menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση      : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.      : 67064

Πληροφορίες : Π. Κεμανετζής

Τηλέφωνο      : 2541352512

EMAIL            : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                             

                                                                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΑΝΟΙΚΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (για το σύνολο των υπηρεσιών) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των Εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αβδήρων για τη θερινή περίοδο του έτους 2022, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 144.979,96€ χωρίς το Φ.Π.Α. (24%).

1)   Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  Δήμος  Αβδήρων,  Οδός:  Γενισέα Ξάνθης,  Ταχ.Κωδ.:  67064,  Τηλ.: 2541352512-2541352558, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

2) Κωδικός CPV: {75252000-7} – Υπηρεσίες διάσωσης

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512

4) Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης: Σκοπός της ανάθεσης των εν λόγω εργασιών είναι η παροχή υπηρεσιών πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αβδήρων έτους 2022 (παραλία Μυρωδάτου, Μάνδρας, Πόρτο Μόλος και Cocos), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ. 4/2022 σχετική μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α΄/31-8-2020).

5) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.avdera.gr.

6) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών  προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7)   Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

8) Υποβολή προσφορών:Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», ως εξής:

- Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και έναρξης υποβολής προσφορών: 11-03-2022 ημέρα Παρασκευή.

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29-03-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00:00.

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 04-04-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ

- Α/Α Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 157193

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

11) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 2.899,60€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

13) Χρηματοδότηση Σύμβασης: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022 τον Κ.Α.Εξ. 15.6142.001.

14) Ειδικοί Όροι: Διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης από 01/06/2022 ή την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι πέραν της 30-09-2022.

15) Δημοσιεύσεις:   Το συνολικό  κείμενο  της διακήρυξης αναρτάται  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.avdera.gr

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018