electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Διακήρυξη διαγωνισμου "Επέκταση πεζοδρομίων στην Συδινή στα Πηγάδια και στην Γενισέα"

                                                                                               

                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 23 /2018

ΕΡΓΟ: ¨ Επέκταση πεζοδρομίων στην Συδινη στα Πηγαδια και στην Γενισεα ¨

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.500,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7824

 
   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

            ΟΔήμος Αβδήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου « Επέκταση πεζοδρομίων στην Συδινη στα Πηγαδια και στην Γενισεα», συνολικού προϋπολογισμού 61.500,00 με το ΦΠΑ.

      Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.

      Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.avdera.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

           Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.      

Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο Χωλίδης Στυλιανός, τηλ.: 2541352401, FAX:2541352454.

          1   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντίστοιχη κατηγορία ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

          2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

          3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του ν.4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό,το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης ,χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο βαρύνει τον ΚΑ30.7324.014 του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2018 (Bεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1861/2018) και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2018.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε επτά (7) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής τηςσύμβασης.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τέλος, η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την αριθμ. 116 / 2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε με την αριθμ. 25/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                             29 / 5 / 2018

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                        Τσιτιρίδης Γεώργιος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2018-2019 ”

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/ση : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ. : 67064

Πληροφορίες : Α. Μισκάκη

Τηλέφωνο : 2541352558

FAX : 2541352539

Γενισέα,06/07/2018

Αρ. Πρωτ:7391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΑΝΟΙΚΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

 

Σίτιση των Μαθητών του ΜουσικούΣχολείου Ξάνθης ΣχολικούΈτους 2018-2019 ”

 

 

 

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

 

 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερητιμή)για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, εκτιμώμενης αξίας 114.800,00 χωρίς το Φ.Π. (24%).

 

1) ΑναθέτουσαΑρχή-Στοιχείαεπικοινωνίας:

 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων, Οδός: Γενισέα Ξάνθης, Ταχ.Κωδ.: 67064, Τηλ.: 2541352512, 25413525558, Telefax: 2541352539, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

 

2) ΚωδικόςCPV:[15894210-6] - Σχολικά Γεύματα

 

3) ΚωδικόςNUTSκύριουτόπουπαράδοσης/εκτέλεσηςτηςυπηρεσίας:EL512

 

4) Πρόσβασησταέγγραφα:Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.avdera.gr.

 

5) Εναλλακτικέςπροσφορές:Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

6) Δικαιούμενοισυμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο ‘Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (βλ. οδηγίες στην παρ. 2.4.3. της Διακήρυξης, οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ αρ. πρωτ. 949/13-02-2018, ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).

 

7) Υποβολήπροσφορών:Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ.56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ως εξής:

 

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 06–07-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

 

- Ημερομηνίαέναρξηςυποβολήςπροσφορών:09/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.

 

- Καταληκτικήημερομηνίακαιώραυποβολήςπροσφορών: 30/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.

 

- Ημερομηνίααποσφράγισηςπροσφορώντην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 03/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

 

- Α/Α Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 61562

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

 

8) Χρόνοςισχύοςπροσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

 

9) Γλώσσασύνταξηςπροσφορών: Ελληνική.

 

10) Χρηματοδότηση:Η δαπάνη θα βαρύνει με 60.000,00€ τον ΚΑΕ 15.6481.004 το οικονομικό έτος 2018 και τον αντίστοιχο κωδικό οικονομικού έτους 2019 με 82.352,00€.

 

11) ΔιάρκειαΣύμβασης:Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το 2018 (ή την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, εφόσον υπογραφεί μεταγενέστερα) έως τη λήξη της σχολικής περιόδου. Ο ακριβής συμβατικός χρόνος {έναρξη και λήξη σχολικού έτους} καθορίζεται μετά από απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (περίπου 10/09/2018) έως και την λήξη του σχολικού έτους (περίπου 31/05/2019).

 

12) Εγγυήσεις:Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π. (ήτοι ποσό ίσο με 2.296,00) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

 

13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

 

14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.avdera.gr

 

 

 

 

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

ΓΕΡΓΙΟΣΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

 

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου: 
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
Ταχ. Δ/ση   : Γενισέα Ξάνθης 
Ταχ. Κωδ.   : 67064
Πληροφορίες : Α. Μισκάκη 
Τηλέφωνο   : 2541352558
FAX        : 2541352539	                 Γενισέα,06/07/2018
                 Αρ. Πρωτ:7391
                                                                                                 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

“ Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2018-2019 ”

 

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, εκτιμώμενης αξίας 114.800,00 χωρίς το Φ.Π. (24%).

