electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ,ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ,ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ,ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ,ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΓΕΩΡΓΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΓΤΑΑ)

4ηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ(2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

ΑΞΟΝΑΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑΖΩΗΣΣΤΙΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣΚΑΙΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ322

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

ΗπίστωσηπροέρχεταιαπότοΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα"ΑγροτικήΑνάπτυξητηςΕλλάδας2007-

2013"μεποσοστόσυγχρηματοδότησης90,38%απότοΕ.Γ.Τ.Α.Α.και9,62%απόΕθνικήΔαπάνη(Αριθμός

ΣΑΕ282/8)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

Αριθμ.Πρωτ.7156 /22 -4 -2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του έργου:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥΣΤΟΥΣΟΙΚΙΣΜΟΥΣΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ,ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣΚΑΡΠΟΥΚΑΙΓΡΗΓΟΡΟΥΤΟΥΔ. ΑΒΔΗΡΩΝ»

ΟΔήμος Αβδήρωνδιακηρύττειότιτην 12η τουμηνόςΜαΐουτουέτους2015ημέραΤρίτηκαι ώρα10.00π.μ.(λήξηπαράδοσης τωνπροσφορώνταγραφείατηςΤεχνικήςΥπηρεσίας Δ. Αβδήρωνστοπρώην ΔημαρχείοΑβδήρωνστα Άβδηρα,θαδιεξαχθεί με ανοιχτήΔημοπρασίαμετο σύστημα: προσφοράςμεεπίμέρουςποσοστώνέκπτωσης κατάομάδεςομοειδώνεργασιώνκαι έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένοέντυποοικονομικήςπροσφοράςτηςυπηρεσίαςσύμφωναμετιςδιατάξειςτουΝ.

1418/84όπωςτροποποιήθηκευμπληρώθηκεκαιβελτιώθηκεμετουςΝ.3669/08,N.3263/04, Ν.3212/03,Ν.2940/01,Ν.2372/96,Ν.2338/95,Ν.2229/94,τιςδιατάξειςτουΠ.Δ.334/00,Π.Δ.

609/85,Π.Δ.210/97,κ.α.όπωςτροποποιήθηκανκαιισχύουνσήμεραγιατηνκατασκευήτουέργου

με τίτλο:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥΣΤΟΥΣΟΙΚΙΣΜΟΥΣΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ,ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣΚΑΡΠΟΥΚΑΙΓΡΗΓΟΡΟΥΤΟΥΔ. ΑΒΔΗΡΩΝ»


Ο κωδικός του έργου είναι:   2015/ΣΕ28280066 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥΣΤΟΥΣΟΙΚΙΣΜΟΥΣΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ,ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣΚΑΡΠΟΥΚΑΙΓΡΗΓΟΡΟΥΤΟΥΔ.ΑΒΔΗΡΩΝ».

Τοέργοσυντίθεταιαπότιςακόλουθεςκατηγορίες εργασιών:α)κατηγορίαΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,με προϋπολογισμό147.415,93(δαπάνηεργασιών,ΓΕ καιΟΕκαιαπρόβλεπτακαιαπολογιστικά),β) κατηγορίαΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, μεπροϋπολογισμό19.702,54(δαπάνηεργασιών,ΓΕ καιΟΕκαι απρόβλεπτακαιαπολογιστικά),γ)κατηγορίαΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ μεπροϋπολογισμό

93.972,28 (δαπάνηεργασιών,ΓΕκαιΟΕκαιαπρόβλεπτακαιαπολογιστικά).

Οπροϋπολογισμόςτωνδημοπρατούμενωνεργασιώντουέργου,μεβάσητημελέτημεαριθμό

92/13 θεώρησης26-8-2013τηςΤεχνικής ΥπηρεσίαςτουΔήμουΑβδήρωννέρχεταιστοποσό των 257.073,23 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 325.000,00

ΕΥΡΩ(μεαναθεώρησηκαι Φ.Π.).

Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναλάβουνγνώση,ναπαραλαμβάνουντασυμβατικάτεύχητου διαγωνισμού(Διακήρυξη,ΣυγγραφήΥποχρεώσεωνκ.λ.π.) απότηνέδρατηςΤεχνικής Υπηρεσίαςτου Δήμου ΑβδήρωνσταΆβδηρα,μέχρι καιτις7 /5/15.

ΗδιακήρυξητουέργουέχεισυνταχθείκατάτοεγκεκριμένοαπότονυπουργόΠΕΧΩΔΕ

υπόδειγματύπουΒ.

Στοδιαγωνισμόγίνονταιδεκτέςεργοληπτικέςεπιχειρήσειςπουκατέχουνεργοληπτικάπτυχία: Στοδιαγωνισμόδικαιούνταινασυμμετάσχουν:

21.1         Μεμονωμένεςεργοληπτικέςεπιχειρήσεις:

α.ΕγγεγραμμένεςστοΜητρώοΕργοληπτικώνΕπιχειρήσεων(Μ.Ε.ΕΠ.)πουτηρείται στηΓ.Γ.Δ.Ε.τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,εφόσονανήκουνστηνεφόσονανήκουνστηνΑ2και άνωτάξηγιαέργακατηγορίαςΥΔΡΑΥΛΙΚΑμεποσότηςκατηγορίας 167.118,47 ευρώκαιστηνΑ1καιάνωτάξηγιαέργακατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ- ΓΙΚΑ με ποσότηςκατηγορίας89.954,75 ευρώ.

