electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣΠΑΡΟΧΗΣΓΑΛΑΚΤΟΣΓΙΑ ΤΟΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αριθμόςμελέτης: 52/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γενισέα, 02/12/2016

Αρ.Πρωτ.:19541

Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΡΟΦΙΜΝ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣΠΑΡΟΧΗΣΓΑΛΑΚΤΟΣΓΙΑ ΤΟΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ »ΕΤΟΥΣ2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και την παροχή Γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων έτους 2017», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 56.106,40(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή για την Ομάδα Α΄( είδη παντοπωλείου), την Ομάδα Γ΄(είδη ζαχαροπλαστείου), την Ομάδα ΣΤ΄( Είδη αρτοποιείου) και τις Ομάδες Ζ΄ και Η΄( Είδη Γάλακτος – γαλακτοκομικά προϊόντα )και ( Γάλα για το προσωπικό του Δήμου) και με βάση το το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορείου της οικείς Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006 για την Ομάδα Δ΄(ελαιόλαδα), την Ομάδα Β΄(είδη Οπωρολαχανοπωλείου) και την Ομάδα Ε΄( είδη κρεοπωλείου), στις τιμές της μελέτης .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας Δήμου Αβδήρων, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, Δήμου Αβδήρων τηλέφωνο επικοινωνίας 25413-52558 κ. Μισκάκη Αμφιθέα και στον διαδικτυακό τόποwww.avdera.gr,

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΜΕΛΕΤΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                     Γενισέα 12 Σεπτεμβρίου 2016

Διευθυνση :Γενισεα                                             Αρ.Πρωτ :221

ΞΑΝΘΗ -67064

ΤΗΛ –ΦΑΞ :2541081250

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2016

Η Σχολική Επιτροπή Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων κατοπιν της υπ΄αρ. 34/2016 απόφαση του Δ.Σ. , προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης καθαριστή /στριας στις ακόλουθες αντίστοιχα σχολικές μονάδες του Δήμου Αβδήρων , με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2016-2017, βάσει του άρθρου 49 του Ν. 4325/2016 όσον αφόρα την κάλυψη παγίων αναγκών δημοσίου χαρακτήρα (καθαρισμός αιθουσών διδασκαλίας , γραφείων διευθυντή –διδασκόντων κοινόχρηστων χώρων και σχολικών προαυλίων )

α) του Νηπιαγωγείου Φιλιών

β)την αναφορά του Νηπιαγωγείου Αυξεντίου καθαριστή/στριας

γ) του Νηπιαγωγείου Λευκόπετρας

δ) του Νηπιαγωγείου Σελερου

ε) του Νηπιαγωγείου Σημάντρων

στ) του Νηπιαγωγείου Γενισεας

Οι ενδιαφερόμενοι/ερ καλούνται να υποβάλουν από 12/9/2016 εως και 15/09/2016 τις ωρες 10:00 -12:00 τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά στις σχολικές μονάδες που επιθυμούν :

θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

β. Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι.

γ. Να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην διώκονται για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση ενδιαφερομένου ή ενδιαφερομένης.

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των παιδιών του ενδιαφερόμενου ή της ενδιαφερόμενης, και αν έχει την επιμέλεια των τέκνων.

4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται:

α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων καθαριστή ή καθαρίστριας,

β) η μόνιμη κατοικία και

γ) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν διώκονται για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού Κώδικα.

6. Βεβαίωση αντίστοιχου χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ενδιαφερόμενου.

7. Εκκαθαριστικό Εφορίας.