1)   Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα  αρχή:  Δήμος  Αβδήρων,  Οδός:  Γενισέα Ξάνθης,  Ταχ.Κωδ.:  67064,  Τηλ.: 2541352512, 25413525558,  Telefax: 2541352539, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,  Ιστοσελίδα:  www.avdera.gr

2) Κωδικός CPV: [15894210-6] - Σχολικά Γεύματα

3)   Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512

4)   Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.avdera.gr.

5)    Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6)   Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο ‘Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (βλ. οδηγίες στην παρ. 2.4.3. της Διακήρυξης, οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ αρ. πρωτ. 949/13-02-2018, ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).

7)   Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ.56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ως εξής:

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 06–07-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

-   Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 09/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 03/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

- Α/Α Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 61562

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

8)   Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

9)   Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10)   Χρηματοδότηση: Η δαπάνη  θα βαρύνει με 60.000,00€ τον ΚΑΕ 15.6481.004 το οικονομικό έτος 2018 και τον αντίστοιχο κωδικό οικονομικού έτους 2019 με 82.352,00€.

11)   Διάρκεια Σύμβασης: Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το 2018 (ή την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, εφόσον υπογραφεί μεταγενέστερα) έως τη λήξη της σχολικής περιόδου. Ο ακριβής συμβατικός χρόνος {έναρξη και λήξη σχολικού έτους} καθορίζεται μετά από απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (περίπου 10/09/2018) έως και την λήξη του σχολικού έτους (περίπου 31/05/2019).

12)   Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π. (ήτοι ποσό ίσο με 2.296,00) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

13)   Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

14)   Δημοσιεύσεις:   Το συνολικό  κείμενο  της διακήρυξης  αναρτάται  στο  ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.avdera.gr

 

 

 

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

 

 

 


ΓΕΡΓΙΟΣΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ
 

Διακήρυξη διαγωνισμού του εργου "Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων στον οικισμό Διομήδειας και Πεζούλας".

                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 24 /2018

ΕΡΓΟ: Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων στον οικισμό Διομήδειας και Πεζούλας

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:           7295 / 04 - 07 - 2018

 
   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορέςκαι σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ.125τουΝ.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 24/2018 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων στον οικισμό Διομήδειας και Πεζούλας», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 με το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό   96 / 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352501

Telefax: 2541352508

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr ,

Κωδικός NUTS: EL512

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθείστην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα την 17 του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη ,και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ..

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα www.avdera.gr.

                     Το σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο και θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους θα παραλαμβάνεται από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ξάνθης, τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης καθώς και το ΤΕΥΔ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr καθώς και από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα Ξάνθης (Πληροφ. Φώτιος Μουργόπουλος. 2542352534 η 2541352555 ).

Τα στοιχεία ( έντυπα ) χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 16 / 07 / 2018 ημέρα Δευτέρα.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  , εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ποσό 32.094,21 ευρώ και άνω

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3 Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την υπογραφή τηςσύμβασηςαπαιτείταιη παροχήεγγύησηςκαλήςεκτέλεσης,σύμφωνα μετηνπαρ.1βτουάρθρου157τουν.4281/201αiτοάρθρο72τουΝ.4412/16το βαθμόπουδεναντίκειταισεαυτό,τούψοςτηςοποίαςκαθορίζεταισεποσοστό5%επίτης αξίας τηςσύμβασης,χωρίςΦ.Π.Α.

Το έργο βαρύνει τον ΚΑ10.6261.023 προϋπολογισμού Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2017 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης    93 /2018 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής ) και χρηματοδοτείται από   πιστώσεις της ΣΑΤΑ2018   με ΚωδικόCPV [45453000-7] - Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης.

Το έργο αφορά την συντήρηση Δημοτικών κτηρίων στον οικισμό Διομήδειας (ΕΝΔΥΟ) και Πεζούλας (Πρώην Δημοτικό Σχολείο )

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξη (6) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η προκήρυξη και η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τέλος, προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

.

 04/ 07 / 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

                                                                                       

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ".

