electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για το έτος 2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Γενισέα, 30/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Αρ. Πρωτ.:22576

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθμός μελέτης : 73/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για το έτος 2016, για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,η οποία θα δοθεί ως εξής: Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότηταςγια την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου βρίσκεται η έδρα του αναδόχου,κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους ετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης),σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 73/2015 μελέτης, προϋπολογισμού 294.031,500 ευρώ με τον Φ.Π.Α..

ΟΔιαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης ( www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία τη Τρίτη 15/12/2015, καιώρα11:00’π.μ.(λήξη υποβολήςπροσφορών).

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αντιπρόσωποι, έμποροι, επιχειρηματίες συναφών ειδών

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για ποσό ίσο με το 0,5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα.

Πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα διακήρυξη: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Αβδήρων ( Μισκάκη Αμφιθέα) τηλ. 2541352558, καθώςκαι στηνιστοσελίδατου ΔήμουΑβδήρων( Δικτυακός Τύπος (URL):htp://www.avdera.gr)

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

                                                                                Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Οικονομική Υπηρεσία

Ταχ. Δ/νση, Γενισέα

Ταχ. Κώδικας, 67064

Πληροφορίες: Σπύρος Κούτρας

Τηλέφωνο: 2541352586

                       Γενισέα, 02-11-2015

                         Αρ.πρωτ: 22659

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΚΤΑΣΗΣ 7.000τμ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
  1. Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 50,00 Ευρώ, ενώ παράλληλα θα καταβάλλει με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης που θα υπογραφεί εντός είκοσι ημερών από την επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας το μίσθωμα της πρώτης περιόδου.
  2. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων κατόπιν εξόφλησης κατ’ ελάχιστο το 50% των οφειλών για το διαγωνιζόμενο και τον εγγυητή του.
  3. Βεβαίωση ενημερότητας από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αβδήρων κατόπιν εξόφλησης κατ’ ελάχιστο το 50% των οφειλών για το διαγωνιζόμενο και τον εγγυητή του.
 1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
 2. Το άρθρο 195 παρ.1 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.)
 3. Την υπ’ αριθ. 279/2015 (ΑΔΑ: ΒΝ0ΛΩ6Γ-Η79) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων, με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στην Γενισέα 7.000 m2από τα10.147,39 m2 ιδιοκτησίας του Δήμου Αβδήρων σύμφωνα με τα υπ. αριθμ. 21570/17-2-2004 & 21571/17-2-2004 συμβόλαια της συμβολαιογράφου Θεοδώρας Μπουζαλά, που συνορεύει δυτικά με χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου, βόρεια με κοινόχρηστη έκταση και αγροτικό δρόμο, νότια με χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου και με ιδιοκτησία του Στεργίου Κούπκα, ανατολικά με ιδιοκτησία Ιωάννη Ντάντου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και παραπέμφθηκε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας.
 4. Την υπ’ αριθ. 150/2015 (ΑΔΑ: 7ΘΤΦΩ6Γ-Π36) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της πλειοδοτικής δημοπρασίας

Προκηρύσσει

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με δημοπρασία της δημοτικής έκτασης στην Γενισέα 7.000 m2από τα 10.147,39 m2 ιδιοκτησίας του Δήμου Αβδήρων σύμφωνα με τα υπ. αριθμ. 21570/17-2-2004 & 21571/17-2-2004 συμβόλαια της συμβολαιογράφου Θεοδώρας Μπουζαλά, που συνορεύει δυτικά με χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου, βόρεια με κοινόχρηστη έκταση και αγροτικό δρόμο, νότια με χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου και με ιδιοκτησία του Στεργίου Κούπκα, ανατολικά με ιδιοκτησία Ιωάννη Ντάντου, όπως το ακίνητο αυτό φαίνεται στο συνημμένο θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τοπογραφικό Διάγραμμα, με τους παρακάτω όρους:

1- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ετών και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σιωπηρή παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται. Η εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο θα γίνει από εκπρόσωπο του Δήμου μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραδόσεως. Ο μισθωτής μπορεί να παραιτηθεί της μισθώσεως αφού ενημερώσει έγκαιρα και εγγράφως τον εκμισθωτή τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της παραίτησης.

2.- ΜΙΣΘΩΜΑ:

Το ετήσιο μίσθωμα θα προκύψει μετά από πλειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 30 Ευρώ ετησίως κατά στρέμμα πλέον των κρατήσεων που βαρύνουν το μίσθωμα και οι οποίες θα βαρύνουν το μισθωτή. Το ετήσιο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται με τη συμπλήρωση ενός έτους από την πρώτη καταβολή του μισθώματος που θα γίνει με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.