8.Απολυτηριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Πληροφορίες θα παρέχονται από τους Προϊσταμένους των Νηπιαγωγείων Φιλιών(τηλ.2541032144),Αυξεντίου(τηλ.2541091166),Λευκόπετρας(τηλ2541032314)Σελερου(τηλ.2541032314),Σημάντρων(τηλ.2541032680) και Γενισεας(τηλ.2541352549)

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη καθαριστών/στριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των ανωτέρω σχολικών μονάδων με αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αβδήρων και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δ. Αβδήρων

Γεωργακάκης Αθανάσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ γνωστού ως «ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 17-08-2016

Αρ. Πρωτ:12508

Πλη/ρίες: Μπερμπερίδης Θεόδωρος

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352578

Φαξ: 2541352554

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ γνωστού ως «ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ», ΕΚΤΑΣΗΣ 29.392,83 τμ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του ακινήτου του Δήμου, εμβαδού τετραγωνικών μέτρων είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο και ογδόντα τριών εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (29.392,83 τμ.), όπως αυτό περιγράφεται με τα υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Π-Ρ-Α στο από 20-04-2015 θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που συντάχθηκε από τον τοπογράφο του Δήμου και το οποίο αποτελεί τμήμα του υπ. αριθμ. 2333στ τεμαχίου έκτασης 4.698,07 στρμ (4.698.070 τμ) της συνολικής διανομής 1980, όπως προέκυψε από την υπ. αριθμ. 57448/7688/12-12-2005 Απόφαση Νομάρχη Ξάνθης και βρίσκεται στην Παραλία Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, εντός του οποίου λειτουργούσε παλαιότερα το Κοινοτικό και μετέπειτα Δημοτικό Κάμπινγκ Μυρωδάτου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 20-09-2016 και ώρα 11:30π.μ.

Εντός του δημοτικού ακινήτου υφίστανται τα παρακάτω κτίσματα: φυλάκιο εμβαδού 17,176 τμ., ένα μάρκετ εμβαδού 60,620 τμ., ένα WC εμβαδού 63,650 τμ., άλλο WC εμβαδού 72,710 τμ) άλλο WC εμβαδού 52,218 τμ, δεξαμενές εμβαδού 5,21 τμ., άλλες δεξαμενές εμβαδού 8,72 τμ., μία αποθήκη εμβαδού 61,03 τμ., άλλη αποθήκη εμβαδού 12,51 τμ, άλλη αποθήκη εμβαδού 3,13 τμ και ένας ιερός ναός εμβαδού 28,53 τμ.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα. Αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος πλειοδότης ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής και από ώρα 10:00 π.μ. έως και 11:30 π.μ. τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία και φορολογικά ενήμερα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει αν είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι εγκατεστημένα στις ως άνω περιοχές. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε και να έχουν στις ανωτέρω περιοχές την καταστατική τους έδρα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών δημοσίου τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 ευρώ) υπέρ του Δήμου Αβδήρων, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό (1/10) επί των επιτευχθέντων ετήσιων μισθωμάτων των δέκα ετών (10), για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζομένων στη διακήρυξη προθεσμιών καταβολής του μισθώματος..

Επίσης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παρούσης, παραιτούμενος των ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να επισκεφθεί το εκμισθούμενο ακίνητο και να λάβει γνώση με δικά του μέσα και ευθύνη της πραγματικής και νομικής κατάστασης του ακινήτου.

Η διάρκεια της μίσθωσης προβλέπεται για διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών και ξεκινά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μισθώσεως.

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 ευρώ) για ένα έτος.

Ως επιτρεπόμενες χρήσεις του μισθίου ακινήτου προβλέπονται όλες όσες εντάσσονται στην τουριστική εκμετάλλευσή του.

Ο μισθωτής πέραν των άλλων ειδικών όρων της διακήρυξης οφείλει:

Εντός των τριών πρώτων ετών της μίσθωσης να ολοκληρώσει μία επένδυση σε υποδομές – μόνιμες εγκαταστάσεις, τουλάχιστον αξίας 150.000,00 ευρώ, αποδεικνυόμενης της επένδυσης με νόμιμα παραστατικά, άλλως το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την καταγγελία της σύμβασης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου (κ. Θεόδωρο Μπερμπερίδη), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Δημοτικό κατάστημα Γενισέας Τηλέφωνο: 2541352578 FAX: 2541352554, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η πλήρης διακήρυξη και το 20-04-2015 θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

