electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ γνωστού ως «ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 17-08-2016

Αρ. Πρωτ:12508

Πλη/ρίες: Μπερμπερίδης Θεόδωρος

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352578

Φαξ: 2541352554

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ γνωστού ως «ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ», ΕΚΤΑΣΗΣ 29.392,83 τμ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του ακινήτου του Δήμου, εμβαδού τετραγωνικών μέτρων είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο και ογδόντα τριών εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (29.392,83 τμ.), όπως αυτό περιγράφεται με τα υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Π-Ρ-Α στο από 20-04-2015 θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που συντάχθηκε από τον τοπογράφο του Δήμου και το οποίο αποτελεί τμήμα του υπ. αριθμ. 2333στ τεμαχίου έκτασης 4.698,07 στρμ (4.698.070 τμ) της συνολικής διανομής 1980, όπως προέκυψε από την υπ. αριθμ. 57448/7688/12-12-2005 Απόφαση Νομάρχη Ξάνθης και βρίσκεται στην Παραλία Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, εντός του οποίου λειτουργούσε παλαιότερα το Κοινοτικό και μετέπειτα Δημοτικό Κάμπινγκ Μυρωδάτου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 20-09-2016 και ώρα 11:30π.μ.

Εντός του δημοτικού ακινήτου υφίστανται τα παρακάτω κτίσματα: φυλάκιο εμβαδού 17,176 τμ., ένα μάρκετ εμβαδού 60,620 τμ., ένα WC εμβαδού 63,650 τμ., άλλο WC εμβαδού 72,710 τμ) άλλο WC εμβαδού 52,218 τμ, δεξαμενές εμβαδού 5,21 τμ., άλλες δεξαμενές εμβαδού 8,72 τμ., μία αποθήκη εμβαδού 61,03 τμ., άλλη αποθήκη εμβαδού 12,51 τμ, άλλη αποθήκη εμβαδού 3,13 τμ και ένας ιερός ναός εμβαδού 28,53 τμ.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα. Αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος πλειοδότης ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής και από ώρα 10:00 π.μ. έως και 11:30 π.μ. τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία και φορολογικά ενήμερα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει αν είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι εγκατεστημένα στις ως άνω περιοχές. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε και να έχουν στις ανωτέρω περιοχές την καταστατική τους έδρα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών δημοσίου τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 ευρώ) υπέρ του Δήμου Αβδήρων, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό (1/10) επί των επιτευχθέντων ετήσιων μισθωμάτων των δέκα ετών (10), για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζομένων στη διακήρυξη προθεσμιών καταβολής του μισθώματος..

Επίσης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παρούσης, παραιτούμενος των ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να επισκεφθεί το εκμισθούμενο ακίνητο και να λάβει γνώση με δικά του μέσα και ευθύνη της πραγματικής και νομικής κατάστασης του ακινήτου.

Η διάρκεια της μίσθωσης προβλέπεται για διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών και ξεκινά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μισθώσεως.

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 ευρώ) για ένα έτος.

Ως επιτρεπόμενες χρήσεις του μισθίου ακινήτου προβλέπονται όλες όσες εντάσσονται στην τουριστική εκμετάλλευσή του.

Ο μισθωτής πέραν των άλλων ειδικών όρων της διακήρυξης οφείλει:

Εντός των τριών πρώτων ετών της μίσθωσης να ολοκληρώσει μία επένδυση σε υποδομές – μόνιμες εγκαταστάσεις, τουλάχιστον αξίας 150.000,00 ευρώ, αποδεικνυόμενης της επένδυσης με νόμιμα παραστατικά, άλλως το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την καταγγελία της σύμβασης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου (κ. Θεόδωρο Μπερμπερίδη), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Δημοτικό κατάστημα Γενισέας Τηλέφωνο: 2541352578 FAX: 2541352554, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η πλήρης διακήρυξη και το 20-04-2015 θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

Π.Ε.     ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 30-05-2016

Αρ. Πρωτ:   7952

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352510

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β΄) ΑΔΑ:ΩΘ35Η-Δ80, την τροποποίηση της με την ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 (ΦΕΚ 828/12-05-2015 τεύχος Β’) και το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/ 26-04-2016 τεύχος Α) και συγκεκριμένα:

 • Παραχώρηση έκτασης 498,28 τ.μ., με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, στη θέση παραλία Μυρωδάτου 2 , του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

579638,080

4531225,920

Α-Β= 37,07

Β-Γ=14,14

Γ-Δ=36,97

Δ-Α= 12,8

498,28 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

579673,530

4531236,770

     

Γ

579677,760

4531223,280

     

Δ

579642,040

4531213,750

     

Α

579638,080

4531225,920

       

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η προς εκμίσθωση θέση δίδεται αποκλειστικά με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίουστη Γενισέα στις 10/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ., ενώπιοντηςαρμόδιαςεπιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 116/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8,00€/τ.μ.

