electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άβδηρα  1 Αυγούστου  2017

Αρ. Πρωτ. : 11878

 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ»

 

                                                                 Ο ∆ήµαρχος Αβδήρων

 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου  εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ», προϋπολογισμού 6.200,00 µε το  Φ.Π.Α. 24%.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισής τους.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΒΔΗΡΑ

Ταχ.Κωδ.: 67061

Τηλ.: 2541352416

fax: 2541352454

 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Ιστοσελίδα:www.avdera.gr

 

2.  Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στηδιεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων, κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η μελέτη αφορά δύο κτίρια του Δήμου Αβδήρων στον οικισμό Κουτσού και Πολυσίτου και συγκεκριμένα θα εκπονηθούν οι παρακάτω επιμέρους μελέτες: 

 

  • Έχει συνταχθεί από μελετητική εταιρία η μελέτη: “Μελέτη πυροπροστασίας Παιδικού Σταθμού Κουτσού, η οποία εγκρίθηκε από άποψη ενεργητικής Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης την 29-06-2016 και μπορούμε να προχωρήσουμε στην διαδικασία σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την εφαρμογή (κατασκευή) όσων προβλέφθηκαν από την μελέτη και εγκρίθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, ώστε να δοθεί από αυτήν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

  • Πρέπει να συνταχθεί μελέτη με τίτλο: «Μελέτη πυροπροστασίας Μουσικού Σχολείου»,  η οποία αφού εγκριθεί από άποψη ενεργητικής Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και ακολούθως η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την εφαρμογή (κατασκευή) όσων θα προβλεφθούν από την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Ακολούθως θα μπορέσει να δοθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή: Η  εκτιμώμενη αξία της μελέτης ανέρχεται σε 6.200,00 € (με το ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 

1.     Κτίριο 1: Για Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 261,44 €

2.     Κτίριο 2: Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας 3.779,30

3.     Κτίριο 2: Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 302,34 €

                              Μερικό Σύνολο: 4.343,08 €

 για απρόβλεπτες δαπάνες 651,46

     Μερικό Σύνολο:4.994,54 €

  Φ.Π.Α. 24%: 1.198,68 €

 Στρογγυλοποίηση 6,78

 ΣΥΝΟΛΟ: 6.200,00

 Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της μελέτης ορίζεται σε εξήντα (60)  ημέρες   από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου είναι 45 (σαράντα πέντε) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης που έχει τα χαρακτηριστικά πρωτοκόλλου εγκατάστασης.

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών  προσφορών.

5. Εγγυήσεις:

Εγγύηση συμμετοχής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ήενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 16 και 21 και που είναι εγκατεστημένα σε:

 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 

γ) σε τρίτες χώρες που έ χουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 τ ου Ν. 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν επιπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους με την υποβολή αντίστοιχου πιστοποιητικού. Ειδικότερα:

i)  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν πτυχίο μελετητή ή γραφείου μελετητών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

Στην κατηγορία μελέτης 9 (Η/Μ μελέτες), όλες οι τάξεις πτυχίων.

ii) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

-Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

-Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

7. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα: Κάθε προσφέρων πρέπει να

διαθέτει:

 α)       i. Για την κατηγορία μελέτης  9 (Η/Μ μελέτες), εμπειρία σε εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών την τελευταία 7ετία.

8.  Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα πουβρίσκεται στον οικισμό Αβδήρων, Τ.Κ. 67061, Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας,  σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 31η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2017, ημέρα  Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09.30 π.µ. και η ώραλήξης 10:00 π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.

 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον δέκα (10) μήνες από την επομένη τηςδιενέργειας του διαγωνισμού.

 

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 15.7411.016 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

12. ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου : www.avdera.gr

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

 

Τσιτιρίδης Γεώργιος

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ.

                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 /2017

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 43.500,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:     11725 /   28 -07-2017

 
   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ.125τουΝ.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ.31 / 2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ », συνολικού προϋπολογισμού 43.500,00 με το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό 115/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η του μηνός Αυγούστου   του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή ,στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα ,ενώπιον της ΕπιτροπήςΔιαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.avdera.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.2541352534 - 2541352555.

