electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ στην θέση παραλία Μυρωδάτου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 13-05-2015

Αρ. Πρωτ: 9090

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου έκτασης 15 τ.μ., στην θέση παραλία Μυρωδάτου - δυτικά με συντεταγμένες Χ=579346,31 Υ=4531167,85, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου.

Η δημοπρασίαθαδιεξαχθείτην Δευτέρα 25/05/2015 και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 2.000,00 €.

Ηεγγύησηγιατηνσυμμετοχήστονδιαγωνισμόορίζεταισε300,00ευρώκαιβεβαιώνεταιμετην προσκόμισηισόποσουγραμματίουτου ταμείου παρακαταθηκών & δανείωνή εγγυητικής επιστολήςαναγνωρισμένηςτράπεζας συντεταγμένησύμφωναμετονισχύοντατύπογιατοδημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,του Ν.3852/2010 και τους όρους της  αριθμ. 64/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η συγκεκριμένη έκταση θα εκμισθωθεί για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, μέχρι 31-12-2018.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙΤΡΟΦΙΜΩΝ                                             ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΓΕΩΡΓΙΚΟΤΑΜΕΙΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΓΤΑΑ)

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ(2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤΗΣΕΛΛΑΔΑΣ2007 –2013»

ΑΞΟΝΑΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑΖΩΗΣΣΤΙΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣΚΑΙΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ322

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗΤΩΝΧΩΡΙΩΝ

ΗπίστωσηπροέρχεταιαπότοΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα"ΑγροτικήΑνάπτυξητηςΕλλάδας2007-2013" μεποσοστόσυγχρηματοδότησης 72.97%απότοΕ.Γ.Τ.Α.Α.και27,03%απόΕθνικήΔαπάνη(ΑριθμόςΣΑΕ:282/8) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.      7443 /24 -4 -2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥΜΑΝΔΡΑΣ»

Ο Δήμος Αβδήρωνδιακηρύττειότιτην 26 τουμηνόςΜαϊουτουέτους2015ημέραΤρίτηκαιώρα

10.00π.μ.(λήξηπαράδοσηςτων προσφορώνταγραφείατης ΤεχνικήςΥπηρεσίαςΔ.Αβδήρωνστο

πρώηνΔημαρχείοΑβδήρωνσταΆβδηρα,θαδιεξαχθείμεανοιχτήΔημοπρασία μετοσύστημα: προσφοράςμεεπίμέρουςποσοστώνέκπτωσηςκατάομάδεςομοειδών εργασιώνκαιέλεγχο ομαλότηταςτωνπροσφερομένωνεπί μέρουςποσοστώνέκπτωσης,πάνωσε συμπληρωμένοέντυπο οικονομικήςπροσφοράςτηςυπηρεσίαςσύμφωναμετιςδιατάξειςτουΝ.1418/84 όπως τροποποιήθηκε,συμπληρώθηκεκαιβελτιώθηκεμετουςΝ.3669/08,N.3263/04,Ν.3212/03,Ν.

2940/01,Ν.2372/96,Ν.2338/95,Ν.2229/94ιςδιατάξειςτουΠ.Δ.334/00,Π.Δ.609/85,Π.Δ.

210/97,κ.α.όπωςτροποποιήθηκανκαιισχύουνσήμεραγιατηνκατασκευήτουέργουμετίτλο:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥΜΑΝΔΡΑΣ»

Οκωδικόςτουέργουείναι:2015ΣΕ28280029καιπρόκειταιγιατουποέργο μετίτλο«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥΜΑΝΔΡΑΣ».

Τοέργοσυντίθεταιαπότιςακόλουθεςκατηγορίεςεργασιών:α)κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ,με προϋπολογισμό 130.597,96 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ   και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία


ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑμεπροϋπολογισμό125.632,67(δαπάνη εργασιών, ΓΕ καιΟΕκαι

απρόβλεπτα).

.

