electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΓΕΝΙΣΕΑ   26-07-2013

Ν Ο Μ Ο Σ   Ξ Α Ν Θ Η Σ                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 23079

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                        

Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΣΕΑ Ξάνθης                  

Τ.Κ. 67 064                                                

Πληροφορίες:Ε. Καραναστασιάδου                                

Τηλέφωνο:     2541352516 &17                                           

FAX:     2541352519        

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

1. ΄Εχοντας υπόψη; Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει με τις                     τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4

του Ν. 2738/1999

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012

6. Την υπ αριθμ. 200/20-06-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

7. Την υπ αριθμ.7688/04-07-2013 εγκριτική απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

8. Την απόφαση του Δημάρχου   24/733/09-01-2013 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων  Αντιδημάρχων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για την ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ έτους 2013 για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα από την ημερομηνία πρόσληψης. με ανώτατο όριο των 2 μηνών

 

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

σύμβασης

Περίοδος απασχόλησης 2 μηνών

1

ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ

1

Δύο -2- μήνες

Από την υπογραφή της σύμβασης με ανώτατο όριο των 2 μηνών

2

Εργάτες/εργάτριες

9

Δύο -2- μήνες

Από την υπογραφή της σύμβασης με ανώτατο όριο των 2 μηνών

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών

Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά, ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

  1. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ συμπληρωμένο σε όλες τις ενδείξεις και υπογραφή για την Υπεύθυνη Δήλωση όπως περιλαμβάνεται στο ειδικό έντυπο
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  3. , Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης οι έγγαμοι
  4. Πιστοποιητικό γέννησης οι άγαμοι

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ για την ειδικότητα του ενός ΟΔΗΓΟΥ κατηγορίας Γ, του 2ου οδηγού  κατηγορίας Γ.

Α) Ακριβές αντίγραφο της άδειας οδήγησης και τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας.

Β)Ελλείψει τίτλου σπουδών ΔΕ εκπαίδευσης απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου οι αποφοιτήσαντες μετά το έτος 1980, ή Δημοτικού οι αποφοιτήσαντες έως το έτος1980 με αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Γ) Ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα, δικαιολογητικά της περίπτωσης Β και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

 

 

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ για την ειδικότητα εργατών

Η θέση είναι χωρίς τυπικά προσόντα. Δηλαδή δεν απαιτείται τίτλος σπουδών

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Αβδήρων, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στη Γενισέα Ξάνθης (στο κτίριο πρώην ΔΕΥΑ) και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού, στην αρμόδια υπάλληλο: Ελ. Καραναστασιάδου ή Α. Κοτσάνη.έως τις 051/08/2013

      Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541352517 & 2541352516

 

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (με πρακτικό ανάρτησης) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ.

Ε. ΕΝΤΥΠΑ

Το ειδικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ=>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
 
 
 

Εκδηλώσεις

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013