menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                          Γενισέα, 06.04.2022

                                                Αρ. Πρωτ: 4108

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

του έργου :

  1. «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ»

Ο Δήμος Αβδήρων  προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» με προϋπολογισμό: 230.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

- κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ , με προϋπολογισμό 185.483,87 €  (χωρίς Φ.Π.Α).

- CPV: CPV): 45233140-2 Οδικά έργα  και Κωδικός NUTS: EL512

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την  ημέρα Πέμπτη 05 Μαΐου  2022 καταληκτική ημερομηνία και ώρα  10,00 π.μ    στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η                            10 Μαΐου 2022 , ημέρα    Τρίτη  και ώρα 10,00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία    με προϋπολογισμό 185.483,87 €  (χωρίς Φ.Π.Α)     και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Iτης ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθ. αριθμ  51/2022 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΞ4Ω6Γ-ΙΚ3 ) εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr , στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr ).

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.709,68  ευρώ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  δέκα ( 10 ) μήνες

Το έργο είναι ενταγμένο στο Προϋπολογισμό και  τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αβδήρων με ΚΑ: 30.7323.040

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα   (12) ημερολογιακούς  μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων

Γενισέα      06  / 04   / 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018