electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                                                                                                        Γενισέα, 08.09.2014

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                  Αρ. Πρωτ.:22400

Ταχ. Δ/νση : Γενισέα

Τ.Κ. : 67064

Πληροφορίες : Καραναστασιάδου Ε.

Τηλ. : 2541352517

e-mail : elenikar@avdera.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Αβδήρων έχοντας υπόψη

-      Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010

-      Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1.1.2 του Ν. 4093/2012

-      τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07

-      τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ Β’ 2305/6.8.2012)

-      Την ανάγκη πλήρωσης (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, παρακολούθησης, διαχείρισης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων (ΣΕΣ 2014-2020)

καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

Γ) Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Δ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστο δύο ετών ή εμπειρία σε ανάλογη ειδική θέση ΟΤΑ (Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη). Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Ε) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο firstcertificate)

ΣΤ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένου β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου από πιστοποιημένους φορείς.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Αβδήρων , μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μία εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρμ. Καραναστασιάδου Ελένη ,τηλ. 2541352517 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΕΥΚΙΠΟΣ   

ΜΥΡΩΔΑΤΟ  

ΜΥΡΩΔΑΤΟ 2

ΜΑΝΔΡΑ

ΠΟΡΤΟ ΜΟΛΟ

 

Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Αβδήρων έτους 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Τμήμα Προγραμματισμού
Γενισέα, 21/3/2014
Αρ. Πρωτ.: 8146

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμαρχος Αβδήρων Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Το ΠΔ 28/80
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
6. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
7. Την αριθ. 27/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης
8. Τη μελέτη με αριθ. 17/2014 για την παροχή της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Αβδήρων έτους 2014»
9. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Αβδήρων έτους 2014»
Ανακοινώνει
τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Αβδήρων έτους 2014», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
Οι εργασίες/υπηρεσίες που θα αναθέσει ο Δήμος Αβδήρων περιλαμβάνουν την πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη της Παραλίας Μυρωδάτου η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως Πολυσύχναστη, κατά τους θερινούς μήνες (1/6/2014 – 31/8/2014) και ώρες 10:30 – 19:30, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 Π.Δ. 23/2000 και περιγράφεται αναλυτικά στη Μελέτη που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Προγραμματισμού.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Δήμος Αβδήρων, Γενισέα Ξάνθης, 67064 Ξάνθη ή να κατατίθενται στο
Πρωτόκολλο του Δήμου Αβδήρων, το αργότερο μέχρι την 4η Απριλίου 2014 και ώρα 13:00. Όλες οι προσφορές, ανεξάρτητα του τρόπου αποστολής τους, θα πρωτοκολλούνται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αβδήρων την ώρα που παραλαμβάνονται.
Ο φάκελος με τις πρωτοκολλημένες προσφορές θα κατατεθεί κατά τη λήξη των προσφορών στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για Υπηρεσίες για να αποφανθεί και να εισηγηθεί στο Δήμαρχο τον υποψήφιο ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου, στο τηλ. 2541352512 και 2541352534 ή στο mail του Δήμου : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βασίλειος Τσολακίδης

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΓΟΥΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Ο Δήμος Αβδήρων του Ν. Διαμερίσματος Ξάνθης σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 26/ 2014απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και του άρθρου 72Ν3852/10 περί Αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής

διακηρύσσει

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΓΟΥΣ»

 

Προϋπολογισμού 242.483,13 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Γενησέα , 10-01-2014

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                   Αρ. πρωτ. 752

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Γενησέα , τκ 67063

Τηλ. 2541352531

Φαξ.: 2541352519

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: «Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’ από το Δήμο Αβδήρων για το έτος 2014»

       Ο Δήμος Αβδήρων σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ.15234/16-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄ για το Δήμο μας, ανακοινώνει την χορήγηση οχτώ (8) συνολικά αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄ στο Δήμο μας, όπως αναλύονται παρακάτω.

Περισσότερα...

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ν. Ξάνθης

Πληροφορίες: Ε. Καραναστασιάδου.

Τηλέφωνο:     2541352517

FAX:       2541352519    

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

Γενισέα, 08/01/2014

 

 Αριθ. Πρωτ.:478

 

 

 

 

 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο   ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΓΟΥΣ Προυπ. 254.000,0 Ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΕΡΓΟ:«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΙΩΝ                

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                        ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΓΟΥΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                 Προυπ.:254.000,0 ευρώ                                  

Αριθμ Μελέτης 51/2013                                                
                                                                            
                                                                                Γενισέα    19 /11 /2013
                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.35560
 
                                                                                                                                
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμος Αβδήρων Ν. Ξάνθης προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσηςσύμφωνα με την αριθμ.       155/ 2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του 609/85, με το "σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες" και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το Ν.3263/2004 για την ανάδειξη μειοδότη εργασιών για το ΕΡΓΟ:ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΓΟΥΣΠρουπ. 254.000,0 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 254.000,0 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Το έργο αφορά την κατασκευή περίφραξης ασφαλείας μεταλλικού τύπου από ατσάλινο συρματόπλεγμα, μεταλλικούς στύλους πακτωμένους στο τσιμεντοδάπεδο- έδαφος, και

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 23 από 26

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018