electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Πρόχειρος Διαγωμισμός Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

       ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                         ΥΛΙΚΟΥ για το έτος 2015

        

Γενισέα, 4-6-2015

                                                                       Αρ. Πρωτ.: 11049

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού) για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, συνολικού προϋπολογισμού 59.953,88ευρώ με το Φ.Π.Α 23%.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των Π.Δ. και Νόμων που ισχύουν για προμήθειες Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., στις 16-6-2015 ημέρα Τρίτη στο Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας στην Γενισέα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ.

          Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, έμποροι, επιχειρηματίες συναφών ειδών.

          Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.Το ποσό είναι το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, δηλ. 974,86 ευρώ.

             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr και από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης που εδρεύει στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα (τηλ. 2541352512 και 2541352558) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

KAΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Σχετικά με τη Διακήρυξη 11049/4-6-15 για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015», συνολικού προϋπολογισμού 59.953,88 ευρώ με το Φ.Π.Α 23% διευκρινίζονται τα παρακάτω:
Στο Άρθρο 12 «Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς» του Κεφαλαίου «Συγγραφή Υποχρεώσεων» της Μελέτης 43/15 απαιτούνται εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9000 μόνο για τον κατασκευαστή των υλικών και όχι για τους προμηθευτές τους. Οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους και κατασκευής εξαρτημάτων δύναται να κατατεθούν και στην αγγλική γλώσσα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Επισκευή – συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Βαφέϊκων

               

 

 

 

 

Άβδηρα        27 / 5 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

    Αριθ. Πρωτ.:10384                 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

 

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την αριθμ. 77/ 2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα του άρθρο 4 περ. , (β), « προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών,  σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένωντιμών της υπηρεσίας  μεέλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116). για την ανάδειξη μειοδότη των εργασιών του έργου με τίτλο:

 

«Επισκευή – συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Βαφέϊκων» .

 

 

            Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 32.000,00 €, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) . Το έργο χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου Αβδήρων.

 

Το έργο αφορά  τις εργασίες που απαιτούνται για την επισκευή – συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Βαφέϊκων του Δήμου Αβδήρων, και θα εκτελεστεί βάσει της υπ’ αριθμόν 40/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερολογιακούς μήνες.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα την 2 / 6 / 2015 10:00 π.μ. .

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX. πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

 

Μεμονωμένεςεργοληπτικές επιχειρήσεις:

 

      1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

     2) καθώς και επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα Οικοδομικά με ποσότης κατηγορίας 16.919,18 €,καιγια έργα Ηλεκτρομηχανολογικά με ποσότης κατηγορίας 8.431,84 €.

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε των 520,33 και πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Αβδήρων.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από το πρωην Δημαρχείο Αβδηρων στα Άβδηρα , Πληροφορίες κ. Στυλιανός Χωλίδης τηλ.:2541352401, Τζιάτζης Αριστείδης τηλ.:2541052416 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 1-6-2015.

 

          Άβδηρα         26 - 5– 2015

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ         

  ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

15PROC002805599 2015-05-27


 

 

Άβδηρα         27 / 5 / 2015


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 10384

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

 

 

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την αριθμ. 77/ 2015

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα του άρθρο 4 περ. , (β), « προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών,  σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας  με έλεγχο ομαλότητας των  επιμέρους  ποσοστών  έκπτωσης της  κωδικοποίησης της  νομοθεσίας  κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116). για την ανάδειξη μειοδότη των εργασιών του έργου με τίτλο:

 

«Επισκευή συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Βαφέϊκων» .

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 32.000,00 , (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) . Το έργο χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου Αβδήρων.

Το  έργο  αφορά    τις  εργασίες  που  απαιτούνται  για  την  επισκευή   συντήρηση  αποδυτηρίων  γηπέδου Βαφέϊκων του Δήμου Αβδήρων, και θα εκτελεστεί βάσει της υπ αριθμόν 40/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερολογιακούς μήνες.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα την

2 / 6 / 2015 10:00 π.μ. .

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX. πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

 

2) καθώς και επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα Οικοδομικά με ποσό της κατηγορίας 16.919,18 , και για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά με ποσό της κατηγορίας

8.431,84 .

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε των 520,33 και πρέπει να απευθύνεται προς το

Δήμο Αβδήρων.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από το πρωην Δημαρχείο Αβδηρων στα Άβδηρα , Πληροφορίες κ. Στυλιανός Χωλίδης τηλ.:2541352401, Τζιάτζης Αριστείδης τηλ.:2541052416 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 1-6-2015.

