electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα ΑνακοινώσειςΕκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό Πόρτο Λάγος.

Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό Πόρτο Λάγος.

   

                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γραφείο Δημάρχου

 

 

 

Γενισέα ,06-07-2015

                                             Αρ. Πρωτ. 13655

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Τηλ.: 2541352550

ΦΑΞ: 2541352554

e-mail: info@avdera.gr

.

     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό

Πόρτο Λάγος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 171/2015 (ΑΔΑ: 7Γ04Ω6Γ-3Ι5) απόφασή του ομόφωνα ενέκρινε την εκποίηση των παρακάτω οικοπέδων στον Οικισμό Πόρτο Λάγος σε άστεγους δημότες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 187 παρ.1 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3852/2010 με τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα εκποιήσεως, χωρίς δημοπρασία και με καταβολή μειωμένου τιμήματος σε πέντε ετήσιες δόσεις, δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων σε αστέγους και γενικά οικονομικώς αδύναμους κατοίκους και δημότες, προκειμένου να ανεγείρουν οικοδομή για την στέγασή τους:

στο Ο.Τ. 2 τα με αριθ.7,8,9,10, 11 και 12,

στο ΟΤ 26 με αριθ. 321

στο ΟΤ 3 τα με αριθ. 22, 28 και 29

στο Ο.Τ. 19 τα με αριθ. 230 και 231

στο Ο.Τ. 14 τα με αριθ. 145, 146, 147, 148, 149 και 150

στο Ο.Τ. 17τα με αριθ. 207 και 208

στο Ο.Τ. 33 τα με αριθ. 405

Με την υπ’ αριθ. 174/2015 (ΑΔΑ: Ω9Ν5Ω6Γ-ΧΘ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την εκποίηση των οικοπέδων χωρίς δημοπρασία.

Όσοι από τους δημότες του Δήμου Αβδήρων καλύπτουν τις προϋποθέσεις που τέθηκαν με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να προσέλθουν στον Δήμο Αβδήρων (Γενισέα), στο Δημαρχείο, στο γραφείο πρωτοκόλλου, υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Πιστοποιητικό Ιθαγενείας.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Αντίγραφο μερίδας και των δύο συζύγων από το Υποθηκοφυλακείο Ξάνθης.
 5. Εκκαθαριστικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του τελευταίου πριν την παραχώρηση έτους.
 6. Το έντυπο Ε9 του τελευταίου έτους (2015) που υποβλήθηκε δήλωση.
 7. Βεβαίωση του τόπου κατοικίας ή λογαριασμούς τηλεφώνου, ΔΕΗ και αν δεν προκύπτει από τα παραπάνω Ένορκη Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η κατοικία.
 8. Γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για όσους έχουν πρόβλημα αναπηρίας.
 9. Έγκριση χορήγησης στεγαστικού δανείου ή εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 300, 00 € που θα κρατηθεί από τον Δήμο Αβδήρων μέχρι να εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια.
 10. Φορολογική ενημερότητα.
 11. Δημοτική ενημερότητα.

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων με τα παραπάνω δικαιολογητικά ορίζεται να αρχίσει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας και θα διαρκέσει 40 ημερολογιακές ημέρες, έως και την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015.  

Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις:

 1. Εφόσον εκείνοι στους οποίους παραχωρηθούν τα οικόπεδα δεν ανεγείρουν οικοδομή μέσα σε πέντε χρόνια από την παραχώρηση εκπίπτουν αυτοδικαίως από το δικαίωμά τους, εκτός αν ζητήσουν παράταση της πενταετούς προθεσμίας με αιτιολογημένη αίτησή τους που θα υποβληθεί κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους της προθεσμίας. Η προθεσμία δεν μπορεί να παραταθεί περισσότερο από μία ακόμη τριετία.
 2. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο περί μεταβιβάσεως της κυριότητας των εκποιουμένων οικοπέδων μπορεί να γίνει νόμιμα, μόνο μετά την εξόφληση του τιμήματος και την ανέγερση της οικοδομής επί του παραχωρηθέντος οικοπέδου εντός της πενταετίας ή της κατά παράταση τυχόν δοθείσης προθεσμίας.
 3. Το συμβόλαιο για την μεταβίβαση της κυριότητας συντάσσεται αφού τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.
 4. Τυχόν δε συναπτόμενη σύμβαση μεταβιβάσεως της κυριότητος, προ της εκπληρώσεως των όρων αυτών, κατά παράβαση τoυ Νόμου είναι άκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Α.Κ.
 5. Επιτρέπεται να παραχωρηθεί από τον Δήμο δικαίωμα εγγραφής υποθήκης ώστε να λάβει στεγαστικό δάνειο εκείνος υπέρ του οποίου έγινε η εκποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους θα παραλαμβάνονται μόνον όταν είναι (συγκεντρωμένα) όλα μαζί και όχι τμηματικά και η παραλαβή αυτών θα γίνεται έως και την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015.

Κάθε ενδιαφερόμενος φέρει ευθύνη για τα δικαιολογητικά που καταθέτει και δεν θα γίνεται έλεγχος αυτών κατά την παραλαβή τους.

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται:

1. Διαδίκτυο.

α) Διαύγεια Δήμου Αβδήρων - http://et.diavgeia.gov.gr/f/avdera/

β) site Δήμου Αβδήρων - http://www.avdera.gr/

2. Στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Αβδήρων – ΚΕΠ.

3. Στον οικισμό Πόρτο Λάγος.

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018