electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 04-04-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

Γενισέα, 30-03-2018

       Αριθ. Πρωτ: 3982

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4-04-2018

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 4 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων 6ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, Διάθεση Πιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 2. Ορισμός δικηγόρου για τον χειρισμό διαδικασιών είσπραξης του δεσμευμένου ποσού στο Τ.Π.Δ υπέρ του Δήμου Αβδήρων σε σχέση με την υπόθεση ENERGA και HELLAS POWER (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 3. Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι με ημερομηνία 22-02-2018 και του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ με ημερομηνία 20-3-2018, ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Πρόεδρος)
 4. Έγκριση της μελέτης του έργου:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΣΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΕΛΩΝΗ» καθορισμός των όρων δημοπράτησής του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Εξέταση Ένστασης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. κατά της 35/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατά κάθε άλλης προγενέστερης ή μεταγενέστερης συναφούς πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής και της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Π. Ζυγού του Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Πρόεδρος)
 6. Έγκριση του πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Πρόεδρος)
 7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» και κατακύρωση του διαγωνισμού (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Πρόεδρος Επιτροπής)
 8. Έγκριση Νο1 πρακτικού για την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών διενεργηθείσης δημοπρασίας για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια: Μισκάκη Αμφιθέα)
 9. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30-03-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα 26-03-2018

         Αριθ. Πρωτ:3758

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 30 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση επί της από 28-1-2018 επιστολής του κ. Χαλκιόπουλου Γεωργίου (εισηγητές: επικεφαλείς των παρατάξεων: Β. Τσολακίδης, Ν. Καλιαμπάκας, Κ. Αντωνιάδης)
 2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση φωτισμού σε δημοτικά γήπεδα» προϋπολογισμού 37.900,00€ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Βαφέϊκων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 4. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα Νεκροταφεία Γενισέας» προϋπολογισμού 63.000,00€ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα Νεκροταφεία Γενισέας» προϋπολογισμού 63.000,00€ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 7. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΣΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΕΛΩΝΗ” προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 7/2018) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 8. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων ποιμνιοστασίου στο υπ’ αριθ. 851 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Ξανθόπουλου Διαμαντή – Νεκταρίου με την αγροτική οδό στο αγρόκτημα Μάνδρας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 9. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων των γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα υπ’ αριθ. 261 & 262 αγροτεμάχια ιδιοκτησίας Βουλγαρίδη Χ. και ΣΙΑ Ο.Ε. με την αγροτική οδό στο αγρόκτημα Μάνδρας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 10. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση κατοικίας σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δεμήρ Τζεμήλ με την δημοτική οδό (Επαρχιακή οδός Ξάνθης – Ιάσμου προς οικισμό Φιλίων στην αγροτική περιοχή Φιλίων) Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 11. Γνωμοδότηση επί της γραμμής οριοθέτησης που προτείνεται με τη «Μελέτη οριοθέτησης υδατορέματος Σημάντρων – Μακρύρεμα» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 12. Ορισμός φορέα λειτουργίας για το Πρόγραμμα με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 13. Ορισμός οργανωτικού σχήματος της ομάδας έργου και οργανωτικού σχήματος επίβλεψης τεχνικού υποέργου,για το Πρόγραμμα με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ»(εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 15. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκής Αγοράς (εισηγήτρια:  Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 16. Εξέταση αιτημάτων διαγραφής από θέσεις στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 17. Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 18. Τροποποίηση της αριθ. 242/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΝΠΔΔ του Δήμου: «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 19. Έγκριση 3ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 20. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υποβολής πρότασης για την προμήθεια ενός καινούριου φορτωτή και ενός μεταχειρισμένου (μέχρι πενταετίας) γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του άξονα προτεραιότητας “Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος” με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού” (εισηγητής: Δήμαρχος)
 21. Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για τις Ομάδες ΣΤ΄ Είδη ιχθυοπωλείου – ψάρια κατεψυγμένα και Ζ΄ Είδη Αρτοποιείου του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και παροχή γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων για το έτος 2018 για τις οποίες δεν αναδείχτηκε ανάδοχος (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)
 22. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της διοργάνωσης Διεθνούς Συμποσίου «Από τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ στο CERN – Από το ΟΝ στο μη ΟΝ και από την ΥΛΗ στην ΑΝΤΙΥΛΗ» στις 17 & 18 Μαΐου 2018 στον οικισμό των Αβδήρων – Συνδιοργάνωση με την Π.Ε Ξάνθης» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 24. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου σε Επιτροπές των Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 25. Έγκριση της αριθ. 198/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Β΄ τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»(εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 26. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων οφειλετών (εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Αβδήρων για τον εορτασμό των Πολιούχων στους οικισμούς Σουνίου, Συδινής, Κουτσού, Πολυσίτου, Π. Ζυγού & Ν. Ζυγού(εισηγητής: Δήμαρχος)
 28. Εξέταση αιτήματος του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τίτλο «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 29. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια:  Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 30. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30-3-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

