electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

                      

                       Γενισέα,18/10/2018

                         Αρ.Πρωτ.:12285

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ»

         Ο Δήμος Αβδήρων θα διενεργήσει συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 4.364,80 € (με το ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αρ. 35/2018 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Γενισέας στις 1/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.

Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας (τηλ. 2541352512, 2541352558 email: pankem Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Η Διακήρυξη και η Περίληψή της, θα δημοσιευτούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων, στη δ/νση www.avdera.gr.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Β΄/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α).

ΟΔήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ.

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

          

Γενισέα, 01-10-2018

                            Αρ. Πρωτ. 11326

   

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Πληροφορίες: Γ. Γκοβέσης

Τηλ.: 2541352517

ΦΑΞ: 2541352519

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Αβδήρων έχοντας υπόψη

-        Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

-        Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 όπως ισχύει μετά τον Ν. Ν.4555/18.

-        Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ (ΦΕΚ 2305/Β/06-08-2012), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1826/22-5-2018.

-        Την ανάγκη πλήρωσης (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου και την παροχή επιστημονικής βοήθειας, διά της παροχής συμβουλών και διατύπωσης εξειδικευμένης γνώμης, γραπτά ή προφορικά, στον τομέα δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αβδήρων.

καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Δ) Να έχουν εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα δραστηριοτήτων - αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών ΟΤΑ, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα δραστηριοτήτων - αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αβδήρων. Η ανωτέρω ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των αιτούντων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Ε) Πτυχίο άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Αβδήρων (Γραφείο Προσωπικού – Κτίριο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μία τουλάχιστον εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρμ. Γκοβέσης Γεώργιος, τηλ. 2541352517 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΓΕΝΙΣΕΑ    07- 09-2018

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9971

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                      

Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΣΕΑ Ξάνθης                  

Τ.Κ. 67 064                                                

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Τηλέφωνο: 2541352555                                                            

FAX:     2541352554                                                            

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2018

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Αβδήρων Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, σύμφωνα με την αριθ.945/7972/19-07-2018 απόφαση του Δημάρχου περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων,

Ύστερα από την υπ’ αριθ. 253/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει:

την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2018, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2018

20

5

100

1. Χωρίς τυπικά προσόντα

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ το μήνα Οκτώβριο έτους 2018

20

5

100

1. Χωρίς τυπικά προσόντα

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΣΥΝΟΛΟ

40

10

200

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν

(ακολουθεί υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο γραφείο προσωπικού, αρχής γενομένης ημέρας Δευτέρας 10 Σεπτεμβρίου 2018 λόγω του ότι οι δύο (2) ημέρες που μεσολαβούν από την ανάρτηση ήτοι Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2018 και Κυριακή 09 Σεπτεμβρίου 2018 είναι μη εργάσιμες.

         Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

                                           ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΟΥ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

                                                            

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                ΓΕΝΙΣΕΑ, 05-09-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 9852

Ταχ.Δ/νση: Γενισέα – Ν.Ξάνθης

Πληροφορίες: Γ. Γκοβέσης- Α. Κοτσάνη

Τηλ. : 2541352517-16

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων, που εδρεύει στη Γενισέα Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Ανακοίνωση ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

501

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΒΔΗΡΑ

ΥΕ Εργατών-τριών

8 μήνες

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

     

1

Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. 67064 απευθύνοντάς την στο γραφείο προσωπικού υπόψιν κ. Γκοβέση Γεωργίου, κας Κοτσάνη Αναστασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-516) σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση και έως την 17- 09-2018.

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων: www.avdera.grκαι η παρούσα θα δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

          

Γενισέα, 03-09-2018

                            Αρ. Πρωτ. 9725

   

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Πληροφορίες: Γ. Γκοβέσης

Τηλ.: 2541352517

ΦΑΞ: 2541352519

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Αβδήρων έχοντας υπόψη

-        Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

-        Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 όπως ισχύει.

-        Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ (ΦΕΚ 2305/Β/06-08-2012), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1826/22-5-2018.

-        Την ανάγκη πλήρωσης (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα τεχνικής φύσεως, αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αβδήρων.

καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Να έχουν εμπειρία τουλάχιστο 5 ετών σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών ΟΤΑ, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αβδήρων. Η ανωτέρω ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των αιτούντων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Αβδήρων (Γραφείο Προσωπικού – Κτίριο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μία τουλάχιστον εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρμ. Γκοβέσης Γεώργιος, τηλ. 2541352517 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων για τα διδακτικά έτη 2018‐2019 και 2019-2020 με σύμβαση έργου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την πλήρωση δυο (2) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων για τα διδακτικά έτη 2018‐2019 και 2019-2020 με σύμβαση έργου .

