεις των λοιπών Παραδοτέων (πινακίδα σήμανσης, ενημερωτικά φυλλάδια, Ημερίδα).

Οι φωτογραφίες θα δοθούν σε μαγνητικό στοιχείο αποθήκευσης (cd/ dvd), σε μορφή .jpg 300 dpi και .tiff.

Τo video θα παραδοθεί ως ενιαίο υλικό όπως θα παρουσιαστεί στην ημερίδα (με μοντάζ), αλλά και ως αμοντάριστο υλικό, σε ποιότητα H.D. Το τελικό παραδοτέο (μονταρισμένο dvd) θα έχει διάρκεια δυο λεπτών (2’).

Η Γ Φάση, αφορά σε:

 • Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας – σήμανσης του Έργου, στην είσοδο του Σχολείου.
 • Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπων φυλλαδίων, με την αποτύπωση των φάσεων των Έργων, αλλά και των στόχων που πρέπει να διαδοθούν στο κοινό. Ο Ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, θα αναλάβει και τη διανομή εντύπων σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αβδήρων, όπως και σε όλα τα Δημοτικά Κτήρια
 • Πραγματοποίηση ημερίδας των αποτελεσμάτων ενεργειακής αναβάθμισης του Σχολείου σε αίθουσα του Σχολείου ή σε άλλο πρόσφορο για το σκοπό αυτό χώρο, μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.
 • Δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ διάρκειας τουλάχιστον 1΄με το βασικό μήνυμα του Δήμου περί εξοικονόμησης ενέργειας.

Λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα παραδοτέα των παραπάνω περιγράφονται στην Μελέτη αρ. 13/2015 του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Αβδήρων.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου μετά από αξιολόγηση των έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονταιταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ, Γενισέα Ξάνθης, 67064 ΞΑΝΘΗ ή να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αβδήρων, το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00.Όλες οι προσφορές, ανεξάρτητα του τρόπου αποστολής τους, θα πρωτοκολλούνται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου την ώρα που παραλαμβάνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου, στο τηλ 2541352512 και 2541352534 ή στο mail του Δήμου :info@avdera.gr

Η παρούσα να αναρτηθεί δεκαπέντε (15) ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων από σήμερα 25/8/2015 έως και τις 10/9/2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γεώργιος Τσιτιρίδης

           ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018