electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2018

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2018
    ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΟΧ3/2017 ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ    
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) (ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ )
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)
         
Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Α.Δ.Τ
1 001 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΕ912835
2 002 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ909089
3 003 ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΦΕΛΙΞ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΕ912262
4 004 ΛΑΒΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ913109
5 005 ΝΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΑ453204
         
         
    ΓΕΝΙΣΕΑ 14-02-2018    
         
  H ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ  
         
         
      1) ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
         
  ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ      
             2) ΚΟΤΣΑΝΗ                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το Δήμο Αβδήρων .

              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                                 Γενισέα, 9/2/2018

                                  Αρ. Πρωτ.:1644

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια με τίτλο

« Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Δήμο Αβδήρων »

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Δήμο Αβδήρων», προϋπολογισμού 73.958,62ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352550

Telefax: 2541352534

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

Κωδικός NUTS: EL512

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 31681410-0

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια με τίτλο :«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Δήμο Αβδήρων» όπως περιγράφεται στην αριθμ. 3/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την παραγγελία τους.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και η προσφορά αφορά το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού.

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων στη Γενισέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 1η Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 10:30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγο σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.), 20.6699.019 με ποσό 74.000,00 για το έτος 2018 .

15. Ενστάσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374), που διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017. (άρθρο 379 παρ.8 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4446/2016).

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Αβδήρων: www.avdera.gr

Δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο ΙΙ.4. Δημοσιεύσεις προκήρυξης (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016, άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017).Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Τοπικό τύπο του παρόντος διαγωνισμού ή τυχόν επαναληπτικού βαρύνει τον ανάδοχο βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει σήμερα.

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

                                                         

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για το έτος 2018, για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτ

              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

 

                                 Γενισέα, 06/02/2018

                                  Αρ. Πρωτ.: 1534

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για το έτος 2018, για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για το έτος 2018, για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 297.054,276ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352550

Telefax: 2541352554

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

Κωδικός NUTS: EL512

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09135100-5, 09211000-1.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης , θέρμανσης και ελαιολιπαντικών.

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο (έκαστος) προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται σε έκαστη σύμβαση.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση αποτελείται από πέντε (5) Ομάδες Ηπρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε Ομάδας που συμμετέχουν. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή των ειδών κάθε Ομάδας. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη και για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του τμήματος που συμμετέχουν.

11. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράαποκλειστικάβάσειτηςτιμήςκαισυγκεκριμένα:

u  Για τα υγρά καύσιμα Τομεγαλύτεροποσοστόέκπτωσηςεπίτοιςεκατό(%πίτηςεκάστοτεδιαμορφούμενηςμέσηςτιμής λιανικήςπώλησης πετρελαίουθέρμανσης, πετρελαίουκίνησηςκαιβενζίνηςαμόλυβδηςτου ΠαρατηρητηρίουΤιμώνΥγρών Καυσίμων του ΥπουργείουΑνάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τηνπεριφερειακή ενότητα Ξάνθης κατά τηνημερομηνία παράδοσης αυτών,

u  Για τα ελαιολιπαντικά την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας τωνελαιολιπαντικών.

Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 του N4257/2014)

12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 7/2/2018 ημέρα Τετάρτη . Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 7/2/2018 και ωρα 10:00 πμ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 14/3/2018 και η ώρα λήξης 12:00 πμ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Ο Συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 52977

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 11 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Για τον δήμο Αβδήρων η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ Καύσιμα κίνησης 10.6641.001, 15.6641.001, 20.6641.001, 30.6641.001, 30.6644.001, Πετρέλαιο θέρμανσης ΚΑ 30.6643, 10.6643 και για Ελαιολιπαντικά ΚΑ 10.6641.002, 15.6641.002, 20.6641.002, 30.6644.002, 30.6641.002 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 11/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 74/2018

Για το Κέντρο Υποστήριξης & κοινωνικής φροντίδας Βρεφικής Παιδικής & τρίτης ηλικίας Δήμου Αβδήρων η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 15.6641 Καύσιμα κίνησης και Κ.Α. 15.6643 Πετρέλαιο θέρμανσης του προϋπολογισμού 2018

Για το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Αβδήρων

έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για Πετρέλαιο θέρμανσης

Για το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Αβδήρων έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για Πετρέλαιο θέρμανσης

16. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364)

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του ΠΔ 39/2017.

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06/02/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                                                   Ο Δήμαρχος

                                                                   Γεώργιος Τσιτιριδης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ".

                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:         1325 / 31 -01-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δηλ. τη μεγαλύτερη προσφερθείσα έκπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ», προεκτιμώμενης αμοιβής 61.186,41 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η μελέτη ανήκει στην κατηγορία 21 με CPV: 71351100-4. 