                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 258.885,13 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:         6138 / 04 - 06 - 2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Αβδήρων ,   προκηρύσσει  ανοιχτό   διαγωνισμό    για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ » μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352501

Telefax: 2541352508

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr ,

Κωδικός NUTS: EL512

Πληροφορίες : Φώτιος Μουργόπουλος

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοίτης

πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.avdera.gr .

3. Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’βαθμού,στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές και δραστηριοποιείται σε γενικές δημόσιες υπηρεσίες,

συμπεριλαμβανομένου και πάσης φύσεως τεχνικά έργα.

4. Κωδικός CPV:45233120-6

5. Κωδικός NUTS: EL512

6. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 208.778,33 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ ,απρόβλεπτα αναθεώρηση ) και αφορά για την συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Αβδήρων, ασφαλτόστρωση τμημάτων του δικτύου με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου καθώς και την συντήρηση του τάπητα κυκλοφορίας τμημάτων του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου.

7. Προϋπολογισμός:258.885,13 € (μετοΦΠΑ24%).

8. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

9. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

10.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε:

α)σε κράτος-μέλοςτηςΈνωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέαςσυμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.2,3και 4του άρθρου19καιτηςπαρ.1 (ε)του άρθρου76 του ν.4412/2016. Ειδικά, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ.στηνκατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Α2 τάξη και άνω).

11.Ανοικτήδιαδικασία.

12.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο95παρ.2.(α) τουν.4412/2016.

13.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

14.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr τουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

15.(α)Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες, (β) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται   ορίζεται η 12-07-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ,(γ) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

16.Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

17.Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίαςτης πύλης www.promitheus.gov.gr τουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

18.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.175,57 και ισχύ τουλάχιστον εννέα(9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 05-05-2019.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

04/ 06 / 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Εργασίες κατασκευής σκιάστρων στον οικισμό Πετεινού».

                                                                                               

                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 15 /2018

ΕΡΓΟ: ¨ Εργασίες κατασκευής σκιάστρων στον οικισμό Πετεινού¨

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.250,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5969

 
   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

            Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Εργασίες κατασκευής σκιάστρων στον οικισμό Πετεινού», συνολικού προϋπολογισμού 9.250,00 με το ΦΠΑ.

      Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.avdera.gr)είτε να παραλάβουν αυτά από το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.      

Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο Χωλίδης Στυλιανός, τηλ.: 2541352401, FAX:2541352454.

          1 .  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντίστοιχη κατηγορία ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

          2.     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

        3 .  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του ν.4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16το βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 %επί της αξίας της σύμβασης, χωρίςΦ.Π.Α. Το έργο βαρύνει τον ΚΑ30.7326.034 του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2018 (Bεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 5134/2018) και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2018. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τέλος, η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων». Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την αριθμ. 121 / 2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε με την αριθμ. 63/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                             29 / 5 / 2018

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                        Τσιτιρίδης Γεώργιος

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

                       Γενισέα,16/5/2018

                         Αρ.Πρωτ.: 5549

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

         Ο Δήμος Αβδήρων, θα διενεργήσει συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την υπηρεσία με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»(παραλίες Μυρωδάτο και Πόρτο Μόλος), συνολικού προϋπολογισμού 71.340,28 € (με το ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αρ. 18/2018 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας του Δήμου Αβδήρων.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Γενισέας στις 29/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται απο 1/6/2018 έως 30/9/2018, βάσει του ΠΔ 31/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας (τηλ. 2541352512, 2541352558 email: pankem Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, θα δημοσιευτούν στο ΚΗΜΔΗΣ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr).

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Β΄/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α).

ΟΔήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

                                                            

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                               ΓΕΝΙΣΕΑ, 03-05-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 5047

Ταχ.Δ/νση: Γενισέα – Ν.Ξάνθης

Πληροφορίες: Γ. Γκοβέσης- Α. Κοτσάνη

Τηλ. : 2541352517-16

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων, που εδρεύει στη Γενισέα Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

             Ανακοίνωση ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

301

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΝΙΣΕΑ

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

8 μήνες

1

302

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΝΙΣΕΑ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

8 μήνες

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

     

2

Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. 67064 απευθύνοντάς την στο γραφείο προσωπικού υπόψιν κ. Γκοβέση Γεωργίου, κας Κοτσάνη Αναστασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-516) σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση και έως την 18-05-2018.

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων: www.avdera.grκαι η παρούσα θα δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 7 από 26

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018