electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άβδηρα  1 Αυγούστου  2017

Αρ. Πρωτ. : 11878

 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ»

 

                                                                 Ο ∆ήµαρχος Αβδήρων

 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου  εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ», προϋπολογισμού 6.200,00 µε το  Φ.Π.Α. 24%.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισής τους.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΒΔΗΡΑ

Ταχ.Κωδ.: 67061

Τηλ.: 2541352416

fax: 2541352454

 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Ιστοσελίδα:www.avdera.gr

 

2.  Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στηδιεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων, κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η μελέτη αφορά δύο κτίρια του Δήμου Αβδήρων στον οικισμό Κουτσού και Πολυσίτου και συγκεκριμένα θα εκπονηθούν οι παρακάτω επιμέρους μελέτες: 

 

  • Έχει συνταχθεί από μελετητική εταιρία η μελέτη: “Μελέτη πυροπροστασίας Παιδικού Σταθμού Κουτσού, η οποία εγκρίθηκε από άποψη ενεργητικής Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης την 29-06-2016 και μπορούμε να προχωρήσουμε στην διαδικασία σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την εφαρμογή (κατασκευή) όσων προβλέφθηκαν από την μελέτη και εγκρίθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, ώστε να δοθεί από αυτήν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

  • Πρέπει να συνταχθεί μελέτη με τίτλο: «Μελέτη πυροπροστασίας Μουσικού Σχολείου»,  η οποία αφού εγκριθεί από άποψη ενεργητικής Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και ακολούθως η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την εφαρμογή (κατασκευή) όσων θα προβλεφθούν από την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Ακολούθως θα μπορέσει να δοθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

Προεκτιμώμενη αμοιβή: Η  εκτιμώμενη αξία της μελέτης ανέρχεται σε 6.200,00 € (με το ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 

1.     Κτίριο 1: Για Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 261,44 €

2.     Κτίριο 2: Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας 3.779,30

3.     Κτίριο 2: Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 302,34 €

                              Μερικό Σύνολο: 4.343,08 €

 για απρόβλεπτες δαπάνες 651,46

     Μερικό Σύνολο:4.994,54 €

  Φ.Π.Α. 24%: 1.198,68 €

 Στρογγυλοποίηση 6,78

 ΣΥΝΟΛΟ: 6.200,00

 Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της μελέτης ορίζεται σε εξήντα (60)  ημέρες   από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου είναι 45 (σαράντα πέντε) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης που έχει τα χαρακτηριστικά πρωτοκόλλου εγκατάστασης.

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών  προσφορών.

5. Εγγυήσεις:

Εγγύηση συμμετοχής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ήενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 16 και 21 και που είναι εγκατεστημένα σε:

 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 

γ) σε τρίτες χώρες που έ χουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 τ ου Ν. 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν επιπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους με την υποβολή αντίστοιχου πιστοποιητικού. Ειδικότερα:

i)  Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν πτυχίο μελετητή ή γραφείου μελετητών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

Στην κατηγορία μελέτης 9 (Η/Μ μελέτες), όλες οι τάξεις πτυχίων.

ii) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

-Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

-Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

7. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα: Κάθε προσφέρων πρέπει να

διαθέτει:

 α)       i. Για την κατηγορία μελέτης  9 (Η/Μ μελέτες), εμπειρία σε εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών την τελευταία 7ετία.

8.  Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα πουβρίσκεται στον οικισμό Αβδήρων, Τ.Κ. 67061, Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας,  σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 31η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2017, ημέρα  Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09.30 π.µ. και η ώραλήξης 10:00 π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.

 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον δέκα (10) μήνες από την επομένη τηςδιενέργειας του διαγωνισμού.

 

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 15.7411.016 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

12. ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου : www.avdera.gr

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

 

Τσιτιρίδης Γεώργιος

 

 

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018