menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΠρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τα έτη 2021 και 2022 ».

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τα έτη 2021 και 2022 ».

                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Τμήμα Προγραμματισμου, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας

                                              Γενισέα, 09.03.2021

Αρ. Πρωτ: 2509

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα   Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Πληροφορίες: Π. Κεμανετζής

Τηλ.: 2541352512

ΦΑΞ: 2541352539

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ     ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»

Ο Δήμος Αβδήρων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για χρονικό διάστημα δύο ετών, εκτιμώμενης αξίας 10.167,03€ με τον Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει της τεχνικής περιγραφής και της εκτιμώμενης αξίας της επισυναπτόμενης μελέτης αρ. 23/2021 του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με το Ν. 1568/85 «Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων», στις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας και δύναται να επιλέξει μεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή και ιατρού εργασίας σε εργαζόμενους στην επιχείρηση, ή (Α) σε άτομα εκτός της επιχείρησης, ή (Β) μέσω σύναψης σύμβασης με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), ή (Γ) με συνδυασμό μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.

Η παροχή των υπηρεσιών θα ανατεθούν με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, λαμβάνοντας υπόψη και τα κάτωθι:

 • Το Π.Δ. 294/88 «σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας»,
 • Την ΚΥΑ 88555/3293/88 που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 με τον οποίο η εφαρμογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.
 • Το Π.Δ. 17/96 όπως τροπ. από το Π.Δ. 159/99.
 • Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 σύμφωνα με τον οποίο κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4304/2015 (άρθρο 27), με το οποίο αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δύναται να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες, να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο έως και τις 16/3/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00στο γραφείο πρωτοκόλλου του δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα, Τ.Κ. 67064, Ξάνθη.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πέρα από την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του σφραγισμένου φακέλου τα εξής δικαιολογητικά:

1) Υ.Δ. του Ν. 1599/86 ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, (παρέχεται συνημμένα και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου).

2) Ασφαλιστική Ενημερότητα (Για συμμετοχή σε διαγωνισμό).

3) Φορολογική Ενημερότητα (Για συμμετοχή σε διαγωνισμό) - (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (2 και 3) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

4) Εφόσον υποψήφιος ανάδοχος είναι Ε.Ξ.Υ.Π.Π. τότε θα πρέπει να κατατεθούν επιπλέον ι) Άδεια της εταιρείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιι) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και ιιι) Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας. Εφόσον η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται σε ΕΞΥΠΠ θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύστασή τους σύμφωνα με το άρθ. 23 του Ν. 3850/2010.

5) Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας καθορίζονται από το άρθ.5 του Ν. 1586/85 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3144/2003 και το άρθ. 11 του Ν. 3850/2010.

Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή: α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς της περίπτωσης δ΄της παραγράφου 1 τουλάχιστον οκταετή.

Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται μειώνεται ως εξής: α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄και β΄ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος, β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και η οικονομική προσφορά υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου σε περίπτωση Ε.Ξ.Υ.Π.Π.

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Συνημμένα: Η αρ. 23/2021 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018