Οπροϋπολογισμόςτωνδημοπρατούμενωνεργασιώντουέργου,μεβάσητημελέτημεαριθμό

93/14θεώρησης10.11.2014τηςΤεχνικήςΥπηρεσίαςτουΔήμουΑβδήρων,ανέρχεταιστοποσό των256.230,63ΕΥΡΩ(χωρίςαναθεώρηση καιΦ.Π.Α.)καιστοποσότων325.000,00€(με αναθεώρησηκαιΦ.Π.Α.).

Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναλάβουνγνώση,ναπαραλαμβάνουντασυμβατικάτεύχητου

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Τεχνικής

ΥπηρεσίαςτουΔήμουΑβδήρωνσταΆβδηρα,μέχριτις 21 /5/15.

Η διακήρυξητου έργου έχει συνταχθείκατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

υπόδειγματύπουΒ.

Στοδιαγωνισμόγίνονταιδεκτέςεργοληπτικέςεπιχειρήσειςπου κατέχουνεργοληπτικάπτυχία: Στοδιαγωνισμόδικαιούνταινα συμμετάσχουν:

21.1           Μεμονωμένεςεργοληπτικέςεπιχειρήσεις:

α.ΕγγεγραμμένεςστοΜητρώοΕργοληπτικώνΕπιχειρήσεων(Μ.Ε.ΕΠ.)πουτηρείται

στηΓ.Γ.Δ.Ε.τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσονανήκουνστηνεφόσονανήκουνστηνΑ2και άνωτάξηγιαέργακατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑμεποσότηςκατηγορίας 130.597,96 ευρώ καιστηνΑ2καιάνωτάξηγιαέργακατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με ποσότηςκατηγορίας125.632,67ευρώ

β. Προερχόμενεςαπόκράτη-μέλητηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςήτουΕυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.απόκράτηπουέχουνυπογράψειτηνσυμφωνίαγιατις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του ΠαγκόσμιουΟργανισμούΕμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποίατηρούνταιεπίσημοικατάλογοιαναγνωρισμένων εργοληπτώνφόσονείναι εγγεγραμμένεςστουςκαταλόγουςαυτούςκαισετάξηκαικατηγορίααντίστοιχημετις καλούμενεςτουΕλληνικούΜητρώουΜ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενεςαπόωςανωτέρωβ΄κράτη,σταοποίαδεντηρούνταιεπίσημοικατάλογοι αναγνωρισμένωνεργοληπτώνφόσοναποδεικνύουνότιέχουνεκτελέσειέργαπαρόμοιαμετοδημοπρατούμενο,απόποιοτικήκαιποσοτικήάποψη.

21.2         Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύτους,υπότους όρουςτουάρθρου16παρ.7τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν.4281/2014 (Κοινοπραξίαστηνίδιακατηγορία)καιυπότονόροότικάθεΕργοληπτικήΕπιχείρηση θασυμμετέχει στοκοινοπρακτικόσχήμαμεποσοστόόχιμικρότεροτου25%της καλούμενηςκατηγορίας.

21.3         Κοινοπραξίεςεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνγιατηνκάλυψητωνδιαφόρωνκατηγοριών τωνεργασιώντουέργουυπότουςόρουςτηςπαρ.3τουάρθρου16τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ).Τοποσοστόσυμμετοχής τηςκάθεεπιχείρησης στοκοινοπρακτικό σχήμα προκύπτειαπότονπροϋπολογισμότηςκατηγορίαςγιατηνοποίααυτήσυμμετέχεικαι δενείναιαπαραίτητονααναγράφεται. Κατηγορίαεργασιώνμεποσοστόκάτωτου10% τουπροϋπολογισμούτουέργου(χωρίςαναθεώρησηκαιΦ.Π.Α.)φόσονδενκαλείται στηδημοπρασία,αθροίζεταιστον προϋπολογισμότης μεγαλύτερηςκατηγορίας.