Η συγκεκριμένη έκταση θα εκμισθωθεί μέχρι 30/04/2017.

Ηεγγύησηγιατηνσυμμετοχήστονδιαγωνισμόορίζεται σε ποσό που θα είναι ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης υπολογιζόμενου.καιβεβαιώνεταιμετην προσκόμισηισόποσουΓραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα , συντεταγμένησύμφωναμετονισχύοντατύπογιατοδημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,του Ν.3852/2010 και τους όρους της υπ’  αριθμ. 65/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αβδήρων.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων που εδρεύει στη Γενισέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΥΑΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                           Ν. Ζυγός 12 Μαίου 2016

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.                                                   Αριθ. Πρωτ. 400

     ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΕΥΑΑ)                                                                               

67100 N. ΖΥΓΟΣ

Πληροφορίες: I. Μπόσβελης

ΤΗΛ:2541352529                                                                          

                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1069/1980

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3919/2011

3. Το Α.Π. 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

4. Την αριθ. 49/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων (ΑΔΑ: 6ΛΖΠΟΕ34-9ΚΓ)

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή με τους ακόλουθους όρους:

-Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές

-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίες.

Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 της ΔΕΥΑ Αβδήρων, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

-Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Αβδήρων (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Λάγους).

-Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α)   Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β)   Οικονομική Προσφορά.

γ)   Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Αβδήρων στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΔΕΥΑ Αβδήρων - (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Λάγους)- Τ.Κ. 671 00 έως και την 30η Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

-Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

-Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Αβδήρων της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2015 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤOY Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.                                                                                                    

                                                                                                 

                                                              ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                                            

                                                                                                  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

Π.Ε.     ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 19-05-2016

Αρ. Πρωτ:   7319

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352510

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β΄) ΑΔΑ:ΩΘ35Η-Δ80, την τροποποίηση της με την ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 (ΦΕΚ 828/12-05-2015 τεύχος Β’) και το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/ 26-04-2016 τεύχος Α) και συγκεκριμένα:

 • Παραχώρηση έκτασης 499,92 τ.μ., με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, στη θέση παραλία Μυρωδάτου 1 , του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες :
 • Παραχώρηση έκτασης 499,43 τ.μ., με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, , στη θέση παραλία Πόρτο Μόλο , του οικισμού Λεύκιππου , ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης, με συντεταγμένες:
 • Παραχώρηση έκτασης 499,83 τ.μ. με δημοπρασία- πλειοδοτικό διαγωνισμό στη θέση παραλία Λεύκιππος , του οικισμού Λεύκιππου , ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης , με τις εξής συντεταγμένες:
 • Παραχώρηση έκτασης 499,51 τ.μ. με δημοπρασία- πλειοδοτικό διαγωνισμό στη θέση παραλία Μάνδρας, του οικισμού Μάνδρας , ΤΚ Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τις εξής συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

579342,759

4531144,017

Α-Β= 20,83

Β-Γ= 24,00

Γ-Δ= 20,83

Δ-Α= 24,00

499,92 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

579348,277

4531123,931

     

Γ

579325,135

4531117,573

     

Δ

579319,617

4531137,659

     

Α

579342,759

4531144,017

       

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

583593,175

4532976,092

Α-Β= 7,86

Β-Γ= 25,30

Γ-Δ= 20,49

Δ-Ε= 19,14

Ε-Ζ= 11,34

Ζ-Η= 2,81

Η-Θ= 9,35

Θ-Ι= 16,31

Ι-Κ= 20,65

Κ-Λ= 14,59

Λ-Α= 18,98

499,43 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

583600,918

4532974,717

     

Γ

583596,544

4532949,793

     

Δ

583595,660

4532929,320

     

Ε

583597,510

4532910,270

     

Ζ

583599,968

4532899,197

     

Η

583597,510

4532897,830

     

Θ

583593,550

4532906,300

     

Ι

583589,840

4532922,180

     

Κ

583589,050

4532942,810

     

Λ

583590,110

4532957,360

     

Α

583593,175

4532976,092

     

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

583284,110

4532267,590

Α-Β= 18,91

Β-Γ= 25,12

Γ-Δ= 27,30

Δ-Ε= 4,78

Ε-Ζ= 18,38

Ζ-Η= 22,19

Η-Θ= 18,50

Θ-Ι= 14,10

Ι-Α= 6,28

499,83 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

583277,500

4532249,870

     

Γ

583272,470

4532225,260

     

