Κάμερα 1 Παραλία Μυρωδάτου
Κάμερα Παραλία Πόρτο Μόλο
 • Afisa Das Oriz aggliki2017
 • Afisa Das Oriz ellinik2017

Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς

Δασικές Πυρκαγιές: Προετοιμάσου

electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 34 /2017

ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.900,00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13931 / 8-9-2017

AΔΑ:ΨΙΙΘΩ6Γ-1ΩΕ

ΑΔΑΜ:17PROC001964788

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΨΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟμε σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ.34/2017εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ», συνολικού προϋπολογισμού 37.900,00€ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό 140/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων στα Άβδηρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.avdera.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.2541352534.

Φαξ επικοινωνίας 2541352508.

Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο Αριστείδης Τζιάτζης, μηχανολόγος μηχανικός του Δ. Αβδήρων.

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων.

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο βαρύνει τον ΚΑ20.7325.009προϋπολογισμού Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2017 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης 113/2017 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ2017. Η συνολική προθεσμίαεκτέλεσηςτου έργου ορίζεται σε τρεις (3)ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τέλος, η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων». Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την αριθμ. 225/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε με την αριθμ. 113/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

8 / 9 / 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ημερομηνία 18/09/2017

Αρ. Πρωτ. :336

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Σήμερα, στη Γενισέα στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την πρόσληψή τους για τις δέκα πέντε (15) θέσεις του καθαριστή-στριας στις Σχολικές Μονάδες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 19/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων καταρτίστηκε ο παρακάτω προσωρινός πίνακας μοριοδότησης, κατά φθίνουσα σειρά μορίων:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (από 1 έως 3)

ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δαλακούρα Χριστίνα

800

30

       

830

Σέλερο

Δροσίδου Βασιλική

         

420

420

Πολύσιτο

Κοτίδου Βαλέντινας

 

30

   

200

420

650

Γενισέα

Κάμπουρ Μουμίν Φερια

         

420

420

Σούνιο

Διαμαντόγλου Παρασκευή

         

420

420

Πετεινό

Χιονίδου Πασχαλιω

         

420

420

Φελώνη

Μιχαηλίδου Μαρία

 

60

     

357

417

Αυξέντιο

Βερβερίδου Νικολέτα

275

60

     

56

391

Σήμαντρα

Νεανίδου Ελπίδα

 

60

     

231

291

Μαγικό

Τερζανίδου Αλεξάνδρας

 

60

     

35

95

Ν. Γενισέα

Κωνσταντινίδου Λαμπρινή

         

56

56

Λευκόπετρα

Χαλήλ Ησμαήλ Γελίζ

 

30

       

30

Βαφέικα

Νεμδού Φιλίζ

 

30

     

91

121

Φιλια

Σαρή Αϊσε

 

60

     

70

130

Ειδ, Ν.Ζυγου

Χιονίδου Ξένια

           

0

Ν. Ζυγό

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας απορριπτέων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (από 1 έως 3)

ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

Αιτιολογία απόρριψης

Παπαρεκαρη Στεργιανη-Αυξεντιο,Πετεινο,Ν. Ζυγο

800

       

132

1122

Δεν είχε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Δραγγια Άννα-Πολυσιτος

         

203

203

Λιγότερα μόρια

Δοξακίδου Βασιλική-Σουνιο

           

0

Λιγότερα μόρια

Σαμπρή Ογλού Εμινέ-Σήμαντρα

 

60

     

42

102

Λιγότερα μόρια

Καρα Αλή Διλαρη -Φιλια ,Σελερο, Σημαντρα

           

0

Λιγότερα μόρια

Μεχμεταλη Κεμπριέ- Φιλια

 

60

       

60

Λιγότερα μόρια

Μουεμιν Ναζάν -Φιλια

 

60

       

60

Λιγότερα μόρια

 

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά του αποτελέσματος του ανωτέρω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτησή του στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων .

 

Ο Πρόεδρος

 

Τσιτιρίδης Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 2018.

