Κάμερα 1 Παραλία Μυρωδάτου
Κάμερα Παραλία Πόρτο Μόλο
 • Afisa Das Oriz aggliki2017
 • Afisa Das Oriz ellinik2017

Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς

Δασικές Πυρκαγιές: Προετοιμάσου

electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28-12-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                      

Γενισέα 23-12-2016

         Αριθ. Πρωτ: 20740

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-12-2016

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 28 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. «Έγκριση της μελέτης του μικρού έργου (βάσει του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87): «Χρωματισμοί εκπαιδευτικών μονάδων οικισμού Γενισέας» και ανάθεσης του μικρού έργου (βάσει του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87) «Χρωματισμοί εκπαιδευτικών μονάδων οικισμού Γενισέας» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Ανακοινωση σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Γενισέα,      22-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.: 20682

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ν. Ξάνθης    

Τ.Κ. : 670 64                            

Πληροφορίες:Γ.Γκοβέσης – Α.Κοτσάνη

Τηλέφωνο: 2541352517-16                                                

 

                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2016

                   για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                               σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                                       Ανακοινώνει

   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων, που εδρεύει στη ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), της αναλυτικής προκήρυξης:

Ανακοίνωση ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1

Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως  65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ-Ν.ΞΑΝΘΗΣ , ΤΚ 67064 , απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού του Δήμου Αβδήρων υπόψιν κου Γκοβέση Γεωργίου ή κας Κοτσάνη ( τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-16), σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση έως την 02-01-2017 .

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο διαύγεια και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων και η παρούσα θα δημοσιευθεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ 2017

eyxes 2017

Αναγνώριση του Φυσικού Πόρου ''Νερό πηγής Ποταμιάς'' ως Ιαματικού

Αναγνώριση του Φυσικού Πόρου ''Νερό πηγής Ποταμιάς'' ως Ιαματικού

Αναγνωρίστηκε ως Ιαματικός, ο Φυσικός πόρος ''Νερό πηγής Ποταμιάς'' του Δήμου Αβδήρων, με το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 3899/τεύχος Β'/05.12.2016.

Τρόπος χρήσης: Λουτροθεραπεία

Ιαματικές Ιδιότητες: Ενδείξεις: Παθήσεις μυοσκελετικού συστήματος και μετατραυμετικές κακώσεις.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 19-12-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                      

Γενισέα 15-12-2016

         Αριθ. Πρωτ: 20223

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19-12-2016

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 19 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής για έξοδα δηλώσεων ακινήτων του Δήμου μαςστο κτηματολόγιο (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στο σεμινάριο «Σύνταξη Τευχών Δημοπρασίας & Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (Ν.4412/2016)» (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση προτάσεων 19ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικούέτους2016, διάθεσηπιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 1. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

Κ.Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η ανανέωση ή έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2016.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από 12-12-2016 Έως 31-01-2016 - αποκλειστικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (δίνεται από την Υπηρεσία)

2. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και να αναφέρει τη διάρκεια αυτής η απόφαση Κ.Ε.Π.Α. (φωτοτυπία και πρωτότυπο).

3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το φορολογικο έτος 2015 ή Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση για το παραπάνω έτος.

5. Βιβλιάριο Υγείας – Ασθενείας σε ισχύ προκειμένου να σφραγισθεί από την Υπηρεσία.

6.Υπεύθυνη Δήλωση για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής.

Για τους νέους δικαιούχους απαιτούνται όλα τα παραπάνω και δύο (2) φωτογραφίες.

Αιτήσεις υποβάλλονται στα Κ.Ε.Π. μας ή στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης (τηλ.25413 50230).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Β.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»

Γενισέα, 12.12.2016teba

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Γενισέα, 12.12.2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Β.Α.

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»

Ο Δήμος Αβδήρων, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», ανακοινώνει ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και συγκεκριμένα φρούτα (πορτοκάλια, ακτινίδια) στους ωφελούμενους του Δήμου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή”, που παρέλαβε από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Η διανομή στους δικαιούχους του Δήμου θα πραγματοποιηθεί κατά τις εξής ημέρες και ώρες:

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΤΟΠΟΣ

Τετάρτη

14/12/16

09:00-14:00

ΓΕΝΙΣΕΑ

Πέμπτη

15/12/16

09:00-14:00

ΓΕΝΙΣΕΑ

Παρασκευή

16/12/16

09:00-14:00

ΓΕΝΙΣΕΑ

Ο τόπος διανομής είναι η αποθήκη δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Γενισέας.

Οι ωφελούμενοι πρέπει υποχρεωτικά κατά την παραλαβή να προσκομίσουν:

 1. Αίτηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
 2. Ταυτότητα.
 3. 3.ΑΜΚΑ (να προκύπτει από βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Πληροφορίες για τους δικαιούχους παρέχονται κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες στο παρακάτω τηλέφωνο: 2541355540

Σελίδα 9 από 63

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013