electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

                       Γενισέα, 26/2/2019

                         Αρ.Πρωτ.: 2714

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

         Ο Δήμος Αβδήρων, θα διενεργήσει συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 72.974,00 € (με το ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αρ. 12/2019 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η παραπάνω προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α : «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 13.250 πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ Β : «ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (Βάση οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο155)», εκτιμώμενης αξίας 7.000 πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ Γ : «ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ Π.Τ.Π. Α- 265», εκτιμώμενης αξίας 20.000 πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ Δ : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ», εκτιμώμενης αξίας 18.600 πλέον ΦΠΑ 24%

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Γενισέας στις 12/3/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.

Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας (τηλ. 2541352512, 2541352558 email: pankem Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Η Διακήρυξη και η Περίληψή της, θα δημοσιευτούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων, στη δ/νση: www.avdera.gr.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Β΄/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α).

ΟΔήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

Ανακοινωση Διακήρυξης με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων».

ΑΔΑ Ω7Γ3Ω6Γ-9ΥΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Γενισέα,11/2/2019

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ Αρ.Πρωτ.:1943

«Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων»

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 324.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24% (για τα έτη 2019, 2020 και 2021), Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 3/2019 μελέτης, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 18/03/2019, και ώρα 13:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών)Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 70470.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Ομάδα Α: Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε) και Αγροτικών Μηχανημάτων εκτιμώμενης αξίας 89.112,90 πλέον ΦΠΑ 21.387,10 (CPV):[50530000-9]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

ΟμάδαΒ:Επισκευή και συντήρηση Φορτηγών, Λεωφορείων και Επιβατικών εκτιμώμενης αξίας 101.209,68 πλέον ΦΠΑ 24.290,32 (CPV):[50113200-2]-Υπηρεσίες συντήρησης λεωφορείων- (CPV): [50112200-5]-Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων, (CPV):[50114000-7]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων

ΟμάδαΓ:Επισκευή Συντήρηση Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών Συστημάτων Οχημάτων και Μηχανημάτων εκτιμώμενης αξίας 20.161,29 πλέον ΦΠΑ 4.838,71 (CPV):[71314100-3]-Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες,[50113200-2]-

ΟμάδαΔ:Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση ελαστικών (Βουλκανιζατέρ) εκτιμώμενης αξίας 50.806,45 πλέον ΦΠΑ 12.193,55 (CPV):[34350000-5]-Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες των επισκευών και συντηρήσεων των οχημάτων όπως αυτές καθορίζονται στην υπ' αριθμ. 3/2019 μελέτη.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συναφή δραστηριότητα

Εγγυήσεις συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 5.225,00 ευρώ. εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των Ομάδων, αλλιώς κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αναγράφεται ακολούθως:

1.782,00 (Χίλια επτακόσια ογδόντα δύο ) ευρώ για την Ομάδα 1

2.024,00(Δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα ) ευρώ για την Ομάδα 2

403,00(τετρακόσια τρία ) ευρώ για την Ομάδα 3

1.016,00(Χίλια δέκα έξι ) ευρώ για την Ομάδα 4

Πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα διακήρυξη: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Αβδήρων ( Μισκάκη Αμφιθέα) τηλ. 2541352558, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων ( Δικτυακός Τύπος (URL):htp://www.avdera.gr

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

                                                      Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Ανακοίνωση Προμήθειας και Αντικατάστασης Κουφωμάτων στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων.

                                                                                               

                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 5 / 2019

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (Δημαρχείο)¨

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.500,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1744

 
   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

            ΟΔήμος Αβδήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεσητουέργου «Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (Δημαρχείο)», συνολικού προϋπολογισμού 65.500,00 με το ΦΠΑ.

      Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.

      Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.avdera.gr)είτε να παραλάβουν αυτά από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων στα Άβδηρα αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους.

           Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων στα Άβδηρα Ξάνθης μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.      

Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο Χωλίδης Στυλιανός, τηλ.: 2541352401, FAX:2541352454.

