electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ "Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας πινακίδων Κ.Ο.Κ. για το Δήμο Αβδήρων"

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ            

       ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

   Γραφείο Προμηθειών

 

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κώδικας: 67061

Πληροφορίες: Α. Μισκάκη

Τηλέφωνο: 2541352558

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

                           Γενισέα,   20 / 10/ 2015

                           Αρ. Πρωτ.: 21729

 

 

                              

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας πινακίδων Κ.Ο.Κ. για το Δήμο Αβδήρων ».

Ο Δήμος, ενδιαφέρεται για την προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. για το Δήμο Αβδήρων, δαπάνης έωςύψουςποσού € 1.589,00 συν Φ.Π.Α. 23% € 365,47 σύνολο € 1954,47 με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με βάση τις διατάξεις της υπ΄αριθ.11389/93 Απόφασης του Υπ.Εσωτερικών για τον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 185 Β’/23-3-93) και μεκριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της.

Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα μεταανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στημε αρ. 75/2015 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την παραδώσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αβδήρων υπόψιν της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ΑπευθείαςΑναθέσεων προμηθειών έτους 2015.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σεκλειστό , σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο ο οποίος θα έχει τις εξής ενδείξεις :

α. "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα.

β. "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα

γ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

δ. Αφορά: «Ανακοίνωση σχετικά με την προμήθειας πινακίδων Κ.Ο.Κ. για το Δήμο Αβδήρων». καθώς και θα επισυνάπτεται μαζί με το στέλεχος της προσφοράς υπεύθυνηδήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως.

2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης.

3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς τουΔημοσίου.

4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχήπληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση τηςεπαγγελματικής μου δραστηριότητας.

6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικώνυποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Η μη προσκόμιση των παραπάνω, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχοσοβαρήςανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τηνδιαγωνιστικήδιαδικασία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από τοΤμήμα Προμηθειών του Δήμου (Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.avdera.gr.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 27/10/2015 και ώρα 11:00 π.μ.,από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειώνέτους 2015.

Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αμελλητίστηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.avdera.gr., από την επομένη ημέρατης υπογραφής της για διάστημα 5 (πέντε) ημερών, με ευθύνη του προϊστάμενου τουΓραφείου Προμηθειών.Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ημέρα της ανάρτησης της να δοθεί στηνΕπιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών.                                                                                                                          

 

                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός «Επισκευή – συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αβδήρων»

              

   
   

Άβδηρα        8 / 10 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

   Αριθ. Πρωτ.:21029                  

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την αριθμ. 131/ 2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το άρθρο 4, περ. (α), περί «ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένωντιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116). για την ανάδειξη μειοδότη των εργασιών του έργου με τίτλο:

«Επισκευή – συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αβδήρων» .

           Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 24.600,00 €, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) . Το έργο χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ EΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου Αβδήρων.

Το έργο αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την Επισκευή – συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων, και θα εκτελεστεί βάσει της υπ’ αριθμόν 71/ 2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του του Δήμου Αβδήρων μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερολογιακούς μήνες.

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων στα Άβδηρα την 20/10/2015 10:00 π.μ. . Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX. πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένεςεργοληπτικές επιχειρήσεις:

     1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.

     2) καθώς και επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα Οικοδομικά με ποσότης κατηγορίας 20.000,00 €.

       Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε των 400,00 και πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Αβδήρων.

     Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6,      7 και 8, διατίθενται από το πρωην Δημαρχείο Αβδηρων στα Άβδηρα , Πληροφορίες κ. Στυλιανός Χωλίδης τηλ.:2541352401, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 16-10-2015.

        

Άβδηρα         8 - 10 – 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

       ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γενισέα, 25/8/2015

                 Αρ. Πρωτ.: 16899

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007 - 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

6. Το ΠΔ 28/80

7. Την με Α.Π. οικ 123497/27-9-2012 απόφαση ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της πράξης: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων» με κωδικό MIS 355346 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη».

8. Την αριθ. 109/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης

9. Τη μελέτη με αριθ. 13/2015 για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες ενεργειακού τεχνικού συμβούλου», στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων».

10. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή «Έργο δημοσιότητας - Eυαισθητοποίησης» στο πλαίσιο υλοποίησης του 4ου Υποέργου της ως άνω ενταγμένης πράξης.  

Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη Αναδόχου για το «Έργο δημοσιότητας - Eυαισθητοποίησης» στο πλαίσιο υλοποίησης του 1ου Υποέργου της πράξης: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ.Αβδήρων»συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000 ευρώ με ΦΠΑ

Οι δράσεις «Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση», σκοπό έχουν να αναδείξουν τα έργα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης του Γυμνασίου Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων, κυρίως όμως να τύχουν ευρείας επιδεικτικής διάστασης όλες οι ενέργειες της τεχνικής αναβάθμισής του, όπως και η προσφορά του Δήμου Αβδήρων στους κατοίκους του αλλά και η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία του απαιτούμενου υλικού δημοσιότητας, που θα παραχθεί (Παραδοτέα), με στόχο να πληροφορήσει τους ωφελούμενους και να ευαισθητοποιήσει σε νέες συμπεριφορές, ενεργειακά πιο φιλικές στο περιβάλλον.

