electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας – ασφαλτομιγμάτων και τσιμεντοσκυροδεμάτων για το Δημο Αβδήρων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

Γενισέα, 11/3/2016

                 Αρ. Πρωτ.: 3952

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

         OΔήμαρχος Αβδήρωνπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (ανά μονάδα επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού), για την προμήθεια των ειδών (κατηγοριοποιημένων σε τέσσερα πακέτα) με γενικό τίτλο: «Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας – ασφαλτομιγμάτων και τσιμεντοσκυροδεμάτων για το Δημο Αβδήρων», προϋπολογισμού 49.907,25 Ευρώ με το Φ.Π.Α 23%.    

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των Π.Δ. και Νόμων που ισχύουν για προμήθειες Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., στις 22-3-2016 ημέρα Τρίτη στο Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας στην Γενισέα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ.

     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν επιχειρήσεις προμηθειών συναφών ειδών, εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε από τα αντίστοιχα επιμελητήρια του άρθρου 7§ 1 του ΕΚΠΟΤΑ.

          Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής για προσφορά σε συγκεκριμένο πακέτο ή πακέτα είναι 2% επί το συνολικό ποσό του πακέτου ή των πακέτων (μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.23%).

             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr και από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης που εδρεύει στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα (τηλ. 2541352512 και 2541352558) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2016

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

Γενισέα, 11/3/2016

                 Αρ. Πρωτ.: 3950

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού) για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2016», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, συνολικού προϋπολογισμού 59.999,92ευρώ με το Φ.Π.Α 23%.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των Π.Δ. και Νόμων που ισχύουν για προμήθειες Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., στις 22-3-2016 ημέρα Τρίτη στο Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας στην Γενισέα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ.

          Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, έμποροι, επιχειρηματίες συναφών ειδών.

          Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.Το ποσό είναι το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, δηλ. 975,61 ευρώ.

             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr και από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης που εδρεύει στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα (τηλ. 2541352512 και 2541352558) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προμήθεια σωλήνων δομημένου τοιχώματοςγια την δημιουργία διαβάσεων σε αγροτικούς δρόμους της Δ.Ε. Σελέρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ            

       ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

   Γραφείο Προμηθειών

 

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κώδικας: 67061

Πληροφορίες: Α. Μισκάκη

Τηλέφωνο: 2541352558

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

                           Γενισέα,   17/ 02/ 2016

                           Αρ. Πρωτ.: 2496

 

 

                              

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της «Προμήθεια σωλήνων δομημένου τοιχώματοςγια την δημιουργία διαβάσεων σε αγροτικούς δρόμους της Δ.Ε. Σελέρου ».

Ο Δήμος, ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια σωλήνων δομημένου τοιχώματοςγια την δημιουργία διαβάσεων σε αγροτικούς δρόμους της Δ.Ε. Σελέρου », δαπάνης έωςύψουςποσού 3.888,00συν Φ.Π.Α. 23% 894,24σύνολο 4.782,24με τη διαδικασία τηςαπευθείας ανάθεσης, με βάση τις διατάξεις της υπ΄αριθ.11389/93 Απόφασης του Υπ.Εσωτερικών για τον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 185 Β’/23-3-93) και μεκριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της.

Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα μεταανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στημε αρ.2/2016 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων υπόψιν της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ΑπευθείαςΑναθέσεων προμηθειών έτους 2016 την Τρίτη 23/02/2016 και ώρα 15:00 μ.μ.,Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες καισφραγισμένες.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σεκλειστό , σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο ο οποίος θα έχει τις εξής ενδείξεις :

α. "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα.

β. "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα

γ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

δ. Αφορά: «Ανακοίνωση σχετικά με την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για το Δήμο Αβδήρων».

Καθώς και θα επισυνάπτεται μαζί με το στέλεχος της προσφοράς υπεύθυνηδήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως.

2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης.

3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς τουΔημοσίου.

4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχήπληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση τηςεπαγγελματικής μου δραστηριότητας.

6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικώνυποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Η μη προσκόμιση των παραπάνω, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχοσοβαρήςανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τηνδιαγωνιστικήδιαδικασία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από τοΤμήμα Προμηθειών του Δήμου (Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας )

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή www.avdera.gr.

(προκηρύξεις-διακηρύξεις- διαγωνισμοί).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24/2/2016 και ώρα 11:00 π.μ.,από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειώνέτους 2016.

Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αμελλητίστηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.avdera.gr), από την επομένη ημέρατης υπογραφής της για διάστημα 5 (πέντε) ημερών, με ευθύνη του προϊστάμενου τουΓραφείου Προμηθειών.Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ημέρα της ανάρτησης της να δοθεί στηνΕπιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών.                                                                                                                         

 

                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

Προμήθεια σωλήνων δομημένου τοιχώματοςγια την δημιουργία διαβάσεων σε αγροτικούς δρόμους της Δ.Ε. Βιστωνίδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ            

       ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

   Γραφείο Προμηθειών

 

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κώδικας: 67061

Πληροφορίες: Α. Μισκάκη

Τηλέφωνο: 2541352558

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

                           Γενισέα,   17/ 02/ 2016

                           Αρ. Πρωτ.: 2495

 

 

                              

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της «Προμήθεια σωλήνων δομημένου τοιχώματοςγια την δημιουργία διαβάσεων σε αγροτικούς δρόμους της Δ.Ε. Βιστωνίδας».

Ο Δήμος, ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια σωλήνων δομημένου τοιχώματοςγια την δημιουργία διαβάσεων σε αγροτικούς δρόμους της Δ.Ε. Βιστωνίδας», δαπάνης έωςύψουςποσού 3.936,00συν Φ.Π.Α. 23% 905,28σύνολο 4.841,28με τη διαδικασία τηςαπευθείας ανάθεσης, με βάση τις διατάξεις της υπ΄αριθ.11389/93 Απόφασης του Υπ.Εσωτερικών για τον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 185 Β’/23-3-93) και μεκριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της.

Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα μεταανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στημε αρ.1/2016 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων υπόψιν της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ΑπευθείαςΑναθέσεων προμηθειών έτους 2016 την Τρίτη 23/02/2016 και ώρα 15:00 μ.μ.,Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες καισφραγισμένες.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σεκλειστό , σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο ο οποίος θα έχει τις εξής ενδείξεις :

α. "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα.

β. "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα

γ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

δ. Αφορά: «Ανακοίνωση σχετικά με την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για το Δήμο Αβδήρων».

Καθώς και θα επισυνάπτεται μαζί με το στέλεχος της προσφοράς υπεύθυνηδήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως.

2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης.

3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς τουΔημοσίου.

4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχήπληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση τηςεπαγγελματικής μου δραστηριότητας.

6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικώνυποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Η μη προσκόμιση των παραπάνω, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχοσοβαρήςανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τηνδιαγωνιστικήδιαδικασία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από τοΤμήμα Προμηθειών του Δήμου (Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας )

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή www.avdera.gr.

(προκηρύξεις-διακηρύξεις- διαγωνισμοί).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24/2/2016 και ώρα 11:00 π.μ.,από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειώνέτους 2016.

Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αμελλητίστηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.avdera.gr), από την επομένη ημέρατης υπογραφής της για διάστημα 5 (πέντε) ημερών, με ευθύνη του προϊστάμενου τουΓραφείου Προμηθειών.Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ημέρα της ανάρτησης της να δοθεί στηνΕπιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών.                                                                                                                         

 

                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

Προμήθεια σωλήνων δομημένου τοιχώματοςγια την δημιουργία διαβάσεων σε αγροτικούς δρόμους της Δ.Ε. Αβδήρων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ            

       ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

   Γραφείο Προμηθειών

 

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κώδικας: 67061

Πληροφορίες: Α. Μισκάκη

Τηλέφωνο: 2541352558

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

                           Γενισέα,   17/ 02/ 2016

                           Αρ. Πρωτ.: 2494

 

 

                              

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της «Προμήθεια σωλήνων δομημένου τοιχώματοςγια την δημιουργία διαβάσεων σε αγροτικούς δρόμους της Δ.Ε. Αβδήρων ».

Ο Δήμος, ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια σωλήνων δομημένου τοιχώματοςγια την δημιουργία διαβάσεων σε αγροτικούς δρόμους της Δ.Ε. Αβδήρων», δαπάνης έωςύψουςποσού 4.056,00συν Φ.Π.Α. 23% 932,88σύνολο 4.988,88με τη διαδικασία τηςαπευθείας ανάθεσης, με βάση τις διατάξεις της υπ΄αριθ.11389/93 Απόφασης του Υπ.Εσωτερικών για τον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 185 Β’/23-3-93) και μεκριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της.

Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα μεταανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στημε αρ.3/2016 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων υπόψιν της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ΑπευθείαςΑναθέσεων προμηθειών έτους 2016 την Τρίτη 23/02/2016 και ώρα 15:00 μ.μ.,Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες καισφραγισμένες.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σεκλειστό , σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο ο οποίος θα έχει τις εξής ενδείξεις :

α. "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα.