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352501

Telefax: 2541352508

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr ,

Κωδικός NUTS: EL512

1.   Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων :www.avdera.gr. Το   σφραγισμένο   έντυπο     οικονομικής   προσφοράς,   που   θα   συμπληρωθεί   από   τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ν.Ξάνθης, και η παραλαβή του γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier (Χωρίς εξουσιοδότηση) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού

2.Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ,στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ν.Ξάνθης .

Προθεσμία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 22-02-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση τηςΕπιτροπής Διαγωνισμού στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα .Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

3.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541352534-2541352555 , φαξ επικοινωνίας 2541352508, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Φώτιος Μουργόπουλος Πολιτικός Μηχανικός email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 49.343,88 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 • 42.907,72 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες )πτυχία τάξης Α’ και άνω
 • και 6.436,16 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 21, πτυχία τάξης Α' και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
 • Oικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

5. Τόπος αντικειμένου μελέτης: Ν. Ξάνθης ,ΔήμοςΑβδήρων .

 

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Oικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

9.Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016).

10.Χρόνος ισχύος προσφορών: έξη ( 6 )μήνες.

11.Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δηλ. τη μεγαλύτερη προσφερθείσα έκπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων.

12.Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης )και Τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν απότην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων -και εγκρίθηκαν με την υπ.αρ.7-2018 (ΩΘ1ΞΩ6Γ-ΓΤΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων .

13. Η δαπάνη εκπόνησης της μελέτης βαρύνει τον Κ.Α. 00.7411.004 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Αβδήρων .

14.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την ΟικονομικήΕπιτροπήτουΔήμου Αβδήρων.

 

Γενισέα ,31   Ιανουαρίου 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΟΧ3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

                                                            

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                ΓΕΝΙΣΕΑ, 22-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 859

Ταχ.Δ/νση: Γενισέα – Ν.Ξάνθης

Πληροφορίες: Γ. Γκοβέσης- Α. Κοτσάνη

Τηλ. : 2541352517-16

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ   1/2018

ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΟΧ3/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων , που εδρεύει στη Γενισέα Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Ανακοίνωση ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΒΔΗΡΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

(Γκρέιντερ)

8 μήνες

1

Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. 67064 απευθύνοντάς την στο γραφείο προσωπικού υπόψιν κ. Γκοβέση Γεωργίου, κας Κοτσάνη Αναστασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-516) σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση και έως την 05 -02-2018.

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων: www.avdera.grκαι η παρούσα θα δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ »ΕΤΟΥΣ 2018.

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

 

Γενισέα, 18/01/2018

Αρ. Πρωτ.: 798

 

 

Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού

 για την προμήθεια με τίτλο

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ »ΕΤΟΥΣ 2018.

 Ο Δήμαρχος Αβδήρων

 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή για την Ομάδα Α΄( είδη παντοπωλείου), την Ομάδα Γ΄(είδη ζαχαροπλαστείου), την Ομάδα Ζ΄( Είδη αρτοποιείου) και τις Ομάδες Η΄ και Θ΄( Είδη Γάλακτος – γαλακτοκομικά προϊόντα ) και ( Γάλα για το προσωπικό του Δήμου) και με βάση το το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορείου της οικείς Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006 για την Ομάδα Δ΄(ελαιόλαδα), την Ομάδα Β΄(είδη Οπωρολαχανοπωλείου) την Ομάδα Ε΄( είδη κρεοπωλείου) και την Ομάδα ΣΤ΄( ειδών ιχθυοπωλείου – Ψάρια κατεψυγμένα), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΡΟΦΙΜΝ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣΠΑΡΟΧΗΣΓΑΛΑΚΤΟΣΓΙΑ ΤΟΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ »ΕΤΟΥΣ2018», προϋπολογισμού 58.526,49 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

 Οδός: Γενισέα Ξάνθης

 Ταχ.Κωδ.: 67064

 Τηλ.: 2541352550

 Telefax: 2541352534

 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

 Κωδικός NUTS: EL512

 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 3. Κωδικός CPV: 5800000-6, 03221200-8, 15812000-3, 15411110-6, 15110000-2, 15112100-7, 15811100-7, 15500000-3, 15221000-3.

 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΡΟΦΙΜΝ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣΠΑΡΟΧΗΣΓΑΛΑΚΤΟΣΓΙΑ ΤΟΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ »ΕΤΟΥΣ2018» όπως περιγράφεται στην αριθμ. 1/2018 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

 6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο και που είναι εγκατεστημένα σε:

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

 Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Η προσφορά που θα κατατεθεί θα αφορά είτε στο σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες Ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα της κάθε Ομάδας. Στην περίπτωση όμως του γάλακτος η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και τις δύο ομάδες (Z΄ και H’) επί ποινή αποκλεισμού. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους και της αντίστοιχης Ομάδας.

