electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια χλοοκοπτικών ελκυστήρων για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών γηπέδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αριθμός μελέτης: 46/2017

ΑΔΑ:6ΗΞΨΩ6Γ-Χ2Ξ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γενισέα, 29/09/2017

Αρ.Πρωτ.:15357

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια χλοοκοπτικών ελκυστήρων για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών γηπέδων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την «Προμήθεια χλοοκοπτικών ελκυστήρων για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών γηπέδων» σύμφωνα με την 46/2017 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.760,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Πολιτιστικό κέντρο Γενισέας, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 πμ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τιςομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ΄ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμούκατάτηνημέρακαιώρα διεξαγωγής του.Επίσηςμπορεί να κατατίθενταιστηνΥπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού, συνοδευόμενες από επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του δήμου Αβδήρων. Πληροφορίες για τη διάθεση των τευχών του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας του δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, Δήμου Αβδήρων τηλέφωνο επικοινωνίας 25413-52558 κ. Μισκάκη Αμφιθέα και στον διαδικτυακό τόπο www.avdera.gr Πληροφορίες για Τεχνικές Προδιαγραφές: Τζιάτζης Αριστείδης,τηλέφωνο επικοινωνίας 2541352416.

   Ο Δήμαρχος

      Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 34 /2017

ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.900,00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13931 / 8-9-2017

AΔΑ:ΨΙΙΘΩ6Γ-1ΩΕ

ΑΔΑΜ:17PROC001964788

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΨΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟμε σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ.34/2017εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ», συνολικού προϋπολογισμού 37.900,00€ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό 140/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων στα Άβδηρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.avdera.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.2541352534.

Φαξ επικοινωνίας 2541352508.

Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο Αριστείδης Τζιάτζης, μηχανολόγος μηχανικός του Δ. Αβδήρων.

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων.

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο βαρύνει τον ΚΑ20.7325.009προϋπολογισμού Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2017 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης 113/2017 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ2017. Η συνολική προθεσμίαεκτέλεσηςτου έργου ορίζεται σε τρεις (3)ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τέλος, η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων». Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την αριθμ. 225/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε με την αριθμ. 113/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

8 / 9 / 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ.

Διιακήρυξη για την «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα νεκροταφεία του οικισμού Γενισέας», συνολικού προϋπολογισμού 63.000,00 € με το ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 6ΔΝΘΩ6Γ-Μ9Ο
ΑΔΑΜ: 17PROC001950801

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 36 /2017
ΕΡΓΟ: ¨ Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα νεκροταφεία του οικισμού Γενισέας¨

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 63.000,00 €
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14524

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα νεκροταφεία του οικισμού Γενισέας», συνολικού προϋπολογισμού 63.000,00 € με το ΦΠΑ.
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.avdera.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο Χωλίδης Στυλιανός, τηλ.: 2541352515, FAX: 2541352454.
1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντίστοιχη κατηγορία ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Το έργο βαρύνει τον ΚΑ 30.6262.028 του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2017 (Bεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 114/2017) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και από ΣΑΤΑ 2017.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερεις ( 4 ) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Τέλος, η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την αριθμ. 202 / 2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε με την αριθμ. 87/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

15 / 9 / 2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τσιτιρίδης Γεώργιος

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 /2017

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.905.00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:     13506     / 04 - 09- 2017

 
   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣεπί τοις εκατό (αρθρ.125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 32/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 59.905.00 με το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό   125 / 2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη ,στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα ,ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.avdera.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από το Δημαρχείο Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.2541352534 η 2541352555.

Φαξ επικοινωνίας 2541352508.                      

Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι Φώτιος Μουργόπουλος .

1   Δικαίωμα   συμμετοχής   έχουν   φυσικά   ή   νομικά   πρόσωπα,   ή   ενώσεις   αυτών   που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε)Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ποσό 48.277,74 και άνω

2   Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του ν.4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο βαρύνει τον ΚΑ15.6261.010 προϋπολογισμού Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2017 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης 108/2017 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής ) και χρηματοδοτείται από   πιστώσεις της ΣΑΤΑ2017 .

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης  του έργου ορίζεταισε έξη (6) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζειαπό την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων

www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τέλος, η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

04 / 09 / 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΤΕΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ                                                                                                          

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 3ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αριθμόςμελέτης: 40/2017

ΑΔΑ:ΩΞΗ0Ω6Γ-928

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γενισέα, 21/08/2017

Αρ.Πρωτ.:12741

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων»

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής γιατην «Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων» σύμφωνα με την 40/2017 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 44.950,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί,στα γραφεία του Δήμου Αβδήρων στον οικισμό Αβδήρων πρώην Δημοτικό Κατάστημα,τη Παρασκευή 08/09/2017 και ώρα από 9:00πμ έως 10:00 πμ,κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ΄ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του.Επίσης μπορεί να κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού, συνοδευόμενες από επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του δήμου Αβδήρων.

