menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΔΙΑΚΞΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΙΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ.

ΔΙΑΚΞΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΙΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ.

 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:49/2019

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ:ΕΠ0311 ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5022551

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ,

Ε.Π ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2014-2020

CPV: 71320000 (ΚΎΡΙΟ)

71410000(ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝτου ν. 4412/2016

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ (-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, Δήμος Αβδήρων

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αβδήρων

Διεύθυνση: Άβδηρα Ξάνθης, Τ.Κ. 67061

Πληροφορίες για το διαγωνισμό ή για τα τεύχη:

Χιλιώτης Χαράλαμπος, τηλ. 2541352426, fax: 2541352454, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» και ο τόπος της παροχής είναι η Π.Ε. Ξάνθης.

II.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Αβδήρων όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

 • Σύνταξη χωροταξικής μελέτης Τ.Χ.Σ. βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, όπως ορίστηκαν με Υπουργική Απόφαση 27016/6-6-2017 (ΦΕΚ 1975Β΄/7-6-2017).

 • Σύνταξη Ειδικής Μελέτης Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών βάσει των τεχνικών προδιαγραφών όπως ορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση ΟΙΚ.37691/2007 (ΦΕΚ 1902Β΄/14-9-2007)

 • Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αξιολόγηση του προτεινόμενου Σχεδίου βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, όπως ορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση 107017/2006.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Εκτιμώμενη Αξία: 614.572,08 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης:

 • 282.295,86 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές μελέτες),

 • 120.983,94 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες),

 • 86.917,30 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές),

 • 42.021,00 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες),

 • 1.096,20 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων),

 • 1.096,20 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας),

 • 80.161,58 Ευρώ (€) Απρόβλεπτες δαπάνες.

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Τμήμα ΙΙΙΑ : Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες

ΙΙΙΑ.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 12.291,44 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης).

ΙΙΙΑ.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από το Ε.Τ.Π.Α. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

ΙΙΙΑ.3 Σύμπραξη ή κοινοπραξία

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς..

Β : Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρ. 17 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης, όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρ. 18 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Στο διαγωνισμό οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών και να διαθέτουν μελετητικά πτυχία στις κατηγορίες: 01, 02, 20, 27, 13 και 16. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρ. 19 της αναλυτικής Προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σχετικά με τη τεχνική επαγγελματική ικανότητα.

ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με τα ακόλουθα κριτήρια, που περιγράφονται μαζί με τα επιμέρους κριτήρια στο αρ. 21 της αναλυτικής προκήρυξης:

1. Τεχνική προσφορά (βαρύτητα 85%)

2. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 15%)

Hμερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕΕΕ : 10/10/2019

19PROC005765534

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.avdera.gr.

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών μέχρι και δώδεκα (12η) ημέρες πριν από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως την έκτη (6η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 10/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ. και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 17/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018