3.- Ο μισθωτής πέραν του ετήσιου μισθώματος θα βαρύνεται με τα έξοδα χαρτοσήμου καθώς με οποιαδήποτε άλλη περιοδική δαπάνη που βαρύνει κατά το νόμο και τις μισθωτικές συνήθειες τους μισθωτές, όπως όλα τα παραπάνω καθορίζονται κατά καιρούς από τον νόμο, τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

4.- ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ:

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για γεωργική εκμετάλλευση. Το νερό για άρδευση θα εξασφαλιστεί με φροντίδα του μισθωτή και όχι από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.

5.- Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του το μίσθιο, τις δουλείες υπέρ αυτού, τα όρια αυτού και εν γένει μα διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση τρίτου άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

6.-Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή της χρήσης του μισθίου, η υπεκμίσθωσή του ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του σε οποιονδήποτε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

7.-Οι οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες επισκευής και συντήρησης του μισθίου, έστω και αναγκαίες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, ακόμα και αν αυτές είναι επωφελείς ή πολυτελείς και θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου χωρίς αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση ο εκμισθωτής δικαιούται να απαιτήσει την απομάκρυνση των προσθηκών και την αποκατάσταση του μισθίου στην κατάσταση που το παρέδωσε. Ρητά επιτρέπεται στον μισθωτή να προβεί σε κατασκευές, τροποποιήσεις, διαρρυθμίσεις του μισθίου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό για την χρήση που το προορίζει, οι δαπάνες όμως αυτών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο και θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του μισθίου δεν θα αλλοιώνουν δε το χαρακτήρα και τη μορφή του μισθίου.

8.-Οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις γίνουν στο μίσθιο θα είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία

9.-Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο κατά την λήξη του μισθωτικού χρόνου χωρίς καμία απαίτηση για τις εγκαταστάσεις που θα κατασκευάσει εντός του μισθίου. Όλα τα συστατικά και παραρτήματα θα παραμείνουν στην κυριότητα του εκμισθωτή.

10.-Σε περίπτωση αυθαίρετης παραμονής του μισθωτή στο μίσθιο, αυτός θα υποχρεούται να καταβάλλει στον εκμισθωτή, για κάθε μέρα καθυστέρησης το διπλάσιο του προ της λήξης αναλογούντος ημερήσιου μισθώματος και η παραμονή του σ’ αυτό δεν θα έχει χαρακτήρα σιωπηρής ανανέωσης της μίσθωσης, τα δε τυχόν καταβαλλόμενα ποσά από τον μισθωτή στον εκμισθωτή, θα νοούνται όχι ως μισθώματα αλλά ως αποζημίωση χρήσης του μισθίου.

11.- Ο μισθωτής υπόσχεται να συμμορφώνεται με τις οικείες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις και να τηρεί σχέσεις κατανόησης και συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες των γειτονικών ακινήτων και τους κατοίκους της περιοχής, ειδικά δε θα λαμβάνει κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέτρο ώστε να μην παρενοχλείται η υγεία, η ησυχία και η ασφάλεια αυτών.

12.-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ:

Ο εκμισθωτής μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση μισθώσεως εάν ο μισθωτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της σύμβασης και να απαγγείλει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου την έκπτωση του μισθωτή από τα δικαιώματα της μίσθωσης. Ειδικότερα: Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους του μισθωτή και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος μαζί με όλες τις πρόσθετες και παρεπόμενες επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις που θα απορρέουν από την συμφωνηθείσα μίσθωση, εξομοιώνονται με καταγγελία της μίσθωσης από μέρους του μισθωτή και έκπτωση αυτού, με αποτέλεσμα να λύεται η μίσθωση με υπαιτιότητά του και να δικαιούται ο εκμισθωτής να ζητήσει την απόδοση του μισθίου από τον μισθωτή ή από κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν ενώ παράλληλα εκπίπτει υπέρ του Δήμου και η εγγυητική επιστολή.

13.- κάθε παραίτηση, τροποποίηση ή ανανέωση των όρων της σύμβασης θα πρέπει να γίνεται έγγραφα άλλως δεν θα έχει αποδεικτική δύναμη.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:00π.μ ενώπιον της επιτροπής που ορίστηκε με την αριθ. 279/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από τους:

α) Ρούφου Παρασκευή Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωτή τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Πισκιουλόπουλο Μάριο.    

β) Γαρούφα Δήμο Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Εμίν Νουρντάν και

γ) Βαλασίδη Σταμάτιο Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Γεωργακάκη Αθανάσιο.