-------------------------------------------

Γενισέα 26-03-2018

             Αριθ. Πρωτ:3756

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 30 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων των γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα υπ’ αριθ. 261 & 262 αγροτεμάχια ιδιοκτησίας Βουλγαρίδη Χ. και ΣΙΑ Ο.Ε. με την αγροτική οδό στο αγρόκτημα Μάνδρας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων ποιμνιοστασίου στο υπ’ αριθ. 851 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Ξανθόπουλου Διαμαντή – Νεκταρίου με την αγροτική οδό στο αγρόκτημα Μάνδρας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση κατοικίας σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δεμήρ Τζεμήλ με την δημοτική οδό (Επαρχιακή οδός Ξάνθης – Ιάσμου προς οικισμό Φιλίων στην αγροτική περιοχή Φιλίων) Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Γνωμοδότηση επί της γραμμής οριοθέτησης που προτείνεται με τη «Μελέτη οριοθέτησης υδατορέματος Σημάντρων – Μακρύρεμα» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13-03-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

Γενισέα, 8-03-2018

       Αριθ. Πρωτ: 3027

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-03-2018

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 13 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Δήμο Αβδήρων» προϋπολογισμού 73.958,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Πρόεδρος)
 2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τευχών της αριθ. 10/2018 μελέτης για την προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του Προσώπων έτους 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΥΡμε ΦΠΑ, καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγήτρια: Μισκάκη Αμφιθέα)
 3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»(εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση προτάσεων 5ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, Διάθεση Πιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Πρόεδρος)
 6. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου Αβδήρων, έγκριση δαπάνης (εισηγητής: Πρόεδρος)
 7. Πληρωμή φόρων επί φορολογικών προστίμων (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 8. Εκτέλεση του με αριθ. 19030/20-11-2017πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28-02-2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                    

Γενισέα, 23-02-2018

 

          Αριθ. Πρωτ: 2294

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 

     

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-02-2018

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πιστώσεων για το έτος 2018 (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

2.    Έγκριση προτάσεων 4ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, Διάθεση Πιστώσεων (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

3.    Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στη θέση παραλία Πόρτο Μόλο, του οικισμού Λεύκιππου, ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης, για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων (εισηγητής: Πρόεδρος)

 

4.    Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στη θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Α4 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης, για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων (εισηγητής: Πρόεδρος)

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Τσιτιρίδης

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26-02-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα 22-02-2018