Αναλυτικά το «Έργο», διαχωρίζεται σε τρεις Φάσεις:

Α Φάση: Καταγραφή - αποτύπωση, της υπάρχουσας κατάστασης στο Γυμνάσιο Πολυσίτου

Β Φάση: Καταγραφή – αποτύπωση των Δράσεων (Τεχνικά Έργα), στο χώρο του Γυμνασίου Πολυσίτου.

Γ Φάση: Δράσεις Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης

Οι Α και Β φάσεις, αφορούν σε φωτογραφική αποτύπωση και βιντεοσκόπηση των χώρων του Γυμνασίου πριν και μετά τις Ενεργειακές παρεμβάσεις, με στόχο τη δημιουργία αρχειακού υλικού, αλλά και υλικού που θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο, για τις απαιτήσεις των λοιπών Παραδοτέων (πινακίδα σήμανσης, ενημερωτικά φυλλάδια, Ημερίδα).

Οι φωτογραφίες θα δοθούν σε μαγνητικό στοιχείο αποθήκευσης (cd/ dvd), σε μορφή .jpg 300 dpi και .tiff.

Τo video θα παραδοθεί ως ενιαίο υλικό όπως θα παρουσιαστεί στην ημερίδα (με μοντάζ), αλλά και ως αμοντάριστο υλικό, σε ποιότητα H.D. Το τελικό παραδοτέο (μονταρισμένο dvd) θα έχει διάρκεια δυο λεπτών (2’).

Η Γ Φάση, αφορά σε:

 • Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας – σήμανσης του Έργου, στην είσοδο του Σχολείου.
 • Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπων φυλλαδίων, με την αποτύπωση των φάσεων των Έργων, αλλά και των στόχων που πρέπει να διαδοθούν στο κοινό. Ο Ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, θα αναλάβει και τη διανομή εντύπων σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αβδήρων, όπως και σε όλα τα Δημοτικά Κτήρια
 • Πραγματοποίηση ημερίδας των αποτελεσμάτων ενεργειακής αναβάθμισης του Σχολείου σε αίθουσα του Σχολείου ή σε άλλο πρόσφορο για το σκοπό αυτό χώρο, μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.
 • Δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ διάρκειας τουλάχιστον 1΄με το βασικό μήνυμα του Δήμου περί εξοικονόμησης ενέργειας.

Λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα παραδοτέα των παραπάνω περιγράφονται στην Μελέτη αρ. 13/2015 του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Αβδήρων.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου μετά από αξιολόγηση των έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονταιταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ, Γενισέα Ξάνθης, 67064 ΞΑΝΘΗ ή να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αβδήρων, το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00.Όλες οι προσφορές, ανεξάρτητα του τρόπου αποστολής τους, θα πρωτοκολλούνται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου την ώρα που παραλαμβάνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου, στο τηλ 2541352512 και 2541352534 ή στο mail του Δήμου :info@avdera.gr

Η παρούσα να αναρτηθεί δεκαπέντε (15) ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων από σήμερα 25/8/2015 έως και τις 10/9/2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γεώργιος Τσιτιρίδης

           ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2015-2016

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση     : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.       : 67064

Πληροφορίες   : Αμφιθέα Μισκάκη

Τηλέφωνο       : 2541352558

FAX             : 2541352539

                                 Γενισέα 12/08/2015

                               Αρ. Πρωτ:16141

«Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης» γιατοσχολικόέτος2015-2016

                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικόανοιχτόδημόσιοδιαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την χορήγηση γευμάτωνγια τη «Σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2015-2016», συνολικήςπροϋπολογιζόμενηςδαπάνης118.838,66 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (CPV: 15894210-6). σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.7/2015 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα προγραμματισμού Οργάνωσης – Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Αβδήρων με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. 11389/93), για την ανάδειξη χορηγητή για τη «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης»

Η διενέργειατουδιαγωνισμούθα γίνει μεχρήση τηςπλατφόρμαςτουΕθνικούΣυστήματος ΗλεκτρονικώνΔημοσίωνΣυμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσωτηςδιαδικτυακήςπύλης www.promitheus.gov.grτουσυστήματος.

ΗημερομηνίαδημοσίευσηςτουδιαγωνισμούστηδιαδικτυακήπύλητουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 19/08/2015καιώρα09:00π.μ.,καιηημερομηνίαέναρξηςτωνπροσφορώνη 01/09/2015καιώρα 00:00:01π.ματαληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/09/2015 και ώρα 17:00:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράςστοΣύστημα.ΟΑ/Ατουδιαγωνισμούστην βάσητουΕ.Σ.Η.ΔΗείναιο15005

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύοτοιςεκατό (2%) (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης,δηλαδή1.932,34.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ενός πλήρους μεσημβρινού γεύματος, για κάθε εργάσιμη  ημέρα, για τους 189 (κατ’εκτίμηση)μαθητές του μουσικού σχολείου Ξάνθης, από υπογραφής της σύμβασης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016 ερίπου από14/09/2015 και μέχρι τη λήξη του 15/05/2016),περίπου εκατό πενήντα (144) εργάσιμων ημερών, το οποίο θα προσφέρεται στο χώρο του σχολείουπως ρητά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.ΗΗ.Σ. Ομοίως το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στηδιεύθυνσηhttp://www.avdera.gr.

