electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Καθορισμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Δήμου Αβδήρων.

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Περίληψη Κανονιστικής Απόφασης

Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Δήμου Αβδήρων

Με την 76/2017 απόφαση κανονιστικού περιεχομένου του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων καθορίστηκαν οι παρακάτω θέσεις υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Αβδήρων.

Α/Α

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τ.Μ.

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

1

ΣΕΒΑΘ

ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ

4

20€/μήνα

Όλο το χρόνο

2

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΣΕΒΑΘ

ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ

4

20€/μήνα

Όλο το χρόνο

3

ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΓΙΚΟΥ

ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ

4

20€/μήνα

Όλο το χρόνο

4

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

ΦΡΟΥΤΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ

4

20€/μήνα

Όλο το χρόνο

Για την ευρύτερη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η απόφαση θα παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη στον πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων, θα είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr) και της διαύγειας (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΣ18Ω6Γ-6ΛΙ)

Ο Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

Μαυρίδης Νικόλαος

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 25-04-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

Γενισέα 21-04-2017

         Αριθ. Πρωτ: 5648

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 25-04-2017

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) την 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων 8ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, διάθεση πιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 2. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-01-2017 έως 31-03-2017 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 3. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση της μελέτης του έργου: “Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αβδήρων” καθορισμός των όρων δημοπράτησής του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Έγκριση της μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ» καθορισμός των όρων δημοπράτησής του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Πρόεδρος)
 6. Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή κοινοποιήσεων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)
 7. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου(εισηγητής: Πρόεδρος)
 8. Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών - κατάρτιση κατάστασης άπορων δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας προκειμένου να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας (εισηγητής: Πρόεδρος)
 9. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Αβδήρων, έγκριση δαπάνης (εισηγητής: Πρόεδρος)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                            Ν. Ζυγός 13 Απριλίου 2017

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.                                                     Αριθ. Πρωτ. 349

 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΕΥΑΑ)                                                                                

67100 N. Ζυγός

Πληροφορίες: I. Μπόσβελης

ΤΗΛ:2541352529                                                                          

                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1069/1980

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3919/2011

3. Το Α.Π. 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

4. Την αριθ. 38/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων (ΑΔΑ: 9Ι2ΕΟΕ34-Ξ5Ψ)

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή με τους ακόλουθους όρους:

-Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές

-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίες.

Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 της ΔΕΥΑ Αβδήρων, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

-Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Αβδήρων (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Λάγους).

-Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2017, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α)   Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β)   Οικονομική Προσφορά.

γ)   Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Αβδήρων στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΔΕΥΑ Αβδήρων - (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Λάγους)- Τ.Κ. 671 00 έως και την 28η Απριλίου 2017 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

-Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Αβδήρων της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2017 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

                                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤOYΔ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

    

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                                            

                                                                                                  

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19-04-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

-------------------------------------------

Γενισέα 13-04-2017

             Αριθ. Πρωτ: 5352

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 19 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη καιώρα 14:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής: Πρόεδρος)
 2. Λήψη απόφασης περί άρσης της ανάκλησης (αριθ. 12/2015 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής) της άδειας λειτουργίας 11/2014 - αριθ. πρωτ. 12488/12-05-2014 του καταστήματος με διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΠΕ(εισηγητής: Πρόεδρος)
 3. Λήψη απόφασης περί άρσης της ανάκλησης (αριθ. 12/2015 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής) της άδειας λειτουργίας 14/2014 - αριθ. πρωτ. 12972/15-05-2014 του καταστήματος με διακριτικό τίτλο «ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΠΕ (εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιτιρίδης Γεώργιος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, συνολικά 1 ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών ή ΠΕ Νηπιαγωγών (με εμπειρία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση) για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, συνολικά 1 ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών ή ΠΕ Νηπιαγωγών (με εμπειρία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση) για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων»

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από 12/4/2017 έως και 21/4/17.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :  Η/Υ, ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ,  ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ,  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, συνολικά 2 ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΔΕ Διοικητικών για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, συνολικά 2 ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΔΕ Διοικητικών για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων»

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από 12/4/2017 έως και 21/4/17

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :  Η/Υ, ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ,  ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ,  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07-04-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα 3-04-2017

         Αριθ. Πρωτ: 4752

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 7 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτημα παραχώρησης – εκμίσθωσης της έκτασης των Ιαματικών Πηγών και των εγκαταστάσεων των Λουτρών Ποταμιάς στον Δήμο Αβδήρων (ΑΒΚ 3329) (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (για το έτος 2016) για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής: Παναγιώτης Κεμανετζής, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 3. Έγκριση4ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2017(εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Αβδήρων για τον εορτασμό των Πολιούχων στους οικισμούς Σουνίου, Συδινής, Κουτσού και Πολυσίτου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 5. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης του Προοδευτικού Μορφωτικού Συλλόγου Μαγικού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών «το Αγιόκλημα» Φιλίων για συμμετοχή του Δήμου μας ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση της Γιορτής της Άνοιξης την 6η Μαΐου 2017(εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Συζήτηση επί αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου Αντωνιάδη Κωνσταντίνου της Δημοκρίτειας Κίνησης με θέμα: «Ρήψη αποβλήτων (στερεών και υγρών) στις αποχετεύσεις όμβριων υδάτων σε όλους σχεδόν τους οικισμούς του Δήμου μας» (εισηγητής: Αντωνιάδης Κωνσταντίνος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 8 από 66

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013