electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

       ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                         ΥΛΙΚΟΥ για το έτος 2015

        

Γενισέα, 23-04-2015

                                                                       Αρ. Πρωτ.: 7299

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού) για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, συνολικού προϋπολογισμού 59.953,88ευρώ με το Φ.Π.Α 23%.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των Π.Δ. και Νόμων που ισχύουν για προμήθειες Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., στις 4-5-2015 ημέρα Δευτέρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας στην Γενισέα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ.

          Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, έμποροι, επιχειρηματίες συναφών ειδών.

          Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.Το ποσό είναι το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, δηλ. 974,86 ευρώ.

             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr και από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης που εδρεύει στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα (τηλ. 2541352512 και 2541352558) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΠΑΝΩ:  ΜΕΛΕΤΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραλία Μυρωδάτου Ξάνθης γνωστού ως «Κάμπινγκ Μυρωδάτου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                     Γενισέα, 06-04-2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                               Αρ.πρωτ: 6274

                                                                   «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου  στην παραλία Μυρωδάτου Ξάνθης»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην παραλία Μυρωδάτου εμβαδού 30.764,24 τμ., γνωστού ως «κάμπινγκ Μυρωδάτου», αντί του ποσού (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς) των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 ευρώ) ετησίως.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα, την 24η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 έως 12.00 πμ. και στην περίπτωση που η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί την ανωτέρω ημερομηνία θα γίνει στις 04 Μαίου 2015, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, αφού προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας μέχρι την ώρα διενέργειας της ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό, ομολογιών δημοσίου τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 ευρώ) υπέρ του Δήμου Αβδήρων, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό (1/10) επί των επιτευχθέντων ετήσιων μισθωμάτων δέκα πέντε (15) ετών για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζομένων στη διακήρυξη προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και ο οποίος είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρον υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης.

Η εκμίσθωση θα γίνει για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, με δικαίωμα του μισθωτή να ζητήσει και να λάβει παράταση δέκα πέντε (15) ετών, με τη ρητή προϋπόθεση ότι θα είναι απόλυτα συνεπής στις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις του έναντι του εκμισθωτή.

Ως επιτρεπόμενες χρήσεις του μισθίου ακινήτου προβλέπονται όλες όσες εντάσσονται στις τουριστικές δραστηριότητες, ενδεικτικά δε αναφέρεται η χρήση κάμπινγκ, ξενοδοχειακής μονάδας, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρεπόμενων χρήσεων του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η χρήση μπορεί να είναι και συνδυαστική, δηλαδή να πρόκειται για σύνθετη τουριστική δραστηριότητα πολλαπλών χρήσεων.

Ο μισθωτής πέραν των άλλων ειδικών όρων της διακήρυξης οφείλει:

α) εντός των τριών πρώτων ετών της μίσθωσης να ολοκληρώσει μία επένδυση σε υποδομές – μόνιμες εγκαταστάσεις, αξίας τουλάχιστον 150.000,00 ευρώ, αποδεικνυόμενης της επένδυσης με νόμιμα παραστατικά, άλλως το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την καταγγελία της σύμβασης.

β)να ασκήσει δραστηριότητα τουριστική το αργότερο από την δεύτερη τουριστική περίοδο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του έτους 2016.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο Δημάρχου (κ. Θεόδωρο Μπερμπερίδη) κατά τις εργάσιμες ώρες, Διεύθυνση Δημοτικό κατάστημα Γενισέας -Δήμος Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, Τηλέφωνο 25413/52578, Φαξ 25413 52554 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Αντίγραφο της πλήρους διακηρύξεως χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Η πλήρης διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr).

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ. Αβδήρων

 

       Γενισέα     04 /02 /2015

          Αριθμ. Πρωτ. 1869

                                                            

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΕΡΓΟ:

Έργα ενεργειακής αναβάθμισης» (Υ/Ε 3) της Πράξης «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ. Αβδήρων»

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:

ΕΠΠΕΡΑΑ

Προυπ. 186.732,25

 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων Ν. Ξάνθης προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσηςσύμφωνα με την αριθμ. 14 / 2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα του άρθρο 4 περ. , (β), « Η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) για την ανάδειξη μειοδότη εργασιών για το έργο με τίτλο Έργα ενεργειακής αναβάθμισης (Υ/Ε 3) της Πράξης «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ. Αβδήρων».

