electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2015-2016

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση     : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.       : 67064

Πληροφορίες   : Αμφιθέα Μισκάκη

Τηλέφωνο       : 2541352558

FAX             : 2541352539

                                 Γενισέα 12/08/2015

                               Αρ. Πρωτ:16141

«Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης» γιατοσχολικόέτος2015-2016

                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικόανοιχτόδημόσιοδιαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την χορήγηση γευμάτωνγια τη «Σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2015-2016», συνολικήςπροϋπολογιζόμενηςδαπάνης118.838,66 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (CPV: 15894210-6). σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.7/2015 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα προγραμματισμού Οργάνωσης – Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Αβδήρων με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. 11389/93), για την ανάδειξη χορηγητή για τη «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης»

Η διενέργειατουδιαγωνισμούθα γίνει μεχρήση τηςπλατφόρμαςτουΕθνικούΣυστήματος ΗλεκτρονικώνΔημοσίωνΣυμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσωτηςδιαδικτυακήςπύλης www.promitheus.gov.grτουσυστήματος.

ΗημερομηνίαδημοσίευσηςτουδιαγωνισμούστηδιαδικτυακήπύλητουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 19/08/2015καιώρα09:00π.μ.,καιηημερομηνίαέναρξηςτωνπροσφορώνη 01/09/2015καιώρα 00:00:01π.ματαληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/09/2015 και ώρα 17:00:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράςστοΣύστημα.ΟΑ/Ατουδιαγωνισμούστην βάσητουΕ.Σ.Η.ΔΗείναιο15005

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύοτοιςεκατό (2%) (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης,δηλαδή1.932,34.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ενός πλήρους μεσημβρινού γεύματος, για κάθε εργάσιμη  ημέρα, για τους 189 (κατ’εκτίμηση)μαθητές του μουσικού σχολείου Ξάνθης, από υπογραφής της σύμβασης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016 ερίπου από14/09/2015 και μέχρι τη λήξη του 15/05/2016),περίπου εκατό πενήντα (144) εργάσιμων ημερών, το οποίο θα προσφέρεται στο χώρο του σχολείουπως ρητά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.ΗΗ.Σ. Ομοίως το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στηδιεύθυνσηhttp://www.avdera.gr.

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

ΓΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                           Ν. Ζυγός 15 Ιουνίου 2015

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.                                                   Αριθ. Πρωτ. 1604

ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΕΥΑΑ)                                                                               

67100 N. ΖΥΓΟΣ

Πληροφορίες: I. Μπόσβελης

ΤΗΛ:2541352529                                                                          

                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1069/1980

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3919/2011

3. Το Α.Π. 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

4. Την αριθ. 92/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων (ΑΔΑ: BNFUOE34-M3P)

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή με τους ακόλουθους όρους:

-Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές

-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίες.

Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2014 της ΔΕΥΑ Αβδήρων, από δύο (2)Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

-Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Αβδήρων (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Λάγους).

-Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2014, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α)   Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β)   Οικονομική Προσφορά.

γ)   Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ»

, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Αβδήρων στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΔΕΥΑ Αβδήρων - (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Λάγους)- Τ.Κ. 671 00 έως και την 30η Ιουνίου 2015 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

-Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

-Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Αβδήρων της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2014 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤOYΔ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

    

                                                                                                               

                                                                                                   

                                                              ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                                            

                                                                                                  

Διακήρυξη Δημοτικό Αναψυκτήριο παραλίας Μυρωδάτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ «ΔΕΑΠΕΧΩ»

                          

      

Γενισέα, 12-06-2015

Αρ. Πρωτ: 39

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352572

FAX: 2541352539

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

«Δημοτικό Αναψυκτήριο παραλίας Μυρωδάτου»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΑΠΕΧΩ Δήμου Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικό Αναψυκτήριο παραλίας Μυρωδάτου», το οποίο αποτελείται από τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

  • Ένα ξύλινο υπόστεγο επιφάνειας Ε= 151,04 τ.μ. με δίριχτη μεταλλική στέγη και επικάλυψη με πάνελ πολυουρεθάνης. Το δάπεδό του είναι από σκυρόδεμα με επίστρωση σχιστόλιθου σε μεταβλητό ύψος από το φυσικό έδαφος. Στο τμήμα αυτό υπάρχει κλειστός χώρος αναψυκτηρίου εμβαδού Ε= 39,40 τ.μ.
  • Κτίριο wc- αποδυτηρίων εμβαδού Ε= 14,64 τ.μ

με σκοπό την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, ενδεικτικά δε αναφέρεται η χρήση αναψυκτηρίου κλπ.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26/06/2015 και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανείς πλειοδότης η δημοπρασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια μέρα και ώρα (Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό (διαγωνιζόμενοι και εγγυητές) έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι Έλληνες πολίτες.

