electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙΤΡΟΦΙΜΩΝ                                             ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΓΕΩΡΓΙΚΟΤΑΜΕΙΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΓΤΑΑ)

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ(2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤΗΣΕΛΛΑΔΑΣ2007 –2013»

ΑΞΟΝΑΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑΖΩΗΣΣΤΙΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣΚΑΙΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ322

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗΤΩΝΧΩΡΙΩΝ

ΗπίστωσηπροέρχεταιαπότοΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα"ΑγροτικήΑνάπτυξητηςΕλλάδας2007-2013" μεποσοστόσυγχρηματοδότησης 72.97%απότοΕ.Γ.Τ.Α.Α.και27,03%απόΕθνικήΔαπάνη(ΑριθμόςΣΑΕ:282/8) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.      7443 /24 -4 -2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥΜΑΝΔΡΑΣ»

Ο Δήμος Αβδήρωνδιακηρύττειότιτην 26 τουμηνόςΜαϊουτουέτους2015ημέραΤρίτηκαιώρα

10.00π.μ.(λήξηπαράδοσηςτων προσφορώνταγραφείατης ΤεχνικήςΥπηρεσίαςΔ.Αβδήρωνστο

πρώηνΔημαρχείοΑβδήρωνσταΆβδηρα,θαδιεξαχθείμεανοιχτήΔημοπρασία μετοσύστημα: προσφοράςμεεπίμέρουςποσοστώνέκπτωσηςκατάομάδεςομοειδών εργασιώνκαιέλεγχο ομαλότηταςτωνπροσφερομένωνεπί μέρουςποσοστώνέκπτωσης,πάνωσε συμπληρωμένοέντυπο οικονομικήςπροσφοράςτηςυπηρεσίαςσύμφωναμετιςδιατάξειςτουΝ.1418/84 όπως τροποποιήθηκε,συμπληρώθηκεκαιβελτιώθηκεμετουςΝ.3669/08,N.3263/04,Ν.3212/03,Ν.

2940/01,Ν.2372/96,Ν.2338/95,Ν.2229/94ιςδιατάξειςτουΠ.Δ.334/00,Π.Δ.609/85,Π.Δ.

210/97,κ.α.όπωςτροποποιήθηκανκαιισχύουνσήμεραγιατηνκατασκευήτουέργουμετίτλο:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥΜΑΝΔΡΑΣ»

Οκωδικόςτουέργουείναι:2015ΣΕ28280029καιπρόκειταιγιατουποέργο μετίτλο«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥΜΑΝΔΡΑΣ».

Τοέργοσυντίθεταιαπότιςακόλουθεςκατηγορίεςεργασιών:α)κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ,με προϋπολογισμό 130.597,96 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ   και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία


ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑμεπροϋπολογισμό125.632,67(δαπάνη εργασιών, ΓΕ καιΟΕκαι

απρόβλεπτα).

.

Οπροϋπολογισμόςτωνδημοπρατούμενωνεργασιώντουέργου,μεβάσητημελέτημεαριθμό

93/14θεώρησης10.11.2014τηςΤεχνικήςΥπηρεσίαςτουΔήμουΑβδήρων,ανέρχεταιστοποσό των256.230,63ΕΥΡΩ(χωρίςαναθεώρηση καιΦ.Π.Α.)καιστοποσότων325.000,00€(με αναθεώρησηκαιΦ.Π.Α.).

Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναλάβουνγνώση,ναπαραλαμβάνουντασυμβατικάτεύχητου

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Τεχνικής

ΥπηρεσίαςτουΔήμουΑβδήρωνσταΆβδηρα,μέχριτις 21 /5/15.

Η διακήρυξητου έργου έχει συνταχθείκατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

υπόδειγματύπουΒ.

Στοδιαγωνισμόγίνονταιδεκτέςεργοληπτικέςεπιχειρήσειςπου κατέχουνεργοληπτικάπτυχία: Στοδιαγωνισμόδικαιούνταινα συμμετάσχουν:

21.1           Μεμονωμένεςεργοληπτικέςεπιχειρήσεις:

α.ΕγγεγραμμένεςστοΜητρώοΕργοληπτικώνΕπιχειρήσεων(Μ.Ε.ΕΠ.)πουτηρείται

στηΓ.Γ.Δ.Ε.τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσονανήκουνστηνεφόσονανήκουνστηνΑ2και άνωτάξηγιαέργακατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑμεποσότηςκατηγορίας 130.597,96 ευρώ καιστηνΑ2καιάνωτάξηγιαέργακατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με ποσότηςκατηγορίας125.632,67ευρώ

β. Προερχόμενεςαπόκράτη-μέλητηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςήτουΕυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.απόκράτηπουέχουνυπογράψειτηνσυμφωνίαγιατις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του ΠαγκόσμιουΟργανισμούΕμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποίατηρούνταιεπίσημοικατάλογοιαναγνωρισμένων εργοληπτώνφόσονείναι εγγεγραμμένεςστουςκαταλόγουςαυτούςκαισετάξηκαικατηγορίααντίστοιχημετις καλούμενεςτουΕλληνικούΜητρώουΜ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενεςαπόωςανωτέρωβ΄κράτη,σταοποίαδεντηρούνταιεπίσημοικατάλογοι αναγνωρισμένωνεργοληπτώνφόσοναποδεικνύουνότιέχουνεκτελέσειέργαπαρόμοιαμετοδημοπρατούμενο,απόποιοτικήκαιποσοτικήάποψη.