 

Άβδηρα       26 - 5 2015

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διακήρυξη Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας – ασφαλτομιγμάτων και τσιμεντοσκυροδεμάτων για το Δημο Αβδήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                               Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας –

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                         ασφαλτικών και τσιμεντοσκυροδεμάτων

                                                               για το Δήμο Αβδήρων

                                                                             Γενισέα, 15-5-2015

                                                                             Αρ. Πρωτ.: 9274

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

   OΔήμαρχος Αβδήρωνπροκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (ανά μονάδα επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού), για την προμήθεια των ειδών του Πακέτου Δ΄( Σκυροδέματα κατηγορίας C12/15 και C16/20) προϋπολογισμού 4.939.68 Ευρώ με το Φ.Π.Α 23%της προμήθειας με γενικό τίτλο: «Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας – ασφαλτομιγμάτων και τσιμεντοσκυροδεμάτων για το Δημο Αβδήρων».

     Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των Π.Δ. και Νόμων που ισχύουν για προμήθειες Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. στις 28-5-2015 ημέρα Πέμπτη στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ.

     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν επιχειρήσεις προμηθειών συναφών ειδών, εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε από τα αντίστοιχα επιμελητήρια του άρθρου 7§ 1 του ΕΚΠΟΤΑ.

     Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορεί, επίσης, να εκδωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής για προσφορά σε συγκεκριμένο πακέτο είναι 2% επί το συνολικό ποσό του πακέτου (μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.23%).

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr και από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης που εδρεύει στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα (τηλ. 2541352512 και 2541352558) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ν. Ξάνθης

Τ.Κ. 67064

Πληρ.: Α. Τσάκου & Α. Κοτσάνη

Τηλέφωνο:     2541352509&16

Γενισέα, 14-05-2015

                       Αριθ. Πρωτ.: 9204

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Αβδήρων, που εδρεύει στη Γενισέα και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων,που εδρεύει στη ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β στην αναλυτική Ανακοίνωση):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

201

Δήμος Αβδήρων

(Για τη λειτουργία του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)

ΓΕΝΙΣΕΑ

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, εν ελλείψει αυτού ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ και εν ελλείψει αυτού ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2015

1

202

Δήμος Αβδήρων

(Για τη λειτουργία του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)

ΓΕΝΙΣΕΑ

ΔΕ Διοικητικού

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2015

1

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.      

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 (με σήμανση έκδοσης «23-01-2015»)με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση, δηλαδή έως την 25 Μαΐου 2015 στη ΓΕΝΙΣΕΑ-Τ.Κ.67064 –στο πρωτόκολλο του Δήμου. Πληροφορίες: Κοτσάνη Αναστασία - τηλ. επικοινωνίας: 2541352509 & 16.

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο διαύγεια και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων και η παρούσα θα δημοσιευθεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

Π.Ε.     ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 18-05-2015

Αρ. Πρωτ:   9550

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352510

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β΄) ΑΔΑ:ΩΘ35Η-Δ80 και την τροποποίηση της με την ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 (ΦΕΚ 828/12-05-2015 τεύχος Β’), και συγκεκριμένα:

 • Παραχώρηση έκτασης 499,92 τ.μ., με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, στην παραλία Μυρωδάτου - δυτικά με συντεταγμένες:
 • Παραχώρηση έκτασης 499,43 τ.μ., με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, στην παραλία Πόρτο Μόλο Αβδήρων, με συντεταγμένες:
 • Παραχώρηση έκτασης 499,83 τ.μ. με δημοπρασία- πλειοδοτικό διαγωνισμό στη θέση Λεύκιππος – παραλία Αβδήρων, με τις εξής συντεταγμένες:
 • Παραχώρηση έκτασης 499,51 τ.μ. με δημοπρασία- πλειοδοτικό διαγωνισμό στη θέση παραλία Μάνδρας, με τις εξής συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΑ

Α

579342,759

4531144,017

Α-Β= 20,83

Β-Γ= 24,00

Γ-Δ= 20,83

Δ-Α= 24,00

499,92 τ.μ.,

8,00

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

579348,277

4531123,931

     

Γ

579325,135

4531117,573

     

Δ

579319,617

4531137,659

     

Α

579342,759

4531144,017

       

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΑ

Α

583593,175

4532976,092

Α-Β= 7,86

Β-Γ= 25,30

Γ-Δ= 20,49

Δ-Ε= 19,14

Ε-Ζ= 11,34

Ζ-Η= 2,81

Η-Θ= 9,35

Θ-Ι= 16,31

Ι-Κ= 20,65

Κ-Λ= 14,59

Λ-Α= 18,98

499,43 τ.μ.,

8,00 €

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

583600,918

4532974,717

     

