electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΠρόσκληση υποβολής προσφορών τα πλαίσια της δράσης 2 «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών τα πλαίσια της δράσης 2 «ΔΙΚΤΥΩΣΗ»

ΔήμοςΑβδήρων

ΓενισέαΞάνθης

Τηλ25410-52555- Φαξ25410-52554 www.avdera.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ                ΑναπτυξιακήΣύμπραξηΑΛΦΙΤΟΠΩΛΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

Βενιζέλου70- Ξάνθη

Τηλ. 2541440955 –Φαξ2541083007 www.alfitopolis.gr

Αρ. Πρωτ.25291

Γενισέα, 6/10/2014

Πρόσκλησηυποβολήςπροσφορών γιατηνπρομήθειακαιτηνπαροχή υπηρεσιώνσταπλαίσιατηςδράσης2«ΔΙΚΤΥΩΣΗ»,τηςπράξης«Παραγωγή καιΕμπορίαΤοπικών προϊόντων καιπροώθησήςτουςμέσωτου Θεματικού Εναλλακτικού Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Δικτύωσης. Εξειδίκευση στηνπαροχή υπηρεσιώνφροντίδαςκατ’οίκονσεηλικιωμέναάτομακαθώςκαι σεάτομαπουβρίσκονταιστηνδιαδικασίαανάρρωσης»καιμεκωδικόΟΠΣ

375449 πουσυγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούςπόρουςκαι υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»2007-2013.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τέσσερεις χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ

(4.120,00€),συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ, ο οποίος αποτελεί εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

«Αλφιτόπωλις»,πουυλοποιείτην πράξη«ΠαραγωγήκαιΕμπορία Τοπικών προϊόντωνκαιπροώθησήςτουςμέσωτουΘεματικούΕναλλακτικούΤουρισμού,του

ΠολιτισμούκαιτηςΔικτύωσης.Εξειδίκευσηστηνπαροχήυπηρεσιώνφροντίδαςκατ

οίκον σεηλικιωμέναάτομακαθώςκαισε άτομαπουβρίσκονταιστηνδιαδικασία ανάρρωσης»καιμεκωδικόΟΠΣ375449,που συγχρηματοδοτείταιαπότοΕΚΤκαι εθνικούςπόρουςκαιυλοποιείταισταπλαίσιατουΕπιχειρησιακούΠρογράμματος

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»2007-2013δυνάμει:

 • Του Ν.3463/2006«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
 • ΤουΝ.3852/2010«ΝέαΑρχιτεκτονικήτηςΑυτοδιοίκησηςκαιτης
  • ΤηςμεΑρ.Πρωτ.2.13201/4.1896απόφασηένταξηςτηςΠράξης«Παραγωγή καιΕμπορίαΤοπικώνπροϊόντωνκαιπροώθησήςτουςμέσωτουΘεματικού
 • Τηςμεαρ.2/16-10-2012απόφασητουΔ.Σ.τηςΑναπτυξιακήςΣύμπραξης
  • Του με Αρ. 3/01-03-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού ΣυμβουλίουΑβδήρων γιατην συμμετοχήτουΔήμουΑβδήρων στην ΑναπτυξιακήΣύμπραξη«Αλφιτόπωλις»
  • Την υπ’ αρίθμ. 264/2014 απόφαση του Δ.Σ. Αβδήρων για εγγραφή του κόστους στοπρόγραμματου Δήμου
 • Τηνυπ’αρίθμ.118/2014απόφασητηςΟικονομικήςΕπιτροπήςτουΔήμου
 • F
 • Στυλό(150τεμάχια)
  • ΜπλοκσημειώσεωνΑ4,15 σελίδων,ασπρόμαυρα,150 τεμάχια
  • Πρόγραμμαεκδήλωσηςσε έγχρωμηεκτύπωσηΑ4,150 τεμάχια
  • Ενημερωτικόυλικό(σημειώσειςεισηγητών,κ.ο.κ.),150 τεμάχια
  • ΜέγεθοςΑ3
  • 4χρωμία
  • Αντίτυπα50
  • 4χρωμία
  • Αντίτυπα150
  • Πρόσκλησηκαισε ψηφιακήμορφή
   • Roll-upμηχανισμόςστήριξηςκαιεκτύπωσησε μουσαμά,διάστασης0,80Χ2m
   • 1τεμάχιο
   • Ροφήματα(καφέ,νερό,τσάι,αναψυκτικά,χυμόκτλ)
   • Ποικιλίαβουτημάτων/σνακ
   • ΠοικιλίαΣάντουιτς