Πληροφορίες για τη διάθεση των τευχών του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας του δήμου.

Τα έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, Δήμου Αβδήρων τηλέφωνο επικοινωνίας 25413-52558 κ. Μισκάκη Αμφιθέα και στον διαδικτυακό τόποwww.avdera.gr,

Πληροφορίες για Τεχνικές Προδιαγραφές: Τζιάτζης Αριστείδης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2541352416.

Ο Δήμαρχος

                                                                                                                                    Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 12390 / 10 -08-2017

 

 

 

 

Αντικείμενο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ»

 

Χρηματοδότηση: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ).

 

Εκτιμώμενη αμοιβή: 74.010,18 με τον ΦΠΑ.

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΜΕΛΕΤΗΣ

 

 

 

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016:

 

 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ .

 

Προϊστάμενη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (που έχει έδρα: στο κτίριο του Δημαρχείου στην Γενισέα Ξάνθης , ΤΚ 67064).

 

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αβδήρων .

 

2. Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμούιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων) σε πλήρη

ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων : www.avdera.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr.

 

3. Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ , στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ξάνθης .

 

Προθεσμία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 24 - 08 - 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής

Διαγωνισμού στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα . Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

 

4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541352534-2541352555 , φαξ επικοινωνίας 2541352508, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Φώτιος Μουργόπουλος Πολιτικός Μηχανικός email: fmourgopoulos@avdera.gr

 

5. Αντικείμενο της Σύμβασης: Τίτλος μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ» Προεκτιμώμενη αμοιβή: 59.685,63

(χωρίς ΦΠΑ) και αφορά μελέτες (α) κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες), β) κατηγορίας 08 (Στατικές μελέτες), (γ) κατηγορίας 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες).

 

6.Τόπος αντικειμένου μελέτης: Ν. Ξάνθης , Δήμος Αβδήρων .

 

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

 

α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

 

Μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες) τάξεως Β΄ και άνω. (β) Μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 08 (Στατικές μελέτες) τάξεως Β΄ και άνω. (γ) Μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες) τάξεως Α΄ και άνω.

 

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, ή

 

γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί δραστηριότητα αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία στην αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, ως εξής:

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο επιστήμονα με τα ακόλουθα προσόντα:

 

Ενός (1) Αρχιτέκτονα Μηχανικού με αποδεδειγμένη εμπειρία οκτώ (8) ετών, ενός (1) Πολιτικού Μηχανικού με αποδεδειγμένη εμπειρία οκτώ (8) ετών και ενός (1) Ηλεκτρολόγου

Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού με αποδεδειγμένη εμπειρία οκτώ (8) ετών

 

8. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

 

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

 

10. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ε ΥΔ) (Β/3698/16-11-2016).

 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες.

 

12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των

Διαγωνιζομένων.

 

13. Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων - και εγκρίθηκαν από την

Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 120/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων .

 

14. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ).

 

15.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων.

 

 

 

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 10-08-2017.

 

 

 

 

Γενισέα , 10 Αυγούστου 2017

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:         12390    / 10 -08-2017

 

 

 

       

Αντικείμενο:  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ»

Χρηματοδότηση:  Κεντρικοί  Αυτοτελείς  Πόροι  Επενδυτικών  Δαπανών  (πρώην   ΣΑΤΑ).

Εκτιμώμενη αμοιβή: 74.010,18 με τον ΦΠΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016:

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ .

Προϊστάμενη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ  (που έχει έδρα: στο κτίριο του  Δημαρχείου στην Γενισέα Ξάνθης , ΤΚ 67064).

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αβδήρων .

2. Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμούιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων) σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων :  www.avdera.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ:  www.eprocurement.gov.gr.

3. Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ , στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ξάνθης .

Προθεσμία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 24 - 08 - 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00π.μ. κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα . Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541352534-2541352555 , φαξ επικοινωνίας 2541352508, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:  Φώτιος Μουργόπουλος Πολιτικός Μηχανικός  email: fmourgopoulos@avdera.gr

5.  Αντικείμενο  της  Σύμβασης:  Τίτλος  μελέτης:  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ»  Προεκτιμώμενη  αμοιβή: 59.685,63 (χωρίς ΦΠΑ) και αφορά μελέτες (α) κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες), β)  κατηγορίας 08 (Στατικές μελέτες), (γ)  κατηγορίας 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες).

6.Τόπος αντικειμένου μελέτης: Ν. Ξάνθης , Δήμος Αβδήρων .

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

Μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες) τάξεως Β΄ και άνω. (β) Μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 08 (Στατικές μελέτες) τάξεως Β΄ και άνω. (γ) Μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες) τάξεως Α΄ και άνω.