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 186.732,25 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" και από τον Άξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη". με κωδικό MIS 355346. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί

Το έργο αφορά την ενεργειακήαναβάθμισητου κτιρίου ΓυμνασίουΠολυσίτουτου Δ. Αβδήρων και θα εκτελεστεί βάσει τής υπ’ αριθμόν 108/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5)   ημερολογιακών μηνών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισεα Ξανθης στις 17 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη από την αρμόδια επιτροπή με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX. πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η κοινοπραξίες εφόσον ανήκουν στην Α2 , και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με ποσό της κατηγορίας 114.218,17 ευρώ και κατηγορίας Α1 και άνω   για έργα   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ    με ποσό της κατηγορίας 36.287,92 ευρώ

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε των3.010,12 €. ευρώκαι πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Αβδήρων, να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σ' όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη, σχέδια κ.λ.π.) τον τρόπο απόκτησης τους και να παραλάβουν , το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) της διακήρυξης με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, από το Δημαρχείο Γενισέα, Πληροφορίες κ. Φώτιος Μουργόπουλος. τηλ.:2541352534. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

                   Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την Πέμπτη  12 / 03 /2015

Άβδηρα  04 - 02 - 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ν. Ξάνθης
Πληροφορίες: Ε. Καραναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2541352517
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Γενισέα, 3-2-2015
Αριθ. Πρωτ.: 1739
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων,
που εδρεύει στη ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα
Διάρκειασύμβασης Αριθμός ατόμων
104 Ηλεκτροφωτισμού ΓΕΝΙΣΕΑ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 μήνες 1
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως
65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.3 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, σε προθεσμία
10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση έως την Τρίτη 17-02-2015 στη
ΓΕΝΙΣΕΑ-Τ.Κ.67064 - Πληροφορίες: Καραναστασιάδου Ελένη - τηλ. Επικοι-
νωνίας: 2541352517.
Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο διαύγεια και
στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων και η παρούσα θα δημοσιευθεί στον
τοπικό ημερήσιο τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λειτουργιας Infodesk και Δημιουργια Web Site

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των δράσεων: 20 «Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης (Info Desk)» και 13 «Δημιουργία WEB site», κατηγορία δράσεων 327 Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης, της πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία – Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)» με κωδικό ΟΠΣ 376943 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (5.750,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εκ των οποίων οι τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00€) αφορούν την δράση 20 «Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης (Info Desk)» και οι δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ (2.300,00€) την δράση 13 «Δημιουργία WEB site».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανάπτυξη web εφαρμογής

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια των δράσεων: 8 «Ανάπτυξη web Εφαρμογής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού» και 4 «Διοργάνωση Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας (workshops)», κατηγορία δράσεων 320 Δικτύωση, της πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία – Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)» και με κωδικό ΟΠΣ 376943 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013.
Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (11.500,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2160

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06-02-2015                        

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                            

TAX.Δ/ΝΣΗ    : ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ                                       

Τ.Κ.:             : 67064

ΤΗΛΕΦΩΝΟ    :2541352558

FAX              :2541352539

Πληροφορίες: Μισκάκη Αμφιθέα

E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή

για το έργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ(Ειδικό Νηπιαγωγείο Ν. Ζυγού, Δημοτικό Σχολείο Τυφλών & Αμβλυώπων Φελώνης, Εργαστήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τ.Ε. Αβδήρων, Τ.Ε. Γενισέας, Τ.Ε. Πολυσίτου και Τ.Ε. Νηπιαγωγείου Σουνίου» για το Πακέτο ΣΤ΄(Εξοπλισμός εργαστηρίων Κεραμικής ), Πακέτο Ζ΄ (Εξοπλισμός εργαστηρίων Κηπουρικής) , και Πακέτο Η΄( Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας)

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
 • Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρα 21 και 23
 • Την απόφαση 332/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Την απόφαση 63/2013 της Οικονομικής Επιτροπής
 • Το άρθρο 2 παρ. 2 γ.δδ του Ν. 4013/2011
 • Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 72/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να προσέλθουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και αξιολόγησης διαγωνισμών για να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ(Ειδικό Νηπιαγωγείο Ν. Ζυγού, Δημοτικό Σχολείο Τυφλών & Αμβλυώπων Φελώνης, Εργαστήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τ.Ε. Αβδήρων, Τ.Ε. Γενισέας, Τ.Ε. Πολυσίτου και Τ.Ε. Νηπιαγωγείου Σουνίου» για το Πακέτο ΣΤ΄(Εξοπλισμός εργαστηρίων Κεραμικής ), Πακέτο Ζ΄ (Εξοπλισμός εργαστηρίων Κηπουρικής) , και Πακέτο Η΄( Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας) συνολικού προϋπολογισμού 22.312,20 € και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ΄

       

1

2

3

4

5

6

α/α

Περιγραφή Ειδών Πακέτου ΣΤ΄ ( Κωδικοί 261,262,263)                                                                     Εξοπλισμός εργαστηρίων   Κεραμικής

Ποσότητα

Μονάδα

Τιμή Μονάδας     (€)                       (χωρίς ΦΠΑ)

Συνολικός Προϋπολογισμός(ΣΠ) ΣΠ+(3)Χ(5)                 (χωρίς Φ.Π.Α)