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της δημοπρασίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων περί εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης αλλιώς η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αβδήρων και ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του οι οποίοι ενέχονται αμφότεροι για την τυχόν μειωμένη διαφορά από την προηγούμενη δημοπρασία.

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή της δημοπρασίας:

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία (κο Σπύρο Κούτρα) κατά τις εργάσιμες ώρες, Διεύθυνση Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αβδήρων (Γενισέα), της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, Τηλέφωνο 2541352586, Φαξ 2541352519 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

Αντίγραφο της παρούσας διακηρύξεως χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί με τοιχοκόλληση δέκα μέρες πριν από τη δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας.

Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.    

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας χλοοκοπτικού ελκυστήρα για τις ανάγκες συντήρησης των πάρκων και των γηπέδων του Δ. Αβδήρων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ            

       ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

   Γραφείο Προμηθειών

 

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κώδικας: 67061

Πληροφορίες: Α. Μισκάκη

Τηλέφωνο: 2541352558

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

                           Γενισέα,   19 /10/ 2015

                           Αρ. Πρωτ.: 21678

 

 

                              

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας χλοοκοπτικού ελκυστήρα για τις   ανάγκες συντήρησης των πάρκων και των γηπέδων του Δ. Αβδήρων. ».

Ο Δήμος, ενδιαφέρεται για την προμήθεια δύο χλοοκοπτικών ελκυστήρων, δαπάνης έωςύψουςποσού 4.878,00€συν Φ.Π.Α. 23% 1.121,94€σύνολο5,999,94€με τη διαδικασία τηςαπευθείας ανάθεσης, με βάση τις διατάξεις της υπ΄αριθ.11389/93 Απόφασης του Υπ.Εσωτερικών για τον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 185 Β’/23-3-93) και μεκριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της.

Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα μεταανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στημε αρ.76/2015 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και την παραδώσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αβδήρων υπόψιν της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ΑπευθείαςΑναθέσεων προμηθειών έτους 2015 .

Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες καισφραγισμένες.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σεκλειστό , σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο ο οποίος θα έχει τις εξής ενδείξεις :

α. "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα.

β. "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα

γ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

δ. Αφορά: «Ανακοίνωση σχετικά με την προμήθεια χλοοκοπτικού ελκυστήρα για τις   ανάγκες συντήρησης των πάρκων και των γηπέδων του Δ. Αβδήρων» . καθώς και θα επισυνάπτεται μαζί με το στέλεχος της προσφοράς υπεύθυνηδήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως.

2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης.

3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς τουΔημοσίου.

4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχήπληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση τηςεπαγγελματικής μου δραστηριότητας.

6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικώνυποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Η μη προσκόμιση των παραπάνω, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχοσοβαρήςανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τηνδιαγωνιστικήδιαδικασία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από τοΤμήμα Προμηθειών του Δήμου (Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.avdera.gr.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/10/2015 και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειώνέτους 2015.

Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αμελλητίστηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.avdera.gr), από την επομένη ημέρατης υπογραφής της για διάστημα 5 (πέντε) ημερών, με ευθύνη του προϊστάμενου τουΓραφείου Προμηθειών.Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ημέρα της ανάρτησης της να δοθεί στηνΕπιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών.                                                                                                                         

 

                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ "Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας πινακίδων Κ.Ο.Κ. για το Δήμο Αβδήρων"

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ            

       ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

   Γραφείο Προμηθειών

 

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κώδικας: 67061

Πληροφορίες: Α. Μισκάκη

Τηλέφωνο: 2541352558

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

                           Γενισέα,   20 / 10/ 2015

                           Αρ. Πρωτ.: 21729

 

 

                              

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας πινακίδων Κ.Ο.Κ. για το Δήμο Αβδήρων ».

Ο Δήμος, ενδιαφέρεται για την προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. για το Δήμο Αβδήρων, δαπάνης έωςύψουςποσού € 1.589,00 συν Φ.Π.Α. 23% € 365,47 σύνολο € 1954,47 με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με βάση τις διατάξεις της υπ΄αριθ.11389/93 Απόφασης του Υπ.Εσωτερικών για τον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 185 Β’/23-3-93) και μεκριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της.

Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα μεταανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στημε αρ. 75/2015 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την παραδώσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αβδήρων υπόψιν της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ΑπευθείαςΑναθέσεων προμηθειών έτους 2015.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σεκλειστό , σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο ο οποίος θα έχει τις εξής ενδείξεις :

α. "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα.

