electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Σχεδιασμό για την Εκπόνηση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένα Πόρτο Λάγος».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Σχεδιασμό για την Εκπόνηση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένα Πόρτο Λάγος».

                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων

                                       Λάγος ,12 -11-2019

                                       Αρ. Πρωτ. 352

                      

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Σχεδιασμό για την Εκπόνηση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένα Πόρτο Λάγος»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχεδιασμό για την Εκπόνηση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένα Πόρτο Λάγος» προϋπολογισμού 100.821,61 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 81491

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ

Οδός:ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΞΑΝΘΗ

Ταχ.Κωδ.: 67063

Τηλ.:2541096773

fax:2541096929

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα:www.dltavdiron.gr

Κωδικός NUTS: EL512

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύουwww.avdera.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 79410000-1 και 79411100-9  

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Σχεδιασμό για την Εκπόνηση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένα Πόρτο Λάγος

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές

7.Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

8. Δικαίωμα Συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Εγγυήσεις συμμετοχής καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπηρεσίαςμη συνυπολογιζόμενου του των ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 1.626,15 ευρώ

9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής                          

10. Παραλαβή προσφορών: θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 2/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 15-11-2019 Και η ώρα έναρξης η 15:00 Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 28-11-2019 και η ώρα λήξης 15:00 Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείτε από το ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2018 με κωδικό έργου 2018ΣΜ18900000με συνολικό προϋπολογισμό 100.821,61 Ευρώ με ΦΠΑ σύμφωνα με την ΣΑΜ189 για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ΚΑ 66-7412.001 του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Αβδήρων.

13. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

Η Πρόεδρος του Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου

Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινια

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

                  

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018