Δ

583270,890

4532198,010

     

Ε

583266,120

4532198,270

     

Ζ

583264,010

4532216,530

     

Η

583267,180

4532238,490

     

Θ

583272,470

4532256,220

     

Ι

583278,030

4532269,180

     

Α

583284,110

4532267,590

     

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

585137,246

4535474,520

Α-Β= 12,44

Β-Γ= 41,74

Γ-Δ= 11,79

Δ-Α= 40,83

499,51 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

585143,999

4535464,072

     

Γ

585107,199

4535444,382

     

Δ

585101,532

4535454,724

     

Α

585137,246

4535474,520

     

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι προς εκμίσθωση θέσεις δίδονται αποκλειστικά με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίουστη Γενισέα στις 30/05/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., ενώπιοντηςαρμόδιαςεπιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 116/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8,00€/τ.μ.

Η συγκεκριμένη έκταση θα εκμισθωθεί μέχρι 30/04/2017.

Ηεγγύησηγιατηνσυμμετοχήστονδιαγωνισμόορίζεται σε ποσό που θα είναι ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης υπολογιζόμενου.καιβεβαιώνεταιμετην προσκόμισηισόποσουΓραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα , συντεταγμένησύμφωναμετονισχύοντατύπογιατοδημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,του Ν.3852/2010 και τους όρους της υπ’  αριθμ. 65/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αβδήρων.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων που εδρεύει στη Γενισέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Ακινήτου στην θέση παραλία Μυρωδάτου 2

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

 

Γενισέα, 19-05-2016

Αρ. Πρωτ: 7323

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου έκτασης 15 τ.μ., στην θέση παραλία Μυρωδάτου 2 του οικισμού Ερωδιού της Τ.Κ. Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων με συντεταγμένες Χ=579632,33 Υ=453129,61, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου.

Η δημοπρασίαθαδιεξαχθείτην Δευτέρα 30/05/2016 και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 2.000,00 €.

Ηεγγύησηγιατηνσυμμετοχήστονδιαγωνισμόορίζεταισε 300,00 ευρώκαιβεβαιώνεταιμετην προσκόμισηισόποσουγραμματίουτου ταμείου παρακαταθηκών & δανείωνή εγγυητικής επιστολήςαναγνωρισμένηςτράπεζας συντεταγμένησύμφωναμετονισχύοντατύπογιατοδημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,του Ν.3852/2010 και τους όρους της  αριθμ. 67/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η συγκεκριμένη έκταση θα εκμισθωθεί για χρονικό διάστημα ενός έτους, μέχρι 31-12-2016.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 2016»

                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                           «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

       ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                             Δ.Ε.ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 2016»

         Τεχνική Υπηρεσία                   

         Αρ. Μελέτης: 82/2015

     Πληροφορίες: Χωλίδης Σ.

     Τηλέφωνο: 2541352401

     Fax:           2541352454

     e-mail: steliosamd@avdera.gr                         Γενισέα 19-4-2016

                                                                         Αρ. Πρωτ.: 5855

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 2016», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ με το Φ.Π.Α.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των Π.Δ. και Νόμων που ισχύουν για τις Εργασίες και υπηρεσίες Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. του έτους 2016, στις 27-4-2016 ημέρα Τετάρτη στο Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξης των προσφορών την 12:00 π.μ.

         Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση.

         Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ίσο προς το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. 2.032,52€.

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων στα Άβδηρα τηλ. 2541352401, 2541352420 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την "Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Αβδήρων έτους 2016"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γενισέα, 29/3/2016

                 Αρ. Πρωτ.: 4800

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 5. Το Π.Δ. 28/80
 6. Την Υ.Α 17414 (ΦΕΚ 2215/2-10-2009)
 7. Το ΦΕΚ 18/7-2-2000
 8. Την αριθ. 13/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης στον Κ.Α. 15.6142.001
 9. Tην Απόφαση 2131.16/1395/22-3-2016 του Κ.Λ. Αλεξανδρούπολης
 10. Την αριθμ 17/2016 του Τμήματος Προγραμματισμού

Ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Αβδήρων ετους 2016» με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.000 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

Λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα παραδοτέα των παραπάνω περιγράφονται στην Μελέτη αρ. 17/2016 του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Αβδήρων.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου μετά από αξιολόγηση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ, Γενισέα Ξάνθης, 67064 ΞΑΝΘΗ ή να κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αβδήρων, ή στο Φαξ: 2541352539 ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο μέχρι τις 1 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου, στο τηλ 2541352512 και 2541352558 ή στο mail του Δήμου : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

Γεώργιος Τσιτιρίδης

αδΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΣΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 10 από 22

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018