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

-------------------------------------------

                       Γενισέα, 7-9-2017

                       Αριθ. Πρωτ:   13844  

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

για συνεδρίαση στις 19-09-2017

         Σας προσκαλώ σε δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στη Γενισέα, έδρα του Δήμου Αβδήρων (κτίριο Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών) στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παράγραφος 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010), προκειμένου να γνωμοδοτήσετε στα παρακάτω θέματα:

 1. Γνωμοδότηση σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου οικονομικού έτους 2018, (άρθρου 76 παράγραφος 2 α του Ν. 3852/2010).
 2. Γνωμοδότηση σχετικά με το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (άρθρου 76 παράγραφος 3 του Ν. 3852/2010).

          Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Δήμαρχος

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13-09-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

Γενισέα, 8-09-2017

         Αριθ. Πρωτ: 13907

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-09-2017

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του πρακτικού Νο 2 για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»(εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, Διάθεση Πιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση της μελέτης του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα νεκροταφεία του οικισμού Γενισέας” καθορισμός των όρων δημοπράτησής του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού(εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Πρόεδρος)
 6. Έγκριση της μελέτης του έργου:«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ» καθορισμός των όρων δημοπράτησής του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Πρόεδρος)
 7. Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2018 και εφεξής (εισηγητής: Πρόεδρος)
 8. Εξουσιοδότηση δικηγόρων για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                     Γενισέα 29 Αυγούστου 2017

Διευθυνση :Γενισεα                                                     Αρ.Πρωτ :258

ΞΑΝΘΗ -67064

ΤΗΛ –ΦΑΞ :2541352537/2541352519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Σχολική Επιτροπή Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων κατοπιν της υπ΄αρ. 19/2017 απόφαση του Δ.Σ. αυτης ,προσκαλεί του /τις ενδιαφερόμενους-ες για την πλήρωση μιας θέσης καθαριστή /στριας στις ακόλουθες αντίστοιχα σχολικές μονάδες του Δήμου Αβδήρων , με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2017-2018, βάσει του άρθρου 49 του Ν. 4325/2016 όσον αφορά την κάλυψη παγίων αναγκών δημοσίου χαρακτήρα (καθαρισμός αιθουσών διδασκαλίας , γραφείων διευθυντή –διδασκόντων κοινόχρηστων χώρων και σχολικών προαυλίων )και του άρθρου 8 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017) με το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαρισμού των σχολικών κτιρίων μέσω των Σχολικών επιτρόπων.

 

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

Δημοτικό σχολείο Πολυσιτου

1

2

Δημοτικό σχολείο Πετεινού

1

3

Δημοτικό σχολείο Γενισεας

1

4

Ειδικό δημοτικό σχολείο Τυφλών & Αμβλυώπων

1

5

Νηπιαγωγείο Σουνιου

1

6

Νηπιαγωγείο Ν.Ζυγου

1

7

Νηπιαγωγείο Μαγικου

1

8

Νηπιαγωγείο Βαφεικων

1

9

Ειδικό Νηπιαγωγείο Ν. Ζυγου

1

10

Νηπιαγωγείο Φιλιών

1

11

Νηπιαγωγείο Σελερου

1

12

Νηπιαγωγείο Σημάντρων

1

13

Νηπιαγωγείο Γενισεας

1

14

Νηπιαγωγείο Αυξεντίου

1

15

Νηπιαγωγείο Λευκόπετρας

1

Οι ενδιαφερόμενοι/ερ καλούνται να υποβάλουν από 29/08/2017 εως και 08/09/2017 τις ωρες 10:00 -12:00 τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά στις σχολικές μονάδες που επιθυμούν :

1.Αίτηση ενδιαφερομένου ή ενδιαφερομένης.

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (σε περίπτωση αλλοδαπού απαιτείται και άδεια παραμονής).

3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης του οικείου Δήμου,από την οποία να προκύπτει ότι είναι δημότες/ισσες Δ Αβδήρων.

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης του οικείου Δήμου, από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των παιδιών του ενδιαφερόμενου ή της ενδιαφερόμενης, και αν έχει την επιμέλεια των τέκνων.

5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ οικονομικού έτους 2016.

6.Πρόσφατη βεβαίωση αντίστοιχου χρόνου ανεργίας του ΟΑΕΔ.

7.Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.

8. Βεβαιωση καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).

