electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Ανακοίνωση Ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ».

                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 188.000,00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:               15526  / 13 - 12 - 2018

 

 

                                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

1.  Ο Δήμος Αβδήρων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ » μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352501

Telefax: 2541352508

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr ,

Κωδικός NUTS:  EL512

Πληροφορίες :  Φώτιος Μουργόπουλος

2.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της  σύμβασης  στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της πύλης   www.promitheus.gov.gr,  καθώς   και   στην   ιστοσελίδα   της   αναθέτουσας   αρχής www.avdera.gr .

3.  Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές   κυβερνητικές   αρχές   και   δραστηριοποιείται   σε   γενικές   δημόσιες   υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και πάσης φύσεως τεχνικά έργα.

4.  Κωδικός CPV: 45233120-6

5.  Κωδικός NUTS: EL512

6.  Το   έργο   συντίθεται   από   την   κατηγορία   εργασιών   ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   με   προϋπολογισμό 151.612,90 €  (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  , απρόβλεπτα αναθεώρηση )  και  αφορά για  την συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Αβδήρων, ασφαλτόστρωση τμημάτων του δικτύου με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου καθώς και την συντήρηση του τάπητα κυκλοφορίας τμημάτων του  ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου.

7.  Προϋπολογισμός:  188.000,00 €   (με το ΦΠΑ 24%).

8.  Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

9.  Η  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου  είναι  εννέα  (9)  μήνες  από  την  υπογραφή  της σύμβασης.

10. Δικαίωμα   συμμετοχής   έχουν   φυσικά   ή   νομικά   πρόσωπα,   ή   ενώσεις   αυτών   που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του

σχετικού   με   την   Ένωση   Προσαρτήματος   I   της   ως   άνω   Συμφωνίας,   καθώς   και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  συμμετέχουν  υπό  τους  όρους  των  παρ. 2, 3 και  4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Ειδικά,  οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  και  εγγεγραμμένοι  στο Μ.Ε.ΕΠ. στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Α2 τάξη και άνω).

11. Ανοικτή διαδικασία.

12. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής    (χαμηλότερη    τιμή).   Η  οικονομική  προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του ν. 4412/2016.

13. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται   η  17-01-2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00

14. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά  μέσω  της  πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

15. (α) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες, (β) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται    ορίζεται  η  22-01-2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 π.μ., (γ) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

16. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

17. Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

18. Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  ύψους  3.032,26 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 17-11-2019.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ. 

 

 

 

Διακήρυξη «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια στον Πολύσιτο».

                                                                                               

                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 43 /2018

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια στον Πολύσιτο¨

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.500,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14498

 
   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

            Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτωνσε δημοτικά κτίρια στον Πολύσιτο», συνολικού προϋπολογισμού 23.500,00 με το ΦΠΑ.

      Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.

      Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.avdera.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων στα Άβδηρα αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

           Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων στα Άβδηρα Ξάνθης μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.      

Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο Χωλίδης Στυλιανός, τηλ.: 2541352401, FAX:2541352454.

          1   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντίστοιχη κατηγορία ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

          2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

          3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του ν.4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας τηςσύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

          Το έργο βαρύνει τον Κ.Α. 10.6261.036 τουπροϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2018 (Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 290/2018) και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2018.

Ησυνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων   www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τέλος, η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Με την αριθμ. 322 / 2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Έγκρισης 12ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2018”, αποφασίστηκε η δημιουργία του ΚΑ Εξόδων.

Η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε με την αριθμ. 14171/ 16-11-2018 έγκριση δέσμευσης της πίστωσης από τον Δήμαρχο Αβδήρων.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                             23 / 11 / 2018

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                        Τσιτιρίδης Γεώργιος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ».

    

                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 38 /2018

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:           13619 / 07   - 11- 2018

 
   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ.125τουΝ.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 38/2018 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 με το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό   143 / 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352501

Telefax: 2541352508

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr ,

Κωδικός NUTS: EL512

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθείστην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα την 20 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη ,και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ..

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα www.avdera.gr.

                            Το σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο και θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους θα παραλαμβάνεται από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ξάνθης, τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης καθώς και το ΤΕΥΔ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr καθώς και από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα Ξάνθης (Πληροφ. Φώτιος Μουργόπουλος. 2542352534 η 2541352555 ).

Τα στοιχεία ( έντυπα ) χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 19 / 11 / 2018 ημέρα Δευτέρα.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ , εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ποσό 19.984,82 ευρώ και άνω

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3 Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του ν.4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο βαρύνει τον ΚΑ30.7336.005 προϋπολογισμού Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2017 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης     281_ΩΜΤΔΩ6Γ-8ΚΥ(1) ) και χρηματοδοτείται από   πιστώσεις της ΣΑΤΑ2018   με Κωδικό Κ. Α. : 30.7336.005           CPV[45233120-6]-Έργα οδοποιίας.