         Αριθ. Πρωτ: 2246

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 26 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση κατοικίας σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κ. Μουμίντσα Σαλή και Ντάγκαλα Χουσεϊν με την Ασφαλτοστρωμένη Αγροτική οδό στο Αγρόκτημα Λευκόπετρας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της γεωργικής αποθήκης στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 646 ιδιοκτησίας κ. Παπαμερή Χριστιάνας με την αγροτική οδό στο αγρόκτημα Πηγαδίων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της κατοικίας κ. Τέγου Θεόδωρου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του με την ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό στο αγρόκτημα Βαφέϊκων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 4. Γνωμοδότηση επί του προτεινόμενου ορίου οικισμού Φελώνης (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Παραλαβή της μελέτης «Οριοθέτηση οικισμού Φελώνης» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 6. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Δ.Ε ΑΒΔΗΡΩΝ»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 7. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 8. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Δ.Ε ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 9. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟ»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 10. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δ.Ε. Σελέρου»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 11. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση Δικτύου ομβρίων οικισμού Αβδήρων»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση Δικτύου Ομβρίων Μυρωδάτου»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 13. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Διομήδειας – Νηπιαγωγείου Ν. Ζυγού - Νηπιαγωγείου Μαγικού»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 14. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δ.Ε. Βιστωνίδας»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 15. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εισόδου νερού σε αρδευτικό κανάλι στο Μυρωδάτο»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 16. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δ.Ε. Αβδήρων»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 17. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου στο Σούνιο»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 18. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Κτιρίου Γυμνασίου Γενισέας»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 19. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΕΛΕΡΟΥ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 20. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 21. Εξέταση αίτησης ΔΑΛΑΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ(εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 22. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 1-10-2017 έως και 31-12-2017 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση 2ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 24. Επανάληψη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην παραλία Μυρωδάτου Ξάνθης γνωστού ως «Κάμπινγκ Μυρωδάτου», έκτασης 29.392,83 τμ, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 12508/17-08-2016 Διακήρυξη (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 25. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της Δημοτικής Επιχείρησης Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία (Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.) για τη Διοικητική Υποστήριξη της Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε. (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 26. Έγκριση της αριθ. 20/2017 απόφασης της ΔΕΑΠΕΧΩ με θέμα «Παραχώρηση με τίμημα στην εταιρεία με την Επωνυμία ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ΑΓΚΡΙΤΕΧ Α.Ε. της χρήσης τμήματος 51% εξ αδιαιρέτου του με αριθ΄552α ακινήτου εμβαδού 15.000,00τ.μ. του αγρ/τος Ποταμιάς Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης» (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της ΔΕΑΠΕΧΩ)
 27. Έγκριση παράτασης της μίσθωσης ακινήτου στον Οικισμό Αυξέντιο του Δήμου μας (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 28. Προσδιορισμός μισθώματοςσεακίνητοόπου λειτουργείτονηπιαγωγείοΣελέρου (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 29. Απασχόληση εργατικού και τεχνικού προσωπικού με ημερομίσθια (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 30. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 31. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους: (άρθρο 21 παρ.1 του ν.2190/1994 όπως ισχύει) (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 32. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017, άρθρο 48 του ν.4324/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015), έτους 2018 (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 33. Επαναπροκήρυξη με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της προκηρυχθείσας με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018 ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ μίας (1) θέσης ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γκρέιντερ) λόγω απoκλεισμού των υποψηφίων (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 34. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας οκτώ (8) μηνών για μία (1) θέση ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων και μία (1) θέση ειδικότητας  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2018 (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 35. Χορήγηση άδειας κατάληψης – χρήσης Δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στην Κυριακού Αργυρούλα του Θεόκλητου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 36. Έγκριση παραχώρησης τμήματος αιγιαλού με δημοπρασία για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων στην παραλία ΠΟΡΤΟ ΜΟΛΟ(εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 37. Έγκριση παραχώρησης τμήματος αιγιαλού με δημοπρασία για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων στη θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Α4 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 38. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.3463/06 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 39. Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2017 των Σχολικών Εφοριών των Μειονοτικών Σχολείων του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 40. Έγκριση της αριθ. 48/2018 Απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» που αφορά την έγκριση του απολογισμού του, οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 41. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού(εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 42. Έγκριση διάθεσης δαπάνης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 43. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Διομήδειας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 44. Κατανομή επιχορήγησης (α΄ κατανομή) ποσού 63.844,09€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» γ) καθώς στα Μειονοτικά Σχολεία (εισηγητής: Δήμαρχος)
 45. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» για τα 40 χρόνια προσφοράς του και αναφορά στη μνήμη των αγωνιστών του 1821 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 46. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών του Ραήφ Ογλου Σερδάν (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 47. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 48. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορο δημότη (εισηγητής: Δήμαρχος)
 49. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 50. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26-2-2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

 

 

 Γενισέα 22-02-2018

 

              Αριθ. Πρωτ: 2245

 

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

 

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 

ΠΡΟΣ

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 26 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:30  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση κατοικίας σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κ. Μουμίντσα Σαλή κ. Ντάγκαλα Χουσεϊν με την Ασφαλτοστρωμένη Αγροτική Οδό στο Αγρόκτημα Λευκόπετρας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της γεωργικής αποθήκης στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 646 ιδιοκτησίας κ. Παπαμερή Χριστιάνας με την αγροτική οδό στο αγρόκτημα Πηγαδίων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της κατοικίας κ. Τέγου Θεόδωρου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του με την ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό στο αγρόκτημα Βαφέϊκων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Γνωμοδότηση επί του προτεινόμενου ορίου οικισμού Φελώνης (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Τσιτιρίδης Γεώργιος  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

-------------------------------------------

 

 

Γενισέα 22-02-2018

 

Αριθ. Πρωτ: 2245

 

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

 

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 

ΠΡΟΣ

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 26 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση κατοικίας σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κ. Μουμίντσα Σαλή κ. Ντάγκαλα Χουσεϊν με την Ασφαλτοστρωμένη Αγροτική Οδό στο Αγρόκτημα Λευκόπετρας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της γεωργικής αποθήκης στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 646 ιδιοκτησίας κ. Παπαμερή Χριστιάνας με την αγροτική οδό στο αγρόκτημα Πηγαδίων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της κατοικίας κ. Τέγου Θεόδωρου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του με την ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό στο αγρόκτημα Βαφέϊκων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 1. Γνωμοδότηση επί του προτεινόμενου ορίου οικισμού Φελώνης (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Σελίδα 1 από 69

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013