electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Οικονομική Υπηρεσία

Ταχ. Δ/νση, Γενισέα

Ταχ. Κώδικας, 67064

Πληροφορίες: Σπύρος Κούτρας

Τηλέφωνο: 2541352586

                       Γενισέα, 16-12-2015

                         Αρ.πρωτ: 26484

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΤΑΣΗΣ 50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ (ΕΞΩΧΩΡΑΦΑ ΠΕΤΕΙΝΟΥ Δ.Δ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ», ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΕΞΟΧΗΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
 2. Αίτηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου στην δημοπρασία με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του διαγωνιζόμενου και του εγγυητή του.
 4. Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 150,00 Ευρώ, ενώ παράλληλα θα καταβάλλει με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης που θα υπογραφεί εντός είκοσι ημερών από την επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας το μίσθωμα της πρώτης περιόδου.
 5. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων κατόπιν εξόφλησης κατ’ ελάχιστο το 50% των οφειλών για το διαγωνιζόμενο και τον εγγυητή του.
 6. Βεβαίωση ενημερότητας από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αβδήρων κατόπιν εξόφλησης κατ’ ελάχιστο το 50% των οφειλών για το διαγωνιζόμενο και τον εγγυητή του.
 1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
 2. Το άρθρο 195 παρ.1 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.)
 3. Την υπ’ αριθ. 335/2015 (ΑΔΑ: 7Δ8ΤΩ6Γ-ΔΕΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων, με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης 50 στρεμμάτων (εξωχώραφα Πετεινού Δ.Δ. Διομήδειας) στη θέση «Πράσινη Κορυφή», στο αγρόκτημα εξοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και παραπέμφθηκε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας.
 4. Την υπ’ αριθ. 195/2015 (ΑΔΑ: 6ΜΙΥΩ6Γ-3ΥΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Προκηρύσσει

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με δημοπρασία της δημοτικής έκτασης 50 στρεμμάτων (εξωχώραφα Πετεινού Δ.Δ. Διομήδειας) στη θέση «Πράσινη Κορυφή», στο αγρόκτημα εξοχής, με τους παρακάτω όρους:

1- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ετών και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σιωπηρή παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται. Η εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο θα γίνει από εκπρόσωπο του Δήμου μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραδόσεως. Ο μισθωτής μπορεί να παραιτηθεί της μισθώσεως αφού ενημερώσει έγκαιρα και εγγράφως τον εκμισθωτή τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της παραίτησης.

2.- ΜΙΣΘΩΜΑ:

Το ετήσιο μίσθωμα θα προκύψει μετά από πλειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 30 Ευρώ ετησίως κατά στρέμμα πλέον των κρατήσεων που βαρύνουν το μίσθωμα και οι οποίες θα βαρύνουν το μισθωτή. Το ετήσιο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται με τη συμπλήρωση ενός έτους από την πρώτη καταβολή του μισθώματος που θα γίνει με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.

3.- Ο μισθωτής πέραν του ετήσιου μισθώματος θα βαρύνεται με τα έξοδα χαρτοσήμου καθώς με οποιαδήποτε άλλη περιοδική δαπάνη που βαρύνει κατά το νόμο και τις μισθωτικές συνήθειες τους μισθωτές, όπως όλα τα παραπάνω καθορίζονται κατά καιρούς από τον νόμο, τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

4.- ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ:

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για γεωργική εκμετάλλευση. Το νερό για άρδευση θα εξασφαλιστεί με φροντίδα του μισθωτή και όχι από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.

5.- Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του το μίσθιο, τις δουλείες υπέρ αυτού, τα όρια αυτού και εν γένει μα διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση τρίτου άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

6.-Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή της χρήσης του μισθίου, η υπεκμίσθωσή του ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του σε οποιονδήποτε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

7.-Οι οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες επισκευής και συντήρησης του μισθίου, έστω και αναγκαίες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, ακόμα και αν αυτές είναι επωφελείς ή πολυτελείς και θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου χωρίς αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση ο εκμισθωτής δικαιούται να απαιτήσει την απομάκρυνση των προσθηκών και την αποκατάσταση του μισθίου στην κατάσταση που το παρέδωσε. Ρητά επιτρέπεται στον μισθωτή να προβεί σε κατασκευές, τροποποιήσεις, διαρρυθμίσεις του μισθίου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό για την χρήση που το προορίζει, οι δαπάνες όμως αυτών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο και θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του μισθίου δεν θα αλλοιώνουν δε το χαρακτήρα και τη μορφή του μισθίου.