Σχολική Μονάδα

Θέσεις

Νηπιαγωγείο Βαφεικα

1

Ειδικό Νηπ/γειο Ν. Ζυγού

1

Έργο των προσλαμβανομένων θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας των γραφείων διδασκόντων, των κοινόχρηστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων. Η αμοιβή τους θα καθορίζεται από τον αριθμό αιθουσών της εκάστοτε σχολικής μονάδας, ο οποίος δηλώνεται από τον διευθυντή ή προϊστάμενο της εκάστοτε σχολικής μονάδας και μπορεί να μεταβληθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Προϊσταμένο της αντίστοιχης σχολικής μονάδας (Νηπ/γειο Βαφεικων (Τηλ επικοινωνίας 2541081240) & Ειδικό Νηπ/γειο Ν. Ζυγού(Τηλ επικοινωνίας 2541028264-2541084658) από την Δευτέρα 3/9/18 έως Πέμπτη 6/9/18 τις ώρες 9:00-12:00 π.μ., βάσει της υπ΄αρ. Δ4/409/31-7-1988 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. , του άρθρου 49 του Ν 4325/2015 όσον αφορά την κάλυψη πάγιων αναγκών δημοσίου χαρακτήρα (καθορισμός αιθουσών διδασκαλίας , γραφείων διδασκόντων , κοινοχρήστων χώρων και σχολικών προαυλίων ) και του άρθρου 115 του Ν. 4547/2018(ΦΕΚ/Α/102 12-6-18) με το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολικών κτιρίων μέσω των Σχολικών επιτρόπων για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

Ως προς την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων καθαριστών/στριων εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των Νηπ/γειων Βαφεικων & Νηπ/γειου Ν. Ζυγού Δήμου Αβδήρων, προκείμενου να εφαρμόσουν σύστημα μοριοδότησης, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, βάσει του οποίου θα διαμορφωθεί πίνακας επιλογής υποψηφίων καθαριστών/στριων, για την σχολική τους μονάδα, με ισχύ για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

Ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται τα εξής :

 1. 1.Αίτηση με πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.
 2. 2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 3. 3.ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο)
 4. 4.Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)
 5. 6.Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα με άλλο σχολείο.
 6. 7.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 7. 8.Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας (δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), από τα οποία να προκύπτει η συγγενική σχέση με το άτομο, την αναπηρία του οποίου επικαλούνται.
 9. Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται ή πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου – συγγενή.
 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας       φορολογικούέτους 2017.
 1. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
 2. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ιδιότητας γονέα ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας.
 5. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
 6. Στην περίπτωση υποψηφίων γονέων, τέκνων, συζύγων, αδελφών που ακούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία συγγενικών ατόμων, απαιτούνται:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

8. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

9. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

….

μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

10. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3

     

μονάδες

120

     

11. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

     

μονάδες

30

60

110

     

12. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

….

μονάδες

50

100

150

200

250

….

13. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

399

406

413

420

14. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”)

ποσοστό αναπηρίας

50,00%

60,00%

67,00%

70,00%

μονάδες

100

120

134

140

15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ) ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

   

0 € - 5.000 €

30

   

5.001 € - 6.000 €

25

   

6.001 € - 7.000 €

20

   

7.001 € - 8.000 €

15

   

8.001 € - 10.000 €

10

   

10.001 € - 15.000 €

5

   

15.001 € και άνω

0

   

Όσοι/ες καθαριστές/στριες αποχωρίσου πριν τη λήξη της σύμβασης τους θα αντικαθίστανται με άλλους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στους πίνακες καθαριστών/στριων των άνω σχολικών μονάδων κατά την σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Η ανακοίνωση για την πρόσληψη καθαριστών/στριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των ανωτέρω σχολικών μονάδων με αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αβδήρων και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων καθώς και στην Διαύγεια.

Σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψηφίων θα διενεργηθεί δημοσία κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και των ενδιαφερομένων.

Διακήρυξη Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 51% εξ αδιαιρέτου του µε αριθμ. 552α ακινήτου έκτασης 15.000,00 τ.µ. του αγρ/τος Ποταμιάς Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμοκηπιακής μονάδας με χρήση γεωθε

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 19-07-2018

Αρ. Πρωτ: 7990

Πλη/ρίες: Παπαδοπούλου Άννα

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352537

Φαξ: 2541352519

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 51% εξ αδιαιρέτου του µε αριθμ. 552α ακινήτου έκτασης 15.000,00τ.µ. του αγρ/τος Ποταμιάς Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμοκηπιακής μονάδας με χρήση γεωθερμίας

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση τμήματος 51% εξ αδιαιρέτου του µε αριθμ. 552α ακινήτου έκτασης 15.000,00τ.µ. του αγρ/τος Ποταμιάς Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμοκηπιακής μονάδας με χρήση γεωθερμίας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την 01-08-2018 και ώρα 11:30π.μ.

Η Δημοπρασίαθαδιεξαχθείτην Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 π.μ.στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα. Αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος πλειοδότης ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 π.μ.στον ίδιο τόπο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής και από ώρα 10:00 π.μ. έως και 11:30 π.μ. τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της διακήρυξης.

Δικαίωμασυμμετοχήςστοδιαγωνισμόέχουνόλαταημεδαπά φυσικάήνομικάπρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία και φορολογικά ενήμερα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών δημοσίου τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι πενήντα ευρώ (50 ευρώ) υπέρ του Δήμου Αβδήρων, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό (1/10) του ετήσιου τιμήματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζομένων στη διακήρυξη προθεσμιών καταβολής του μισθώματος..

Επίσης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να παρουσιάσει εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παρούσης, παραιτούμενος των ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως.

Η διάρκεια της μίσθωσης προβλέπεται για διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών και ξεκινά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μισθώσεως.

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των πεντακόσιων ευρώ (500 ευρώ) για ένα έτος.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αβδήρων (κα. Παπαδοπούλου Άννα), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Κτήριο Οικονομικών Υπηρεσιών, Γενισέας Τηλέφωνο: 2541352537 FAX: 254135219, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η πλήρης διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr ) και την Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΤΙΓΩ6Γ-Ξ7Ψ).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 6 από 26

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018