electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα ΑνακοινώσειςΣυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-2-2012

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-2-2012

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Γενισέα 13-2-2012
Αριθ. Πρωτ:3568

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  13-2-2013

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 13η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010)

 

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Έργα Οδοποιίας στο Δ.Δ. Γενισέας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

2.    Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία στα Δ.Δ. Πολυσίτου, Κουτσού, Σελίνου, Πηγαδίων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

3.    Έγκριση σήμανσης δύο (2) κόμβων κυκλικής κυκλοφορίας στον Οικισμό Φιλίων του Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

4.    Γνωμοδότηση χαρακτηρισμού δημοτικής οδού ως κυριότερης ή μοναδικής που συνδέει τον οικισμό Πολυσίτου νοτίως του ποταμού Κόσυνθου με την Επαρχιακή Οδό υπ' αριθ. 2 (Σήμαντρα-Πολύσιτος-Λουτρά Γενισέας) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

5.    Καθορισμός τιμής κιλοβατώρας (ΚW/h) για τα αρδευτικά αντλιοστάσια που ηλεκτροδοτούνται από τον Δήμο Αβδήρων. (εισηγητής: Τσολακίδη Μιχαήλ Γεωπόνος Υπάλληλος του Δήμου).

6.    Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις για κάλυψη  έκτακτων αναγκών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. (εισηγητής: Μακρής Αθανάσιος Αντιδήμαρχος).

7.    Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (εισηγητής: Μακρής Αθανάσιος Αντιδήμαρχος).

8.    Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (εισηγητής: Μακρής Αθανάσιος Αντιδήμαρχος).

9.    Αποδοχή επιχορήγησης 12.871,04 € από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Δήμου (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

10. Έγκριση ακύρωσης ρυθμίσεων λόγω μη καταβολής δύο (2) διαδοχικών δόσεων οφειλών. (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

11. Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών  του Δήμου  ΑΒΔΗΡΩΝ (άρθρο 36 παρ.3 Ν.3584/07) με αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου  και ορισμένου χρόνου, το έτος 2013 και εφεξής (εισηγητής: Μακρής Αθανάσιος Αντιδήμαρχος).

12. Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου. (εισηγητής: Μακρής Αθανάσιος Αντιδήμαρχος).

13. Έγκριση για την απ' ευθείας ανάθεση προμηθειών (εισηγητής: Μακρής Αθανάσιος Αντιδήμαρχος).

 

14. Έγκριση της αριθ. 3/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» που αφορά την παραχώρηση αίθουσας στον Εξωραϊστικό-Μορφωτικό Σύλλογο Πόρτο Λάγος. (εισηγητής: Ξανθόπουλος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος).

 

15. Συναίνεση ή μη παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης 4.000 τ.μ. από το αγρόκτημα Πηγαδίων, στον Κακλάνη Νικόλαο του Αποστόλου, κάτοικο Πηγαδίων, για ανέγερση μονίμων σταβλικών εγκαταστάσεων. (εισηγητής: Ρετσελάς Γεώργιος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πηγαδίων).

 

16. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες θέρμανσης στια ΝΠΔΔ του Δήμου α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων»καθώς και στα Μειονοτικά Σχολεία. (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

17. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ). (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

18. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους 2013. (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

19.  Κατανομή επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2013 στο ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής - Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων». (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

20.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβαση  μεταξύ Δήμου, Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, «Αναπτυξιακής Ελληνικής Θερμαλιστικής α.ε.» (επαναψήφιση τελικού κειμένου) (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

21. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

22. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων με τον αναπληρωτή του. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

23. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στις Επιτροπές: α/ «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη» και β/ «Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής» με τον αναπληρωτή του (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

24. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μύκης και  Δήμου Αβδήρων με αντικείμενο την παροχή διοικητικής και τεχνικής υποστήριξη του Δήμου Μύκης από τον Δήμο Αβδήρων στη σύνταξη, επίβλεψη και παραλαβή  τεχνικών μελετών έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικού χαρακτήρα που εμπεριέχονται στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013 του Δήμου Μύκης. (εισηγητής: Δήμαρχος).

25. Συναίνεση ή μη επί αριθ. 25/2012 απόφασης του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) σχετικά με την ρύθμιση αποπληρωμής των δανείων του που έχει λάβει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παναγιώτης Θεοχάρους

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018