Γ

583596,544

4532949,793

     

Δ

583595,660

4532929,320

     

Ε

583597,510

4532910,270

     

Ζ

583599,968

4532899,197

     

Η

583597,510

4532897,830

     

Θ

583593,550

4532906,300

     

Ι

583589,840

4532922,180

     

Κ

583589,050

4532942,810

     

Λ

583590,110

4532957,360

     

Α

583593,175

4532976,092

     

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΑ

Α

583284,110

4532267,590

Α-Β= 18,91

Β-Γ= 25,12

Γ-Δ= 27,30

Δ-Ε= 4,78

Ε-Ζ= 18,38

Ζ-Η= 22,19

Η-Θ= 18,50

Θ-Ι= 14,10

Ι-Α= 6,28

499,83 τ.μ.,

8,00 ευρώ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

583277,500

4532249,870

     

Γ

583272,470

4532225,260

     

Δ

583270,890

4532198,010

     

Ε

583266,120

4532198,270

     

Ζ

583264,010

4532216,530

     

Η

583267,180

4532238,490

     

Θ

583272,470

4532256,220

     

Ι

583278,030

4532269,180

     

Α

583284,110

4532267,590

     

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΑ

Α

585119,444

4535465,219

Α-Β= 12,44

Β-Γ= 41,74

Γ-Δ= 11,79

Δ-Α= 40,83

499,51 τ.μ.,

8,00 €

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

585126,197

4535454,771

     

Γ

585089,397

4535435,081

     

Δ

585083,730

4535445,423

     

Α

585119,444

4535465,219

     

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Το μίσθιο εκμισθώνεται με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίουστη Γενισέα στις 29/05/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., ενώπιοντηςαρμόδιαςεπιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 128/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8,00€/τ.μ.

Η συγκεκριμένη έκταση θα εκμισθωθεί μέχρι 30/04/2016.

Ηεγγύησηγιατηνσυμμετοχήστονδιαγωνισμόορίζεται σε ποσό που θα είναι ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης υπολογιζόμενου.καιβεβαιώνεταιμετην προσκόμισηισόποσουΓραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα , συντεταγμένησύμφωναμετονισχύοντατύπογιατοδημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,του Ν.3852/2010 και τους όρους της υπ’  αριθμ.63/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αβδήρων.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΕΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση, Γενισέα

Ταχ. Κώδικας, 67064

Πληροφορίες: Μπερμπερίδης Θεόδωρος

Τηλέφωνο: 2541352578

                       Γενισέα, 08-05-2015

                         Αρ.πρωτ: 8636

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΕΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
  1. Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 300,00 Ευρώ, ενώ παράλληλα θα καταβάλλει με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης που θα υπογραφεί εντός είκοσι ημερών από την επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας το μίσθωμα της πρώτης περιόδου.
  2. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων κατόπιν εξόφλησης κατ’ ελάχιστο το 50% των οφειλών για το διαγωνιζόμενο και τον εγγυητή του.
  3. Βεβαίωση ενημερότητας από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αβδήρων κατόπιν εξόφλησης κατ’ ελάχιστο το 50% των οφειλών για το διαγωνιζόμενο και τον εγγυητή του.
 1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
 2. Το άρθρο 195 παρ.1 του Ν. Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.)
 3. Την υπ’ αριθ. 105/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3953/9-4-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης       με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση με δημοπρασία των παρακάτω δημοτικών εκτάσεων: ήτοι 441,00 τ.μ. και 46.116,06 τ.μ. βορείως των Νεκροταφείων του Π. Κατραμίου και 3.257,47 τ.μ. και 212.080,98 τ.μ. ανατολικότερα των παραπάνω. Οι εκτάσεις 441,00 τ.μ. και 3.257,47 τ.μ. οριοθετούνται βορείως της Εγνατίας Οδού και οι εκτάσεις 46.116,06 τ.μ. και 212.080,98 τ.μ. νοτίως της Εγνατίας Οδού που βρίσκονται στο Αγρόκτημα Τέκτων της πρώην Κοινότητας Διομήδειας του Δήμου Αβδήρων και έχει στην κυριότητά του ο Δήμος, όπως τα ακίνητα αυτά φαίνονται στα συνημμένα θεωρημένα από την Τεχνική Υπηρεσία Τοπογραφικά Διαγράμματα και παραπέμφθηκε το θέμα στην       Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων τη δημοπρασίας.
 4. Την υπ’ αριθ. 58/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της πλειοδοτικής δημοπρασίας