Π.Ε.     ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 30-05-2016

Αρ. Πρωτ:   7952

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352510

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β΄) ΑΔΑ:ΩΘ35Η-Δ80, την τροποποίηση της με την ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 (ΦΕΚ 828/12-05-2015 τεύχος Β’) και το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/ 26-04-2016 τεύχος Α) και συγκεκριμένα:

 • Παραχώρηση έκτασης 498,28 τ.μ., με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, στη θέση παραλία Μυρωδάτου 2 , του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

579638,080

4531225,920

Α-Β= 37,07

Β-Γ=14,14

Γ-Δ=36,97

Δ-Α= 12,8

498,28 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

579673,530

4531236,770

     

Γ

579677,760

4531223,280

     

Δ

579642,040

4531213,750

     

Α

579638,080

4531225,920

       

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η προς εκμίσθωση θέση δίδεται αποκλειστικά με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίουστη Γενισέα στις 10/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ., ενώπιοντηςαρμόδιαςεπιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 116/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8,00€/τ.μ.

Η συγκεκριμένη έκταση θα εκμισθωθεί μέχρι 30/04/2017.

Ηεγγύησηγιατηνσυμμετοχήστονδιαγωνισμόορίζεται σε ποσό που θα είναι ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης υπολογιζόμενου.καιβεβαιώνεταιμετην προσκόμισηισόποσουΓραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα , συντεταγμένησύμφωναμετονισχύοντατύπογιατοδημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,του Ν.3852/2010 και τους όρους της υπ’  αριθμ. 65/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αβδήρων.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων που εδρεύει στη Γενισέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΥΑΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                           Ν. Ζυγός 12 Μαίου 2016

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.                                                   Αριθ. Πρωτ. 400

     ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΕΥΑΑ)                                                                               

67100 N. ΖΥΓΟΣ

Πληροφορίες: I. Μπόσβελης

ΤΗΛ:2541352529                                                                          

                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1069/1980

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3919/2011

3. Το Α.Π. 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

4. Την αριθ. 49/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων (ΑΔΑ: 6ΛΖΠΟΕ34-9ΚΓ)

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή με τους ακόλουθους όρους:

-Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές

-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίες.

Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 της ΔΕΥΑ Αβδήρων, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

-Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Αβδήρων (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Λάγους).

-Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α)   Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β)   Οικονομική Προσφορά.

γ)   Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Αβδήρων στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΔΕΥΑ Αβδήρων - (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Λάγους)- Τ.Κ. 671 00 έως και την 30η Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

-Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

-Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Αβδήρων της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2015 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤOY Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.                                                                                                    

                                                                                                 

                                                              ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                                            

                                                                                                  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

Π.Ε.     ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 19-05-2016

Αρ. Πρωτ:   7319

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352510

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β΄) ΑΔΑ:ΩΘ35Η-Δ80, την τροποποίηση της με την ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 (ΦΕΚ 828/12-05-2015 τεύχος Β’) και το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/ 26-04-2016 τεύχος Α) και συγκεκριμένα:

 • Παραχώρηση έκτασης 499,92 τ.μ., με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, στη θέση παραλία Μυρωδάτου 1 , του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες :
 • Παραχώρηση έκτασης 499,43 τ.μ., με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, , στη θέση παραλία Πόρτο Μόλο , του οικισμού Λεύκιππου , ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης, με συντεταγμένες:
 • Παραχώρηση έκτασης 499,83 τ.μ. με δημοπρασία- πλειοδοτικό διαγωνισμό στη θέση παραλία Λεύκιππος , του οικισμού Λεύκιππου , ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης , με τις εξής συντεταγμένες:
 • Παραχώρηση έκτασης 499,51 τ.μ. με δημοπρασία- πλειοδοτικό διαγωνισμό στη θέση παραλία Μάνδρας, του οικισμού Μάνδρας , ΤΚ Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τις εξής συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

579342,759

4531144,017

Α-Β= 20,83

Β-Γ= 24,00

Γ-Δ= 20,83

Δ-Α= 24,00

499,92 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

579348,277

4531123,931

     