β. Προερχόμενεςαπόκράτη-μέλητηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςήτουΕυρωπαϊκού ΟικονομικούΧώρου(Ε.Ο.Χ.)ήαπόκράτηπουέχουνυπογράψει τηνσυμφωνίαγιατις ΔημόσιεςΣυμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)τουΠαγκόσμιουΟργανισμούΕμπορίου(Π.Ο.Ε.),στα οποίατηρούνταιεπίσημοικατάλογοι αναγνωρισμένωνεργοληπτών,εφόσονείναι εγγεγραμμένες στουςκαταλόγουςαυτούςκαισετάξηκαικατηγορίααντίστοιχημετις καλούμενεςτουΕλληνικούΜητρώουΜ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες απόωςανωτέρωβ΄κράτη, σταοποίαδεντηρούνταιεπίσημοικατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουνότιέχουνεκτελέσειέργα παρόμοιαμετοδημοπρατούμενο,απόποιοτικήκαιποσοτικήάποψη.

21.2           Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμόμεταξύτους,υπότουςόρουςτουάρθρου16παρ.7τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν.4281/2014 (Κοινοπραξίαστηνίδιακατηγορία)καιυπότονόροότικάθεΕργοληπτική Επιχείρηση θασυμμετέχειστοκοινοπρακτικό σχήμαμεποσοστόόχιμικρότεροτου25%της καλούμενηςκατηγορίας.

21.3           Κοινοπραξίεςεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνγιατηνκάλυψητωνδιαφόρωνκατηγοριών τωνεργασιών τουέργουυπότουςόρουςτης παρ.3τουάρθρου16τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ).Τοποσοστόσυμμετοχήςτηςκάθεεπιχείρησης στοκοινοπρακτικόσχήμα προκύπτειαπότονπροϋπολογισμότηςκατηγορίας γιατηνοποίααυτήσυμμετέχεικαι δενείναιαπαραίτητο νααναγράφεται.Κατηγορία εργασιώνμεποσοστόκάτωτου10%


τουπροϋπολογισμούτουέργου(χωρίςαναθεώρησηκαιΦ.Π.Α.),εφόσονδενκαλείται στηδημοπρασία,αθροίζεταιστονπροϋπολογισμότηςμεγαλύτερηςκατηγορίας.

21.4           Κοινοπραξίες   εργοληπτικών   επιχειρήσεων   εγγεγραμμένων   στην   τάξη....…του Μ.Ε.Ε., μετιςπροϋποθέσειςτης παρ.10τουάρθρου16τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμισηορίουλόγω κοινοπραξίας)

21.5           Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.Γίνονταιεπίσηςδεκτέςκαιμεμονωμένεςεργοληπτικές επιχειρήσειςή κοινοπραξίεςεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνκατ΄εφαρμογήτηςπαρ.9 του άρθρου16τουν.3669/08(«κύριακατηγορία»). Κατάταλοιπάεφαρμόζονταιοι ισχύουσεςδιατάξειςγιατησυμμετοχήεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνσεδιαγωνισμούς γιατηνκατασκευήΔημοσίων Έργων.

Εγγύησησυμμετοχήςστονδιαγωνισμόορίζεταισε2%επίτουπροϋπολογισμούτουέργου χωρίςτακονδύλια τουΦ.Π.Α.δηλαδή5.285,00 ΕΥΡΩκαιησχετικήεγγυητικήεπιστολή θααπευθύνεταιπροςτοΔήμοΑβδήρων.Ηισχύςτηςθαείναιτουλάχιστον6(έξι)μηνώνκαι

30(τριάντα)ημερών,μετάτηνημέραδιεξαγωγής τουδιαγωνισμού.Οχρόνοςισχύοςτων προσφορών είναι(6) έξιμήνες.

Οιεργολάβοι Δημοσίωνέργωνυποχρεούνταιναπροσκομίσουνόλατααπαιτούμενα δικαιολογητικά, πουπροβλέπονται απότιςσχετικέςδιατάξειςγιαταδημόσιαέργακαθώςκαι δελτίοφορολογικήςενημερότητας.

Ηπροθεσμίαπεράτωσηςτου έργουείναι(5) πέντεμήνες.

Το έργο χρηματοδοτείταιαπό το ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξητης

Ελλάδας2007 - 2013" με ποσοστόσυγχρηματοδότησης90,38 % απότοΕ.Γ.Τ.Α.Α.και

9,62 % απόΕθνικήΔαπάνη(ΑριθμόςΣΑΕ282/8).

Προβλέπεταιη δυνατότηταχορήγησηςπροκαταβολήςστονΑνάδοχοσύμφωναμετιςδιατάξεις τουάρθρου 51 του Ν. 3669/08

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Αβδήρων.

Περισσότερες πληροφορίεςμπορούνναπάρουνοιενδιαφερόμενοιαπότηνΤεχνικήΥπηρεσία του Δήμου Αβδήρων, αρμόδιος υπάλληλος Μουμτσάκης Γεώργιος (τηλ.:2541352420

Φαξ:2541352454)-ΤζιάτζηςΑριστείδης(τηλ.:2541352416), τις εργάσιμεςημέρεςκαιώρες.

Γενισέα, 22/4/2015

     ΔήμαρχοςΑβδήρων

ΤσιτιρίδηςΓεώργιος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013