 10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων στη Γενισέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 5 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 5 μήνες

 12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγο σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.), 20.6061.001 με ποσό 16.000,00 για το έτος 2018 .

 Kατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει κατά 45% τη συνολική ποσότητα της προμήθειας για την Ομάδα Η΄ Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αβδήρων, αυξομείωση ποσοτήτων των ειδών κάθε ομάδας 30%, καθώς και χρονική παράταση της σύμβασης για τρεις (3) μήνες.

 Το δικαίωμα προαίρεσης, αν χρησιμοποιηθεί, δύναται να ανέλθει μέχρι το ποσό των τεσσάρων χιλίαδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€4.265,95) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. επί του δικαιώματος προαιρέσεως το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (554,57€). Για  το Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας για τις Ομάδες Α΄ είδη Παντοπωλείου (Κ.Α.Ε.) 15-6481.001 με ποσό 13.000,00, Ομάδα Β΄ Είδη οπωρολαχανοπωλείου (Κ.Α.Ε.)15-6481.005 με ποσό 5.000,00, Ομάδα Γ΄ Είδη Ζαχαροπλαστείου (Κ.Α.Ε.) 15-6481.007 με ποσό 2.000,00, Ομάδα Δ΄ Ελαιόλαδο (Κ.Α.Ε.) 5-6481.004 με ποσό 2.000,00, Ομάδα Ε΄ είδη κρεοπωλείου (Κ.Α.Ε.) 15-6481.003 με ποσό 10.000,00, Ομάδα ΣΤ΄ ειδών ιχθυοπωλείου – Ψάρια κατεψυγμένα (Κ.Α.Ε.) 15-6481.008 με ποσό 2.000,00, Ομάδα Ζ΄είδη Αρτοποιείου (Κ.Α.Ε.) 15-6481.006 με ποσό 4.000,00 , Ομάδα Η΄ είδη γάλακτος – γαλακτοκομικά (Κ.Α.Ε.) 15-6481.002 με ποσό 5.000,00 που έχουν προβλεφθεί και διατεθεί με την 30/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στον προϋπολογισμό 2018.

 14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 15. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

 Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.avdera.gr).

 Δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο ΙΙ.4. Δημοσιεύσεις προκήρυξης (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016, άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017)

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Τοπικό τύπο του παρόντος διαγωνισμού ή τυχόν επαναληπτικού βαρύνει τον ανάδοχο βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει σήμερα.

 

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

 Γεώργιος Τσιτιρίδης

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ.

 

                                                                                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  55 /2017

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:     21200 /  27- 12- 2017

 

 

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

 

Ο Δήμος Αβδήρων  προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016)  επί των τιμών της αριθμ. 55/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ », συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 με το ΦΠΑ  σύμφωνα με την με αριθμό    201 / 2017  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων

 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

 

Οδός: Γενισέα

 

Ταχ.Κωδ.: 67064

 

Τηλ.: 2541352501

 

Telefax: 2541352508

 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr ,

 

Κωδικός NUTS:  EL512

 

 

 

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθείστην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα την  30η  του μηνός  Ιανουαρίου   του έτους 2018, ημέρα Τρίτη  ,και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ..  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα  www.avdera.gr . Το σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο και  θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους θα παραλαμβάνεται από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ξάνθης, τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης καθώς και το ΤΕΥΔ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από την  ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων  www.avdera.gr καθώς και από το Δημαρχείο του Δήμου  Αβδήρων στη Γενισέα Ξάνθης  (Πληροφ. Φώτιος Μουργόπουλος. 2542352534 η 2541352555 ). Τα στοιχεία ( έντυπα ) χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 26 / 01 / 2018 ημέρα Παρασκευή.

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

 

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  , εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

ε)  Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ   που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ποσό  48.387,10 ευρώ και άνω

 

 2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

 3 Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο βαρύνει τον ΚΑ 25.7312.074 προϋπολογισμού Δήμου Αβδήρων  οικονομικού έτους 2017  (αριθμός  ανάληψης  υποχρέωσης      200 /2017 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής )  και  χρηματοδοτείται  από    πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2017   με Κωδικό [45232130-2]- Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων. Το έργο αφορά την  επέκταση του δικτύου ομβρίων σε διάφορους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  έξη  ( 6 ) ημερολογιακούς  μήνες  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η προκήρυξη και η διακήρυξη  θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων  www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τέλος, προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων». 

 

 

 

    27/ 12 / 2017

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

                                                                                                             ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 8 από 25

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018