electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Γενισέα: 04/04/2012
Αριθ. Πρωτ.: 14527

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΔΗΜΟΣ Αβδήρων: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (Ειδικό Νηπιαγωγείο Ν. Ζυγού, Δημοτικό Σχολείο Τυφλών & Αμβλυώπων Φελώνης, Εργαστήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τ.Ε. Αβδήρων, Τ.Ε. Γενισέας, Τ.Ε. Πολυσίτου και Τ.Ε. Νηπιαγωγείου Σουνίου».

 1. Αναθέτουσα Αρχή

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΓΕΝΙΣΕΑ, Τηλέφωνα:2541352555, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

...

...

2. Περιγραφή του έργου:

   Το έργο αναφέρεται στην προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης (Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης) και περιλαμβάνει: Ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα, Εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγήςIΕιδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα, Εξοπλισμό  εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης, Εξοπλισμό εργαστηρίων κεραμικής, Εξοπλισμό εργαστηρίων κηπουρικής, Εξοπλισμό φυσιοθεραπείας, Διαδραστικούς πίνακες, Υπολογιστές - μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας, Έπιπλα, Λοιπό εξοπλισμό.

   Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες, διακόσια πενήντα ένα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (158.251.19€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη.

   Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση:

 Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, για την προμήθεια των ειδών [κατηγοριοποιημένων σε έντεκα (11) πακέτα].

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄ του αναλυτικού τεύχους. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.

 

Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ


 


 4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών:

   Στην Έδρα του Δήμου Αβδήρων και όπου επιβάλλεται από τη φύση του παρόντος έργου.

 5. Δικαίωμα Συμμετοχής.

   Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και πειραμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

- Για τις ενώσεις των προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

   Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

 7. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού:

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την έδρα του Δήμου Αβδήρων, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες και μέχρι τις 03/05/2012:

Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης, 67064 Γενισέα,

Τηλέφωνα: 2541352555,

Υπεύθυνη: Μισκάκη Αμφιθέα.

 β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση www.avdera.gr.

 8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήμου μέχρι την 10/05/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

 

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Αβδήρων Γενισέα Ξάνθης, ΤΚ 67064 Γενισέα.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση.

 γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και δύο (2)  αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ROMs).

 δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 9. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

   Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αβδήρων, Γενισέα Ξάνθης, ΤΚ 67064 Γενισέα, Γραφείο προμηθειών Δήμου, στις 10/05/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.

 1Ο. Εγγυήσεις συμμετοχής

   Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 7.912,56€ (ποσοστό 5% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ) για προσφορά που αφορά το σύνολο του έργου. Το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής για προσφορά σε συγκεκριμένο πακέτο ή πακέτα, είναι 5,00 % επί το συνολικού ποσού του πακέτου ή των πακέτων. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Αβδήρων και να έχει ισχύ τουλάχιστον έναν (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

 11. Ισχύς των προσφορών

   Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές μέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 12. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

   Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 04/04/2012.

 13. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης

   Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013», διέπεται δε από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο:

- Η υπ΄ αριθμ. 11389/3/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.)». όπως τροποποιήθηκε. συμπληρώθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α"247) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

- Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007. ΦΕΚ Α" 267/3.12.2007. Διαχείριση. έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

- Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α" 68/20.3.2007). «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

- Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο Ν. 3471/2006, Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472197.

- ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2006/C 179/02) σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις»

- Της υπ΄ αριθμ 35/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας προκήρυξης.

 14. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Αβδήρων τηλ. 2541 3 52555 (Μισκάκη Αμφιθέα). Φαξ: 2541 3 52554.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

για λήψη της προκήρυξης πατήστε εδώ ... pedik_diakirx

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018