Προκηρύσσει

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με δημοπρασία των παρακάτω δημοτικών εκτάσεων: ήτοι 441,00 τ.μ. και 46.116,06 τ.μ. βορείως των Νεκροταφείων του Π. Κατραμίου και 3.257,47 τ.μ. και 212.080,98 τ.μ. ανατολικότερα των παραπάνω. Οι εκτάσεις 441,00 τ.μ. και 3.257,47 τ.μ. οριοθετούνται βορείως της Εγνατίας Οδού και οι εκτάσεις 46.116,06 τ.μ. και 212.080,98 τ.μ. νοτίως της Εγνατίας Οδού που βρίσκονται στο Αγρόκτημα Τέκτων της πρώην Κοινότητας Διομήδειας του Δήμου Αβδήρων και έχει στην κυριότητά του ο Δήμος, όπως τα ακίνητα αυτά φαίνονται στα συνημμένα θεωρημένα από την Τεχνική Υπηρεσία Τοπογραφικά Διαγράμματα με τους παρακάτω όρους:

1- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ετών και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σιωπηρή παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται. Η εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο θα γίνει από εκπρόσωπο του Δήμου μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραδόσεως. Ο μισθωτής μπορεί να παραιτηθεί της μισθώσεως αφού ενημερώσει έγκαιρα και εγγράφως τον εκμισθωτή τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της παραίτησης.

2.- ΜΙΣΘΩΜΑ:

Το ετήσιο μίσθωμα θα προκύψει μετά από πλειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 20 Ευρώ ετησίως κατά στρέμμα πλέον των κρατήσεων που βαρύνουν το μίσθωμα και οι οποίες θα βαρύνουν το μισθωτή. Το ετήσιο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται με τη συμπλήρωση ενός έτους από την πρώτη καταβολή του μισθώματος που θα γίνει με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.

3.- Ο μισθωτής πέραν του ετήσιου μισθώματος θα βαρύνεται με τα έξοδα χαρτοσήμου καθώς με οποιαδήποτε άλλη περιοδική δαπάνη που βαρύνει κατά το νόμο και τις μισθωτικές συνήθειες τους μισθωτές, όπως όλα τα παραπάνω καθορίζονται κατά καιρούς από τον νόμο, τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

4.- ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ:

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για γεωργική εκμετάλλευση. Το νερό για άρδευση θα εξασφαλιστεί με φροντίδα του μισθωτή και όχι από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.

5.- Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του το μίσθιο, τις δουλείες υπέρ αυτού, τα όρια αυτού και εν γένει μα διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση τρίτου άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

6.-Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή της χρήσης του μισθίου, η υπεκμίσθωσή του ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του σε οποιονδήποτε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

7.-Οι οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες επισκευής και συντήρησης του μισθίου, έστω και αναγκαίες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, ακόμα και αν αυτές είναι επωφελείς ή πολυτελείς και θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου χωρίς αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση ο εκμισθωτής δικαιούται να απαιτήσει την απομάκρυνση των προσθηκών και την αποκατάσταση του μισθίου στην κατάσταση που το παρέδωσε. Ρητά επιτρέπεται στον μισθωτή να προβεί σε κατασκευές, τροποποιήσεις, διαρρυθμίσεις του μισθίου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό για την χρήση που το προορίζει, οι δαπάνες όμως αυτών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο και θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του μισθίου δεν θα αλλοιώνουν δε το χαρακτήρα και τη μορφή του μισθίου.

8.-Οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις γίνουν στο μίσθιο θα είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία

9.-Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο κατά την λήξη του μισθωτικού χρόνου χωρίς καμία απαίτηση για τις εγκαταστάσεις που θα κατασκευάσει εντός του μισθίου. Όλα τα συστατικά και παραρτήματα θα παραμείνουν στην κυριότητα του εκμισθωτή.

10.-Σε περίπτωση αυθαίρετης παραμονής του μισθωτή στο μίσθιο, αυτός θα υποχρεούται να καταβάλλει στον εκμισθωτή, για κάθε μέρα καθυστέρησης το διπλάσιο του προ της λήξης αναλογούντος ημερήσιου μισθώματος και η παραμονή του σ’ αυτό δεν θα έχει χαρακτήρα σιωπηρής ανανέωσης της μίσθωσης, τα δε τυχόν καταβαλλόμενα ποσά από τον μισθωτή στον εκμισθωτή, θα νοούνται όχι ως μισθώματα αλλά ως αποζημίωση χρήσης του μισθίου.

