electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΔιακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ »ΕΤΟΥΣ 2018.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ »ΕΤΟΥΣ 2018.

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

 

Γενισέα, 18/01/2018

Αρ. Πρωτ.: 798

 

 

Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού

 για την προμήθεια με τίτλο

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ »ΕΤΟΥΣ 2018.

 Ο Δήμαρχος Αβδήρων

 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή για την Ομάδα Α΄( είδη παντοπωλείου), την Ομάδα Γ΄(είδη ζαχαροπλαστείου), την Ομάδα Ζ΄( Είδη αρτοποιείου) και τις Ομάδες Η΄ και Θ΄( Είδη Γάλακτος – γαλακτοκομικά προϊόντα ) και ( Γάλα για το προσωπικό του Δήμου) και με βάση το το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορείου της οικείς Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006 για την Ομάδα Δ΄(ελαιόλαδα), την Ομάδα Β΄(είδη Οπωρολαχανοπωλείου) την Ομάδα Ε΄( είδη κρεοπωλείου) και την Ομάδα ΣΤ΄( ειδών ιχθυοπωλείου – Ψάρια κατεψυγμένα), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΡΟΦΙΜΝ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣΠΑΡΟΧΗΣΓΑΛΑΚΤΟΣΓΙΑ ΤΟΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ »ΕΤΟΥΣ2018», προϋπολογισμού 58.526,49 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

 Οδός: Γενισέα Ξάνθης

 Ταχ.Κωδ.: 67064

 Τηλ.: 2541352550

 Telefax: 2541352534

 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

 Κωδικός NUTS: EL512

 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 3. Κωδικός CPV: 5800000-6, 03221200-8, 15812000-3, 15411110-6, 15110000-2, 15112100-7, 15811100-7, 15500000-3, 15221000-3.

 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΡΟΦΙΜΝ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣΠΑΡΟΧΗΣΓΑΛΑΚΤΟΣΓΙΑ ΤΟΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ »ΕΤΟΥΣ2018» όπως περιγράφεται στην αριθμ. 1/2018 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

 6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο και που είναι εγκατεστημένα σε:

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

 Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Η προσφορά που θα κατατεθεί θα αφορά είτε στο σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες Ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα της κάθε Ομάδας. Στην περίπτωση όμως του γάλακτος η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και τις δύο ομάδες (Z΄ και H’) επί ποινή αποκλεισμού. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους και της αντίστοιχης Ομάδας.

 10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων στη Γενισέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 5 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 5 μήνες

 12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγο σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.), 20.6061.001 με ποσό 16.000,00 για το έτος 2018 .

 Kατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει κατά 45% τη συνολική ποσότητα της προμήθειας για την Ομάδα Η΄ Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Αβδήρων, αυξομείωση ποσοτήτων των ειδών κάθε ομάδας 30%, καθώς και χρονική παράταση της σύμβασης για τρεις (3) μήνες.

 Το δικαίωμα προαίρεσης, αν χρησιμοποιηθεί, δύναται να ανέλθει μέχρι το ποσό των τεσσάρων χιλίαδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€4.265,95) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. επί του δικαιώματος προαιρέσεως το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (554,57€). Για  το Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας για τις Ομάδες Α΄ είδη Παντοπωλείου (Κ.Α.Ε.) 15-6481.001 με ποσό 13.000,00, Ομάδα Β΄ Είδη οπωρολαχανοπωλείου (Κ.Α.Ε.)15-6481.005 με ποσό 5.000,00, Ομάδα Γ΄ Είδη Ζαχαροπλαστείου (Κ.Α.Ε.) 15-6481.007 με ποσό 2.000,00, Ομάδα Δ΄ Ελαιόλαδο (Κ.Α.Ε.) 5-6481.004 με ποσό 2.000,00, Ομάδα Ε΄ είδη κρεοπωλείου (Κ.Α.Ε.) 15-6481.003 με ποσό 10.000,00, Ομάδα ΣΤ΄ ειδών ιχθυοπωλείου – Ψάρια κατεψυγμένα (Κ.Α.Ε.) 15-6481.008 με ποσό 2.000,00, Ομάδα Ζ΄είδη Αρτοποιείου (Κ.Α.Ε.) 15-6481.006 με ποσό 4.000,00 , Ομάδα Η΄ είδη γάλακτος – γαλακτοκομικά (Κ.Α.Ε.) 15-6481.002 με ποσό 5.000,00 που έχουν προβλεφθεί και διατεθεί με την 30/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στον προϋπολογισμό 2018.

 14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 15. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

 Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.avdera.gr).

 Δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο ΙΙ.4. Δημοσιεύσεις προκήρυξης (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016, άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017)

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Τοπικό τύπο του παρόντος διαγωνισμού ή τυχόν επαναληπτικού βαρύνει τον ανάδοχο βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει σήμερα.

 

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

 Γεώργιος Τσιτιρίδης

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018