          1   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντίστοιχη κατηγορία ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

        2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

        3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του ν.4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας τηςσύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

          Το έργο βαρύνει τον Κ.Α. 10.6261.026 του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2019 (Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 27/2019) και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2019.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τέλος, η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Με την αριθμ. 294 / 2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2019”, αποφασίστηκε η δημιουργία του ΚΑ Εξόδων.

Η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστηκε με την αριθμ. 218 / 7-1-2019 έγκριση δέσμευσης της πίστωσης από τον Δήμαρχο Αβδήρων.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                             7 / 2 / 2019

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                        Τσιτιρίδης Γεώργιος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

                       Γενισέα, 5/2/2019

                         Αρ.Πρωτ.: 1608

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

         Ο Δήμος Αβδήρων, θα διενεργήσει συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 73.023,60 € (με το ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αρ. 6/2019 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η παραπάνω προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΟΜΑΔΑ Α

ΠΑΚΕΤΟ Α1 : «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 13.200 πλέον ΦΠΑ 24%

ΠΑΚΕΤΟ Α2 : «ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (Βάση οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο155)», εκτιμώμενης αξίας 6.000 πλέον ΦΠΑ 24%

ΠΑΚΕΤΟ Α3 : «ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ Π.Τ.Π. Α- 265», εκτιμώμενης αξίας 20.250 πλέον ΦΠΑ 24%

ΟΜΑΔΑ Β

ΠΑΚΕΤΟ Β1 : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ», εκτιμώμενης αξίας 19.440 πλέον ΦΠΑ 24%

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Γενισέας στις 19/2/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.

Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας (τηλ. 2541352512, 2541352558 email: pankem Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Η Διακήρυξη και η Περίληψή της, θα δημοσιευτούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων, στη δ/νση: www.avdera.gr.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Β΄/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α).

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

Νέος Ζυγός, 31/1/2019

Αρ. Πρωτ. 143

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Ο Αντιρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), που θα προκύπτει, από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας χωματουργικών εργασιών για την εκτέλεση εργασιών σε δίκτυα ύδρευσης για το έτος 2019, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑ Αβδήρων

Οδός: 3ο χλμ. Ξάνθης - Λάγους

Ταχ.Κωδ.: 67100

Τηλ.: 2541352520

Telefax: 2541352530

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κωδικός NUTS: GR112

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο λογιστηρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 45112400-9.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR112.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά την υπηρεσία χωματουργικών εργασιών για την εκτέλεση εργασιών σε δίκτυα ύδρευσης για το έτος 2019.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΑ, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2019.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι επαγγελματίες – επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο των σχετικών υλικών και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η εργασίες χωρίζονται σε τρεις ομάδες με βάση το χώρο εκτέλεσής τους. Οι τρεις ομάδες εργασιών θα εκτελεστούν στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αβδήρων.

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του χρόνου, υποχρεούται να παραβρίσκεται άμεσα εντός μιας (1) ώρας από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί, στο σημείο που θα του ζητηθεί.

Η παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό προσφοράς θα γίνεται τμηματικά κατά την διάρκεια του χρόνου υπογραφής της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, δηλαδή μέχρι 31/12/2019, χωρίς να είναι δεσμευτική η κάλυψη όλης της αξίας της σύμβασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων των αδειών των παρακάτω μηχανημάτων/οχημάτων:

  1. Εκσκαφέας τύπου JCB.

  2. Ερπυστριοφόρα ή λαστιχοφόρα τσάπα.

  3. Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα ωφέλιμου φορτίου άνω των 8 tn.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 7/2/2019 ημέρα Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Από την υπογραφή της σύμβασης και για όλη τη διάρκειά της. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 62.07.08 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΑ (υπ’ αριθ. 19/2019 απόφαση Δ.Σ. για τη διάθεση της πίστωσης).