21.2         Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύτους,υπότους όρουςτουάρθρου16παρ.7τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν.4281/2014 (Κοινοπραξίαστηνίδιακατηγορία)καιυπότονόροότικάθεΕργοληπτικήΕπιχείρηση θασυμμετέχει στοκοινοπρακτικόσχήμαμεποσοστόόχιμικρότεροτου25%της καλούμενηςκατηγορίας.

21.3         Κοινοπραξίεςεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνγιατηνκάλυψητωνδιαφόρωνκατηγοριών τωνεργασιώντουέργουυπότουςόρουςτηςπαρ.3τουάρθρου16τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ).Τοποσοστόσυμμετοχής τηςκάθεεπιχείρησης στοκοινοπρακτικό σχήμα προκύπτειαπότονπροϋπολογισμότηςκατηγορίαςγιατηνοποίααυτήσυμμετέχεικαι δενείναιαπαραίτητονααναγράφεται. Κατηγορίαεργασιώνμεποσοστόκάτωτου10% τουπροϋπολογισμούτουέργου(χωρίςαναθεώρησηκαιΦ.Π.Α.)φόσονδενκαλείται στηδημοπρασία,αθροίζεταιστον προϋπολογισμότης μεγαλύτερηςκατηγορίας.

21.4         Κοινοπραξίεςεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνεγγεγραμμένων στηντάξη AουΜ.Ε.Ε.Π. γιαέργακατηγορίας   ΟΔΟΠΟΙΙΑ καιστηνΑ1τάξη γιαέργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,μετιςπροϋποθέσειςτηςπαρ.10τουάρθρου16του Ν.3669/08(ΚΔΕ)(αναβάθμισηορίουλόγωκοινοπραξίας)


21.5           Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός

κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές

επιχειρήσειςήκοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεωνκατ΄ εφαρμογή τηςπαρ.9του άρθρου16τουν.3669/08(«κύριακατηγορία»).Κατάταλοιπάεφαρμόζονται οι ισχύουσεςδιατάξειςγιατησυμμετοχήεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνσεδιαγωνισμούς για τηνκατασκευήΔημοσίωνΈργων.

Εγγύησησυμμετοχήςστονδιαγωνισμόορίζεταισε2%επίτουπροϋπολογισμούτουέργου χωρίςτακονδύλια τουΦ.Π.Α.δηλαδή5.284,55ΕΥΡΩ καιησχετικήεγγυητικήεπιστολήθα απευθύνεταιπροςτοΔήμοΑβδήρωνισχύςτηςθαείναιτουλάχιστον6(έξι)μηνώνκαι30 (τριάνταμερών,μετάτηνημέραδιεξαγωγήςτουδιαγωνισμού. Οχρόνοςισχύοςτων προσφορώνείναι(6ξιμήνες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά,πουπροβλέπονταιαπότιςσχετικέςδιατάξειςγιαταδημόσιαέργακαθώςκαι δελτίοφορολογικήςενημερότητας.

Η προθεσμίαπεράτωσηςτουέργουείναι(5)πέντεμήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της

Ελλάδας2007-2013"μεποσοστόσυγχρηματοδότησης72.97%απότοΕ.Γ.Τ.Α.Α.και

27,03%απόΕθνικήΔαπάνη(ΑριθμόςΣΑΕ282/8)

Προβλέπεταιηδυνατότητα χορήγησηςπροκαταβολήςστονΑνάδοχοσύμφωναμετιςδιατάξεις τουάρθρου51τουΝ.3669/08

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Αβδήρων.

ΠερισσότερεςπληροφορίεςμπορούνναπάρουνοιενδιαφερόμενοιαπότηνΤεχνικήΥπηρεσία του         Δήμου    Αβδήρων,   αρμόδιος    υπάλληλος    Μουμτσάκης    Γεώργιος    (τηλ.:2541352420

Φαξ:2541352454)-   Χωλίδης   Στυλιανός   (τηλ.:2541352401)   –   Τζιάτζης   Αριστείδης

(τηλ.:2541352416),τιςεργάσιμεςημέρεςκαιώρες.

Γενισέα,22 /4/2014

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

ΤσιτιρίδηςΓεώργιος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013