electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΓΕΝΙΣΕΑ :17-01-2013

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.1514

ΔΗΜΟΣ...ΑΒΔΗΡΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Αβδήρων
Ο Δήμαρχος ...ΑΒΔΗΡΩΝ.... έχοντας υπόψη
- τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
- τον ΟΕΥ του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ...(ΦΕΚ Β΄2305/06-08-2012)..............
- Την εγκύκλιο 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό
ειδικών θέσεων».
- Την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ.Α')
- Τις διατάξεις του άρθρου 243, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
- Το γεγονός ότι ο Δήμος Αβδήρων δικαιούται σύμφωνα με τα
πληθυσμιακά του δεδομένα τέσσερις (4) Ειδικούς Συμβούλους,
Ειδικούς Συνεργάτες και Επιστημονικούς Συνεργάτες, όσοι είναι και οι
Αντιδήμαρχοι του Δήμου και ύστερα από το Ν. 4093/2012 δύο (2)
Ειδικούς Συμβούλους, Ειδικούς Συνεργάτες και Επιστημονικούς
Συνεργάτες
Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, σχετικά με την πλήρωση μίας
(1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, ο/η οποίος/α θα απασχολείται στο Δήμο, με την
παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα:


· Σε θέματα αρχαιολογίας, πολιτισμού και πολιτιστικών θεμάτων,
οργάνωσης και επίβλεψης προσωπικού για τη διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων και ενέργειες προώθησης θεμάτων πολιτισμού, (αφού ο
Δήμος Αβδήρων είναι ιστορικός δήμος με πλούσια ιστορία και
αρχαιολογικά ευρήματα), με στόχο την ανάδειξη του αρχαιολογικού
πλούτου του Δήμου και την προσέλκυση επισκεπτών για την προώθηση-
ανάπτυξη του τουρισμού, την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, καθώς και με τις δημόσιες
σχέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
· Να είναι Δημότες και κάτοικοι του Δήμου Αβδήρων
1
· Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11
έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από
την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
· Να είναι κάτοχοι πτυχίου κλασικής φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής.
· Να διαθέτουν πτυχίο γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικής)
· Να έχουν άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
· Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης
Η πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Συνεργατών, θα διενεργηθεί με
απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά
την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα
ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η ειδικής
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από
τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν
παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις
τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας
στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν
προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής
και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή
προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου Αβδήρων,
τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.
Οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012
και τυχόν αναπροσαρμόζονται
Η σύμβαση εργασίας λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και
την καταγγελία της, ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση
του Δημάρχου, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη
συγκατάθεση για τη διατήρησή του.
Στην περίπτωση της αποχώρησης του Δημάρχου ή της απολύσεως λόγω
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η λύση της εργασιακής σχέσης
επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα περιλαμβάνουν αναφορά στην
συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, θα συνοδεύονται επίσης με:
1. Βιογραφικό σημείωμα,
2. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού ( άρθρα 11
έως και 17 του Ν.3584/2007),
3. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών,
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5. Πιστοποιητικό γεννήσεως
6. Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους Δικαιολογητικά.
2
και θα κατατίθενται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας, στα Γραφεία του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος κα. Ε.
Καραναστασιάδου τηλ. 2541352517) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον τύπο, θα
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, θα αναρτηθεί στο
«Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013