9.Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσ/μείου Ξάνθης, για υποψηφίους με αναπηρία τέκνων άνω του 67% (εάν υπάρχει).

Όσοι/ες προκριθούν για το έργο καθ/σμού, πριν κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα υποχρεούνται να υποβάλουν στη σχολική μονάδα στην οποία επιλέχθηκαν τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά :

10.Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

11.Βεβαίωση από ιατρό παθολόγο ή γενικό ιατρό , για την καταλληλότητα στην άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 3584/2007.

Πληροφορίες θα παρέχονται από τους Προϊσταμένους των Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές   των Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγεία: Αυξεντίου (τηλ.2541091166) , Φιλίων (τηλ.2541032144), Λευκόπετρας (τηλ.2541032314), Σελέρου (τηλ.2541032314), Σημάντρων (τηλ.2541032680), Γενισεας (τηλ.2541352549),Βαφεικα(τηλ.2541081240),Μαγικού (τηλ.2541091323), Ν.Ζυγού (τηλ.2541028264), Σουνίου (τηλ.2541031300), Ειδικό Νηπ. Ν. Ζυγού (τηλ.2541084658),Δημοτικά Σχολεία : Γενισεας (τηλ:2541081250), Πετεινου (τηλ.2541091479),Πολυσιτου (τηλ.2541031205), Τυφλών και Αμβλυώπων Φελώνης (τηλ.2541091752),Σχολική Επιτροπή (τηλ.:2541352537)

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη καθαριστών/στριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των ανωτέρω σχολικών μονάδων με αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αβδήρων και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δ. Αβδήρων

 

Τσιτιριδης Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                                                                                                                         Γενισέα 29 Αυγούστου 2017

Διευθυνση :Γενισεα                                                                                                                                                                                            Αρ.Πρωτ :258

ΞΑΝΘΗ -67064

ΤΗΛ –ΦΑΞ :2541352537/2541352519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Σχολική Επιτροπή Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων κατοπιν της υπ΄αρ. 19/2017 απόφαση του Δ.Σ. αυτης ,προσκαλεί του /τις ενδιαφερόμενους-ες για την πλήρωση μιας θέσης καθαριστή /στριας στις ακόλουθες αντίστοιχα σχολικές μονάδες του Δήμου Αβδήρων , με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2017-2018, βάσει του άρθρου 49 του Ν. 4325/2016 όσον αφορά την κάλυψη παγίων αναγκών δημοσίου χαρακτήρα (καθαρισμός αιθουσών διδασκαλίας , γραφείων διευθυντή –διδασκόντων κοινόχρηστων χώρων και σχολικών προαυλίων )και του άρθρου 8 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017) με το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαρισμού των σχολικών κτιρίων μέσω των Σχολικών επιτρόπων

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

Δημοτικό σχολείο Πολυσιτου

1

2

Δημοτικό σχολείο Πετεινού

1

3

Δημοτικό σχολείο Γενισεας

1

4

Ειδικό δημοτικό σχολείο Τυφλών & Αμβλυώπων

1

5

Νηπιαγωγείο Σουνιου

1

6

Νηπιαγωγείο Ν.Ζυγου

1

7

Νηπιαγωγείο Μαγικου

1

8

Νηπιαγωγείο Βαφεικων

1

9

Ειδικό Νηπιαγωγείο Ν. Ζυγου

1

10

Νηπιαγωγείο Φιλιών

1

11

Νηπιαγωγείο Σελερου

1

12

Νηπιαγωγείο Σημάντρων

1

13

Νηπιαγωγείο Γενισεας

1

14

Νηπιαγωγείο Αυξεντίου

1

15

Νηπιαγωγείο Λευκόπετρας

1

Οι ενδιαφερόμενοι/ερ καλούνται να υποβάλουν από 29/08/2017 εως και 04/09/2017 τις ωρες 10:00 -12:00 τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά στις σχολικές μονάδες που επιθυμούν :

1.Αίτηση ενδιαφερομένου ή ενδιαφερόμενης.

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (σε περίπτωση αλλοδαπού απαιτείται και άδεια παραμονής).

3.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από την οποία να προκύπτει ότι είναι δημότες/ισσες Δ Αβδήρων.

