electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ.

 

                                                                                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  55 /2017

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 €

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:     21200 /  27- 12- 2017

 

 

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

 

Ο Δήμος Αβδήρων  προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016)  επί των τιμών της αριθμ. 55/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ », συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 με το ΦΠΑ  σύμφωνα με την με αριθμό    201 / 2017  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αβδήρων

 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

 

Οδός: Γενισέα

 

Ταχ.Κωδ.: 67064

 

Τηλ.: 2541352501

 

Telefax: 2541352508

 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr ,

 

Κωδικός NUTS:  EL512

 

 

 

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθείστην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα την  30η  του μηνός  Ιανουαρίου   του έτους 2018, ημέρα Τρίτη  ,και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ..  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα  www.avdera.gr . Το σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο και  θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους θα παραλαμβάνεται από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα Ξάνθης, τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης καθώς και το ΤΕΥΔ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από την  ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων  www.avdera.gr καθώς και από το Δημαρχείο του Δήμου  Αβδήρων στη Γενισέα Ξάνθης  (Πληροφ. Φώτιος Μουργόπουλος. 2542352534 η 2541352555 ). Τα στοιχεία ( έντυπα ) χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 26 / 01 / 2018 ημέρα Παρασκευή.

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

 

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  , εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

ε)  Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ   που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ποσό  48.387,10 ευρώ και άνω

 

 2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

 3 Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 καi το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο βαρύνει τον ΚΑ 25.7312.074 προϋπολογισμού Δήμου Αβδήρων  οικονομικού έτους 2017  (αριθμός  ανάληψης  υποχρέωσης      200 /2017 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής )  και  χρηματοδοτείται  από    πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2017   με Κωδικό [45232130-2]- Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων. Το έργο αφορά την  επέκταση του δικτύου ομβρίων σε διάφορους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  έξη  ( 6 ) ημερολογιακούς  μήνες  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η προκήρυξη και η διακήρυξη  θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων  www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τέλος, προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων». 

 

 

 

    27/ 12 / 2017

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

                                                                                                             ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018