Φαξ επικοινωνίας 2541352508.                      

Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι Φώτιος Μουργόπουλος .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ  που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ποσό 35.080,65 και άνω

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19[i] και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του ν.4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16το βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό,το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο βαρύνει τον ΚΑ30.7333.045 προϋπολογισμού Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2017 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης 101/2017 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής ) και χρηματοδοτείται από   πιστώσεις της ΣΑΤΑ2017 . Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξη (6) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τέλος, η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την 238/ 2016 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017 (άρθρου 63 και 76 του Ν. 3852/2010)» απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

   28 /   07   / 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

                                                                                                            

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2017-2018 ”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση     : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.       : 67064

Πληροφορίες   : Π. Κεμανετζής

Τηλέφωνο       : 2541352558

FAX               : 2541352539

                                 Γενισέα 13/07/2017

                                 Αρ. Πρωτ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 “ Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2017-2018 ”

 Ο Δήμαρχος Αβδήρων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής αμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, εκτιμώμενης αξίας 83.700,00 χωρίς το Φ.Π. (24%).

1)      Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα  αρχή:  Δήμος  Αβδήρων,  Οδός:  Γενισέα Ξάνθης,  Ταχ.Κωδ.:  67064,  Τηλ.: 2541352512, 25413525558,  Telefax: 2541352539, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,  Ιστοσελίδα:  www.avdera.gr  Κωδικός CPV: [15894210-6] - Σχολικά Γεύματα

2)      Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσηςκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512

3)      Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.avdera.gr.

4)      Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 5)      Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την  άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας, ήτοι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σίτισης και έχουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας, καθώς επίσης και τον απαραίτητο εξοπλισμό, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

 6)      Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

 -    Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17.07.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.

 -    Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16.08.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00.

 -    Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 22.08.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

 7)      Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

 8)      Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 9)      Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6481.003, του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Αβδήρων και αναλόγως του 2018.

 10)    Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για περίπου 250 εργάσιμες ημέρες. Η σύμβαση λύεται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της.

 11)    Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π. (ήτοι ποσό ίσο με 837,00€) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Δηλαδή θα έχει ισχύ επτά (7) μήνες.

 12)   Ενστάσεις: Ένσταση-προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

 13)    Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

 14)    Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσιών: Σκοπός της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος, για τη σίτιση των 180 (κατ’ εκτίμηση) μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018. Η σίτιση των μαθητών θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας που είναι ανοιχτά τα σχολεία, τις ημέρες που κάνουν μαθήματα και όχι τις ημέρες εξετάσεων, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με την έναρξη των εξετάσεων.

 15)    Δημοσιεύσεις:   Το     συνολικό     κείμενο     της     διακήρυξης     αναρτάται     στο     ΚΗΜΔΗΣ  (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.avdera.gr

 Ο Δήμαρχος Αβδήρων

ΓΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αριθμός μελέτης : 1/2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γενισέα, 28/06/ 2017

Αρ. Πρωτ.:9878

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ)ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την «Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων» σύμφωνα με την 1/2017 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 43.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί,στο Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας ,την Δευτέρα 17/07/2017και ώρα από 9:00πμ έως 10:00 πμ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ΄ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του. Επίσης μπορεί να κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού, συνοδευόμενες από επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του δήμου Αβδήρων.

Πληροφορίες για τη διάθεση των τευχών του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας του δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, Δήμου Αβδήρων τηλέφωνο επικοινωνίας 25413-52558 κ. Μισκάκη Αμφιθέα και στον διαδικτυακό τόπο www.avdera.gr,

Πληροφορίες για Τεχνικές Προδιαγραφές: Τζιάτζης Αριστείδης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2541352416.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιτιρίδης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΤΕΥΔ   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αρ. Διακήρυξης : 13/2017

Ταχ. Δ/ση         : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.         : 67064

