electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αρ. Διακήρυξης : 13/2017

Ταχ. Δ/ση         : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.         : 67064

Πληροφορίες     : Αμφιθέα Μισκάκη

Τηλέφωνο         : 2541352558

FAX                 : 2541352539

Αρ. Πρωτ. 4152

Γενισέα 23/03/2017

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο Δήμαρχος Δήμου Αβδήρων

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων και των νομικών του προσώπων, προϋπολογισμού 39.831,85 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός:ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ.Κωδ.:67064

Τηλ.:2541352558-512

fax:2541352539

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα:www.avdera.gr

Κωδικός NUTS:ΕL512

1.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:

1.2.1 Δήμος Αβδήρων , Α.Φ.Μ. 997615158, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης , έδρα: Γενισέα Ξάνθης

1.2.2 Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», ΑΦΜ 997615392, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης , έδρα: Γενισέα Ξάνθης

1.2.3 Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», ΑΦΜ 997615380 Δ.Ο.Υ. Ξάνθης , έδρα: Γενισέα Ξάνθης

1.2.4 Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων», ΑΦΜ 997615355 Δ.Ο.Υ. Ξάνθης , έδρα: Γενισέα Ξάνθης

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:39830000-9

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων και των νομικών του προσώπων , όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της 13/2017 μελέτης που συνέταξε το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας.

5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στα χρονικά περιθώρια, με τον τρόπο που ορίζονται από την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου ή των νομικών προσώπων εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

7. Υποδιαίρεση σε τμήματα:Η προσφορά που θα κατατεθεί θα αφορά είτε στο σύνολο της προμήθειας είτεγια κάθεομάδαξεχωριστά Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή για περισσότερες Ομάδες της προμήθειας, για την συνολική ωστόσο ποσότητα της κάθε ομάδας.

 

8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αβδήρων στον οικισμό Γενισέας στο πολιτιστικό κέντρο “Γεώργιος Χιάλης” , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 7 Απριλίου ημέρα Παρασκευή. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 10:30π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Χρηματοδότηση:

1. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.10.6274 και ΚΑ 02.15.6274 του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου με ποσό 7.000,00€ και 2.000,00 € αντίστοιχα . Σχετικές η υπ’ αριθ. 6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 56

2. Τον προϋπολογισμού τηςΠρωτοβάθμιαςΣχολικήςΕπιτροπήςτου Δήμου Αβδήρων έτους2017 με ποσό17.000,00

3. Τονπροϋπολογισμούτης ΔευτεροβάθμιαςΣχολικήςΕπιτροπήςτουΔήμου Αβδήρων έτους2017 με ποσό 8.000,00 .

4. Τους ΚΑ 15-6634, 60-6634, , του προϋπολογισμού του Κέντρου Υποστήριξης & κοινωνικής φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης ηλικίας έτους2017, με ποσό 4.000,00€ και 2.000,00€, αντίστοιχα .

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr

                                                                

                                                                      Ο Δήμαρχος Αβδήρων

                                                                      

                                                                      Γεώργιος Τσιτιρίδης

                   ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΤΕΥΔ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018