21.4         Κοινοπραξίεςεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνεγγεγραμμένων στηντάξη AουΜ.Ε.Ε.Π. γιαέργακατηγορίας   ΟΔΟΠΟΙΙΑ καιστηνΑ1τάξη γιαέργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,μετιςπροϋποθέσειςτηςπαρ.10τουάρθρου16του Ν.3669/08(ΚΔΕ)(αναβάθμισηορίουλόγωκοινοπραξίας)


21.5           Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός

κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές

επιχειρήσειςήκοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεωνκατ΄ εφαρμογή τηςπαρ.9του άρθρου16τουν.3669/08(«κύριακατηγορία»).Κατάταλοιπάεφαρμόζονται οι ισχύουσεςδιατάξειςγιατησυμμετοχήεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνσεδιαγωνισμούς για τηνκατασκευήΔημοσίωνΈργων.

Εγγύησησυμμετοχήςστονδιαγωνισμόορίζεταισε2%επίτουπροϋπολογισμούτουέργου χωρίςτακονδύλια τουΦ.Π.Α.δηλαδή5.284,55ΕΥΡΩ καιησχετικήεγγυητικήεπιστολήθα απευθύνεταιπροςτοΔήμοΑβδήρωνισχύςτηςθαείναιτουλάχιστον6(έξι)μηνώνκαι30 (τριάνταμερών,μετάτηνημέραδιεξαγωγήςτουδιαγωνισμού. Οχρόνοςισχύοςτων προσφορώνείναι(6ξιμήνες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά,πουπροβλέπονταιαπότιςσχετικέςδιατάξειςγιαταδημόσιαέργακαθώςκαι δελτίοφορολογικήςενημερότητας.

Η προθεσμίαπεράτωσηςτουέργουείναι(5)πέντεμήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της

Ελλάδας2007-2013"μεποσοστόσυγχρηματοδότησης72.97%απότοΕ.Γ.Τ.Α.Α.και

27,03%απόΕθνικήΔαπάνη(ΑριθμόςΣΑΕ282/8)

Προβλέπεταιηδυνατότητα χορήγησηςπροκαταβολήςστονΑνάδοχοσύμφωναμετιςδιατάξεις τουάρθρου51τουΝ.3669/08

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Αβδήρων.

ΠερισσότερεςπληροφορίεςμπορούνναπάρουνοιενδιαφερόμενοιαπότηνΤεχνικήΥπηρεσία του         Δήμου    Αβδήρων,   αρμόδιος    υπάλληλος    Μουμτσάκης    Γεώργιος    (τηλ.:2541352420

Φαξ:2541352454)-   Χωλίδης   Στυλιανός   (τηλ.:2541352401)   –   Τζιάτζης   Αριστείδης

(τηλ.:2541352416),τιςεργάσιμεςημέρεςκαιώρες.

Γενισέα,22 /4/2014

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

ΤσιτιρίδηςΓεώργιος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

             ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

                                                                                                                                   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

                                                                                                                        

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 322

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

             Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 72.97 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 27,03 % από Εθνική Δαπάνη (κωδικός έργου στο Π.Δ.Ε. 282/8   2015ΣΕ28280028)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 7382 /24 -04 -2015

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ»

 

Ο Δήμος Αβδήρων συμφώνα με την με αριθμό 52/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής διακηρύττει ότι την 19 του μηνός Μαίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Αβδήρων στο πρώην Δημαρχείο Αβδήρων στα Άβδηρα, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ»

Ο κωδικός του έργου είναι: 2015ΣΕ28280028 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ»

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 738.047,09 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 231.066,23 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 98/14 θεώρησης 20.11.2014 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων, ανέρχεται στο ποσό των 969.113,33 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.211.550,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων στα Άβδηρα, εως και την 14 /05 /15.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

21.1           Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ με ποσό της κατηγορίας 738.047,09 ευρώ και στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με ποσό της κατηγορίας 231.066,23 ευρώ

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

21.2           Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν.4281/2014                 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

21.3           Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

21.4           Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη … του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας   και στην τάξη για έργα κατηγορίας          , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

21.5           Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή 19.700,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αβδήρων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών και 30 (τριάντα) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (6) έξι μήνες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι πέντε ( 05 ) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 72.97 από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και

27,03 % από Εθνική Δαπάνη (κωδικός έργου στο Π.Δ.Ε. 282/8   2015ΣΕ28280028)