11.- Ο μισθωτής υπόσχεται να συμμορφώνεται με τις οικείες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις και να τηρεί σχέσεις κατανόησης και συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες των γειτονικών ακινήτων και τους κατοίκους της περιοχής, ειδικά δε θα λαμβάνει κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέτρο ώστε να μην παρενοχλείται η υγεία, η ησυχία και η ασφάλεια αυτών.

12.-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ:

Ο εκμισθωτής μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση μισθώσεως εάν ο μισθωτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της σύμβασης και να απαγγείλει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου την έκπτωση του μισθωτή από τα δικαιώματα της μίσθωσης. Ειδικότερα: Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους του μισθωτή και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος μαζί με όλες τις πρόσθετες και παρεπόμενες επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις που θα απορρέουν από την συμφωνηθείσα μίσθωση, εξομοιώνονται με καταγγελία της μίσθωσης από μέρους του μισθωτή και έκπτωση αυτού, με αποτέλεσμα να λύεται η μίσθωση με υπαιτιότητά του και να δικαιούται ο εκμισθωτής να ζητήσει την απόδοση του μισθίου από τον μισθωτή ή από κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν ενώ παράλληλα εκπίπτει υπέρ του Δήμου και η εγγυητική επιστολή.

13.- κάθε παραίτηση, τροποποίηση ή ανανέωση των όρων της σύμβασης θα πρέπει να γίνεται έγγραφα άλλως δεν θα έχει αποδεικτική δύναμη.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 11.00π.μ ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από τους:

α)Βαλασίδη Σταμάτιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωτή του την Αντιδήμαρχο Ρούφου Παρασκευή.    

β) Γουλινάκη Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Γαρούφα Δήμο και

γ) Μακρή Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Ελευθεριάδη Λεωνίδα.

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της δημοπρασίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων περί εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης αλλιώς η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αβδήρων και ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του οι οποίοι ενέχονται αμφότεροι για την τυχόν μειωμένη διαφορά από την προηγούμενη δημοπρασία.

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή της δημοπρασίας:

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο Δημάρχου (κο Θεόδωρο Μπερμπερίδη) κατά τις εργάσιμες ώρες, Διεύθυνση Δημοτικό κατάστημα Γενισέας -Δήμος Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, Τηλέφωνο 25413/52578, Φαξ 25413 52554 και a-mail: berber.teo@avdera.gr  

Αντίγραφο της παρούσας διακηρύξεως χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί με τοιχοκόλληση δέκα μέρες πριν από τη δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας και στα δημοτικά κτήρια της Δημοτικής Κοινότητας Διομήδειας.

Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.    

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ με σκοπό την τοποθέτηση και ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής – θαλάσσιων σπορ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 13-05-2015

Αρ. Πρωτ: 9097

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου έκτασης 30 τ.μ., στην θέση παραλία Μυρωδάτου, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, με τις παρακάτω συντεταγμένες:

Κορ.

Τετμημένη Χ (μ.)

Τεταγμένη Υ (μ.)

Πλευρά (σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

Α

579710.341

4531258.985

Α-Β=4.00

Ε=30,00τ.μ.

Β

579709.536

4531262.903

Β-Γ=7.50

Γ

579716.883

4531264.411

Γ-Δ=4.00

Δ

579717.687

4531260.493

Δ-Α=7.50

Α

579710.341

4531258.985

 

με σκοπό την τοποθέτηση και ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής – θαλάσσιων σπορ.

Οδιαγωνισμόςθαδιεξαχθείτην Δευτέρα 25/05/2015 και ώρα 12:15μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα.

Ως τιμή ελάχιστου ετήσιου μισθώματος   ορίζεται το ποσό των 8,00 €/τ.μ.

Ηεγγύησηγιατηνσυμμετοχήστονδιαγωνισμόορίζεταισε 100,00ευρώκαιβεβαιώνεταιμετην προσκόμισηισόποσουγραμματίουτου ταμείου παρακαταθηκών & δανείωνή εγγυητικής επιστολήςαναγνωρισμένηςτράπεζας συντεταγμένησύμφωναμετονισχύοντατύπογιατοδημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,του Ν.3852/2010 και τους όρους της  αριθμ. 66/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η συγκεκριμένη έκταση θα εκμισθωθεί για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, μέχρι 31-12-2018.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 13 από 21

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018