electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13-09-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

Γενισέα, 8-09-2017

         Αριθ. Πρωτ: 13907

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-09-2017

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του πρακτικού Νο 2 για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»(εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, Διάθεση Πιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση της μελέτης του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα νεκροταφεία του οικισμού Γενισέας” καθορισμός των όρων δημοπράτησής του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού(εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Πρόεδρος)
 6. Έγκριση της μελέτης του έργου:«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ» καθορισμός των όρων δημοπράτησής του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Πρόεδρος)
 7. Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2018 και εφεξής (εισηγητής: Πρόεδρος)
 8. Εξουσιοδότηση δικηγόρων για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                     Γενισέα 29 Αυγούστου 2017

Διευθυνση :Γενισεα                                                     Αρ.Πρωτ :258

ΞΑΝΘΗ -67064

ΤΗΛ –ΦΑΞ :2541352537/2541352519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Σχολική Επιτροπή Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων κατοπιν της υπ΄αρ. 19/2017 απόφαση του Δ.Σ. αυτης ,προσκαλεί του /τις ενδιαφερόμενους-ες για την πλήρωση μιας θέσης καθαριστή /στριας στις ακόλουθες αντίστοιχα σχολικές μονάδες του Δήμου Αβδήρων , με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2017-2018, βάσει του άρθρου 49 του Ν. 4325/2016 όσον αφορά την κάλυψη παγίων αναγκών δημοσίου χαρακτήρα (καθαρισμός αιθουσών διδασκαλίας , γραφείων διευθυντή –διδασκόντων κοινόχρηστων χώρων και σχολικών προαυλίων )και του άρθρου 8 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017) με το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαρισμού των σχολικών κτιρίων μέσω των Σχολικών επιτρόπων.

 

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

Δημοτικό σχολείο Πολυσιτου

1

2

Δημοτικό σχολείο Πετεινού

1

3

Δημοτικό σχολείο Γενισεας

1

4

Ειδικό δημοτικό σχολείο Τυφλών & Αμβλυώπων

1

5

Νηπιαγωγείο Σουνιου

1

6

Νηπιαγωγείο Ν.Ζυγου

1

7

Νηπιαγωγείο Μαγικου

1

8

Νηπιαγωγείο Βαφεικων

1

9

Ειδικό Νηπιαγωγείο Ν. Ζυγου

1

10

Νηπιαγωγείο Φιλιών

1

11

Νηπιαγωγείο Σελερου

1

12

Νηπιαγωγείο Σημάντρων

1

13

Νηπιαγωγείο Γενισεας

1

14

Νηπιαγωγείο Αυξεντίου

1

15

Νηπιαγωγείο Λευκόπετρας

1

Οι ενδιαφερόμενοι/ερ καλούνται να υποβάλουν από 29/08/2017 εως και 08/09/2017 τις ωρες 10:00 -12:00 τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά στις σχολικές μονάδες που επιθυμούν :

1.Αίτηση ενδιαφερομένου ή ενδιαφερομένης.

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (σε περίπτωση αλλοδαπού απαιτείται και άδεια παραμονής).

3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης του οικείου Δήμου,από την οποία να προκύπτει ότι είναι δημότες/ισσες Δ Αβδήρων.

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης του οικείου Δήμου, από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των παιδιών του ενδιαφερόμενου ή της ενδιαφερόμενης, και αν έχει την επιμέλεια των τέκνων.

5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ οικονομικού έτους 2016.

6.Πρόσφατη βεβαίωση αντίστοιχου χρόνου ανεργίας του ΟΑΕΔ.

7.Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.

8. Βεβαιωση καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).

9.Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσ/μείου Ξάνθης, για υποψηφίους με αναπηρία τέκνων άνω του 67% (εάν υπάρχει).

Όσοι/ες προκριθούν για το έργο καθ/σμού, πριν κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα υποχρεούνται να υποβάλουν στη σχολική μονάδα στην οποία επιλέχθηκαν τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά :

10.Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

11.Βεβαίωση από ιατρό παθολόγο ή γενικό ιατρό , για την καταλληλότητα στην άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 3584/2007.

Πληροφορίες θα παρέχονται από τους Προϊσταμένους των Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές   των Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγεία: Αυξεντίου (τηλ.2541091166) , Φιλίων (τηλ.2541032144), Λευκόπετρας (τηλ.2541032314), Σελέρου (τηλ.2541032314), Σημάντρων (τηλ.2541032680), Γενισεας (τηλ.2541352549),Βαφεικα(τηλ.2541081240),Μαγικού (τηλ.2541091323), Ν.Ζυγού (τηλ.2541028264), Σουνίου (τηλ.2541031300), Ειδικό Νηπ. Ν. Ζυγού (τηλ.2541084658),Δημοτικά Σχολεία : Γενισεας (τηλ:2541081250), Πετεινου (τηλ.2541091479),Πολυσιτου (τηλ.2541031205), Τυφλών και Αμβλυώπων Φελώνης (τηλ.2541091752),Σχολική Επιτροπή (τηλ.:2541352537)

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη καθαριστών/στριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των ανωτέρω σχολικών μονάδων με αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αβδήρων και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δ. Αβδήρων