Το έργο αφορά τη συντήρηση γεφυρών - τεχνικών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αβδήρων

Συγκεκριμένα:

•        Άβδηρα Θα γίνει η αντικατάσταση του φορέα της γέφυρας διαστάσεων 6,00*1,00 λόγο αποσάθρωσης του οπλισμένου σκυροδέματος που βρίσκεται στο αγρόκτημα Αβδήρων.  

•        Μυρωδάτο θα γίνουν βελτιώσεις τοιχείων αντιστήριξης σε τεχνικά του αγροκτήματος Μυρωδάτου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξη (6)ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η προκήρυξη και η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τέλος, προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

.

  07 / 11 / 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

                                                                                                            

                                                                                                                    

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΙΑΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 40 /2018

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.000,00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13617 / 07 - 11 - 2018

 
   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ.125τουΝ.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 40/2018 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 με το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό 144 / 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352501

Telefax: 2541352508

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr ,

Κωδικός NUTS: EL512

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθείστην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα την 22 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη,και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα www.avdera.gr.

Το σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράςτο οποίο και θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους θα παραλαμβάνεται από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ξάνθης, τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης καθώς και το ΤΕΥΔ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr καθώς και από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα Ξάνθης (Πληροφ. Φώτιος Μουργόπουλος. 2542352534 η 2541352555 ).

Τα στοιχεία ( έντυπα ) χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 21 / 11 / 2018 ημέρα Τετάρτη.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ , εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ποσό 11.275,65 ευρώ και άνω

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του ν.4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της  αξίας της σύμβασης, χωρίςΦ.Π.Α.

Το έργο βαρύνει τον ΚΑ25.6262.002 προϋπολογισμού Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2017 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης είναι 282_ΩΩ9ΡΩ6Γ-ΘΗΓ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ2018 με Κωδικό Κ. Α. : 25.6262.002CPV[45232130-2]- Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων.

Το έργο αφορά την επέκταση του δικτύου ομβρίων σε οικισμούς του Δημου Αβδήρων .

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες.

 • Οικισμός Σουνίου επέκταση του δικτύου ομβρίων τοποθέτηση πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD] .Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD 315 mm, και κατασκευή φρεατίου σχαρών από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και τοποθέτηση μεταλλικών εσχάρων υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο D-250.

 • Οικισμός Γρήγορου επέκταση του δικτύου ομβρίων τοποθέτηση πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD] .Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD 200 mm, και κατασκευή φρεατίων σχαρών από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και τοποθέτηση μεταλλικών εσχάρων υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο D-250.

 • Οικισμός Μυρωδάτου επέκταση του δικτύου ομβρίων τοποθέτηση πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD] .Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΟD 315 mm, και θα επενδυθεί τριγωνική τάφρος από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 για την συλλογή των ομβρίων υδάτων

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεταισε έξη (6)ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η προκήρυξη και η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τέλος, προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

.

07/ 11 / 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 4

«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»

Υπομέτρο 4.3 : «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ»

Δράση 4.3.4 : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»

Ο Δικαιούχος Δήμος Αβδήρων προκηρύσσειανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» με προϋπολογισμό: 430.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006154844 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

- κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό € 340.958,93

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

CPV: 45233123-7 και Κωδικός NUTS: EL512

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του

ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την ημέρα Πέμπτη

22 – 11 - 2018 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ενώσεις οικονομικών φορέων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω

ενώσεως οικονομικών φορέων) που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και

τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και

στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ,

καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr).

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.935,48 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του

διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής (max 15%).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων , σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210012

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Αβδήρων , αρμόδιος υπάλληλος Φώτιος Μουργόπουλος (τηλ.:

254135252534 Φαξ: 2541352508, email: fmourgopoulos@avdera.gr), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για τον Δικαιούχο Δήμο Αβδήρων

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ. : 67064

Πληροφορίες : Π. Κεμανετζής

Τηλέφωνο : 2541352512

FAX : 2541352539

Γενισέα,2/11/2018

Αρ. Πρωτ:13374

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης νέου εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση οκτώ (8) υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Αβδήρων, προϋπολογισμού 268.982,04συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 216.921,00 € - ΦΠΑ 24%: 52.061,04 €).