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

ΓΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                           Ν. Ζυγός 15 Ιουνίου 2015

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.                                                   Αριθ. Πρωτ. 1604

ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΕΥΑΑ)                                                                               

67100 N. ΖΥΓΟΣ

Πληροφορίες: I. Μπόσβελης

ΤΗΛ:2541352529                                                                          

                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1069/1980

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3919/2011

3. Το Α.Π. 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

4. Την αριθ. 92/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων (ΑΔΑ: BNFUOE34-M3P)

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή με τους ακόλουθους όρους:

-Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές

-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίες.

Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2014 της ΔΕΥΑ Αβδήρων, από δύο (2)Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

-Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Αβδήρων (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Λάγους).

-Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2014, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α)   Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β)   Οικονομική Προσφορά.

γ)   Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ»

, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Αβδήρων στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΔΕΥΑ Αβδήρων - (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Λάγους)- Τ.Κ. 671 00 έως και την 30η Ιουνίου 2015 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

-Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

-Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Αβδήρων της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2014 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤOYΔ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

    

                                                                                                               

                                                                                                   

                                                              ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                                            

                                                                                                  

Διακήρυξη Δημοτικό Αναψυκτήριο παραλίας Μυρωδάτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ «ΔΕΑΠΕΧΩ»

                          

      

Γενισέα, 12-06-2015

Αρ. Πρωτ: 39

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352572

FAX: 2541352539

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

«Δημοτικό Αναψυκτήριο παραλίας Μυρωδάτου»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΑΠΕΧΩ Δήμου Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικό Αναψυκτήριο παραλίας Μυρωδάτου», το οποίο αποτελείται από τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

 • Ένα ξύλινο υπόστεγο επιφάνειας Ε= 151,04 τ.μ. με δίριχτη μεταλλική στέγη και επικάλυψη με πάνελ πολυουρεθάνης. Το δάπεδό του είναι από σκυρόδεμα με επίστρωση σχιστόλιθου σε μεταβλητό ύψος από το φυσικό έδαφος. Στο τμήμα αυτό υπάρχει κλειστός χώρος αναψυκτηρίου εμβαδού Ε= 39,40 τ.μ.
 • Κτίριο wc- αποδυτηρίων εμβαδού Ε= 14,64 τ.μ

με σκοπό την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, ενδεικτικά δε αναφέρεται η χρήση αναψυκτηρίου κλπ.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26/06/2015 και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανείς πλειοδότης η δημοπρασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια μέρα και ώρα (Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό (διαγωνιζόμενοι και εγγυητές) έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι Έλληνες πολίτες.

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 6.000 ευρώ για ένα έτος.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 600,00 ευρώ και βεβαιώνεται µε την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών & δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας συντεταγμένη σύμφωνα µε τον ισχύοντα τύπο για το δημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81, του Ν.3852/2010 και τους όρους της υπ. αριθµ. 15/2015 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΑΠΕΧΩ του Δήμου Αβδήρων.

Το συγκεκριμένο ακίνητο θα εκμισθωθεί για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης μέχρι 31-12-2017.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της ΔΕΑΠΕΧΩ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.οο έως 14.οο. Διεύθυνση ΓΕΝΙΣΕΑ Τηλέφωνο: 2541352572 FAX: 2541352539 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή από τον Μπερμπερίδη Θεόδωρο τηλ. 254152578, Φαξ: 2541352554, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η πλήρης διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος Διαγωμισμός Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

       ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                         ΥΛΙΚΟΥ για το έτος 2015

        

Γενισέα, 4-6-2015

                                                                       Αρ. Πρωτ.: 11049

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού) για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, συνολικού προϋπολογισμού 59.953,88ευρώ με το Φ.Π.Α 23%.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των Π.Δ. και Νόμων που ισχύουν για προμήθειες Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., στις 16-6-2015 ημέρα Τρίτη στο Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας στην Γενισέα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ.

          Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, έμποροι, επιχειρηματίες συναφών ειδών.

          Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.Το ποσό είναι το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, δηλ. 974,86 ευρώ.

             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr και από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης που εδρεύει στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα (τηλ. 2541352512 και 2541352558) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

KAΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Σχετικά με τη Διακήρυξη 11049/4-6-15 για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015», συνολικού προϋπολογισμού 59.953,88 ευρώ με το Φ.Π.Α 23% διευκρινίζονται τα παρακάτω:
Στο Άρθρο 12 «Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς» του Κεφαλαίου «Συγγραφή Υποχρεώσεων» της Μελέτης 43/15 απαιτούνται εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9000 μόνο για τον κατασκευαστή των υλικών και όχι για τους προμηθευτές τους. Οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους και κατασκευής εξαρτημάτων δύναται να κατατεθούν και στην αγγλική γλώσσα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 12 από 21

Προκηρύξεις

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018