 β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, ή

γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε  τρίτες χώρες  που δεν  εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και  έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή  εμπορικού μητρώου.  Στην  περίπτωση  που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί δραστηριότητα αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία στην αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, ως εξής:

Ο υποψήφιος ανάδοχος (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο επιστήμονα με τα ακόλουθα προσόντα:

Ενός (1) Αρχιτέκτονα Μηχανικού με αποδεδειγμένη εμπειρία οκτώ (8) ετών,  ενός (1)  Πολιτικού Μηχανικού με αποδεδειγμένη εμπειρία οκτώ (8) ετών  και ενός (1) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού με αποδεδειγμένη εμπειρία οκτώ (8) ετών

8. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι  (120) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

9.  Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  δεν  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής συμμετοχής.

10. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης Ε ΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016).

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες.

12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη  προσφοράς»,  βάσει  της  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας   τιμής,  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων.

13. Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων - και εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 120/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Αβδήρων .

14. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ).

15.Το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  θα  εγκριθεί  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή,  ήτοι  την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Αβδήρων.

 

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 10-08-2017.

 

 

Γενισέα ,          10  Αυγούστου  2017

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άβδηρα  1 Αυγούστου  2017

Αρ. Πρωτ. : 11878

 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ»

 

                                                                 Ο ∆ήµαρχος Αβδήρων

 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου  εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ», προϋπολογισμού 6.200,00 µε το  Φ.Π.Α. 24%.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισής τους.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΒΔΗΡΑ

Ταχ.Κωδ.: 67061

Τηλ.: 2541352416

fax: 2541352454

 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Ιστοσελίδα:www.avdera.gr

 

2.  Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στηδιεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων, κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η μελέτη αφορά δύο κτίρια του Δήμου Αβδήρων στον οικισμό Κουτσού και Πολυσίτου και συγκεκριμένα θα εκπονηθούν οι παρακάτω επιμέρους μελέτες: 

 

  • Έχει συνταχθεί από μελετητική εταιρία η μελέτη: “Μελέτη πυροπροστασίας Παιδικού Σταθμού Κουτσού, η οποία εγκρίθηκε από άποψη ενεργητικής Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης την 29-06-2016 και μπορούμε να προχωρήσουμε στην διαδικασία σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την εφαρμογή (κατασκευή) όσων προβλέφθηκαν από την μελέτη και εγκρίθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, ώστε να δοθεί από αυτήν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

  • Πρέπει να συνταχθεί μελέτη με τίτλο: «Μελέτη πυροπροστασίας Μουσικού Σχολείου»,  η οποία αφού εγκριθεί από άποψη ενεργητικής Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και ακολούθως η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την εφαρμογή (κατασκευή) όσων θα προβλεφθούν από την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Ακολούθως θα μπορέσει να δοθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή: Η  εκτιμώμενη αξία της μελέτης ανέρχεται σε 6.200,00 € (με το ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 

1.     Κτίριο 1: Για Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 261,44 €

2.     Κτίριο 2: Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας 3.779,30

3.     Κτίριο 2: Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 302,34 €

                              Μερικό Σύνολο: 4.343,08 €

 για απρόβλεπτες δαπάνες 651,46

     Μερικό Σύνολο:4.994,54 €

  Φ.Π.Α. 24%: 1.198,68 €

 Στρογγυλοποίηση 6,78

 ΣΥΝΟΛΟ: 6.200,00

 Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της μελέτης ορίζεται σε εξήντα (60)  ημέρες   από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου είναι 45 (σαράντα πέντε) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης που έχει τα χαρακτηριστικά πρωτοκόλλου εγκατάστασης.

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών  προσφορών.

5. Εγγυήσεις:

Εγγύηση συμμετοχής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ήενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 16 και 21 και που είναι εγκατεστημένα σε:

 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 

γ) σε τρίτες χώρες που έ χουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 τ ου Ν. 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν επιπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους με την υποβολή αντίστοιχου πιστοποιητικού. Ειδικότερα:

i)  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν πτυχίο μελετητή ή γραφείου μελετητών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

Στην κατηγορία μελέτης 9 (Η/Μ μελέτες), όλες οι τάξεις πτυχίων.

ii) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

-Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

-Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

7. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα: Κάθε προσφέρων πρέπει να

διαθέτει:

 α)       i. Για την κατηγορία μελέτης  9 (Η/Μ μελέτες), εμπειρία σε εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών την τελευταία 7ετία.

8.  Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα πουβρίσκεται στον οικισμό Αβδήρων, Τ.Κ. 67061, Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας,  σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 31η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2017, ημέρα  Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09.30 π.µ. και η ώραλήξης 10:00 π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.

 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον δέκα (10) μήνες από την επομένη τηςδιενέργειας του διαγωνισμού.

 

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 15.7411.016 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

12. ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου : www.avdera.gr

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

 

Τσιτιρίδης Γεώργιος

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 10 από 25

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018