electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2018-2019 ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2018-2019 ”

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/ση : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ. : 67064

Πληροφορίες : Α. Μισκάκη

Τηλέφωνο : 2541352558

FAX : 2541352539

Γενισέα,06/07/2018

Αρ. Πρωτ:7391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΑΝΟΙΚΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

 

Σίτιση των Μαθητών του ΜουσικούΣχολείου Ξάνθης ΣχολικούΈτους 2018-2019 ”

 

 

 

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

 

 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερητιμή)για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, εκτιμώμενης αξίας 114.800,00 χωρίς το Φ.Π. (24%).

 

1) ΑναθέτουσαΑρχή-Στοιχείαεπικοινωνίας:

 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων, Οδός: Γενισέα Ξάνθης, Ταχ.Κωδ.: 67064, Τηλ.: 2541352512, 25413525558, Telefax: 2541352539, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

 

2) ΚωδικόςCPV:[15894210-6] - Σχολικά Γεύματα

 

3) ΚωδικόςNUTSκύριουτόπουπαράδοσης/εκτέλεσηςτηςυπηρεσίας:EL512

 

4) Πρόσβασησταέγγραφα:Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.avdera.gr.

 

5) Εναλλακτικέςπροσφορές:Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

6) Δικαιούμενοισυμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο ‘Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (βλ. οδηγίες στην παρ. 2.4.3. της Διακήρυξης, οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ αρ. πρωτ. 949/13-02-2018, ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).

 

7) Υποβολήπροσφορών:Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ.56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ως εξής:

 

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 06–07-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

 

- Ημερομηνίαέναρξηςυποβολήςπροσφορών:09/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.

 

- Καταληκτικήημερομηνίακαιώραυποβολήςπροσφορών: 30/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.

 

- Ημερομηνίααποσφράγισηςπροσφορώντην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 03/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

 

- Α/Α Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 61562

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

 

8) Χρόνοςισχύοςπροσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

 

9) Γλώσσασύνταξηςπροσφορών: Ελληνική.

 

10) Χρηματοδότηση:Η δαπάνη θα βαρύνει με 60.000,00€ τον ΚΑΕ 15.6481.004 το οικονομικό έτος 2018 και τον αντίστοιχο κωδικό οικονομικού έτους 2019 με 82.352,00€.

 

11) ΔιάρκειαΣύμβασης:Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το 2018 (ή την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, εφόσον υπογραφεί μεταγενέστερα) έως τη λήξη της σχολικής περιόδου. Ο ακριβής συμβατικός χρόνος {έναρξη και λήξη σχολικού έτους} καθορίζεται μετά από απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (περίπου 10/09/2018) έως και την λήξη του σχολικού έτους (περίπου 31/05/2019).

 

12) Εγγυήσεις:Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π. (ήτοι ποσό ίσο με 2.296,00) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

 

13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

 

14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.avdera.gr

 

 

 

 

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

ΓΕΡΓΙΟΣΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

 

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου: 
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
Ταχ. Δ/ση   : Γενισέα Ξάνθης 
Ταχ. Κωδ.   : 67064
Πληροφορίες : Α. Μισκάκη 
Τηλέφωνο   : 2541352558
FAX        : 2541352539	                 Γενισέα,06/07/2018
                 Αρ. Πρωτ:7391
                                                                                                 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

“ Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2018-2019 ”

 

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, εκτιμώμενης αξίας 114.800,00 χωρίς το Φ.Π. (24%).

1)   Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα  αρχή:  Δήμος  Αβδήρων,  Οδός:  Γενισέα Ξάνθης,  Ταχ.Κωδ.:  67064,  Τηλ.: 2541352512, 25413525558,  Telefax: 2541352539, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,  Ιστοσελίδα:  www.avdera.gr

2) Κωδικός CPV: [15894210-6] - Σχολικά Γεύματα

3)   Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512

4)   Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.avdera.gr.

5)    Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6)   Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο ‘Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (βλ. οδηγίες στην παρ. 2.4.3. της Διακήρυξης, οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ αρ. πρωτ. 949/13-02-2018, ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).

7)   Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ.56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ως εξής:

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 06–07-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

-   Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 09/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 03/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

- Α/Α Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 61562

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

8)   Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

9)   Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10)   Χρηματοδότηση: Η δαπάνη  θα βαρύνει με 60.000,00€ τον ΚΑΕ 15.6481.004 το οικονομικό έτος 2018 και τον αντίστοιχο κωδικό οικονομικού έτους 2019 με 82.352,00€.

11)   Διάρκεια Σύμβασης: Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το 2018 (ή την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, εφόσον υπογραφεί μεταγενέστερα) έως τη λήξη της σχολικής περιόδου. Ο ακριβής συμβατικός χρόνος {έναρξη και λήξη σχολικού έτους} καθορίζεται μετά από απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (περίπου 10/09/2018) έως και την λήξη του σχολικού έτους (περίπου 31/05/2019).

12)   Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π. (ήτοι ποσό ίσο με 2.296,00) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

13)   Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

14)   Δημοσιεύσεις:   Το συνολικό  κείμενο  της διακήρυξης  αναρτάται  στο  ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.avdera.gr

 

 

 

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

 

 

 


ΓΕΡΓΙΟΣΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ
 

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018