electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ".

                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:         1325 / 31 -01-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δηλ. τη μεγαλύτερη προσφερθείσα έκπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ», προεκτιμώμενης αμοιβής 61.186,41 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η μελέτη ανήκει στην κατηγορία 21 με CPV: 71351100-4. 

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα

Ταχ.Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352501

Telefax: 2541352508

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr ,

Κωδικός NUTS: EL512

1.   Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων :www.avdera.gr. Το   σφραγισμένο   έντυπο     οικονομικής   προσφοράς,   που   θα   συμπληρωθεί   από   τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ν.Ξάνθης, και η παραλαβή του γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier (Χωρίς εξουσιοδότηση) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού

2.Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ,στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ν.Ξάνθης .

Προθεσμία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 22-02-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση τηςΕπιτροπής Διαγωνισμού στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα .Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

3.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541352534-2541352555 , φαξ επικοινωνίας 2541352508, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Φώτιος Μουργόπουλος Πολιτικός Μηχανικός email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 49.343,88 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 • 42.907,72 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες )πτυχία τάξης Α’ και άνω
 • και 6.436,16 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 21, πτυχία τάξης Α' και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
 • Oικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

5. Τόπος αντικειμένου μελέτης: Ν. Ξάνθης ,ΔήμοςΑβδήρων .

 

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Oικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

9.Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016).

10.Χρόνος ισχύος προσφορών: έξη ( 6 )μήνες.

11.Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δηλ. τη μεγαλύτερη προσφερθείσα έκπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων.

12.Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης )και Τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν απότην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων -και εγκρίθηκαν με την υπ.αρ.7-2018 (ΩΘ1ΞΩ6Γ-ΓΤΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων .

13. Η δαπάνη εκπόνησης της μελέτης βαρύνει τον Κ.Α. 00.7411.004 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Αβδήρων .

14.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την ΟικονομικήΕπιτροπήτουΔήμου Αβδήρων.

 

Γενισέα ,31   Ιανουαρίου 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018