β. "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα

γ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

δ. Αφορά: «Ανακοίνωση σχετικά με την προμήθειας πινακίδων Κ.Ο.Κ. για το Δήμο Αβδήρων». καθώς και θα επισυνάπτεται μαζί με το στέλεχος της προσφοράς υπεύθυνηδήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως.

2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης.

3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς τουΔημοσίου.

4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχήπληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση τηςεπαγγελματικής μου δραστηριότητας.

6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικώνυποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Η μη προσκόμιση των παραπάνω, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχοσοβαρήςανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τηνδιαγωνιστικήδιαδικασία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από τοΤμήμα Προμηθειών του Δήμου (Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.avdera.gr.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 27/10/2015 και ώρα 11:00 π.μ.,από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειώνέτους 2015.

Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αμελλητίστηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.avdera.gr., από την επομένη ημέρατης υπογραφής της για διάστημα 5 (πέντε) ημερών, με ευθύνη του προϊστάμενου τουΓραφείου Προμηθειών.Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ημέρα της ανάρτησης της να δοθεί στηνΕπιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών.                                                                                                                          

 

                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός «Επισκευή – συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αβδήρων»

              

   
   

Άβδηρα        8 / 10 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

   Αριθ. Πρωτ.:21029                  

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την αριθμ. 131/ 2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το άρθρο 4, περ. (α), περί «ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένωντιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116). για την ανάδειξη μειοδότη των εργασιών του έργου με τίτλο:

«Επισκευή – συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αβδήρων» .

           Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 24.600,00 €, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) . Το έργο χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ EΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου Αβδήρων.

Το έργο αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την Επισκευή – συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων, και θα εκτελεστεί βάσει της υπ’ αριθμόν 71/ 2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του του Δήμου Αβδήρων μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερολογιακούς μήνες.

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων στα Άβδηρα την 20/10/2015 10:00 π.μ. . Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX. πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένεςεργοληπτικές επιχειρήσεις:

     1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.

     2) καθώς και επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα Οικοδομικά με ποσότης κατηγορίας 20.000,00 €.

       Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε των 400,00 και πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Αβδήρων.

     Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6,      7 και 8, διατίθενται από το πρωην Δημαρχείο Αβδηρων στα Άβδηρα , Πληροφορίες κ. Στυλιανός Χωλίδης τηλ.:2541352401, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 16-10-2015.

        

Άβδηρα         8 - 10 – 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

       ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γενισέα, 25/8/2015

                 Αρ. Πρωτ.: 16899

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 - 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

6. Το ΠΔ 28/80

7. Την με Α.Π. οικ 123497/27-9-2012 απόφαση ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της πράξης: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων» με κωδικό MIS 355346 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη».

8. Την αριθ. 109/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης

9. Τη μελέτη με αριθ. 13/2015 για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες ενεργειακού τεχνικού συμβούλου», στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων».

10. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή «Έργο δημοσιότητας - Eυαισθητοποίησης» στο πλαίσιο υλοποίησης του 4ου Υποέργου της ως άνω ενταγμένης πράξης.  

Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη Αναδόχου για το «Έργο δημοσιότητας - Eυαισθητοποίησης» στο πλαίσιο υλοποίησης του 1ου Υποέργου της πράξης: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων»συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000 ευρώ με ΦΠΑ

Οι δράσεις «Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση», σκοπό έχουν να αναδείξουν τα έργα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης του Γυμνασίου Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων, κυρίως όμως να τύχουν ευρείας επιδεικτικής διάστασης όλες οι ενέργειες της τεχνικής αναβάθμισής του, όπως και η προσφορά του Δήμου Αβδήρων στους κατοίκους του αλλά και η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία του απαιτούμενου υλικού δημοσιότητας, που θα παραχθεί (Παραδοτέα), με στόχο να πληροφορήσει τους ωφελούμενους και να ευαισθητοποιήσει σε νέες συμπεριφορές, ενεργειακά πιο φιλικές στο περιβάλλον.

Αναλυτικά το «Έργο», διαχωρίζεται σε τρεις Φάσεις:

Α Φάση: Καταγραφή - αποτύπωση, της υπάρχουσας κατάστασης στο Γυμνάσιο Πολυσίτου

Β Φάση: Καταγραφή – αποτύπωση των Δράσεων (Τεχνικά Έργα), στο χώρο του Γυμνασίου Πολυσίτου.

Γ Φάση: Δράσεις Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης

Οι Α και Β φάσεις, αφορούν σε φωτογραφική αποτύπωση και βιντεοσκόπηση των χώρων του Γυμνασίου πριν και μετά τις Ενεργειακές παρεμβάσεις, με στόχο τη δημιουργία αρχειακού υλικού, αλλά και υλικού που θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο, για τις απαιτήσεις των λοιπών Παραδοτέων (πινακίδα σήμανσης, ενημερωτικά φυλλάδια, Ημερίδα).