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 6.000 ευρώ για ένα έτος.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 600,00 ευρώ και βεβαιώνεται µε την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών & δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας συντεταγμένη σύμφωνα µε τον ισχύοντα τύπο για το δημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81, του Ν.3852/2010 και τους όρους της υπ. αριθµ. 15/2015 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΑΠΕΧΩ του Δήμου Αβδήρων.

Το συγκεκριμένο ακίνητο θα εκμισθωθεί για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης μέχρι 31-12-2017.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της ΔΕΑΠΕΧΩ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.οο έως 14.οο. Διεύθυνση ΓΕΝΙΣΕΑ Τηλέφωνο: 2541352572 FAX: 2541352539 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή από τον Μπερμπερίδη Θεόδωρο τηλ. 254152578, Φαξ: 2541352554, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η πλήρης διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος Διαγωμισμός Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

         ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

       ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                         ΥΛΙΚΟΥ για το έτος 2015

        

Γενισέα, 4-6-2015

                                                                       Αρ. Πρωτ.: 11049

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού) για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, συνολικού προϋπολογισμού 59.953,88ευρώ με το Φ.Π.Α 23%.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των Π.Δ. και Νόμων που ισχύουν για προμήθειες Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., στις 16-6-2015 ημέρα Τρίτη στο Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας στην Γενισέα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ.

          Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, έμποροι, επιχειρηματίες συναφών ειδών.

          Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.Το ποσό είναι το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, δηλ. 974,86 ευρώ.

             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr και από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης που εδρεύει στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα (τηλ. 2541352512 και 2541352558) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

KAΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Σχετικά με τη Διακήρυξη 11049/4-6-15 για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015», συνολικού προϋπολογισμού 59.953,88 ευρώ με το Φ.Π.Α 23% διευκρινίζονται τα παρακάτω:
Στο Άρθρο 12 «Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς» του Κεφαλαίου «Συγγραφή Υποχρεώσεων» της Μελέτης 43/15 απαιτούνται εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9000 μόνο για τον κατασκευαστή των υλικών και όχι για τους προμηθευτές τους. Οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους και κατασκευής εξαρτημάτων δύναται να κατατεθούν και στην αγγλική γλώσσα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Επισκευή – συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Βαφέϊκων

               

 

 

 

 

Άβδηρα        27 / 5 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

    Αριθ. Πρωτ.:10384                 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

 

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την αριθμ. 77/ 2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα του άρθρο 4 περ. , (β), « προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών,  σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένωντιμών της υπηρεσίας  μεέλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116). για την ανάδειξη μειοδότη των εργασιών του έργου με τίτλο:

 

«Επισκευή – συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Βαφέϊκων» .

 

 

            Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 32.000,00 €, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) . Το έργο χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου Αβδήρων.

 

Το έργο αφορά  τις εργασίες που απαιτούνται για την επισκευή – συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Βαφέϊκων του Δήμου Αβδήρων, και θα εκτελεστεί βάσει της υπ’ αριθμόν 40/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερολογιακούς μήνες.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα την 2 / 6 / 2015 10:00 π.μ. .

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX. πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

 

Μεμονωμένεςεργοληπτικές επιχειρήσεις:

 

      1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

     2) καθώς και επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα Οικοδομικά με ποσότης κατηγορίας 16.919,18 €,καιγια έργα Ηλεκτρομηχανολογικά με ποσότης κατηγορίας 8.431,84 €.

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε των 520,33 και πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Αβδήρων.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από το πρωην Δημαρχείο Αβδηρων στα Άβδηρα , Πληροφορίες κ. Στυλιανός Χωλίδης τηλ.:2541352401, Τζιάτζης Αριστείδης τηλ.:2541052416 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 1-6-2015.