8.-Οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις γίνουν στο μίσθιο θα είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία

9.-Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο κατά την λήξη του μισθωτικού χρόνου χωρίς καμία απαίτηση για τις εγκαταστάσεις που θα κατασκευάσει εντός του μισθίου. Όλα τα συστατικά και παραρτήματα θα παραμείνουν στην κυριότητα του εκμισθωτή.

10.-Σε περίπτωση αυθαίρετης παραμονής του μισθωτή στο μίσθιο, αυτός θα υποχρεούται να καταβάλλει στον εκμισθωτή, για κάθε μέρα καθυστέρησης το διπλάσιο του προ της λήξης αναλογούντος ημερήσιου μισθώματος και η παραμονή του σ’ αυτό δεν θα έχει χαρακτήρα σιωπηρής ανανέωσης της μίσθωσης, τα δε τυχόν καταβαλλόμενα ποσά από τον μισθωτή στον εκμισθωτή, θα νοούνται όχι ως μισθώματα αλλά ως αποζημίωση χρήσης του μισθίου.

11.- Ο μισθωτής υπόσχεται να συμμορφώνεται με τις οικείες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις και να τηρεί σχέσεις κατανόησης και συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες των γειτονικών ακινήτων και τους κατοίκους της περιοχής, ειδικά δε θα λαμβάνει κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέτρο ώστε να μην παρενοχλείται η υγεία, η ησυχία και η ασφάλεια αυτών.

12.-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ:

Ο εκμισθωτής μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση μισθώσεως εάν ο μισθωτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της σύμβασης και να απαγγείλει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου την έκπτωση του μισθωτή από τα δικαιώματα της μίσθωσης. Ειδικότερα: Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους του μισθωτή και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος μαζί με όλες τις πρόσθετες και παρεπόμενες επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις που θα απορρέουν από την συμφωνηθείσα μίσθωση, εξομοιώνονται με καταγγελία της μίσθωσης από μέρους του μισθωτή και έκπτωση αυτού, με αποτέλεσμα να λύεται η μίσθωση με υπαιτιότητά του και να δικαιούται ο εκμισθωτής να ζητήσει την απόδοση του μισθίου από τον μισθωτή ή από κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν ενώ παράλληλα εκπίπτει υπέρ του Δήμου και η εγγυητική επιστολή.

13.- κάθε παραίτηση, τροποποίηση ή ανανέωση των όρων της σύμβασης θα πρέπει να γίνεται έγγραφα άλλως δεν θα έχει αποδεικτική δύναμη.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00π.μ ενώπιον της επιτροπής που ορίστηκε με την αριθ. 335/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από τους:

α) Ρούφου Παρασκευή Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωτή τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Πισκιουλόπουλο Μάριο.    

β) Γαρούφα Δήμο Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Εμίν Νουρντάν και

γ) Βαλασίδη Σταμάτιο Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Γεωργακάκη Αθανάσιο.

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της δημοπρασίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων περί εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης αλλιώς η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αβδήρων και ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του οι οποίοι ενέχονται αμφότεροι για την τυχόν μειωμένη διαφορά από την προηγούμενη δημοπρασία.

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή της δημοπρασίας:

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου (κ. Μπερμπερίδη Θεόδωρο) κατά τις εργάσιμες ώρες, Διεύθυνση Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων (Γενισέα), της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, Τηλέφωνο 2541352578, 2541352550 Φαξ 2541352554 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

Αντίγραφο της παρούσας διακηρύξεως χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί με τοιχοκόλληση δέκα μέρες πριν από τη δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας και στο Κοινοτικό Κατάστημα στην Διομήδεια.

Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.    

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΕΔΩ

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018