Οι φωτογραφίες θα δοθούν σε μαγνητικό στοιχείο αποθήκευσης (cd/ dvd), σε μορφή .jpg 300 dpi και .tiff.

Τo video θα παραδοθεί ως ενιαίο υλικό όπως θα παρουσιαστεί στην ημερίδα (με μοντάζ), αλλά και ως αμοντάριστο υλικό, σε ποιότητα H.D. Το τελικό παραδοτέο (μονταρισμένο dvd) θα έχει διάρκεια δυο λεπτών (2’).

Η Γ Φάση, αφορά σε:

 • Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας – σήμανσης του Έργου, στην είσοδο του Σχολείου.
 • Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπων φυλλαδίων, με την αποτύπωση των φάσεων των Έργων, αλλά και των στόχων που πρέπει να διαδοθούν στο κοινό. Ο Ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, θα αναλάβει και τη διανομή εντύπων σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αβδήρων, όπως και σε όλα τα Δημοτικά Κτήρια
 • Πραγματοποίηση ημερίδας των αποτελεσμάτων ενεργειακής αναβάθμισης του Σχολείου σε αίθουσα του Σχολείου ή σε άλλο πρόσφορο για το σκοπό αυτό χώρο, μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.
 • Δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ διάρκειας τουλάχιστον 1΄με το βασικό μήνυμα του Δήμου περί εξοικονόμησης ενέργειας.

Λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα παραδοτέα των παραπάνω περιγράφονται στην Μελέτη αρ. 13/2015 του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Αβδήρων.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου μετά από αξιολόγηση των έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονταιταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ, Γενισέα Ξάνθης, 67064 ΞΑΝΘΗ ή να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αβδήρων, το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00.Όλες οι προσφορές, ανεξάρτητα του τρόπου αποστολής τους, θα πρωτοκολλούνται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου την ώρα που παραλαμβάνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου, στο τηλ 2541352512 και 2541352534 ή στο mail του Δήμου :info@avdera.gr

Η παρούσα να αναρτηθεί δεκαπέντε (15) ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων από σήμερα 25/8/2015 έως και τις 10/9/2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γεώργιος Τσιτιρίδης

           ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2015-2016

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση     : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.       : 67064

Πληροφορίες   : Αμφιθέα Μισκάκη

Τηλέφωνο       : 2541352558

FAX             : 2541352539

                                 Γενισέα 12/08/2015

                               Αρ. Πρωτ:16141

«Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης» γιατοσχολικόέτος2015-2016

                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικόανοιχτόδημόσιοδιαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την χορήγηση γευμάτωνγια τη «Σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2015-2016», συνολικήςπροϋπολογιζόμενηςδαπάνης118.838,66 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (CPV: 15894210-6). σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.7/2015 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα προγραμματισμού Οργάνωσης – Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Αβδήρων με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. 11389/93), για την ανάδειξη χορηγητή για τη «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης»

Η διενέργειατουδιαγωνισμούθα γίνει μεχρήση τηςπλατφόρμαςτουΕθνικούΣυστήματος ΗλεκτρονικώνΔημοσίωνΣυμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσωτηςδιαδικτυακήςπύλης www.promitheus.gov.grτουσυστήματος.

ΗημερομηνίαδημοσίευσηςτουδιαγωνισμούστηδιαδικτυακήπύλητουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 19/08/2015καιώρα09:00π.μ.,καιηημερομηνίαέναρξηςτωνπροσφορώνη 01/09/2015καιώρα 00:00:01π.ματαληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/09/2015 και ώρα 17:00:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράςστοΣύστημα.ΟΑ/Ατουδιαγωνισμούστην βάσητουΕ.Σ.Η.ΔΗείναιο15005

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύοτοιςεκατό (2%) (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης,δηλαδή1.932,34.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ενός πλήρους μεσημβρινού γεύματος, για κάθε εργάσιμη  ημέρα, για τους 189 (κατ’εκτίμηση)μαθητές του μουσικού σχολείου Ξάνθης, από υπογραφής της σύμβασης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016 ερίπου από14/09/2015 και μέχρι τη λήξη του 15/05/2016),περίπου εκατό πενήντα (144) εργάσιμων ημερών, το οποίο θα προσφέρεται στο χώρο του σχολείουπως ρητά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.ΗΗ.Σ. Ομοίως το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στηδιεύθυνσηhttp://www.avdera.gr.

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

ΓΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 13 από 23

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018