1) ΑναθέτουσαΑρχή-Στοιχείαεπικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων, Οδός: Γενισέα Ξάνθης, Ταχ.Κωδ.: 67064, Τηλ.: 2541352512, 25413525558, Telefax:2541352539,E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα:www.avdera.gr

2) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού με σκοπό την λειτουργική και αισθητική αναδιαμόρφωση οκτώ (8) παιδικών χαρών της επικράτειας του Δήμου Αβδήρων και συγκεκριμένα:

 • Παιδική χαρά Αβδήρων (x=579749,86 ψ=4536728,80)

 • Παιδική χαρά Γενισέας (x=580629,60 ψ=4545374,74)

 • Παιδική χαρά Σελέρου (x=583347,28 ψ=4553378,80)

 • Παιδική χαρά Διομήδειας (x=575591,40 ψ=4548826,90)

 • Παιδική χαρά Μάνδρας (x=583264,06 ψ=4538595,84)

 • Παιδική χαρά Νέου Ζυγού (x=576205,76 ψ=4551781,05)

 • Παιδική χαρά Σουνίου (x=587387,87 ψ=4553263,64)

 • Παιδική χαρά Πηγαδίων (x=579577,35 ψ=4551646,64)

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄ αριθμό 36/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που περιλαμβάνεται στα τεύχη της παρούσας σύμβασης.

3)

 • ΚωδικόςCPV:37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς)

 • Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας:EL512

4) Πρόσβαση στα έγγραφα:

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.avdera.gr.

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6) Δικαιούμενο ισυμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

7) Υποβολή προσφορών:Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Υποβολή προσφορών:Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 2/11/2018 ημέρα Παρασκευή

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:5/11/2018ημέραΔευτέρακαιώρα07:00:00.

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/12/2018ημέραΔευτέρακαιώρα13:00:00.

- Ημερομηνία απο σφράγισης προσφορών την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 14/12/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ.

- Α/Α Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 66272

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

8) Χρόνος ισχύος προσφορών:Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών:Ελληνική.

10) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Άξονας Προτεραιότητας: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων", με τίτλο: "Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας" και ο Δήμος Αβδήρων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018 και 2019 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ:60.7322.001 με το ποσό των 268.982,04 ευρώ και συγκεκριμένα

   α) 49.986,88€ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αβδήρων και

β) 218.995,16€ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”

11) Διάρκεια Σύμβασης:Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 31/10/2019.

12) Εγγυήσεις:Η εγγύηση συμμετοχή ςορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.(ήτοι ποσό ίσο με 2.169,21)

                                                                               Ο Δήμαρχος Αβδήρων

ΓΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Προμήθεια φορτωτή και γεωργικού ελκυστήρα του Δ. Αβδήρων».

              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

 

                                 Γενισέα,18/10/2018

                                  Αρ. Πρωτ.:12357

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΎ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

για την Προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια φορτωτή και γεωργικού ελκυστήρα του Δ. Αβδήρων»

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φορτωτή και γεωργικού ελκυστήρα του Δ. Αβδήρων, προϋπολογισμού 185.000,00ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352550

Telefax: 2541352554

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

Κωδικός NUTS: EL512

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 43210000-8: Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και (CPV) :16000000-5 : Γεωργικά μηχανήματα

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια ενός καινούριου φορτωτή με Συστημικό αριθμό 65730 και ενός μεταχειρισμένου γεωργικού ελκυστήρα με Συστημικό αριθμό 65732, από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», προϋπολογισμού 185.000,00€ με ΦΠΑ

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και όπως ορίζεται στην παρ. 1.3. της διακήρυξης

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της διακήρυξης

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα που αποτελούν και ομάδα: ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ενός (1) καινούριου φορτωτή», εκτιμώμενης αξίας 92.741,94 πλέον ΦΠΑ 24% (συστημικός αριθμός 65730).

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου Γεωργικού ελκυστήρα», εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 πλέον ΦΠΑ 24(συστημικός αριθμός 65732). Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο τμήματα (ομάδες) σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσης διακήρυξης που αποτελείται από δύο διαγωνισμούς με συστημικούς αριθμούς 65730 & 65732. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς και για τους δύο διαγωνισμούς με συστημικούς αριθμούς 65730 & 65732 υποβάλλεται ξεχωριστό ΤΕΥΔ

11. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράαποκλειστικάβάσειτηςτιμής

12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Συστημικός αριθμός διαγωνισμών: 65730 & 65732

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 23/10/2018 ημέρα Τρίτη, και ώρα έναρξης η 10:00 π.μ..

Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 15/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 13:00 μμ

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: εκατό ογδόντα ημέρες (270)

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και η δαπάνη της, ποσού 185.000,00€, θα καλυφθεί από πίστωση του Κ.Α. 64.7132.001 του προϋπολογισμού για το έτος 2018, η οποία αναλύεται σε 165.000,00€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010)) και 20.000,00 € από ιδίους πόρους του Δήμου

16. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

17. Δημοσιεύσεις:Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr την 22/10/2018 με Συστημικό Αριθμό: 65730 & 65732, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.avdera.gr.gr όπου τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

                                                                  

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιτιριδης

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 5 από 26

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018