electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Οικονομική Υπηρεσία

Ταχ. Δ/νση, Άβδηρα

Ταχ. Κώδικας, 67061

Πληροφορίες: Δημήτριος Μαυρομάτης

Τηλέφωνο: 2541352536

Γενισέα, 02-01-2015

                                               Αριθμ. Πρωτ.: 9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
 1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
 2. Το άρθρο 195 παρ.1 του Ν. Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
 4. Την υπ’ αριθ. 304/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16253/10-12-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση με δημοπρασία του ακινήτου με αριθ.858       εκτάσεως 23.734 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μαγικού του Δήμου Αβδήρων και έχει στην κυριότητά του ο Δήμος, όπως τα ακίνητο αυτό φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και παραπέμφθηκε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων τη δημοπρασίας.
 5. Την υπ’ αριθ. 155/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της πλειοδοτικής δημοπρασίας

Προκηρύσσουμε

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με δημοπρασία ακινήτου εκτάσεως 23.734 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μαγικού του Δήμου Αβδήρων με τους παρακάτω όρους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: δημοτικό ακίνητο (αγροτεμάχιο) με αριθ. 858 εκτάσεως 23.734τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μαγικού του Δήμου Αβδήρων

1.- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ετών και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σιωπηρή παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται. Η εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο θα γίνει από εκπρόσωπο του Δήμου μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραδόσεως. Ο μισθωτής μπορεί να παραιτηθεί της μισθώσεως αφού ενημερώσει έγκαιρα και εγγράφως τον εκμισθωτή τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της παραίτησης.

2.- ΜΙΣΘΩΜΑ: Το ετήσιο μίσθωμα θα προκύψει μετά από πλειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 20,00 ευρώ κατά στρέμμα πλέον των κρατήσεων που βαρύνουν το μίσθωμα και οι οποίες θα βαρύνουν το μισθωτή. Το ετήσιο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται στις 30 Νοεμβρίου κάθε μισθωτικού έτους πλην του 1ου μισθωτικού έτους που θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.

3.- Ο μισθωτής πέραν του ετήσιου μισθώματος θα βαρύνεται με τα έξοδα χαρτοσήμου καθώς με οποιαδήποτε άλλη περιοδική δαπάνη που βαρύνει κατά το νόμο και τις μισθωτικές συνήθειες τους μισθωτές, όπως όλα τα παραπάνω καθορίζονται κατά καιρούς από τον νόμο, τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

4.- ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ: Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για γεωργική εκμετάλλευση. Το νερό για άρδευση θα εξασφαλιστεί με φροντίδα του εκμισθωτή και όχι από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.

5.- Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του το μίσθιο, τις δουλείες υπέρ αυτού, τα όρια αυτού και εν γένει μα διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση τρίτου άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

6.- Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή της χρήσης του μισθίου, η υπεκμίσθωσή του ή μη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρησης της χρήσης του σε οποιονδήποτε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

7.- Οι οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες επισκευής και συντήρησης του μισθίου, έστω και αναγκαίες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, ακόμα και αν αυτές είναι επωφελείς ή πολυτελείς και θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου χωρίς αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση ο εκμισθωτής δικαιούται να απαιτήσει την απομάκρυνση των προσθηκών και την αποκατάσταση του μισθίου στην κατάσταση που το παρέδωσε. Ρητά επιτρέπεται στον μισθωτή να προβεί σε κατασκευές, τροποποιήσεις, διαρρυθμίσεις του μισθίου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό για την χρήση που το προορίζει, οι δαπάνες όμως αυτών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο και θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του μισθίου δεν θα αλλοιώνουν δε το χαρακτήρα και τη μορφή του μισθίου.

8.- Οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις γίνουν στο μίσθιο θα είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία

9.- Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο κατά την λήξη του μισθωτικού χρόνου χωρίς καμία απαίτηση για τις εγκαταστάσεις που θα κατασκευάσει εντός του μισθίου. Όλα τα συστατικά και παραρτήματα θα παραμείνουν στην κυριότητα του εκμισθωτή.

10.- Σε περίπτωση αυθαίρετης παραμονής του μισθωτή στο μίσθιο, αυτός θα υποχρεούται να καταβάλλει στον εκμισθωτή, για κάθε μέρα καθυστέρησης το διπλάσιο του προ της λήξης αναλογούντος ημερήσιου μισθώματος και η παραμονή του σ’ αυτό δεν θα έχει χαρακτήρα σιωπηρής ανανέωσης της μίσθωσης, τα δε τυχόν καταβαλλόμενα ποσά από τον μισθωτή στον εκμισθωτή, θα νοούνται όχι ως μισθώματα αλλά ως αποζημίωση χρήσης του μισθίου.

11.- Ο μισθωτής υπόσχεται να συμμορφώνεται με τις οικείες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις και να τηρεί σχέσεις κατανόησης και συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες των γειτονικών ακινήτων και τους κατοίκους της περιοχής, ειδικά δε θα λαμβάνει κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέτρο ώστε να μην παρενοχλείται η υγεία, η ησυχία και η ασφάλεια αυτών.

12.-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ: Ο εκμισθωτής μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση μισθώσεως εάν ο μισθωτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της σύμβασης και να απαγγείλει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου την έκπτωση του μισθωτή από τα δικαιώματα της μίσθωσης. Ειδικότερα: Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους του μισθωτή και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος μαζί με όλες τις πρόσθετες και παρεπόμενες επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις που θα απορρέουν από την συμφωνηθείσα μίσθωση, εξομοιώνονται με καταγγελία της μίσθωσης από μέρους του μισθωτή και έκπτωση αυτού, με αποτέλεσμα να λύεται η μίσθωση με υπαιτιότητά του και να δικαιούται ο εκμισθωτής να ζητήσει την απόδοση του μισθίου από τον μισθωτή ή από κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν ενώ παράλληλα εκπίπτει υπέρ του Δήμου και η εγγυητική επιστολή.

13.- Κάθε παραίτηση, τροποποίηση ή ανανέωση των όρων της σύμβασης θα πρέπει να γίνεται έγγραφα άλλως δεν θα έχει αποδεικτική δύναμη.

   Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα στις 14 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής που ορίσθηκε με την αριθ. 304/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τους:

α) Βαλασίδη Σταμάτιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωτή του την Αντιδήμαρχο Ρούφου Παρασκευή.

β) Γουλινάκη Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Γαρούφα Δήμο και

γ) Ελευθεριάδη Λεωνίδα Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μαγικού Βαμβακίδη Μιχαήλ.

Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την δημοτικό υπάλληλο Ελένη Λαβτζή.

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της δημοπρασίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αβδήρων.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου περί εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης αλλιώς η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αβδήρων και ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του οι οποίοι ενέχονται αμφότεροι για την τυχόν μειωμένη διαφορά από την προηγούμενη δημοπρασία.

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή της δημοπρασίας γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 50€, ενώ παράλληλα θα καταβάλλει με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης που θα υπογραφεί εντός είκοσι ημερών από την επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας το μίσθωνα της πρώτης περιόδου.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων στο Δημαρχείο Αβδήρων (τηλ. 2451352536, 2541352514).

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιτιρίδης

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013