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου (www.avdera.gr)

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Νουρντάν Εμίν

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Ανακοίνωση Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

 

                               ΑΔΑ: ΩΩΓΚΩ6Γ-ΨΔΙ

                                   Γενισέα,30-1-2019

                                Αρ. Πρωτ.:1298

Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ   ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » ΕΤΟΥΣ 2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και την παροχή Γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων και των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2019», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 68.765,13 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή για την Ομάδα Α΄( είδη παντοπωλείου), την Ομάδα Γ΄(είδη ζαχαροπλαστείου), την Ομάδα Ζ΄( Είδη αρτοποιείου) την Ομάδα Η΄( Είδη Γάλακτος – γαλακτοκομικά προϊόντα ) την Ομάδα Θ΄( Γάλα για το προσωπικό του Δήμου) την Ομάδα Ι΄( Γάλα για το προσωπικό της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής Δήμου Αβδήρων) και την Ομάδα Κ΄ ( Γάλα για το προσωπικό της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής Δήμου Αβδήρων) και με βάση το το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορείου της οικείς Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006 για την Ομάδα Δ΄(ελαιόλαδα), την Ομάδα Β΄(είδη Οπωρολαχανοπωλείου) την Ομάδα Ε΄( είδη κρεοπωλείου) και την Ομάδα ΣΤ΄( ειδών ιχθυοπωλείου – Ψάρια κατεψυγμένα).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας Δήμου Αβδήρων, την 13 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε οικονομικός φορέας θα προσκομίσει προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε ομάδα τροφίμων ξεχωριστά για το σύνολο των ειδών της. Στην περίπτωση όμως του γάλακτος η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και τις τέσσερις ομάδες (Η΄, Θ΄, Ι΄ και H’) επί ποινή αποκλεισμού.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, Δήμου Αβδήρων τηλέφωνο επικοινωνίας 25413-52558 κ. Μισκάκη Αμφιθέα και στον διαδικτυακό τόποwww.avdera.gr,

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Υλικών 'Υδρευσης για το έτος 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

Νέος Ζυγός, 29/1/2019

Αρ. Πρωτ. 114

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),που θα προκύπτει, από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τηςπρομήθειαςυλικών ύδρευσης για το έτος 2019,προϋπολογισμού 74.378,71 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑ Αβδήρων

Οδός: 3ο χλμ. Ξάνθης - Λάγους

Ταχ.Κωδ.: 67100

Τηλ.: 2541352520

Telefax: 2541352530

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κωδικός NUTS: GR112

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο λογιστηρίουκατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 44115210-4.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR112.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά την προμήθεια υλικών ύδρευσηςγια την αποθήκη της ΔΕΥΑΑ.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΑ, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2019.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι επαγγελματίες – επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο των σχετικών υλικών και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:Τα υλικά είναι χωρισμένα, ανάλογα με το είδος τους, σε τέσσερις ομάδες. Είναι αποδεκτή η κατάθεση προσφορών για κάποια ή κάποιες από τις ομάδες των υλικών, χωρίς όμως να εξαιρείται κανένα από τα υλικά της υπό προσφορά ομάδας.

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά στην αποθήκη της ΔΕΥΑΑ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας τους. Ενδεχόμενα έξοδα αποστολής των υλικών βαραίνουν τον ανάδοχο.

Η ποσότητα αγοράς των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό προσφοράς δεν είναι δεσμευτική ως προς το σύνολό της, αλλά μπορεί να είναι και μικρότερη.

Η εξόφληση των ειδών της προμήθειας θα γίνεται εντός οχτώ μηνών από την ημέρα τιμολόγησής τους.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την5/2/2019 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00π.μ. και η ώρα λήξης 10:00π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Από την υπογραφή της σύμβασης και για όλη τη διάρκειά της.Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 25.05.02 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΑ(υπ’ αριθ. 17/2019 απόφαση Δ.Σ. για τη διάθεση της πίστωσης).

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

16. Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)και στο siteτου Δήμου (www.avdera.gr)

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Νουρντάν Εμίν

                                                          ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 5 από 28

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018