menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΔΕΥΑΑ -- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ.

ΔΕΥΑΑ -- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

Νέος Ζυγός, 28/8/2020

Αρ. Πρωτ: 582

ΕΡΓΟ:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ

Προϋπ.: 59.919,35 € (πλέον ΦΠΑ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η ΔΕΥΑ Αβδήρων προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της υπ. αρ. 9/2020 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 59.919,35 € (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 88/2020 Απόφαση Δ.Σ.

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑΑ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Επιχείρηση Ο.Τ.Α.

Δ/νση: 3ο χλμ. Ξάνθης – Λάγους, Νέος Ζυγός

Ταχ.Κωδ.: 67100

Τηλ.: 2541352501

Telefax: 2541352508

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr ,

Κωδικός NUTS: EL512

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στην Γενισέα την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα www.avdera.gr. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο και θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους , τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και το ΤΕΥΔ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr καθώς και από το Δημαρχείο του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα Ξάνθης (Πληροφ. Φώτιος Μουργόπουλος. 2541352534 η 2541352555). Τα στοιχεία ( έντυπα ) χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 4/9/2020 ημέρα Παρασκευή. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

 

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας Υδραυλικά, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων Υδραυλικά που είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για ποσό 59.919,35 ευρώ και άνω

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 72 του Ν.4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο βαρύνει τον προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Αβδήρων οικονομικού έτους 2020 (αριθμός ανάληψης υποχρέωσης 396/25-5-2020) και χρηματοδοτείται από τον Κωδικό Κ.Α. 11.04.12 (CPV: [45240000-1] – Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα. Το έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται για την αντικατάσταση υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Πεζούλας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τέλος, προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

 

 

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018