electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΔΕΥΑΑ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ: 297

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Σημάντρων».

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 39.000,00 ευρώ,με τη δαπάνη των εργασιών 27.779,45 ευρώ, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 5.000,30 ευρώ, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 4.916,96 ευρώ και την αναθεώρηση: 1.303,29 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (Κωδ. έργου: 2001ΣΕ05500002) και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 11.04.06 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΑ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.1, 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρείς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

          

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: 3Ο χλμ. Ξάνθης – Λάγους, 67100, Ν. Ζυγός Ξάνθης).

                   

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνορίζεται η 18/3/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/3/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α1 ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντίστοιχη κατηγορία ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

         

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 34/2019 απόφαση του Δ.Σ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13/3/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 14/3/2019.

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Νέος Ζυγός, 5/3/2019

         

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νουρντάν Εμίν

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»

                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:   11 /2019

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:               2818   / 27- 02 - 2019

 
   

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ.125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 11/2019 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ», συνολικούπροϋπολογισμού74.000,00 με το ΦΠΑ σύμφωνα με την με αριθμό    32 / 2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352501

Telefax: 2541352508

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr ,

Κωδικός NUTS: EL512

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθείστην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέατης 13    του μηνός Μαρτίου   του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη  ,και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ..

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα www.avdera.gr.

                     Το σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο και θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους θα παραλαμβάνεται από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ξάνθης, τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης καθώς και το ΤΕΥΔ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr καθώς και από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα Ξάνθης (Πληροφ. Φώτιος Μουργόπουλος. 2542352534 η 2541352555 ).

Τα στοιχεία ( έντυπα ) χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 08 / 03 / 2019 ημέρα Παρασκευή .

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ , εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ποσό 59.677,42   ευρώ και άνω

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3 Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 157 του ν.4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16το βαθμόπουδεναντίκειταισεαυτό,τούψοςτηςοποίαςκαθορίζεταισεποσοστό5%επίτης αξίας τηςσύμβασης,χωρίςΦ.Π.Α.

ΤοέργοβαρύνειτονΚΑ30.7333.039προϋπολογισμούΔήμουΑβδήρων οικονομικούέτους 2017 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης    102 /2019 αποφ.) και χρηματοδοτείται από      μτον Κωδικό Κ. Α. : 30.7333.039   45233120-6]-Έργα οδοποιίας

Το έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται για την επέκταση - συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Αβδήρων, ασφαλτόστρωση τμημάτων του δικτύου με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου καθώς και την συντήρηση του τάπητα κυκλοφορίας τμημάτων του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξη (6) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζε ιαπό την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η προκήρυξη και η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τέλος, προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

.

     27   / 02 / 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

                                                                                                            

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου έκτασης 15 τ.μ., στην θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ 1, του ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

        

 

Γενισέα, 26/02/2019

Αρ. Πρωτ: 2726

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου έκτασης 15 τ.μ., στην θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ 1, του ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ   με συντεταγμένες κέντρου: Χ = 579346,31 Υ = 4531167,85 με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου.

Η δημοπρασίαθαδιεξαχθείτην Τετάρτη 13/03/2019 και ώρα 10:30π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 2.000,00 €.

Η διάρκεια εκμίσθωσης είναι μέχρι 31-12-2019.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ έκτασης 735,92 τ.μ., στη θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Α4 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

        

 

Γενισέα, 26-02-2019

Αρ. Πρωτ: 2732

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

     Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου έκτασης 735,92 τ.μ., στη θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Α4 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τις εξής συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

Α

579482,774

4531244,5

Α-Β= 15,99

Β-Γ= 46,25

Γ-Δ= 16

Δ-Α= 45,78

Β

579498,09

4531249,106

Γ

579511,409

4531204,82

Δ

579495,96

4531200,657

Α

579482,774

4531244,5

 

με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτησης και αναψυχής των λουομένων και των επισκεπτών της παραλίας.

       Η δημοπρασίαθαδιεξαχθείτην Τετάρτη 13-03-2019 και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα.

     Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 200,00 €.

     Η έκταση θα εκμισθωθεί για χρονικό διάστημα ενός έτους, μέχρι 31-12-2019.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,τους όρους της υπ’ αριθμ. 37/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αβδήρων και την υπ’ αρ. 2731/26-02-2019 Διακήρυξη Δημοπρασίας.

   Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ στην θέση παραλία Μυρωδάτου 1 , του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

Π.Ε.     ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 26-02-2019

Αρ. Πρωτ:   2724

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352510

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’ ) και τις τροποποιήσεις αυτήςόπως περιγράφεται παρακάτω:

Παραχώρηση έκτασης 499,92 τ.μ., με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, στη θέση παραλία Μυρωδάτου 1 , του οικισμού Ερωδιού, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με συντεταγμένες :

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

579342,759

4531144,017

Α-Β= 20,83

Β-Γ= 24,00

Γ-Δ= 20,83

Δ-Α= 24,00

499,92 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

579348,277

4531123,931

     

Γ

579325,135

4531117,573

     

Δ

579319,617

4531137,659

     

Α

579342,759

4531144,017

       

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η προς παραχώρηση θέση δίδεται αποκλειστικά με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίουστη Γενισέα στις 15-03-2019, και ώρα 11.00 π.μ

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8,00€/τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για ένα χρόνο, έως 31-12-2019.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων που εδρεύει στη Γενισέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

                       Γενισέα, 26/2/2019

                         Αρ.Πρωτ.: 2714

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

         Ο Δήμος Αβδήρων, θα διενεργήσει συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 72.974,00 € (με το ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αρ. 12/2019 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η παραπάνω προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α : «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 13.250 πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ Β : «ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (Βάση οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο155)», εκτιμώμενης αξίας 7.000 πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ Γ : «ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ Π.Τ.Π. Α- 265», εκτιμώμενης αξίας 20.000 πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ Δ : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ», εκτιμώμενης αξίας 18.600 πλέον ΦΠΑ 24%

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Γενισέας στις 12/3/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.

Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας (τηλ. 2541352512, 2541352558 email: pankem Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Η Διακήρυξη και η Περίληψή της, θα δημοσιευτούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων, στη δ/νση: www.avdera.gr.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Β΄/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α).

ΟΔήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

Ανακοινωση Διακήρυξης με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων».

ΑΔΑ Ω7Γ3Ω6Γ-9ΥΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Γενισέα,11/2/2019

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ Αρ.Πρωτ.:1943

«Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων»

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού 324.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24% (για τα έτη 2019, 2020 και 2021), Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 3/2019 μελέτης, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 18/03/2019, και ώρα 13:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών)Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 70470.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Ομάδα Α: Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε) και Αγροτικών Μηχανημάτων εκτιμώμενης αξίας 89.112,90 πλέον ΦΠΑ 21.387,10 (CPV):[50530000-9]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

ΟμάδαΒ:Επισκευή και συντήρηση Φορτηγών, Λεωφορείων και Επιβατικών εκτιμώμενης αξίας 101.209,68 πλέον ΦΠΑ 24.290,32 (CPV):[50113200-2]-Υπηρεσίες συντήρησης λεωφορείων- (CPV): [50112200-5]-Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων, (CPV):[50114000-7]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων

ΟμάδαΓ:Επισκευή Συντήρηση Ηλεκτρολογικών-Ηλεκτρονικών Συστημάτων Οχημάτων και Μηχανημάτων εκτιμώμενης αξίας 20.161,29 πλέον ΦΠΑ 4.838,71 (CPV):[71314100-3]-Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες,[50113200-2]-

ΟμάδαΔ:Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση ελαστικών (Βουλκανιζατέρ) εκτιμώμενης αξίας 50.806,45 πλέον ΦΠΑ 12.193,55 (CPV):[34350000-5]-Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες των επισκευών και συντηρήσεων των οχημάτων όπως αυτές καθορίζονται στην υπ' αριθμ. 3/2019 μελέτη.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συναφή δραστηριότητα

Εγγυήσεις συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 5.225,00 ευρώ. εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των Ομάδων, αλλιώς κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής όπως αναγράφεται ακολούθως:

1.782,00 (Χίλια επτακόσια ογδόντα δύο ) ευρώ για την Ομάδα 1

2.024,00(Δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα ) ευρώ για την Ομάδα 2

403,00(τετρακόσια τρία ) ευρώ για την Ομάδα 3

1.016,00(Χίλια δέκα έξι ) ευρώ για την Ομάδα 4

Πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα διακήρυξη: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Αβδήρων ( Μισκάκη Αμφιθέα) τηλ. 2541352558, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων ( Δικτυακός Τύπος (URL):htp://www.avdera.gr

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

                                                      Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 3 από 26

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018