 

Τσιτιριδης Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                                                                                                                         Γενισέα 29 Αυγούστου 2017

Διευθυνση :Γενισεα                                                                                                                                                                                            Αρ.Πρωτ :258

ΞΑΝΘΗ -67064

ΤΗΛ –ΦΑΞ :2541352537/2541352519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Σχολική Επιτροπή Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων κατοπιν της υπ΄αρ. 19/2017 απόφαση του Δ.Σ. αυτης ,προσκαλεί του /τις ενδιαφερόμενους-ες για την πλήρωση μιας θέσης καθαριστή /στριας στις ακόλουθες αντίστοιχα σχολικές μονάδες του Δήμου Αβδήρων , με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2017-2018, βάσει του άρθρου 49 του Ν. 4325/2016 όσον αφορά την κάλυψη παγίων αναγκών δημοσίου χαρακτήρα (καθαρισμός αιθουσών διδασκαλίας , γραφείων διευθυντή –διδασκόντων κοινόχρηστων χώρων και σχολικών προαυλίων )και του άρθρου 8 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017) με το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαρισμού των σχολικών κτιρίων μέσω των Σχολικών επιτρόπων

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

Δημοτικό σχολείο Πολυσιτου

1

2

Δημοτικό σχολείο Πετεινού

1

3

Δημοτικό σχολείο Γενισεας

1

4

Ειδικό δημοτικό σχολείο Τυφλών & Αμβλυώπων

1

5

Νηπιαγωγείο Σουνιου

1

6

Νηπιαγωγείο Ν.Ζυγου

1

7

Νηπιαγωγείο Μαγικου

1

8

Νηπιαγωγείο Βαφεικων

1

9

Ειδικό Νηπιαγωγείο Ν. Ζυγου

1

10

Νηπιαγωγείο Φιλιών

1

11

Νηπιαγωγείο Σελερου

1

12

Νηπιαγωγείο Σημάντρων

1

13

Νηπιαγωγείο Γενισεας

1

14

Νηπιαγωγείο Αυξεντίου

1

15

Νηπιαγωγείο Λευκόπετρας

1

Οι ενδιαφερόμενοι/ερ καλούνται να υποβάλουν από 29/08/2017 εως και 04/09/2017 τις ωρες 10:00 -12:00 τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά στις σχολικές μονάδες που επιθυμούν :

1.Αίτηση ενδιαφερομένου ή ενδιαφερόμενης.

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (σε περίπτωση αλλοδαπού απαιτείται και άδεια παραμονής).

3.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από την οποία να προκύπτει ότι είναι δημότες/ισσες Δ Αβδήρων.

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των παιδιών του ενδιαφερόμενου ή της ενδιαφερόμενης, και αν έχει την επιμέλεια των τέκνων.

5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ οικονομικού έτους 2016.

6.Βεβαίωση αντίστοιχου χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ενδιαφερόμενου.

7.Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).

8.Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσ/μείου Ξάνθης, για υποψηφίους με αναπηρία τέκνων άνω του 70% (εάν υπάρχει).

Όσοι/ες προκριθούν για το έργο καθ/σμού, πριν κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα υποχρεούνται να υποβάλουν στη σχολική μονάδα στην οποία επιλέχθηκαν τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά :

9.Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

10.Βεβαίωση από ιατρό παθολόγο ή γενικό ιατρό , για την καταλληλότητα στην άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 3584/2007.

Πληροφορίες θα παρέχονται από τους Προϊσταμένους των Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές   των Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγεία: Αυξεντίου (τηλ.2541091166) , Φιλίων (τηλ.2541032144), Λευκόπετρας (τηλ.2541032314), Σελέρου (τηλ.2541032314), Σημάντρων (τηλ.2541032680), Γενισεας (τηλ.2541352549),Βαφεικα(τηλ.2541081240),Μαγικού (τηλ.2541091323), Ν.Ζυγού (τηλ.2541028264), Σουνίου (τηλ.2541031300), Ειδικό Νηπ. Ν. Ζυγού (τηλ.2541084658),Δημοτικά Σχολεία : Γενισεας (τηλ:2541081250), Πετεινου (τηλ.2541091479),Πολυσιτου (τηλ.2541031205), Τυφλών και Αμβλυώπων Φελώνης (τηλ.2541091752),Σχολική Επιτροπή (τηλ.:2541352537)

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη καθαριστών/στριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των ανωτέρω σχολικών μονάδων με αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αβδήρων και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δ. Αβδήρων

 

Τσιτιριδης Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                     Γενισέα 29 Αυγούστου 2017

Διευθυνση :Γενισεα                                                     Αρ.Πρωτ :259

ΞΑΝΘΗ -67064

ΤΗΛ –ΦΑΞ :2541352537/2541352519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η Σχολική Επιτροπή Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων κατοπιν της υπ΄αρ. 20/2017 απόφαση του Δ.Σ. αυτής ,προσκαλεί του /τις ενδιαφερόμενους-ες για την πλήρωση μιας θέσης Σχολικού Τροχονόμου στις ακόλουθες αντίστοιχα σχολικές μονάδες του Δήμου Αβδήρων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

2.Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

3.Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π2515/5/13/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967Β’/29.10.1997).