Γ

579325,135

4531117,573

     

Δ

579319,617

4531137,659

     

Α

579342,759

4531144,017

       

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

583593,175

4532976,092

Α-Β= 7,86

Β-Γ= 25,30

Γ-Δ= 20,49

Δ-Ε= 19,14

Ε-Ζ= 11,34

Ζ-Η= 2,81

Η-Θ= 9,35

Θ-Ι= 16,31

Ι-Κ= 20,65

Κ-Λ= 14,59

Λ-Α= 18,98

499,43 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

583600,918

4532974,717

     

Γ

583596,544

4532949,793

     

Δ

583595,660

4532929,320

     

Ε

583597,510

4532910,270

     

Ζ

583599,968

4532899,197

     

Η

583597,510

4532897,830

     

Θ

583593,550

4532906,300

     

Ι

583589,840

4532922,180

     

Κ

583589,050

4532942,810

     

Λ

583590,110

4532957,360

     

Α

583593,175

4532976,092

     

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

583284,110

4532267,590

Α-Β= 18,91

Β-Γ= 25,12

Γ-Δ= 27,30

Δ-Ε= 4,78

Ε-Ζ= 18,38

Ζ-Η= 22,19

Η-Θ= 18,50

Θ-Ι= 14,10

Ι-Α= 6,28

499,83 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

583277,500

4532249,870

     

Γ

583272,470

4532225,260

     

Δ

583270,890

4532198,010

     

Ε

583266,120

4532198,270

     

Ζ

583264,010

4532216,530

     

Η

583267,180

4532238,490

     

Θ

583272,470

4532256,220

     

Ι

583278,030

4532269,180

     

Α

583284,110

4532267,590

     

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

585137,246

4535474,520

Α-Β= 12,44

Β-Γ= 41,74

Γ-Δ= 11,79

Δ-Α= 40,83

499,51 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

585143,999

4535464,072

     

Γ

585107,199

4535444,382

     

Δ

585101,532

4535454,724

     

Α

585137,246

4535474,520

     

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι προς εκμίσθωση θέσεις δίδονται αποκλειστικά με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίουστη Γενισέα στις 30/05/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., ενώπιοντηςαρμόδιαςεπιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 116/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8,00€/τ.μ.

Η συγκεκριμένη έκταση θα εκμισθωθεί μέχρι 30/04/2017.

Ηεγγύησηγιατηνσυμμετοχήστονδιαγωνισμόορίζεται σε ποσό που θα είναι ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης υπολογιζόμενου.καιβεβαιώνεταιμετην προσκόμισηισόποσουΓραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα , συντεταγμένησύμφωναμετονισχύοντατύπογιατοδημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,του Ν.3852/2010 και τους όρους της υπ’  αριθμ. 65/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αβδήρων.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων που εδρεύει στη Γενισέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Ακινήτου στην θέση παραλία Μυρωδάτου 2

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

 

Γενισέα, 19-05-2016

Αρ. Πρωτ: 7323

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου έκτασης 15 τ.μ., στην θέση παραλία Μυρωδάτου 2 του οικισμού Ερωδιού της Τ.Κ. Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων με συντεταγμένες Χ=579632,33 Υ=453129,61, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου.

Η δημοπρασίαθαδιεξαχθείτην Δευτέρα 30/05/2016 και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 2.000,00 €.

Ηεγγύησηγιατηνσυμμετοχήστονδιαγωνισμόορίζεταισε 300,00 ευρώκαιβεβαιώνεταιμετην προσκόμισηισόποσουγραμματίουτου ταμείου παρακαταθηκών & δανείωνή εγγυητικής επιστολήςαναγνωρισμένηςτράπεζας συντεταγμένησύμφωναμετονισχύοντατύπογιατοδημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,του Ν.3852/2010 και τους όρους της  αριθμ. 67/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η συγκεκριμένη έκταση θα εκμισθωθεί για χρονικό διάστημα ενός έτους, μέχρι 31-12-2016.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 6 από 18

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013