electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ.

                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /2017

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:              18605   / 14 - 11- 2017

 
   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ.125τουΝ.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 48/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτηςτουέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ», συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 με το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό   173 / 2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352501

Telefax: 2541352508

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr ,

Κωδικός NUTS: EL512

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη , και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ..

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα www.avdera.gr. Το σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο και θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους θα παραλαμβάνεται από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ξάνθης, τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης καθώς και το ΤΕΥΔ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr καθώς και από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα Ξάνθης (Πληροφ. Φώτιος Μουργόπουλος. 2542352534 η 2541352555 ).Τα στοιχεία ( έντυπα ) χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 24 / 11 / 2017 ημέρα Παρασκευή.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ , εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

     α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

     β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση          Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

     δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

     ε) Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ποσό 8.064,52 ευρώ και άνω

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3 Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19[1] και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του ν.4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό,το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο βαρύνει τον ΚΑ30.6262.043 προϋπολογισμού Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2017 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης 155/2017 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής ) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2017 με Κωδικό CPV [45246000-3]- Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά. Το έργο αφορά την προστασία- συντήρηση της   πεζογέφυρας που βρίσκετε βόρεια ανατολικά του οικισμού Σουνίου του Δήμου Αβδήρων και διασχίζει εγκάρσια το χείμαρρο που βρίσκετε ανατολικά του οικισμού Σουνίου. H προστασία- συντήρηση θα επετεύχθη   με   την κατασκευή αναβαθμού κατάντη της πεζογέφυρας για την προστασία της θεμελίωσης αυτής. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξη  (6) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η προκήρυξη και η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τέλος, προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

 

14 / 11 / 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

                                                                                                             ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

 


[1]Αν η διακήρυξη αφορά σύμβαση έργου του Βιβλίου II πρβλ άρθρο 254 ν. 4412/2016.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ".

                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 /2017

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.905,00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:       16053   / 10 - 10- 2017

 
   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ.125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 32/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτηςτουέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 59.905,00 με το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό  151 / 2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352501

Telefax: 2541352508

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr ,

Κωδικός NUTS: EL512

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα την 24η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη , και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ..  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα www.avdera.gr. Το σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο και θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους θα παραλαμβάνεται από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ξάνθης, καθώς επίσης το ΤΕΥΔ και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το Δημαρχείο Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων (Πληροφ. Φώτιος Μουργόπουλος. 2542352534 η 2541352555 ). Τα στοιχεία ( έντυπα ) χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 20 / 10 / 2017 ημέρα Παρασκευή.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ποσό 48.277,74 και άνω

2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3) Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Για την υπογραφή τηςσύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του ν.4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμόπουδεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίςΦ.Π.Α.

ΤοέργοβαρύνειτονΚΑ15.6261.010προϋπολογισμούΔήμουΑβδήρων οικονομικούέτους 2017 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης 108/2017 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής ) και χρηματοδοτείται από   πιστώσεις της ΣΑΤΑ2017   με Κωδικό CPV CPV [45214200-2]-Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια .

Το αντικείμενο του έργου είναι εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση κτιρίων της Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αβδήρων

Ησυνολικήπροθεσμίαεκτέλεσηςτουέργουορίζεταισε έξη (6)ημερολογιακούς μήνες και αρχίζειαπό τηνημέραυπογραφήςτηςσύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η προκήρυξη και η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τέλος, προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

 

10 / 10 / 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

                                                                                                            

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια χλοοκοπτικών ελκυστήρων για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών γηπέδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αριθμός μελέτης: 46/2017

ΑΔΑ:6ΗΞΨΩ6Γ-Χ2Ξ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γενισέα, 29/09/2017

Αρ.Πρωτ.:15357

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια χλοοκοπτικών ελκυστήρων για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών γηπέδων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την «Προμήθεια χλοοκοπτικών ελκυστήρων για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών γηπέδων» σύμφωνα με την 46/2017 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.760,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Πολιτιστικό κέντρο Γενισέας, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 πμ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τιςομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ΄ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμούκατάτηνημέρακαιώρα διεξαγωγής του.Επίσηςμπορεί να κατατίθενταιστηνΥπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού, συνοδευόμενες από επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του δήμου Αβδήρων. Πληροφορίες για τη διάθεση των τευχών του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας του δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, Δήμου Αβδήρων τηλέφωνο επικοινωνίας 25413-52558 κ. Μισκάκη Αμφιθέα και στον διαδικτυακό τόπο www.avdera.gr Πληροφορίες για Τεχνικές Προδιαγραφές: Τζιάτζης Αριστείδης,τηλέφωνο επικοινωνίας 2541352416.

