electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 05-07-2019.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα, 1-07-2019

         Αριθ. Πρωτ: 9212

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 5 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της αριθ. 25/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «2Η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας για την πυροπροστασία.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΣΕΑ 21-06-2019

Ν Ο Μ Ο Σ Ξ Α Ν Θ Η Σ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8737

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΣΕΑ Ξάνθης

Τ.Κ. 67 064

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Τηλέφωνο: 2541352555

FAX: 2541352554

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας για την πυροπροστασία.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ΑβδήρωνΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου 415/04-03-2019 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012

6. Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 49 με Α.Π. 31635/19-8-2014

7. Τις σχετικές διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014

8.Την με αριθ. πρωτ. 31996/25-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για κατανομή ποσού 16.910.000 ευρώαπό Κεντρικούς και Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (εκ των οποίων το ποσό των 25.400 ευρώ στο Δήμο Αβδήρων).

9. Την με αριθμ. 145/19-06-2019απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία”

10.Το με αρ. Πρωτ. 1258/18-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Ξάνθης με Θέμα “Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α α’ βαθμού & Ν.Π.Δ.Δ αυτών που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες έτους 2019 του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας-Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίαςστο Δήμο μας, για την πυροπροστασία, ως εξής:

 

 

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Απαιτούμενα Άτομα

Χρονική Διάρκεια Εργασίας

1

2

ΥΕ Εργατών

ΔΕ Οδηγών Φορτηγών

1. Χωρίς τυπικά προσόντα
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Με τυπικά προσόντα τα οποία προβλέπονται από το Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δέκα (10)

¨Ενα (1)

Δύο (2) μήνες

Δύο (2) μήνες

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται από 24-06-2019 Έως και τις 28-06-2019, στο γραφείο

προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

1.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 1. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ 2. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ(ΚΟΙΝΑ)

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

4.Φ/ο βιβλ. Τραπεζικού λογ/σμού

5. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

6. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (ΑΜΑ)

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

8.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009, που έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με τρίμηνη σύμβαση για την πυρασφάλεια, ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών και τις δημοτικές κατασκηνώσεις, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του

2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ 2. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή

Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή

- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσαεπαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.

γ) ΠιστοποιητικόΕπαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.

γ) ΠιστοποιητικόΕπαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστοντριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας.

γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας.

γ)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή Γ’ + Ε’ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή, και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

· Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

· Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)

· Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:

§ η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και

§ η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

ΣΥΝ/ΝΑ: Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του ΚΔΒΜ Δήμου Αβδήρων

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Γενισέα, 21/6/2019

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του ΚΔΒΜ  Δήμου
Αβδήρων

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αβδήρων, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αβδήρων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αβδήρων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

2

3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

3

3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

50

4

3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

5

3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)

25

6

3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

7

3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα

50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 27/6/2019 απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας.

Τηλ. : 2541355531, 2541355530

Ταχ. Διεύθυνση: Σέλερο Ξάνθης

Email: kka@avdera.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.             

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 24-06-2019.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

     Γενισέα, 20-06-2019

     Αριθ. Πρωτ: 8692

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24-06-2019

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 24 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Νο3 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
  προσωρινών αναδόχων για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου
  Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
  (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση Νο1 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες, φωτιστικά, κ.τ.λ.)» για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Τζιάτζης Αριστείδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19-06-2019.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα, 14-06-2019

         Αριθ. Πρωτ:8470

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 19 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα νεκροταφεία του οικισμού Γενισέας» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (Δημαρχείο)» προϋπολογισμού 74.000,00€ (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Έγκριση 2ου και τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΔΙΝΗ, ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΣΕΑ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 4. Έγκριση 1ου και τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια στον Πολύσιτο» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Έγκριση 7ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2019 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2019» - Φεστιβάλ Δήμου Αβδήρων - Συνδιοργάνωση με την Π.Ε. Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Έγκριση Ισολογισμού της Απογραφής Έναρξης της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Καταρχήν ανάληψη από τον Δήμο Αβδήρων των υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 16 του Ν.4575/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της υπ. Αριθμ. 2979/08.03.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της ανώνυμης εταιρίας ορκωτών λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. για την εκκαθάριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Διομήδειας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Έγκριση οικονοµικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετεινού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Κατάργηση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου(εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 13. Εξέταση αιτήματος διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Αβδήρων και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 14. Επικαιροποίηση πίνακα θέσεων της Λαϊκής Αγοράς Γενισέας (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 15. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Μάνδρας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 16. Χορήγηση άδειας κατάληψης και χρήσης ∆ηµοτικού - Κοινόχρηστου χώρου στην Κυριακού Αργυρούλα του Θεόκλητου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: ∆ηµήτριος Μαυροµάτης, Νοµικός Σύµβουλος του Δήμου Αβδήρων)
 17. Έγκριση της αριθ. 20/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων χρήσεως 2018» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
 18. Έγκριση της αριθ. 20/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 19. Εξέταση αιτήματος των διοργανωτών WAVE RUNNING για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής στον 6ο παραθαλάσσιο αγώνα WAVE running (εισηγητής: Δήμαρχος)
 20. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στο αγρόκτημα της Δημοτικής Κοινότητας Διομήδειας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 21. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στο αγρόκτημα Μαγικού του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 22. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και Συγκρότηση Επιτροπής Ε.Μ.Κ.Φ. Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 23. Αποδοχή υλοποίησης του έργου SDN microSENSE - HORIZON 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11-06-2019.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

 

Γενισέα, 7-06-2019

Αριθ. Πρωτ: 8149

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 11 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 6ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2019 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13-06-2019.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

 

Γενισέα, 7-06-2019

Αριθ. Πρωτ: 8105

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-06-2019

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 13 Ιουνίου2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Οριστική παραλαβή της ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ και ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΝΑΚ του έργου με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ” (εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Οριστική παραλαβή της ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΚΕΝΑΚ του έργου με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ” (εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Οριστική παραλαβή της ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΣΑΥ-ΦΑΥ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ του έργου με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ” (εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ” (εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: “Σίτιση των μαθητών μουσικού σχολείου Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2019-2020” (εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Εξέταση ένστασης κατά της απόφασης 81/2019 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 1. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 2 από 84

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018