electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Οικονομική Υπηρεσία

Ταχ. Δ/νση, Άβδηρα

Ταχ. Κώδικας, 67061

Πληροφορίες: Δημήτριος Μαυρομάτης

Τηλέφωνο: 2541352536

Γενισέα, 02-01-2015

                                               Αριθμ. Πρωτ.: 9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
 1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
 2. Το άρθρο 195 παρ.1 του Ν. Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
 4. Την υπ’ αριθ. 304/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16253/10-12-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση με δημοπρασία του ακινήτου με αριθ.858       εκτάσεως 23.734 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μαγικού του Δήμου Αβδήρων και έχει στην κυριότητά του ο Δήμος, όπως τα ακίνητο αυτό φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και παραπέμφθηκε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων τη δημοπρασίας.
 5. Την υπ’ αριθ. 155/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της πλειοδοτικής δημοπρασίας

Προκηρύσσουμε

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με δημοπρασία ακινήτου εκτάσεως 23.734 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μαγικού του Δήμου Αβδήρων με τους παρακάτω όρους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: δημοτικό ακίνητο (αγροτεμάχιο) με αριθ. 858 εκτάσεως 23.734τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μαγικού του Δήμου Αβδήρων

1.- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ετών και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σιωπηρή παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται. Η εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο θα γίνει από εκπρόσωπο του Δήμου μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραδόσεως. Ο μισθωτής μπορεί να παραιτηθεί της μισθώσεως αφού ενημερώσει έγκαιρα και εγγράφως τον εκμισθωτή τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της παραίτησης.

2.- ΜΙΣΘΩΜΑ: Το ετήσιο μίσθωμα θα προκύψει μετά από πλειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 20,00 ευρώ κατά στρέμμα πλέον των κρατήσεων που βαρύνουν το μίσθωμα και οι οποίες θα βαρύνουν το μισθωτή. Το ετήσιο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται στις 30 Νοεμβρίου κάθε μισθωτικού έτους πλην του 1ου μισθωτικού έτους που θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.

3.- Ο μισθωτής πέραν του ετήσιου μισθώματος θα βαρύνεται με τα έξοδα χαρτοσήμου καθώς με οποιαδήποτε άλλη περιοδική δαπάνη που βαρύνει κατά το νόμο και τις μισθωτικές συνήθειες τους μισθωτές, όπως όλα τα παραπάνω καθορίζονται κατά καιρούς από τον νόμο, τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

4.- ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ: Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για γεωργική εκμετάλλευση. Το νερό για άρδευση θα εξασφαλιστεί με φροντίδα του εκμισθωτή και όχι από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.

5.- Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του το μίσθιο, τις δουλείες υπέρ αυτού, τα όρια αυτού και εν γένει μα διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση τρίτου άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

6.- Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή της χρήσης του μισθίου, η υπεκμίσθωσή του ή μη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρησης της χρήσης του σε οποιονδήποτε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

7.- Οι οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες επισκευής και συντήρησης του μισθίου, έστω και αναγκαίες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, ακόμα και αν αυτές είναι επωφελείς ή πολυτελείς και θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου χωρίς αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση ο εκμισθωτής δικαιούται να απαιτήσει την απομάκρυνση των προσθηκών και την αποκατάσταση του μισθίου στην κατάσταση που το παρέδωσε. Ρητά επιτρέπεται στον μισθωτή να προβεί σε κατασκευές, τροποποιήσεις, διαρρυθμίσεις του μισθίου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό για την χρήση που το προορίζει, οι δαπάνες όμως αυτών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο και θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του μισθίου δεν θα αλλοιώνουν δε το χαρακτήρα και τη μορφή του μισθίου.

8.- Οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις γίνουν στο μίσθιο θα είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία

9.- Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο κατά την λήξη του μισθωτικού χρόνου χωρίς καμία απαίτηση για τις εγκαταστάσεις που θα κατασκευάσει εντός του μισθίου. Όλα τα συστατικά και παραρτήματα θα παραμείνουν στην κυριότητα του εκμισθωτή.

10.- Σε περίπτωση αυθαίρετης παραμονής του μισθωτή στο μίσθιο, αυτός θα υποχρεούται να καταβάλλει στον εκμισθωτή, για κάθε μέρα καθυστέρησης το διπλάσιο του προ της λήξης αναλογούντος ημερήσιου μισθώματος και η παραμονή του σ’ αυτό δεν θα έχει χαρακτήρα σιωπηρής ανανέωσης της μίσθωσης, τα δε τυχόν καταβαλλόμενα ποσά από τον μισθωτή στον εκμισθωτή, θα νοούνται όχι ως μισθώματα αλλά ως αποζημίωση χρήσης του μισθίου.