4.Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

5.Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

6.Το αριθμ. Γ1/116/8-2-2000 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.

Οι ώρες απασχόλησης είναι:

Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
•Από τις 12.15 μέχρι τις 12.35 και από τις 13.10 μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Η εν λόγο αποζημίωση μειώνεται αναλογικά , όταν δεν προσφέρονται υπηρεσίες όλες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση , πλην του χαρτοσήμου αποδείξεως (1%) & ΟΓΑ(20% επί του χαρτοσήμου )

Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ".

Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Τρίτη 29/8/2017 έως την Δευτέρα 4/09/2017 τις ώρες 10:00-12:00 π.μ.
στη Διεύθυνση του κάθε Σχολείου:


1.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ: ΤΗΛ:2541081250(2) ΔΥΟ

2.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΕΙΝΟΥ - ΤΗΛ: 2541091479(1) ΜΙΑ

3.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ- ΤΗΛ: 2541031205(1) ΜΙΑ

4.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ:2541091429(1) ΜΙΑ

.ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:ΤΗΛ 2541352537

1.Αίτηση (απλή με όλα τα στοιχεία ΑΦΜ ,ΑΜΚΑ, Τηλέφωνο κλπ).
2.Απόδειξη προηγούμενης εμπειρίας .
3.Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2016
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
6.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Θα προτιμηθεί προϋπηρεσία ως σχολικός τροχονόμος.

Σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των ανωτέρω σχολικών μονάδων με αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αβδήρων και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων καθώς και στην Διαύγεια.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δ. Αβδήρων

 

Τσιτιριδης Γεώργιος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29-08-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα   25-08-2017

         Αριθ. Πρωτ: 13011

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Μάνδρας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ» προϋπ/σμού: 650.000,00€(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ προϋπολογισμού 37.900,00 € με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 34 /2017) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση Δικτύου Ομβρίων Μυρωδάτου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση Υψομετρικής μελέτης των οδών στα O.Τ. 44 & 45 του οικισμού Πετεινού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση9ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2017(εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 1. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: “Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Π. Ζυγού του Δ. Αβδήρων προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 42 / 23-8-2017) (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση κοπής δένδρων στα Νεκροταφεία Γενισέαςισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας)
 2. Έγκριση της αριθ. 22/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 1. Συμπλήρωση – μερική τροποποίηση της με αριθμ. 13/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων στην περιοχή Ρύμης – Πόρτας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αβδήρων, του Δήμου Τοπείρου, του ΣΔΑΝΞ και του Δήμου Μύκης για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση - Βελτίωση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Τοπείρου» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Δωρεάς με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση του αποτελέσματος του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά εκποιούμενου ακινήτου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πετεινού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση του αποτελέσματος του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά εκποιούμενου ακινήτου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Διομήδειας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση μερικής τροποποίησης της αριθ. 275/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Νομικού Προσώπου (ΝΠΔΔ) του Δήμου: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Τροποποίηση της αριθ. 184/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ) (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Τροποποίηση της αριθ. 59/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΝΠΔΔ του Δήμου: «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»(εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση μερικής τροποποίησης της αριθ. 195/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Νομικού Προσώπου (ΝΠΔΔ) του Δήμου: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων»(εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία Α.Ο. «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» Π. Κατραμίου Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Κοινωνικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Πεζούλας Ξάνθης «Η Τίμια Ζώνη» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο «ΔΟΞΑ» Σταυρούπολης στον «1ο Αγώνα Δρόμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη εκδήλωσης για τον εορτασμό της «Ύψωσης Τιμίου Σταυρού» στο Μαγικό και στη Ν. Κεσσάνη (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορο δημότη (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος)
 2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., Μαθητεία Ι.ΕΚ.) για απασχόληση στο Δήμο Αβδήρων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 1. Επανάληψη ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακίνητου έκτασης 15 τ.μ. στην θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ 2, του ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ με συντεταγμένες κέντρου: Χ = 579614, Υ = 4531236 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29-08-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

Γενισέα 25-08-2017

             Αριθ. Πρωτ: 13010

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων στα Νεκροταφεία Γενισέαςισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας)
 1. Έγκριση Υψομετρικής μελέτης των οδών στα ο.Τ. 44 & 45 του οικισμού Πετεινού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 25-08-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

Γενισέα, 21-08-2017

         Αριθ. Πρωτ:12785

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25-08-2017

      Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 25 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικών   συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου   του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ»(εισηγητής: Πρόεδρος)
 2. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής(εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 3. Καθορισμός όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στον οικισμό Πόρτο Λάγος για την δημιουργία Τουριστικής Μονάδας (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
 4. Καθορισμός όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου 30,00 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥγια εγκατάσταση ξύλινων συναρμολογημένων πύργων παρατήρησης στην έκταση αυτή(εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
 5. Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών - κατάρτιση κατάστασης άπορων δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας προκειμένου να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας(εισηγητής: Πρόεδρος)
 6. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 για την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018» (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 5 από 68

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013