Πληροφορίες     : Αμφιθέα Μισκάκη

Τηλέφωνο         : 2541352558

FAX                 : 2541352539

Αρ. Πρωτ. 4152

Γενισέα 23/03/2017

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Δήμου Αβδήρων

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων και των νομικών του προσώπων, προϋπολογισμού 39.831,85 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός:ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ.Κωδ.:67064

Τηλ.:2541352558-512

fax:2541352539

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα:www.avdera.gr

Κωδικός NUTS:ΕL512

1.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:

1.2.1 Δήμος Αβδήρων , Α.Φ.Μ. 997615158, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης , έδρα: Γενισέα Ξάνθης

1.2.2 Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», ΑΦΜ 997615392, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης , έδρα: Γενισέα Ξάνθης

1.2.3 Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», ΑΦΜ 997615380 Δ.Ο.Υ. Ξάνθης , έδρα: Γενισέα Ξάνθης

1.2.4 Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων», ΑΦΜ 997615355 Δ.Ο.Υ. Ξάνθης , έδρα: Γενισέα Ξάνθης

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:39830000-9

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων και των νομικών του προσώπων , όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της 13/2017 μελέτης που συνέταξε το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας.

5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στα χρονικά περιθώρια, με τον τρόπο που ορίζονται από την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου ή των νομικών προσώπων εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

7. Υποδιαίρεση σε τμήματα:Η προσφορά που θα κατατεθεί θα αφορά είτε στο σύνολο της προμήθειας είτεγια κάθεομάδαξεχωριστά Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή για περισσότερες Ομάδες της προμήθειας, για την συνολική ωστόσο ποσότητα της κάθε ομάδας.

 

8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αβδήρων στον οικισμό Γενισέας στο πολιτιστικό κέντρο “Γεώργιος Χιάλης” , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 7 Απριλίου ημέρα Παρασκευή. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 10:30π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Χρηματοδότηση:

1. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.10.6274 και ΚΑ 02.15.6274 του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου με ποσό 7.000,00€ και 2.000,00 € αντίστοιχα . Σχετικές η υπ’ αριθ. 6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 56

2. Τον προϋπολογισμού τηςΠρωτοβάθμιαςΣχολικήςΕπιτροπήςτου Δήμου Αβδήρων έτους2017 με ποσό17.000,00

3. Τονπροϋπολογισμούτης ΔευτεροβάθμιαςΣχολικήςΕπιτροπήςτουΔήμου Αβδήρων έτους2017 με ποσό 8.000,00 .

4. Τους ΚΑ 15-6634, 60-6634, , του προϋπολογισμού του Κέντρου Υποστήριξης & κοινωνικής φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης ηλικίας έτους2017, με ποσό 4.000,00€ και 2.000,00€, αντίστοιχα .

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr

                                                                

                                                                      Ο Δήμαρχος Αβδήρων

                                                                      

                                                                      Γεώργιος Τσιτιρίδης

                   ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΤΕΥΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αρ. Διακήρυξης : 13/2017

Ταχ. Δ/ση         : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.         : 67064

Πληροφορίες     : Αμφιθέα Μισκάκη

Τηλέφωνο         : 2541352558

FAX                 : 2541352539

Αρ. Πρωτ. 3969

Γενισέα 21/03/2017

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων

Ο Δήμαρχος Δήμου Αβδήρων

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων , προϋπολογισμού 43.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός:ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ.Κωδ.:67064

Τηλ.:2541352558-512

fax:2541352539

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα:www.avdera.gr

Κωδικός NUTS:ΕL512

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 34110000-1

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια με τίτλο :Αγορά 3Ι.Χ. αυτοκινήτων , όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της 13/2017 μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων.

5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:Ηπροθεσμίαπαράδοσης(τουοχήματος,έτοιμου) προςκυκλοφορίαορίζεταιεντόςενός(1)μηνόςαπότην ειδοποίηση του αναδόχου απότην αρμόδια Υπηρεσία.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

7. Υποδιαίρεση σε τμήματα:Η προσφορά που θα κατατεθεί θα αφορά είτε στο σύνολο της προμήθειας είτεγια κάθεομάδαξεχωριστά Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή και για τις δύο Ομάδες της προμήθειας.