11.- Ο μισθωτής υπόσχεται να συμμορφώνεται με τις οικείες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις και να τηρεί σχέσεις κατανόησης και συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες των γειτονικών ακινήτων και τους κατοίκους της περιοχής, ειδικά δε θα λαμβάνει κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέτρο ώστε να μην παρενοχλείται η υγεία, η ησυχία και η ασφάλεια αυτών.

12.-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ: Ο εκμισθωτής μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση μισθώσεως εάν ο μισθωτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της σύμβασης και να απαγγείλει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου την έκπτωση του μισθωτή από τα δικαιώματα της μίσθωσης. Ειδικότερα: Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους του μισθωτή και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος μαζί με όλες τις πρόσθετες και παρεπόμενες επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις που θα απορρέουν από την συμφωνηθείσα μίσθωση, εξομοιώνονται με καταγγελία της μίσθωσης από μέρους του μισθωτή και έκπτωση αυτού, με αποτέλεσμα να λύεται η μίσθωση με υπαιτιότητά του και να δικαιούται ο εκμισθωτής να ζητήσει την απόδοση του μισθίου από τον μισθωτή ή από κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν ενώ παράλληλα εκπίπτει υπέρ του Δήμου και η εγγυητική επιστολή.

13.- Κάθε παραίτηση, τροποποίηση ή ανανέωση των όρων της σύμβασης θα πρέπει να γίνεται έγγραφα άλλως δεν θα έχει αποδεικτική δύναμη.

   Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα στις 14 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής που ορίσθηκε με την αριθ. 304/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τους:

α) Βαλασίδη Σταμάτιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωτή του την Αντιδήμαρχο Ρούφου Παρασκευή.

β) Γουλινάκη Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Γαρούφα Δήμο και

γ) Ελευθεριάδη Λεωνίδα Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μαγικού Βαμβακίδη Μιχαήλ.

Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την δημοτικό υπάλληλο Ελένη Λαβτζή.

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της δημοπρασίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αβδήρων.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου περί εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης αλλιώς η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αβδήρων και ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του οι οποίοι ενέχονται αμφότεροι για την τυχόν μειωμένη διαφορά από την προηγούμενη δημοπρασία.

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή της δημοπρασίας γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 50€, ενώ παράλληλα θα καταβάλλει με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης που θα υπογραφεί εντός είκοσι ημερών από την επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας το μίσθωνα της πρώτης περιόδου.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων στο Δημαρχείο Αβδήρων (τηλ. 2451352536, 2541352514).

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΔΑ:7ΦΩ6Ω6Γ-ΒΩΓ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                    Γενισέα, 05/01/2015
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                                 Αρ. Πρωτ.: 50
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθμός μελέτης : 79/2014


                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή μειοδοτικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για το έτος
2015, για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής
Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί ως εξής: Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
(%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου
είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού
όπου βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που
θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης,
βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης), σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 79/2014 μελέτης,
προϋπολογισμού 272.031,72 ευρώ με τον Φ.Π.Α..
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης ( www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, από την
αρμόδια Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 16/02/2015, και
ώρα 11:00’ π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών).
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αντιπρόσωποι, έμποροι, επιχειρηματίες
συναφών ειδών
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη
Τράπεζα ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
για ποσό ίσο με το 0 , 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α.
για κάθε ομάδα.
Πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα διακήρυξη: Γραφείο Προμηθειών
Δήμου Αβδήρων ( Μισκάκη Αμφιθέα) τηλ. 2541352558, καθώς και στην ιστοσελίδα
του Δήμου Αβδήρων ( Δικτυακός Τύπος (URL):htp://www.avdera.gr)

                                            Ο Δήμαρχος Αβδήρων


                                               Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αβδήρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό
με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
στη συνολική αξία κάθε ομάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων» με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της
95/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ο δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 41.236,49 €,
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου και
των νομικών του Προσώπων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12η Ιανουαρίου 2015 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη παράδοσης
προσφορών) στο Πολιτιστικό κέντρο Γενισέας αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν κατασκευαστές,
αντιπρόσωποι και προμηθευτές των ζητουμένων από την μελέτη προϊόντων, που
ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με
ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει
να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του
διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών και διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.avdera.gr και από τo γραφείo προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Πληροφορίες : Μισκάκη Αμφιθέα τηλ 25413 52558,
Διεύθυνση : Δήμος Αβδήρων Γενισέα , Τ.Κ.67064,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΝΙΣΕΑ 21/01/2015
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1064

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αβδήρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο
επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή στη συνολική αξία κάθε ομάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων» με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της
95/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ο δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 41.236,49 €,
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου και
των νομικών του Προσώπων.
Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Ιανουαρίου
2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη
παράδοσης προσφορών) στο Πολιτιστικό κέντρο Γενισέας αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν κατασκευαστές,
αντιπρόσωποι και προμηθευτές των ζητουμένων από την μελέτη προϊόντων, που
ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με
ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει
να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του
διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών και διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.avdera.gr και από τo γραφείo προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Πληροφορίες: Μισκάκη Αμφιθέα τηλ 25413 52558,
Διεύθυνση: Δήμος Αβδήρων Γενισέα , Τ.Κ.67064,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ
15PROC002535141 2015-01-21

ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Γενισέα, 02/01/2015

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ Αρ.Πρωτ.: 24

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθμός μελέτης : 88/2014

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

για την προμήθεια με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ » ΕΤΟΥΣ 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης:

- Για την προμήθεια ελαιόλαδων , ειδών οπωρολαχανοπωλείου, ειδών κρεοπωλείου το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέσης Λιανικής Τιμής του είδους την ημέρα παράδοσης.

- Για τα είδη αρτοποιείου, παντοπωλείου, ζαχαροπλαστείου, γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων ψαριών κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης., ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών την Τρίτη 13/01/2015 και ώρα 10:00 ως 11:00 π.μ. (λήξη προσφορών) στο πολιτιστικό κέντρο Γενισέας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αβδήρων. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Η προμήθεια τροφίμων προϋπολογίσθηκε στο συνολικό ποσό των 47.951,16Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκάστου προσφερόμενου είδους τροφίμου, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Το ποσό δαπάνης που αναλογεί στα είδη τροφίμων είναι:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%

1

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

9.995,08 €

199.90

2

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

4.999,46 €

99.98

3

ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

1.993,32 €

39.87

4

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

1.996,03 €

39.92

5

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ

7.989,10 €

159.78

6

ΑΡΤΟΣ

3.994,55 €

79.89

7

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ

2.997,89 €

59.95

8

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

5.998,89 €

119.97

9

ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΫ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

7.986,84

159.74

Πληροφορίες και έντυπα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πολιτιστικό κέντρο στη Γενισέας , γραφείο προμηθειών Δήμου Αβδήρων τηλέφωνο επικοινωνίας 25413-52558 κ. Μισκάκη Αμφιθέα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΜΕΛΕΤΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (2)

Επαναληπτική Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού
για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ » ΕΤΟΥΣ
2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης:
- Για την προμήθεια ελαιόλαδων , ειδών οπωρολαχανοπωλείου, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό(%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέσης Λιανικής Τιμής του είδους την ημέρα
παράδοσης.
- Για τα είδη αρτοποιείου, παντοπωλείου, ζαχαροπλαστείου και κατεψυγμένων ψαριών κριτήριο
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης., ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαγωνισμών την Τετάρτη 28/01/2015 και ώρα 10:00 ως 11:00 π.μ. (λήξη προσφορών) στο
πολιτιστικό κέντρο Γενισέας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αβδήρων. Μετά το πέρας
αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν
θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της
αποσφράγισης των προσφορών.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που
ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός που
αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
Η προμήθεια τροφίμων προϋπολογίσθηκε στο συνολικό ποσό των 47.951,16 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2%
επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκάστου προσφερόμενου είδους τροφίμου, συμπεριλαμβανομένου
και του ΦΠΑ.
Το ποσό δαπάνης που αναλογεί στα είδη τροφίμων είναι:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%
1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 9.995,08 € 199.90 €
2 ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 4.999,46 € 99.98 €
3 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 1.993,32 € 39.87 €
4 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1.996,03 € 39.92 €
6 ΑΡΤΟΣ 3.994,55 € 79.89 €
7 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 2.997,89 € 59.95 €
Πληροφορίες και έντυπα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, στο Πολιτιστικό κέντρο στη Γενισέας , γραφείο προμηθειών Δήμου Αβδήρων τηλέφωνο
επικοινωνίας 25413-52558 κ. Μισκάκη Αμφιθέα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΜΕΛΕΤΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων (διαρκειά 8 μήνες)

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ν. Ξάνθης

Πληροφορίες: Ε. Καραναστασιάδου.

Τηλέφωνο:       2541352517

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γενισέα,18-11-2014

Αριθ. Πρωτ.: 28464

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων, που εδρεύει στη ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΓΕΝΙΣΕΑ

ΔΕ οδηγός

8 μήνες

1

102

Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΓΕΝΙΣΕΑ

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου

8 μήνες

1

103

Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΓΕΝΙΣΕΑ

ΥΕ Εργάτες

8 μήνες

3

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.      

                     Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό

            εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν,

             σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση (έως την 28/11/2014)

                     στη ΓΕΝΙΣΕΑ-Τ.Κ.67064- Πληροφορίες: Καραναστασιάδου Ελένης

                        (τηλ. επικοινωνίας: 2541352517).

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο διαύγεια και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων και θα δημοσιευθούν στον τοπικό ημερήσιο τύπο

      

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΑΙΤΗΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 12 από 17

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013