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/08

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων, αρμόδιος υπάλληλος Μουμτσάκης Γεώργιος (τηλ.:2541352420-400 Φαξ:2541352454) – Φώτης Μουργόπουλος (Τηλ: 2541352534, Φαξ:2541352554), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Γενισέα, 24/ 04 /2015

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

     Τσιτιρίδης Γεώργιος

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ,ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ,ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΓΕΩΡΓΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΓΤΑΑ)

4ηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ(2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

ΑΞΟΝΑΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑΖΩΗΣΣΤΙΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣΚΑΙΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ322

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

ΗπίστωσηπροέρχεταιαπότοΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα"ΑγροτικήΑνάπτυξητηςΕλλάδας2007-

2013"μεποσοστόσυγχρηματοδότησης90,38%απότοΕ.Γ.Τ.Α.Α.και9,62%απόΕθνικήΔαπάνη(Αριθμός

ΣΑΕ282/8)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

Αριθμ.Πρωτ.7156 /22 -4 -2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του έργου:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥΣΤΟΥΣΟΙΚΙΣΜΟΥΣΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ,ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣΚΑΡΠΟΥΚΑΙΓΡΗΓΟΡΟΥΤΟΥΔ. ΑΒΔΗΡΩΝ»

ΟΔήμος Αβδήρωνδιακηρύττειότιτην 12η τουμηνόςΜαΐουτουέτους2015ημέραΤρίτηκαι ώρα10.00π.μ.(λήξηπαράδοσης τωνπροσφορώνταγραφείατηςΤεχνικήςΥπηρεσίας Δ. Αβδήρωνστοπρώην ΔημαρχείοΑβδήρωνστα Άβδηρα,θαδιεξαχθεί με ανοιχτήΔημοπρασίαμετο σύστημα: προσφοράςμεεπίμέρουςποσοστώνέκπτωσης κατάομάδεςομοειδώνεργασιώνκαι έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένοέντυποοικονομικήςπροσφοράςτηςυπηρεσίαςσύμφωναμετιςδιατάξειςτουΝ.

1418/84όπωςτροποποιήθηκευμπληρώθηκεκαιβελτιώθηκεμετουςΝ.3669/08,N.3263/04, Ν.3212/03,Ν.2940/01,Ν.2372/96,Ν.2338/95,Ν.2229/94,τιςδιατάξειςτουΠ.Δ.334/00,Π.Δ.

609/85,Π.Δ.210/97,κ.α.όπωςτροποποιήθηκανκαιισχύουνσήμεραγιατηνκατασκευήτουέργου

με τίτλο:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥΣΤΟΥΣΟΙΚΙΣΜΟΥΣΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ,ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣΚΑΡΠΟΥΚΑΙΓΡΗΓΟΡΟΥΤΟΥΔ. ΑΒΔΗΡΩΝ»


Ο κωδικός του έργου είναι:   2015/ΣΕ28280066 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥΣΤΟΥΣΟΙΚΙΣΜΟΥΣΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ,ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣΚΑΡΠΟΥΚΑΙΓΡΗΓΟΡΟΥΤΟΥΔ.ΑΒΔΗΡΩΝ».

Τοέργοσυντίθεταιαπότιςακόλουθεςκατηγορίες εργασιών:α)κατηγορίαΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,με προϋπολογισμό147.415,93(δαπάνηεργασιών,ΓΕ καιΟΕκαιαπρόβλεπτακαιαπολογιστικά),β) κατηγορίαΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, μεπροϋπολογισμό19.702,54(δαπάνηεργασιών,ΓΕ καιΟΕκαι απρόβλεπτακαιαπολογιστικά),γ)κατηγορίαΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ μεπροϋπολογισμό

93.972,28 (δαπάνηεργασιών,ΓΕκαιΟΕκαιαπρόβλεπτακαιαπολογιστικά).

Οπροϋπολογισμόςτωνδημοπρατούμενωνεργασιώντουέργου,μεβάσητημελέτημεαριθμό

92/13 θεώρησης26-8-2013τηςΤεχνικής ΥπηρεσίαςτουΔήμουΑβδήρωννέρχεταιστοποσό των 257.073,23 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 325.000,00

ΕΥΡΩ(μεαναθεώρησηκαι Φ.Π.).

Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναλάβουνγνώση,ναπαραλαμβάνουντασυμβατικάτεύχητου διαγωνισμού(Διακήρυξη,ΣυγγραφήΥποχρεώσεωνκ.λ.π.) απότηνέδρατηςΤεχνικής Υπηρεσίαςτου Δήμου ΑβδήρωνσταΆβδηρα,μέχρι καιτις7 /5/15.

ΗδιακήρυξητουέργουέχεισυνταχθείκατάτοεγκεκριμένοαπότονυπουργόΠΕΧΩΔΕ

υπόδειγματύπουΒ.

Στοδιαγωνισμόγίνονταιδεκτέςεργοληπτικέςεπιχειρήσειςπουκατέχουνεργοληπτικάπτυχία: Στοδιαγωνισμόδικαιούνταινασυμμετάσχουν:

21.1         Μεμονωμένεςεργοληπτικέςεπιχειρήσεις:

α.ΕγγεγραμμένεςστοΜητρώοΕργοληπτικώνΕπιχειρήσεων(Μ.Ε.ΕΠ.)πουτηρείται στηΓ.Γ.Δ.Ε.τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,εφόσονανήκουνστηνεφόσονανήκουνστηνΑ2και άνωτάξηγιαέργακατηγορίαςΥΔΡΑΥΛΙΚΑμεποσότηςκατηγορίας 167.118,47 ευρώκαιστηνΑ1καιάνωτάξηγιαέργακατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ- ΓΙΚΑ με ποσότηςκατηγορίας89.954,75 ευρώ.

β. Προερχόμενεςαπόκράτη-μέλητηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςήτουΕυρωπαϊκού ΟικονομικούΧώρου(Ε.Ο.Χ.)ήαπόκράτηπουέχουνυπογράψει τηνσυμφωνίαγιατις ΔημόσιεςΣυμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)τουΠαγκόσμιουΟργανισμούΕμπορίου(Π.Ο.Ε.),στα οποίατηρούνταιεπίσημοικατάλογοι αναγνωρισμένωνεργοληπτών,εφόσονείναι εγγεγραμμένες στουςκαταλόγουςαυτούςκαισετάξηκαικατηγορίααντίστοιχημετις καλούμενεςτουΕλληνικούΜητρώουΜ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες απόωςανωτέρωβ΄κράτη, σταοποίαδεντηρούνταιεπίσημοικατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουνότιέχουνεκτελέσειέργα παρόμοιαμετοδημοπρατούμενο,απόποιοτικήκαιποσοτικήάποψη.

21.2           Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμόμεταξύτους,υπότουςόρουςτουάρθρου16παρ.7τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν.4281/2014 (Κοινοπραξίαστηνίδιακατηγορία)καιυπότονόροότικάθεΕργοληπτική Επιχείρηση θασυμμετέχειστοκοινοπρακτικό σχήμαμεποσοστόόχιμικρότεροτου25%της καλούμενηςκατηγορίας.

21.3           Κοινοπραξίεςεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνγιατηνκάλυψητωνδιαφόρωνκατηγοριών τωνεργασιών τουέργουυπότουςόρουςτης παρ.3τουάρθρου16τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ).Τοποσοστόσυμμετοχήςτηςκάθεεπιχείρησης στοκοινοπρακτικόσχήμα προκύπτειαπότονπροϋπολογισμότηςκατηγορίας γιατηνοποίααυτήσυμμετέχεικαι δενείναιαπαραίτητο νααναγράφεται.Κατηγορία εργασιώνμεποσοστόκάτωτου10%


τουπροϋπολογισμούτουέργου(χωρίςαναθεώρησηκαιΦ.Π.Α.),εφόσονδενκαλείται στηδημοπρασία,αθροίζεταιστονπροϋπολογισμότηςμεγαλύτερηςκατηγορίας.

