electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

Ανακοινωση σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Γενισέα,      22-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.: 20682

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ν. Ξάνθης    

Τ.Κ. : 670 64                            

Πληροφορίες:Γ.Γκοβέσης – Α.Κοτσάνη

Τηλέφωνο: 2541352517-16                                                

 

                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2016

                   για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                               σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                                       Ανακοινώνει

   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων, που εδρεύει στη ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), της αναλυτικής προκήρυξης:

Ανακοίνωση ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1

Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως  65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ-Ν.ΞΑΝΘΗΣ , ΤΚ 67064 , απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού του Δήμου Αβδήρων υπόψιν κου Γκοβέση Γεωργίου ή κας Κοτσάνη ( τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-16), σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση έως την 02-01-2017 .

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο διαύγεια και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων και η παρούσα θα δημοσιευθεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ 2017

eyxes 2017

Αναγνώριση του Φυσικού Πόρου ''Νερό πηγής Ποταμιάς'' ως Ιαματικού

Αναγνώριση του Φυσικού Πόρου ''Νερό πηγής Ποταμιάς'' ως Ιαματικού

Αναγνωρίστηκε ως Ιαματικός, ο Φυσικός πόρος ''Νερό πηγής Ποταμιάς'' του Δήμου Αβδήρων, με το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 3899/τεύχος Β'/05.12.2016.

Τρόπος χρήσης: Λουτροθεραπεία

Ιαματικές Ιδιότητες: Ενδείξεις: Παθήσεις μυοσκελετικού συστήματος και μετατραυμετικές κακώσεις.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 19-12-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                      

Γενισέα 15-12-2016

         Αριθ. Πρωτ: 20223

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19-12-2016

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 19 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής για έξοδα δηλώσεων ακινήτων του Δήμου μαςστο κτηματολόγιο (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στο σεμινάριο «Σύνταξη Τευχών Δημοπρασίας & Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (Ν.4412/2016)» (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση προτάσεων 19ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικούέτους2016, διάθεσηπιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 1. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

Κ.Ε.Π ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η ανανέωση ή έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2016.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από 12-12-2016 Έως 31-01-2016 - αποκλειστικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (δίνεται από την Υπηρεσία)

2. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και να αναφέρει τη διάρκεια αυτής η απόφαση Κ.Ε.Π.Α. (φωτοτυπία και πρωτότυπο).

3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το φορολογικο έτος 2015 ή Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση για το παραπάνω έτος.

5. Βιβλιάριο Υγείας – Ασθενείας σε ισχύ προκειμένου να σφραγισθεί από την Υπηρεσία.

6.Υπεύθυνη Δήλωση για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής.

Για τους νέους δικαιούχους απαιτούνται όλα τα παραπάνω και δύο (2) φωτογραφίες.

Αιτήσεις υποβάλλονται στα Κ.Ε.Π. μας ή στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης (τηλ.25413 50230).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Β.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»

Γενισέα, 12.12.2016teba

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Γενισέα, 12.12.2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Β.Α.

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»

Ο Δήμος Αβδήρων, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», ανακοινώνει ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και συγκεκριμένα φρούτα (πορτοκάλια, ακτινίδια) στους ωφελούμενους του Δήμου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή”, που παρέλαβε από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Η διανομή στους δικαιούχους του Δήμου θα πραγματοποιηθεί κατά τις εξής ημέρες και ώρες:

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΤΟΠΟΣ

Τετάρτη

14/12/16

09:00-14:00

ΓΕΝΙΣΕΑ

Πέμπτη

15/12/16

09:00-14:00

ΓΕΝΙΣΕΑ

Παρασκευή

16/12/16

09:00-14:00

ΓΕΝΙΣΕΑ

Ο τόπος διανομής είναι η αποθήκη δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Γενισέας.

Οι ωφελούμενοι πρέπει υποχρεωτικά κατά την παραλαβή να προσκομίσουν:

 1. Αίτηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
 2. Ταυτότητα.
 3. 3.ΑΜΚΑ (να προκύπτει από βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Πληροφορίες για τους δικαιούχους παρέχονται κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες στο παρακάτω τηλέφωνο: 2541355540

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14-12-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα 9-12-2016

         Αριθ. Πρωτ:19897

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 14 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Εκτέλεση έργων οδοποιίας στα Ο.Τ. 34 έως 41 στον οικισμό του Μαγικού»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση οικισμού Μάνδρας» προϋπολογισμού 325.000,00 € που χρηματοδοτείται από το ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949167 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 4. Έγκριση του 4ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση κτηρίου Αλευρόμυλου στην Κεντρική Πλατεία Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Σουνίου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 6. Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 127/2013 με ΘΕΜΑ : «Έγκριση τοπικού  ρυμοτομικού σχεδίου για τον χαρακτηρισμό  του  υπ' αριθ. 93α1 αγροτεμαχίου στο αγρόκτημα   Διομήδειας  ως χώρου  για  την  ανέγερση  Μουσικού  Γυμνασίου  - Λυκείου και καθορισμός των όρων δόμησης σε αυτό (εισηγητής: Μουργόπουλος Φώτιος, Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας)
 7. Έγκριση παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης βιολογικού καθαρισμού Σελέρου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 8. Χορήγηση άδειας διέλευσης διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου (ΤΑΡ) από δημοτικούς δρόμους και χωματόδρομους στο Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 9. Χορήγηση άδειας διέλευσης διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου (ΤΑΡ) από ποτάμια και ρέματα στο Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 10. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθ. 5 και 6 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Πετεινού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 11. Έγκριση της αριθ. 255/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου - Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 12. Έγκριση της αριθ. 256/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων έτους 2017 (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου - Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 13. Έγκριση της αριθ. 254/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Προϋπολογισμός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων, οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου - Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 14. Έγκριση της αριθ. 44/2016 Απόφασης ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» με θέμα «Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής Μαυρίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 15. Έγκριση της αριθ. 45/2016 Απόφασης ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» με θέμα: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής Μαυρίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 16. Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2016(εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ενός γραφείου του Κοινοτικού Καταστήματος Μαγικού στο Σύλλογο Γυναικών Μαγικού και Αλκυώνης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 18. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. (εισηγητής: Δήμαρχος)
 19. Ακύρωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου - Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 20. Ακύρωση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκής Αγοράς λόγω συνταξιοδότησης και παύσης εργασιών (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου - Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 21. Έγκριση επικαιροποιημένου πίνακα πωλητών Λαϊκής Αγοράς Αβδήρων και επιβολή ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους στους προσερχόμενους (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου - Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της επιτροπής του άρθρου 7 των Κανονισμών Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αβδήρων)
 22. Εξέταση αιτημάτων για διαγραφές – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής που ορίστηκε με την 244/2015 Απόφαση του Δ.Σ. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος, Αντιδήμαρχος)
 23. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος, Αντιδήμαρχος)
 24. Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Κερμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού)
 25. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας και τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου. (εισηγητής: Κερμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού)
 26. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Γαλανόπουλος

Σελίδα 8 από 62

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013