ΣΤ1

Ηλεκτρικός τροχός Κεραμικής

1

τεμάχιο

900,00 €

900,00 €

ΣΤ2

Ηλεκτρικός φούρνος Κεραμικής με CONTROLLER

1

τεμάχιο

2.100,00 €

2.100,00 €

ΣΤ3

Ζυμωτήριο πηλού

1

τεμάχιο

4.200,00 €

4.200,00 €

       

ΣΥΝΟΛΟ

7.200,00 €

       

ΦΠΑ 23%

1.656,00 €

       

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

8.856,00 €

 

ΠΑΚΕΤΟ Ζ΄

       

1

2

3

4

5

6

α/α

Περιγραφή Ειδών Πακέτου Ζ΄ ( Κωδικοί 227,228,257,)                                                                     Εξοπλισμός εργαστηρίων   Κηπουρικής

Ποσότητα

Μονάδα

Τιμή Μονάδας     (€)                       (χωρίς ΦΠΑ)

Συνολικός Προϋπολογισμός(ΣΠ) ΣΠ+(3)Χ(5)                 (χωρίς Φ.Π.Α)

Ζ1

Χλοοκοπτικό Μεσηνέζας Ηλεκτρικό

3

τεμάχιο

125,00 €

375,00 €

Ζ2

Βενζινοκίνητο Σκαπτικό

1

τεμάχιο

600,00 €

600,00 €

Ζ3

Γλαστρακι φύτευσης σπόρων

2

τεμάχιο

36,00 €

72,00 €

       

ΣΥΝΟΛΟ

1.047,00 €

       

ΦΠΑ 23%

240,81 €

       

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

1.287,81 €

 

ΠΑΚΕΤΟ Η΄

       

1

2

3

4

5

6

α/α

Περιγραφή Ειδών Πακέτου Η΄ ( Κωδικοί 82,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99,101,102,355,371,)                                                                     Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας  

Ποσότητα

Μοναδα

Τιμή Μονάδας     (€)                       (χωρίς ΦΠΑ)

Συνολικός Προϋπολογισμός(ΣΠ) ΣΠ+(3)Χ(5)                 (χωρίς Φ.Π.Α)

Η1

Επιτραπέζια Συσκευή Ηλεκτροθεραπείας Χαμηλόσυχνων και Διασταυρούμενων Ρευμάτων

1

τεμάχιο

3.000,00 €

3.000,00 €

Η2

Φορητή συσκευή υπερήχων

1

τεμάχιο

650,00 €

650,00 €

Η3

Συσκευή Ηλεκτρομάλαξης

1

τεμάχιο

200,00 €

200,00 €

Η4

Τροχήλατο Τραπεζάκι

1

τεμάχιο

160,00 €

160,00 €

Η5

Τοχήλατο στρογγυλό σκαμπό με πλάτη

1

τεμάχιο

160,00 €

160,00 €

Η6

Τροχήλατος Καθρέπτης

1

τεμάχιο

350,00 €

350,00 €

Η7

Στρώμα γυμναστικής

4

τεμάχιο

160,00 €

640,00 €

Η8

Πολύζυγο τοίχου

1

τεμάχιο

155,00 €

155,00 €

Η9

Step Ισορροπίας

1

τεμάχιο

60,00 €

60,00 €

Η10

Μπάλες Κινησιοθεραπείας

5

τεμάχιο

64,00 €

320,00 €

Η11

Ρολά ασκήσεως

2

τεμάχιο

117,00 €

234,00 €

Η12

Κυλινδρικό Μαξιλάρι για τα γόνατα

2

τεμάχιο

40,00 €

80,00 €

Η13

Μισό Κυλινδρικό Μαξιλάρι

1

τεμάχιο

40,00 €

40,00 €

Η14

Κρεβάτι φυσιοθεραπείας bobath

1

τεμάχιο

3.000,00 €

3.000,00 €

Η15

σφήνα σταθεροποίησης

1

τεμάχιο

100,00 €

100,00 €

Η16

Σκάλα φυσιοθεραπείας

1

τεμάχιο

600,00 €

600,00 €

Η17

Δακτυλιέρα

1

τεμάχιο

54,00 €

54,00 €

Η18

Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο μπράτσου

1

τεμάχιο

90,00 €

90,00 €

       

ΣΥΝΟΛΟ

9.893,00 €

       

ΦΠΑ 23%

2.275,39 €

       

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

12.168,39 €

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής παρακαλούνται προσερχόμενοι να υποβάλουν εγγράφως την Τεχνική και οικονομική προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία τουΔ. Αβδήρων στο Πολιτιστικό Κέντρο τις 24/02/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ ως 13.00 μμ σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην διακήρυξη αρ. 63/2013.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης παρέχονται στο τηλέφωνα 2541352558 (Α. Μισκάκη ).Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.avdrera.gr στην Διαύγειας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αβδήρων.

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή των υλικών και οικονομική προσφορά.

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 10 από 16

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013