electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΟλοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ. Αβδήρων

Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ. Αβδήρων

 

       Γενισέα     04 /02 /2015

          Αριθμ. Πρωτ. 1869

                                                            

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΕΡΓΟ:

Έργα ενεργειακής αναβάθμισης» (Υ/Ε 3) της Πράξης «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ. Αβδήρων»

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ:

ΕΠΠΕΡΑΑ

Προυπ. 186.732,25

 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων Ν. Ξάνθης προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσηςσύμφωνα με την αριθμ. 14 / 2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα του άρθρο 4 περ. , (β), « Η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) για την ανάδειξη μειοδότη εργασιών για το έργο με τίτλο Έργα ενεργειακής αναβάθμισης (Υ/Ε 3) της Πράξης «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Πολυσίτου Δ. Αβδήρων».

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 186.732,25 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" και από τον Άξονα Προτεραιότητας "01 - Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη". με κωδικό MIS 355346. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί

Το έργο αφορά την ενεργειακήαναβάθμισητου κτιρίου ΓυμνασίουΠολυσίτουτου Δ. Αβδήρων και θα εκτελεστεί βάσει τής υπ’ αριθμόν 108/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5)   ημερολογιακών μηνών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισεα Ξανθης στις 17 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη από την αρμόδια επιτροπή με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX. πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η κοινοπραξίες εφόσον ανήκουν στην Α2 , και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με ποσό της κατηγορίας 114.218,17 ευρώ και κατηγορίας Α1 και άνω   για έργα   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ    με ποσό της κατηγορίας 36.287,92 ευρώ

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε των3.010,12 €. ευρώκαι πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Αβδήρων, να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σ' όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη, σχέδια κ.λ.π.) τον τρόπο απόκτησης τους και να παραλάβουν , το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) της διακήρυξης με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, από το Δημαρχείο Γενισέα, Πληροφορίες κ. Φώτιος Μουργόπουλος. τηλ.:2541352534. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

                   Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την Πέμπτη  12 / 03 /2015

Άβδηρα  04 - 02 - 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018