21.4           Κοινοπραξίες   εργοληπτικών   επιχειρήσεων   εγγεγραμμένων   στην   τάξη....…του Μ.Ε.Ε., μετιςπροϋποθέσειςτης παρ.10τουάρθρου16τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμισηορίουλόγω κοινοπραξίας)

21.5           Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.Γίνονταιεπίσηςδεκτέςκαιμεμονωμένεςεργοληπτικές επιχειρήσειςή κοινοπραξίεςεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνκατ΄εφαρμογήτηςπαρ.9 του άρθρου16τουν.3669/08(«κύριακατηγορία»). Κατάταλοιπάεφαρμόζονταιοι ισχύουσεςδιατάξειςγιατησυμμετοχήεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνσεδιαγωνισμούς γιατηνκατασκευήΔημοσίων Έργων.

Εγγύησησυμμετοχήςστονδιαγωνισμόορίζεταισε2%επίτουπροϋπολογισμούτουέργου χωρίςτακονδύλια τουΦ.Π.Α.δηλαδή5.285,00 ΕΥΡΩκαιησχετικήεγγυητικήεπιστολή θααπευθύνεταιπροςτοΔήμοΑβδήρων.Ηισχύςτηςθαείναιτουλάχιστον6(έξι)μηνώνκαι

30(τριάντα)ημερών,μετάτηνημέραδιεξαγωγής τουδιαγωνισμού.Οχρόνοςισχύοςτων προσφορών είναι(6) έξιμήνες.

Οιεργολάβοι Δημοσίωνέργωνυποχρεούνταιναπροσκομίσουνόλατααπαιτούμενα δικαιολογητικά, πουπροβλέπονται απότιςσχετικέςδιατάξειςγιαταδημόσιαέργακαθώςκαι δελτίοφορολογικήςενημερότητας.

Ηπροθεσμίαπεράτωσηςτου έργουείναι(5) πέντεμήνες.

Το έργο χρηματοδοτείταιαπό το ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξητης

Ελλάδας2007 - 2013" με ποσοστόσυγχρηματοδότησης90,38 % απότοΕ.Γ.Τ.Α.Α.και

9,62 % απόΕθνικήΔαπάνη(ΑριθμόςΣΑΕ282/8).

Προβλέπεταιη δυνατότηταχορήγησηςπροκαταβολήςστονΑνάδοχοσύμφωναμετιςδιατάξεις τουάρθρου 51 του Ν. 3669/08

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Αβδήρων.

Περισσότερες πληροφορίεςμπορούνναπάρουνοιενδιαφερόμενοιαπότηνΤεχνικήΥπηρεσία του Δήμου Αβδήρων, αρμόδιος υπάλληλος Μουμτσάκης Γεώργιος (τηλ.:2541352420

Φαξ:2541352454)-ΤζιάτζηςΑριστείδης(τηλ.:2541352416), τις εργάσιμεςημέρεςκαιώρες.

Γενισέα, 22/4/2015

     ΔήμαρχοςΑβδήρων

ΤσιτιρίδηςΓεώργιος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας – ασφαλτομιγμάτων και τσιμεντοσκυροδεμάτων για το Δημο Αβδήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                               Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας –

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                         ασφαλτικών και τσιμεντοσκυροδεμάτων

                                                               για το Δήμο Αβδήρων

                                                                             Γενισέα, 23-04-2015

                                                                           Αρ. Πρωτ.: 7297

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

   OΔήμαρχος Αβδήρωνπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (ανά μονάδα επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού), για την προμήθεια των ειδών (κατηγοριοποιημένων σε τέσσερα πακέτα) με γενικό τίτλο: «Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας – ασφαλτομιγμάτων και τσιμεντοσκυροδεμάτων για το Δημο Αβδήρων», προϋπολογισμού 48.994.59 Ευρώ με το Φ.Π.Α 23%.

     Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των Π.Δ. και Νόμων που ισχύουν για προμήθειες Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. στις 30-4-2015 ημέρα Πέμπτη στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ.

     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν επιχειρήσεις προμηθειών συναφών ειδών, εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε από τα αντίστοιχα επιμελητήρια του άρθρου 7§ 1 του ΕΚΠΟΤΑ.

     Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορεί, επίσης, να εκδωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής για προσφορά σε συγκεκριμένο πακέτο ή πακέτα είναι 2% επί το συνολικό ποσό του πακέτου ή των πακέτων (μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.23%).

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr και από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης που εδρεύει στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα (τηλ. 2541352512 και 2541352558) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΠΑΝΩ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

       ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                         ΥΛΙΚΟΥ για το έτος 2015

        

Γενισέα, 23-04-2015

                                                                       Αρ. Πρωτ.: 7299

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού) για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, συνολικού προϋπολογισμού 59.953,88ευρώ με το Φ.Π.Α 23%.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των Π.Δ. και Νόμων που ισχύουν για προμήθειες Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., στις 4-5-2015 ημέρα Δευτέρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας στην Γενισέα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ.

          Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, έμποροι, επιχειρηματίες συναφών ειδών.

          Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.Το ποσό είναι το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, δηλ. 974,86 ευρώ.

             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr και από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης που εδρεύει στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα (τηλ. 2541352512 και 2541352558) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΠΑΝΩ:  ΜΕΛΕΤΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραλία Μυρωδάτου Ξάνθης γνωστού ως «Κάμπινγκ Μυρωδάτου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                     Γενισέα, 06-04-2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                               Αρ.πρωτ: 6274

                                                                   «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου  στην παραλία Μυρωδάτου Ξάνθης»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην παραλία Μυρωδάτου εμβαδού 30.764,24 τμ., γνωστού ως «κάμπινγκ Μυρωδάτου», αντί του ποσού (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς) των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 ευρώ) ετησίως.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα, την 24η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 έως 12.00 πμ. και στην περίπτωση που η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί την ανωτέρω ημερομηνία θα γίνει στις 04 Μαίου 2015, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, αφού προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας μέχρι την ώρα διενέργειας της ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό, ομολογιών δημοσίου τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 ευρώ) υπέρ του Δήμου Αβδήρων, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό (1/10) επί των επιτευχθέντων ετήσιων μισθωμάτων δέκα πέντε (15) ετών για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζομένων στη διακήρυξη προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και ο οποίος είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρον υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης.

Η εκμίσθωση θα γίνει για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, με δικαίωμα του μισθωτή να ζητήσει και να λάβει παράταση δέκα πέντε (15) ετών, με τη ρητή προϋπόθεση ότι θα είναι απόλυτα συνεπής στις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις του έναντι του εκμισθωτή.

Ως επιτρεπόμενες χρήσεις του μισθίου ακινήτου προβλέπονται όλες όσες εντάσσονται στις τουριστικές δραστηριότητες, ενδεικτικά δε αναφέρεται η χρήση κάμπινγκ, ξενοδοχειακής μονάδας, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρεπόμενων χρήσεων του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η χρήση μπορεί να είναι και συνδυαστική, δηλαδή να πρόκειται για σύνθετη τουριστική δραστηριότητα πολλαπλών χρήσεων.

Ο μισθωτής πέραν των άλλων ειδικών όρων της διακήρυξης οφείλει:

α) εντός των τριών πρώτων ετών της μίσθωσης να ολοκληρώσει μία επένδυση σε υποδομές – μόνιμες εγκαταστάσεις, αξίας τουλάχιστον 150.000,00 ευρώ, αποδεικνυόμενης της επένδυσης με νόμιμα παραστατικά, άλλως το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την καταγγελία της σύμβασης.

β)να ασκήσει δραστηριότητα τουριστική το αργότερο από την δεύτερη τουριστική περίοδο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του έτους 2016.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο Δημάρχου (κ. Θεόδωρο Μπερμπερίδη) κατά τις εργάσιμες ώρες, Διεύθυνση Δημοτικό κατάστημα Γενισέας -Δήμος Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, Τηλέφωνο 25413/52578, Φαξ 25413 52554 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Αντίγραφο της πλήρους διακηρύξεως χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Η πλήρης διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr).

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 14 από 21

Προκηρύξεις

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018