β. "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα

γ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

δ. Αφορά: «Ανακοίνωση σχετικά με την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για το Δήμο Αβδήρων».

Καθώς και θα επισυνάπτεται μαζί με το στέλεχος της προσφοράς υπεύθυνηδήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως.

2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης.

3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς τουΔημοσίου.

4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχήπληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση τηςεπαγγελματικής μου δραστηριότητας.

6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικώνυποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Η μη προσκόμιση των παραπάνω, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχοσοβαρήςανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τηνδιαγωνιστικήδιαδικασία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από τοΤμήμα Προμηθειών του Δήμου (Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας )

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή www.avdera.gr.

(προκηρύξεις-διακηρύξεις- διαγωνισμοί).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24/2/2016 και ώρα 11:00 π.μ.,από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειώνέτους 2016.

Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αμελλητίστηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.avdera.gr), από την επομένη ημέρατης υπογραφής της για διάστημα 5 (πέντε) ημερών, με ευθύνη του προϊστάμενου τουΓραφείου Προμηθειών.Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ημέρα της ανάρτησης της να δοθεί στηνΕπιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών.                                                                                                                         

 

                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

 

Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ            

       ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

   Γραφείο Προμηθειών

 

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κώδικας: 67061

Πληροφορίες: Α. Μισκάκη

Τηλέφωνο: 2541352558

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

                           Γενισέα,   10 / 02/ 2016

                           Αρ. Πρωτ.: 2110

 

 

                              

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της «Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για το Δήμο Αβδήρων».

Ο Δήμος, ενδιαφέρεται για την Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3, δαπάνης έωςύψουςποσού 5.575,00€συν Φ.Π.Α. 23% 1.282,25€ σύνολο 6.857,25€με τη διαδικασία τηςαπευθείας ανάθεσης, με βάση τις διατάξεις της υπ΄αριθ.11389/93 Απόφασης του Υπ.Εσωτερικών για τον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 185 Β’/23-3-93) και μεκριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της.

Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα μεταανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στημε αρ.4/2016 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος

Προγραμματισμού του Δήμου και την παραδώσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αβδήρων υπόψιν της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ΑπευθείαςΑναθέσεων προμηθειών έτους 2016 την ΔΕΥΤΕΡΑ 15/02/2016 και ώρα 15:00 μ.μ.,Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες καισφραγισμένες.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σεκλειστό , σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο ο οποίος θα έχει τις εξής ενδείξεις :

α. "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα.

β. "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα

γ. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

δ. Αφορά: «Ανακοίνωση σχετικά με την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για το Δήμο Αβδήρων».

Καθώς και θα επισυνάπτεται μαζί με το στέλεχος της προσφοράς υπεύθυνηδήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως.

2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης.

3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς τουΔημοσίου.

4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχήπληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση τηςεπαγγελματικής μου δραστηριότητας.

6. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικώνυποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Η μη προσκόμιση των παραπάνω, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχοσοβαρήςανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τηνδιαγωνιστικήδιαδικασία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από τοΤμήμα Προμηθειών του Δήμου (Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας )

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή www.avdera.gr.

(προκηρύξεις-διακηρύξεις-διαγωνισμοί).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 16/2/2016 και ώρα 11:00 π.μ.,

από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειώνέτους 2016.

Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αμελλητίστηνεπίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.avdera.gr), από την επομένη ημέρατης υπογραφής της για διάστημα 5 (πέντε) ημερών, με ευθύνη του προϊστάμενου τουΓραφείου Προμηθειών.Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ημέρα της ανάρτησης της να δοθεί στηνΕπιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προμηθειών.                                                                                                                          

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                               ΓΕΝΙΣΕΑ 18/12/2015

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ                                           Αριθμ.Πρωτ.: 26750

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Αβδήρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σεπ ρόχειρομειοδοτικό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στησυνολική αξία κάθε ομάδας,σύμφωνα μετις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» με βάσητις προβλεπόμενες προδιαγραφές της 23/2015 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου.

H δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 42.173,87€, (συμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α.) και θα καλυφθείαπό τα έσοδα του Δήμου και των νομικών του Προσώπων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Πολιτιστικό κέντρο Γενισέας αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και προμηθευτές των ζητουμένων από την μελέτη προϊόντων, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού,με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν   το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.avdera.gr και από τo γραφείo προμηθειών του Δήμoυ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες :Μισκάκη Αμφιθέα τηλ 25413 52558, Διεύθυνση : Δήμος Αβδήρων Γενισέα ,Τ.Κ.67064,

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 10 από 21

Προκηρύξεις

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018