Αποκεντρωμένης Διοίκησης–ΠρόγραμμαΚαλλικράτης»


Εναλλακτικού Τουρισμού, του Πολιτισμού καιτης Δικτύωσης. Εξειδίκευση στηνπαροχήυπηρεσιώνφροντίδαςκατοίκονσεηλικιωμέναάτομακαθώς καισεάτομαπουβρίσκονταιστηνδιαδικασίαανάρρωσης»καιμεκωδικό ΟΠΣ375449το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»2007-2013.

«Αλφιτόπωλις»για την υλοποίησητης Πράξης μείδια μέσα

Αβδήρωνγιατηνδιάθεσητης πίστωσης

προτίθεταισταπλαίσιατηςδράσης2«ΔΙΚΤΥΩΣΗ»πουυλοποιείται σταπλαίσιατης πράξης«ΠαραγωγήκαιΕμπορίαΤοπικώνπροϊόντωνκαιπροώθησήςτουςμέσω του ΘεματικούΕναλλακτικούΤουρισμού, τουΠολιτισμούκαιτηςΔικτύωσης. Εξειδίκευσηστην παροχήυπηρεσιών φροντίδαςκατ’οίκον σεηλικιωμέναάτομα καθώςκαισεάτομαπουβρίσκονταιστηνδιαδικασίαανάρρωσης»καιμεκωδικό ΟΠΣ375449,που συγχρηματοδοτείται απότο ΕΚΤκαι εθνικούςπόρους και υλοποιείταιστα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»2007-2013ναπροβείστην παροχήτηςπαρακάτω υπηρεσίας:

α/α

Είδος

Ποσότητα

Ποσό

1

ΦόρουμΔιαλόγου

ΣΥΝΟΛΟ

1

4.120,00€

4.120,00€

OΔήμοςΑβδήρωνθαδιοργανώσειέναΦόρουμΔιαλόγουτοοποίοθααποτελέσει μιασυλλογικήδραστηριότητα,στοπλαίσιοτης οποίαςθαπροωθηθούνβιώσιμες συνεργασίες μεταξύ συντελεστών της αγοράς εργασίας και θα καταθέσουνπροτάσεις γιατην επίλυσησυγκεκριμένων προβλημάτων τηςομάδαςστόχουενώθα πραγματοποιηθείπροσπάθειαγιατηνδιαμόρφωσηκοινήςπολιτικήςπροώθησης τωνανέργωνστηναπασχόλησησετοπικόή/καιπεριφερειακόεπίπεδο.

Κατάτην διάρκειατουforumθαπαρουσιαστούν καισυζητηθούν οιπροοπτικέςτης δικτύωσης φορέων, δομών, επιχειρήσεων, ομάδων στόχου, συλλογικών οργανώσεων κ.α.Επιπλέον θαπραγματοποιηθούν εργαστήρια,παρουσιάσεις, εκθέσεις/εκδηλώσεις απότις ομάδες στόχου.

Οπροϋπολογισμόςτουέργουανέρχεταιστοποσότωντεσσάρων χιλιάδωνεκατόν είκοσι ευρώ(4.120,00€),συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διάρκειατουέργου:Ηδράσηθαπρέπειναέχειεντός60ημερών απότην υπογραφή τηςσύμβασηςπερίοδοςαυτήπεριλαμβάνεικαιτονέλεγχοτων τελικών παραδοτέων της δράσηςμέχρι τηνοριστικήτους παραλαβή.


Ηπληρωμήτηςπρομήθειαςθαγίνειμετάτην ποσοτικήκαιποιοτικήπαραλαβήτων παραδοτέων.