8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:ΤαοχήματαθαπαραδοθούνελεύθεραστοΔήμο,μεευθύνηκαιέξοδατου Προμηθευτούκαιέτοιμα προς κυκλοφορία.Θασυνοδεύονταιαπόόλαταπιστοποιητικάτωνκατασκευαστώνέτοιμαπροςκυκλοφορία.Επίσης οπρομηθευτής θααναλάβει τις διαδικασίες και όλαταέξοδαμεταβίβασης των οχημάτων στον Δήμο (απαιτούμενες δαπάνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας, τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας κλπ.).

 

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αβδήρων στον οικισμό Αβδήρων πρώην Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 4Απριλίου ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 10:30π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.10.7132.002 του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 96

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr

                                                                          Ο Δήμαρχος Αβδήρων

                                                                           Γεώργιος Τσιτιρίδης

        ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ:  ΜΕΛETH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΤΕΥΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αβδήρων έτους 2017»

                                                                                                ΑΔΑ: ΨΕΓ9Ω6Γ-Χ2Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Γενισέα 21/02/2017

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                  Αρ. Πρωτ. 2727

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αβδήρων έτους 2017», προϋπολογισμού 81.933,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:Δήμος Αβδήρων Ο.Τ.Α με έδρα την Γενισέα Ξάνθης Τ.Κ.67064 Τηλ:2541352577 fax:2541352579 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ιστοσελίδα:www.avdera.gr Κωδικός NUTS: EL512.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αβδήρων.

3. Κωδικός CPV: (CPV) : [34350000-5]-Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως, [50530000-9]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων, [71314100-3]-Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες,[50113200-2]-Υπηρεσίες συντήρησης λεωφορείων;[50112200-5]-Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων;[50114000-7]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση των πάσης φύσεως εργασιών συντήρησης και επισκευής, καθώς και τις εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραιτήτων ανταλλακτικών,που τυχόν θα προκύψουν,όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου,για χρονικό διάστημα ενός (1) έτουςυνολικού προϋπολογισμού 81.933,00.Οι εργασίεςέχουν χωριστεί σε 4 ομάδες ανάλογα με τη φύση της επισκευής που απαιτείται.

 

ΕΙΔΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

 

Ομάδα 1: Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε) και Αγροτικών Μηχανημάτων

1

40.000,00 €

40.000,00 €

 

Ομάδα 2:Επισκευή και συντήρηση Φορτηγών, Λεωφορείων και Επιβατικών

1

20.000,00 €

20.000,00 €

 

Ομάδα 3:Επισκευή Συντήρηση Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών Συστημάτων Οχημάτων και Μηχανημάτων

1

4.933,00 €

4.933,00 €

 

Ομάδα 4:Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση ελαστικών (Βουλκανιζατέρ)

1

17.000,00 €

17.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α 24%.

81.933,00 €

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες των επισκευών και συντηρήσεων των οχημάτων όπως αυτές καθορίζονται στην υπ'αριθμ.54/2016 μελέτη.Σε κάθε περίπτωση,η προσφορά θα αφορά τις επισκευές και συντηρήσεις στο σύνολο τους, όπως περιλαμβάνονται στην ομάδα ή τις ομάδες, επί ποινή αποκλεισμού,για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης εκτέλεσης υπηρεσίας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. ( άρθρο 19 παρ.2 ν 4412/2016)

10. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. ( άρθρο 19 παρ.4 ν4412/2016)

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 22η Φεβρουαρίου 2017 και η ώρα έναρξης η 13:00μ.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 17η Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης 13:00μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών:Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

14. Εγγύηση συμμετοχής:Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων (άρθρο 72 παρ.1α ν4412/2016)

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

16. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ:02.15.6263, 02.10.6263, 02.20.6263 και 02.30.6263 του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης.

17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: για συμβάσεις κάτω των ορίων έως 31.03.2017: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

  

                                                                 Ο Δήμαρχος Αβδήρων

 

                                                                    Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 2 από 16

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013