 

          Άβδηρα         26 - 5– 2015

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ         

  ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

15PROC002805599 2015-05-27


 

 

Άβδηρα         27 / 5 / 2015


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 10384

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

 

 

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την αριθμ. 77/ 2015

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα του άρθρο 4 περ. , (β), « προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών,  σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας  με έλεγχο ομαλότητας των  επιμέρους  ποσοστών  έκπτωσης της  κωδικοποίησης της  νομοθεσίας  κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116). για την ανάδειξη μειοδότη των εργασιών του έργου με τίτλο:

 

«Επισκευή συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Βαφέϊκων» .

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 32.000,00 , (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) . Το έργο χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου Αβδήρων.

Το  έργο  αφορά    τις  εργασίες  που  απαιτούνται  για  την  επισκευή   συντήρηση  αποδυτηρίων  γηπέδου Βαφέϊκων του Δήμου Αβδήρων, και θα εκτελεστεί βάσει της υπ αριθμόν 40/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερολογιακούς μήνες.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα την

2 / 6 / 2015 10:00 π.μ. .

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX. πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.

 

2) καθώς και επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα Οικοδομικά με ποσό της κατηγορίας 16.919,18 , και για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά με ποσό της κατηγορίας

8.431,84 .

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε των 520,33 και πρέπει να απευθύνεται προς το

Δήμο Αβδήρων.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από το πρωην Δημαρχείο Αβδηρων στα Άβδηρα , Πληροφορίες κ. Στυλιανός Χωλίδης τηλ.:2541352401, Τζιάτζης Αριστείδης τηλ.:2541052416 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 1-6-2015.

 

Άβδηρα       26 - 5 2015

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διακήρυξη Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας – ασφαλτομιγμάτων και τσιμεντοσκυροδεμάτων για το Δημο Αβδήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                               Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας –

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                         ασφαλτικών και τσιμεντοσκυροδεμάτων

                                                               για το Δήμο Αβδήρων

                                                                             Γενισέα, 15-5-2015

                                                                             Αρ. Πρωτ.: 9274

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

   OΔήμαρχος Αβδήρωνπροκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (ανά μονάδα επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού), για την προμήθεια των ειδών του Πακέτου Δ΄( Σκυροδέματα κατηγορίας C12/15 και C16/20) προϋπολογισμού 4.939.68 Ευρώ με το Φ.Π.Α 23%της προμήθειας με γενικό τίτλο: «Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας – ασφαλτομιγμάτων και τσιμεντοσκυροδεμάτων για το Δημο Αβδήρων».

     Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των Π.Δ. και Νόμων που ισχύουν για προμήθειες Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. στις 28-5-2015 ημέρα Πέμπτη στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ.

     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν επιχειρήσεις προμηθειών συναφών ειδών, εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε από τα αντίστοιχα επιμελητήρια του άρθρου 7§ 1 του ΕΚΠΟΤΑ.

     Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορεί, επίσης, να εκδωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής για προσφορά σε συγκεκριμένο πακέτο είναι 2% επί το συνολικό ποσό του πακέτου (μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.23%).

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr και από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης που εδρεύει στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα (τηλ. 2541352512 και 2541352558) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ν. Ξάνθης

Τ.Κ. 67064

Πληρ.: Α. Τσάκου & Α. Κοτσάνη

Τηλέφωνο:     2541352509&16

Γενισέα, 14-05-2015

                       Αριθ. Πρωτ.: 9204

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Αβδήρων, που εδρεύει στη Γενισέα και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων,που εδρεύει στη ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β στην αναλυτική Ανακοίνωση):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

201

Δήμος Αβδήρων

(Για τη λειτουργία του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)

ΓΕΝΙΣΕΑ

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, εν ελλείψει αυτού ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ και εν ελλείψει αυτού ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2015

1

202

Δήμος Αβδήρων

(Για τη λειτουργία του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)

ΓΕΝΙΣΕΑ

ΔΕ Διοικητικού

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2015

1

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.      

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 (με σήμανση έκδοσης «23-01-2015»)με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση, δηλαδή έως την 25 Μαΐου 2015 στη ΓΕΝΙΣΕΑ-Τ.Κ.67064 –στο πρωτόκολλο του Δήμου. Πληροφορίες: Κοτσάνη Αναστασία - τηλ. επικοινωνίας: 2541352509 & 16.

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο διαύγεια και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων και η παρούσα θα δημοσιευθεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 6 από 15

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013