Κριτήριοεπιλογήςαποτελείηχαμηλότερηοικονομικήπροσφοράσεσυνδυασμόμε

την κάλυψητων τεχνικών προδιαγραφών όπωςτίθενταιστοεπισυναπτόμενοτεχνικό παράρτημα.

Δικαίωμαυποβολήςπροσφοράςέχουν:Α)Όλα ταφυσικάή νομικάπρόσωπαμε αντικείμενοαπασχόλησηςτην παροχή,σχετικών μετοαντικείμενο,υπηρεσιών,οι οποίοιείναιεγκατεστημένοιστην Ελλάδα,Β)Όλαταφυσικάήνομικάπρόσωπαπου λειτουργούννόμιμα ωςκράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.του ΕυρωπαϊκούΟικονομικούΧώρου(ΕΟΧ)ήσετρίτεςχώρεςπουέχουν υπογράψειτη ΣυμφωνίαΔημοσίων Συμβάσεων καιδιαθέτουν την αποδεδειγμένηεμπειρίασε υλοποίησηανάλογωναντικειμένων.

Οιενδιαφερόμενοιοφείλουνναυποβάλλουν τιςπροσφορέςτουςσεσφραγισμένο φάκελοτα Γραφείο Πρωτοκόλλουτου Δήμου Αβδήρωντη Γενισέα Ξάνθης,μέχρι την21/10/2014 καιώρα13:00.

Το περιεχόμενο τηςπροσφοράς θα πρέπειναπεριέχειπίποινή αποκλεισμού, επιστολήυποβολής προσφοράς και συμπληρωμέναταέντυπατου παραρτήματος, αποκλειστικάστημορφήπουπαρατίθενται.Επικουρικά,δύνανταιοισυμμετέχοντες ναπροσκομίσουνκαιοποιοδήποτεάλλοστοιχείοκρίνουν ότιθατεκμηριώσειμε καλύτεροτρόποτην προσφορά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούννα απευθύνονται στα γραφείατουΔήμουΑβδήρων,κατάτιςεργάσιμεςημέρεςκαιώρες,καθώςκαιστα τηλ2541352512και2541352537.

Υπεύθυνοι για την προμήθεια είναι οι υπάλληλοι Παναγιώτης Κεμανετζής και

Παπαδοπούλου Άννα.

Ο ΔήμαρχοςΑβδήρων

Τσιτιρίδης Γεώργιος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΤΕΧΝΙΚΩΝΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕπιθυμητάΤεχνικάΧαρακτηριστικά

Συμμόρφωση

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Παρατηρήσεις

Δημιουργίακαιδιανομή δύο(2)ΔελτίωνΤύπουσχετικάμε το Συνέδριο

   

ΕνοικίασηΑίθουσαςπραγματοποίησηςτουΦόρουμ

(εφόσοναπαιτηθεί)

   

Δημιουργίαφακέλουενημερωτικούυλικού

4/χρωμη α,β’όψη,150τεμάχια

   

ΔημιουργίακαιαναπαραγωγήενημερωτικήςΑφίσαςγιατη δράση

   

Δημιουργίακιαναπαραγωγήπρόσκλησηςγιατηδράση

   

Δημιουργίακιαναπαραγωγήbannerγιατοχώρο διεξαγωγήςτηςδράσης,με ταεξήςχαρακτηριστικά:

   

Φωτογραφικήκάλυψητηςεκδήλωσης

   

ΠαροχήCoffeeBreakγια150άτομαπουθαπεριλαμβάνει:

   

Οανάδοχοςδιαθέτειανάλογηεμπειρίασε υλοποίηση ανάλογωναντικειμένων

   


Ο προσφέρων

(υπογραφή& σφραγίδα)


ΕΝΤΥΠΟΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή χωρίς

Φ.Π.Α.

Τιμή με

Φ.Π.Α.

1

Φόρουμ

Διαλόγου

1

   

ΣΥΝΟΛΟ

   

Οπροσφέρων

(υπογραφή& σφραγίδα)

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013