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των παιδιών του ενδιαφερόμενου ή της ενδιαφερόμενης, και αν έχει την επιμέλεια των τέκνων.

5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ οικονομικού έτους 2016.

6.Βεβαίωση αντίστοιχου χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ενδιαφερόμενου.

7.Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).

8.Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσ/μείου Ξάνθης, για υποψηφίους με αναπηρία τέκνων άνω του 70% (εάν υπάρχει).

Όσοι/ες προκριθούν για το έργο καθ/σμού, πριν κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα υποχρεούνται να υποβάλουν στη σχολική μονάδα στην οποία επιλέχθηκαν τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά :

9.Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

10.Βεβαίωση από ιατρό παθολόγο ή γενικό ιατρό , για την καταλληλότητα στην άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 3584/2007.

Πληροφορίες θα παρέχονται από τους Προϊσταμένους των Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές   των Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγεία: Αυξεντίου (τηλ.2541091166) , Φιλίων (τηλ.2541032144), Λευκόπετρας (τηλ.2541032314), Σελέρου (τηλ.2541032314), Σημάντρων (τηλ.2541032680), Γενισεας (τηλ.2541352549),Βαφεικα(τηλ.2541081240),Μαγικού (τηλ.2541091323), Ν.Ζυγού (τηλ.2541028264), Σουνίου (τηλ.2541031300), Ειδικό Νηπ. Ν. Ζυγού (τηλ.2541084658),Δημοτικά Σχολεία : Γενισεας (τηλ:2541081250), Πετεινου (τηλ.2541091479),Πολυσιτου (τηλ.2541031205), Τυφλών και Αμβλυώπων Φελώνης (τηλ.2541091752),Σχολική Επιτροπή (τηλ.:2541352537)

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη καθαριστών/στριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των ανωτέρω σχολικών μονάδων με αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αβδήρων και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δ. Αβδήρων

 

Τσιτιριδης Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                     Γενισέα 29 Αυγούστου 2017

Διευθυνση :Γενισεα                                                     Αρ.Πρωτ :259

ΞΑΝΘΗ -67064

ΤΗΛ –ΦΑΞ :2541352537/2541352519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Σχολική Επιτροπή Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων κατοπιν της υπ΄αρ. 20/2017 απόφαση του Δ.Σ. αυτής ,προσκαλεί του /τις ενδιαφερόμενους-ες για την πλήρωση μιας θέσης Σχολικού Τροχονόμου στις ακόλουθες αντίστοιχα σχολικές μονάδες του Δήμου Αβδήρων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

2.Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

3.Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π2515/5/13/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967Β’/29.10.1997).

4.Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

5.Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

6.Το αριθμ. Γ1/116/8-2-2000 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.

Οι ώρες απασχόλησης είναι:

Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
•Από τις 12.15 μέχρι τις 12.35 και από τις 13.10 μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Η εν λόγο αποζημίωση μειώνεται αναλογικά , όταν δεν προσφέρονται υπηρεσίες όλες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση , πλην του χαρτοσήμου αποδείξεως (1%) & ΟΓΑ(20% επί του χαρτοσήμου )

Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ".

Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Τρίτη 29/8/2017 έως την Δευτέρα 4/09/2017 τις ώρες 10:00-12:00 π.μ.
στη Διεύθυνση του κάθε Σχολείου:


1.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ: ΤΗΛ:2541081250(2) ΔΥΟ

2.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΕΙΝΟΥ - ΤΗΛ: 2541091479(1) ΜΙΑ

3.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ- ΤΗΛ: 2541031205(1) ΜΙΑ

4.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ:2541091429(1) ΜΙΑ

.ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:ΤΗΛ 2541352537

1.Αίτηση (απλή με όλα τα στοιχεία ΑΦΜ ,ΑΜΚΑ, Τηλέφωνο κλπ).
2.Απόδειξη προηγούμενης εμπειρίας .
3.Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2016
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
6.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Θα προτιμηθεί προϋπηρεσία ως σχολικός τροχονόμος.

Σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των ανωτέρω σχολικών μονάδων με αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αβδήρων και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων καθώς και στην Διαύγεια.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δ. Αβδήρων

 

Τσιτιριδης Γεώργιος

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 1 από 64

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013