   Ο Δήμαρχος

      Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 34 /2017

ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.900,00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13931 / 8-9-2017

AΔΑ:ΨΙΙΘΩ6Γ-1ΩΕ

ΑΔΑΜ:17PROC001964788

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΨΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟμε σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ.34/2017εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ», συνολικού προϋπολογισμού 37.900,00€ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό 140/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων στα Άβδηρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.avdera.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.2541352534.

Φαξ επικοινωνίας 2541352508.

Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο Αριστείδης Τζιάτζης, μηχανολόγος μηχανικός του Δ. Αβδήρων.

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων.

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο βαρύνει τον ΚΑ20.7325.009προϋπολογισμού Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2017 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης 113/2017 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ2017. Η συνολική προθεσμίαεκτέλεσηςτου έργου ορίζεται σε τρεις (3)ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τέλος, η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων». Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την αριθμ. 225/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε με την αριθμ. 113/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

8 / 9 / 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ.

Διιακήρυξη για την «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα νεκροταφεία του οικισμού Γενισέας», συνολικού προϋπολογισμού 63.000,00 € με το ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 6ΔΝΘΩ6Γ-Μ9Ο
ΑΔΑΜ: 17PROC001950801

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 36 /2017
ΕΡΓΟ: ¨ Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα νεκροταφεία του οικισμού Γενισέας¨

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 63.000,00 €
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14524

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα νεκροταφεία του οικισμού Γενισέας», συνολικού προϋπολογισμού 63.000,00 € με το ΦΠΑ.
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.avdera.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο Χωλίδης Στυλιανός, τηλ.: 2541352515, FAX: 2541352454.
1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντίστοιχη κατηγορία ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Το έργο βαρύνει τον ΚΑ 30.6262.028 του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2017 (Bεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 114/2017) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και από ΣΑΤΑ 2017.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερεις ( 4 ) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Τέλος, η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την αριθμ. 202 / 2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε με την αριθμ. 87/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

15 / 9 / 2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τσιτιρίδης Γεώργιος

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 /2017

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.905.00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:     13506     / 04 - 09- 2017

 
   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣεπί τοις εκατό (αρθρ.125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 32/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 59.905.00 με το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό   125 / 2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη ,στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα ,ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.avdera.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από το Δημαρχείο Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.2541352534 η 2541352555.

Φαξ επικοινωνίας 2541352508.                      

Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι Φώτιος Μουργόπουλος .

1   Δικαίωμα   συμμετοχής   έχουν   φυσικά   ή   νομικά   πρόσωπα,   ή   ενώσεις   αυτών   που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε)Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ποσό 48.277,74 και άνω

2   Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του ν.4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο βαρύνει τον ΚΑ15.6261.010 προϋπολογισμού Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2017 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης 108/2017 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής ) και χρηματοδοτείται από   πιστώσεις της ΣΑΤΑ2017 .

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης  του έργου ορίζεταισε έξη (6) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζειαπό την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων

www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τέλος, η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

04 / 09 / 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΤΕΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ                                                                                                          

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 3ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αριθμόςμελέτης: 40/2017

ΑΔΑ:ΩΞΗ0Ω6Γ-928

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γενισέα, 21/08/2017

Αρ.Πρωτ.:12741

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων»

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής γιατην «Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων» σύμφωνα με την 40/2017 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 44.950,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί,στα γραφεία του Δήμου Αβδήρων στον οικισμό Αβδήρων πρώην Δημοτικό Κατάστημα,τη Παρασκευή 08/09/2017 και ώρα από 9:00πμ έως 10:00 πμ,κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ΄ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του.Επίσης μπορεί να κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού, συνοδευόμενες από επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του δήμου Αβδήρων.

Πληροφορίες για τη διάθεση των τευχών του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας του δήμου.

Τα έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, Δήμου Αβδήρων τηλέφωνο επικοινωνίας 25413-52558 κ. Μισκάκη Αμφιθέα και στον διαδικτυακό τόποwww.avdera.gr,

Πληροφορίες για Τεχνικές Προδιαγραφές: Τζιάτζης Αριστείδης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2541352416.

Ο Δήμαρχος

                                                                                                                                    Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΜΕΛΕΤΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 8 από 23

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018